خانه » خبر و دیدگاه » توطئه درهماهنگی اسلام آباد با ارگ کابل

توطئه درهماهنگی اسلام آباد با ارگ کابل

karzia_zardari_conf

حقیقت مسلم و مبرهن است که بعد از فروپاشی حاکمیت پاکستانی طالبان، تلاش پاکستانی ها برای رسیدن به عمق استراتیژیک شان در داخل افغانستان ادامه داشته، و در وضعیت موجود به آرایش جدید نیرو برای طالبان پرداخت و گزینه دیگر و امکانات مخفی که در مدت بیشتر از سی سال بالای آن ها سرمایه گذاری نموده بود و از این نیروهای مخفی که اکنون بسیار مخفی هم نمانده برای بهره برداری در شرایط جدید به وجود آمده و در زمانی که حضور مستقیم نظامی ندارد و به حیث ستون پنجم از نیروهای مخفی که در محورهای اساسی و اصلی سیاست گذاری در داخل حکومت با کرزی هماهنگ حرکت دارند، استفاده موثر برای تحقق برنامه های شان به عمل آورند.                                        

در آغاز پروسه جدید مهره های پاکستانی درداخل حکومت و خارج ازحکومت بصورت هماهنگ وبابرنامه از قبل تدوین شده پاکستانی ها برای ایجاد ذهنیت منفی برای نیروهای ناتو کارمستمر نموده وبرای نیروهای ناتو وبه خصوص امریکا چنین استدلال می کردندکه گویا در موجودیت نیروهای مسلح بازمانده ازمقاومت ملی پروسه دولت سازی وتامین حاکمیت درکشور وآوردن فضای دموکراسی را به چالش مواجه می سازد وبه همین منظور تلاش های فراوان صورت گرفت ، درحالیکه اردوی ملی و پولیس ملی وجود نداشت یا هم ساخت وساز واحیای دوباره اردوی ملی وپولیس ملی در آن مرحله نبودکه بتواند از حریم کشور وامنیت داخلی در کشور دفاع نماید ، یگانه نیروی قسما منسجم و آبدیده که درمقابل طالب و پاکستانی ها جنگیده بودند وازتجارب خوب برای سرکوب طالب پاکستانی برخوداربودند به اثر توطه همین گروپ درتبانی با پاکستان وکرزی نیروهای مقاومت ملی که آماده دفاع وسرکوب پاکستانی ها وطالبان بودند زیر نام های مختلف به عاشیه رانده شدند واین درحالیست که کشور بدون نیروهای مسلح منظم که توانایی مقابله با گروه های دهشت افگن پاکستانی را داشته باشند ، توسط پاکستان و افراد آن در سطح رهبری حکومت عملی شد ، که نقش بسیار خاینانه زلمی خلیل زاد درین پروسه بسیار ملموس وبرجسته بود که درین راستا برای تحقق پلان پاکستانی ها کارساز شد وبالاخره خودش هم توسط پاکستان از صحنه سیاست در افغانستان خارج گردید.   واین شرایط بسیارخوبی را برای بازگشت طالبان پاکستانی وزمینه رشد آن ها را به حیث یک نیروی مسلح وتروریستی که هرروز جان دهها انسان این سرزمین رامیگرند ووحشت می آفرینندواین پروسه مرحله به مرحله طبق پلانهای پاکستان به منصه اجرا قرارمی گرفت ومرحله دیگرتطبیق پلان آغازگردید که عبارت از حذف سران مقاومت ازعرصه سیاسی وپست های سیاسی بود که این نیروهاازمتن درسیاست ها به عاشیه کشانده شدند وپیوست به آن درمناطق مختلف پایگاهی مقاومت به ترور تعدادی از فرماندهان مقاومت پرداختند واین ترورها که توسط کرزی وپاکستان سازماندهی می شد زیرنام اختلافات محلی ویادشمنی های شخصی ازکنارترورهای دولتی وپاکستانی رد می شدند وازطریق رسانه ها زیر همین عناوین به خورد مردم داده میشد.                                                                   

مرحله جدید که درین اواخرمعاملات پنهانی کرزی با پاکستانی ها وطالبان افشا شده، کرزی در تبانی با پاکستانی ها در قدم اول ریاست اداره امنیت ملی را از وجود بازماندگان مقاومت ملی مردم افغانستان پاکسازی ودرعوض مهره های پاکستانی حزب اسلامی ومتحدین این حزب در اداره ورهبری امنیت ملی جابجاشد، یعنی درزمان کنونی درکشورما هیچ رازمحرمی که پاکستان ازآن آگاهی نداشته باشد وجود ندارد.                        

مرحله بعدی با بدست گرفتن اداره امنیت ملی توسط مهره های پاکستانی حمله به رهبران و شخصیت های موثر مقاومت آغازشد درین مرحله هدف نخست شهید جنرال عبدالرحمن سیدخیلی بود سوال انیجاست که چرا سید خیلی درقدم نخست هدف حمله کرزی وپاکستان قرارگرفت؟                                                    

جواب کاملا روشن است که با تقرر سیدخیلی در ولایت کندز عملیات های تصفیوی از وجود طالبان پاکستانی آغازشد وهر روزمردم ما شاهد سرکوبی دهشت افگنان پاکستانی درآنولایت بودند وطالبان پاکستانی درمعرض نابودی کامل قرارداشتند وبه همین مناسبت کرزی وپاکستانی ها بردران ومزدوران شانرا بااین وضع تحمل کرده نمی توانستند ودرپی حذف آن برآمدند وسیدخیلی با عالمی از آرزوها وآرمانهای برای آرامی وصلح مورد حمله کرزی وپاکستانی ها قرارگرفت وبه شهادت رسید.

باید اذهان داشت که کرزی با همه آن شخصیت های که در مخالفت با پاکستان و طالبان پاکستانی قرار داشته باشد برایش غیر قابل تحمل شده ، توطه علیه خان محمد مجاهد یکی دیگر ازسنگرداران مقاومت ملی علیه اشغال پاکستان وحاکمیت طالبان وحشت نیز توسط کرزی وبرادرانش صورت گرفت که پیامد بعدی آن آزادی ۵۰۰ نفر طالب وحشی از زندان قندهار وحمله بالای تاسیسات ولایت قندهارهم به نظرمیرسیدکه در تفاهم با کرزی صورت گرفته باشد.                                          

روز قبل شهید جنرال داود سپهسالارمقاومت نیز از آغاز یک عملیات تصفیوی بنام امید که مناطق شمال شرق کشور را ازلوث ناپاک طالبان پاکستانی خبرداد ، کرزی که مخالفت علنی با آغاز عملیات وتصفیه این مناطق از وجود گروه دهشت افگن طالبان نشان داده نمی توانست در هماهنگی با پاکستانی ها پلان حذف شهید جنرال داود یکی ازرهبران مقاومت ملی را که یک سر آن دراسلام آباد وسر دیگر آن در ارگ ریاست جمهوری درکابل است عملی ساخت ، ناگفته نباید گذاشت که چند روز قبل جنرال داود به ارگ خواسته شده بود وکرزی گفته بود که دیگر برادرانم را یعنی طالبان دهشت افگن پاکستانی را موردحمله قرارندهید.

رهبران مقاومت باید بدانندکه پروسه عملیات آغازشده درکندز توسط شهید سید خیلی وپروسه عملیات اعلام شده توسط شهید جنرال داود ،داود باید ادامه یابدزلانه کردن طالبان وحشی درین مناطق ایجاد درد سرهای بسیار جدی درمنطقه جلوگیر به عمل آید.                                                                  

وهم چنان قابل یاد آوری میدانم که در روز تحقق توطه علیه شهید سیدخیلی کرزی سفر ترکیه داشت وروزتوطه علیه شهید داود به ترکمنستان برای مذاکره با برادران طالبش وپاکستانی ها به دست پر وارد مذاکره می شود وبه طالبان نویدمی دهد که یکی دیگر از سرفرازان مقاومت ملی رااز سر راه برداشته نزد شما آمده ام تحقق پلان بالای دیگرانش هم در راه است . یعنی

هدف آینده پاکستان،کرزی ،طالب یکی دیگر از رهبران مقاومت ملی خواهد بود ، شما را که کرزی وپاکستان مصروف درگیری های داخلی واختلافات درونی ساخت درپشت پرده معاملات پنهانی را با پاکستانی ها وطالبان برای ازمیان برداشتن شما انجام میدهد ،هرروزما شاهد ازدست دادن بهترین فرزندان این مردم هستیم که توسط پاکستان وطالبان وکرزی به شهادت میرسند ما چه وقت ازاین خواب گران غفلت بیدارمی شویم ؟                

خلاصه اینکه اهداف برای کرزی، پاکستانی ها وطالبان ازقبل تعین شده است این اهداف جز سران مقاومت کسی دیگری نیست و هریک شما هدف بعدی خواهیدبود.                                  

امروز زمان آن فرارسیده است که همه نیروهای ضد پاکستانی و طالبانی وهمه نیروهای مقاومت ملی که با معاملات خاینانه کرزی با پاکستانی ها ووحشت طالبان مخالف اند دریک محور مشترک شورای مقاومت ملی جمع شوندو با مواضع مشخص وروشن تمام پلانهای خصمانه پاکستان، طالبان، وکرزی را با استفاده ازامکانات موجود مقاومت مواضع مقاومت را به خصوص درمناطق پایگاهی مقاومت تحکیم به بخشند وشورا های مقاومت ملی با استفاد از تجارب گذشته درتمام مناطق پایگاهی مقاومت تا دیر نشده ازهمین اکنون وامروز بکار عملی آغازنمایند ، فردا ها برای این کار بسیار ناوقت خواهد بود ودرآن زمان که همه داشته های ملی وفرهنگی ما مورد حمله گروه های وحشی وابسته به پاکستان قرار بگیرد رسیدن نو شدارو وصحراب خواهد بود وپشیمانی سودی نخواهد داشت وهمه داشته برباد خواهد رفت.                                                                     

دیگر بس است فردا بازهم بالای قبریکی از فرزندان مقاومت موعظه کنیم، باید هرچه زودتر مقاومت علم شود و جلو توطئه های کرزی و پاکستانی ها و ریختاندن خون اولاد خلف وطن به دستان ناپاک کرزی و برادرانش و پاکستانی ها گرفته شود.                

مقاومت یگانه راه برای حفظ هویت، شرف، عزت، ناموس و آزادی است.

                                                            

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com