خانه » خبر و دیدگاه » وقتیکه زن طالب میشود

وقتیکه زن طالب میشود

chadari

 

چه کسی تصور میکند که درین بوجی یک انسان است؟ و این انسان خرد و اختیاری دارد؟ که باین بدبخت بگوید که تو در قرن بیست و یک زندگی میکنی و این زندان سیار هیچ ربطی بدین ندارد؟ و هیچ کسی عاشق روی چرکین توهم نیست؟ و از کجا معلوم که این خانم یک تروریست نباشد؟ شیخ از هر نقاب بانوی را پاره کرده و گفت: شما دین را بدنام کرده اید: “یقینا چنین خانم های در عشق طالبان میسوزند و سزاوار امارت اسلامی اند پس من ازین نوع خانم ها دفاع نکرده و فقط برشان میگویم که: ای زن ازین خوشباوری و خرافات عروج نما که خداوند با فکار و نیات تومینیگرد و نه به لباس و نسبت خواهرم ناهید جان! خانم بادرک و معلومات معلوم میشوی و عروجت را به شورای ملی تهنیت میگویم من چند صحبت تلفزیونی تو راشنیدم و اکنون با وجودیکه کمتر وقت دارم و شاید هم هیچ ازمیان هزاران نوشته “اندرزتو” را خواندم در حالیکه در خور تقدیر و سزاوار درخشیدن در جامعه هستی ولی شایدهم بخاطریکه در خیمه ملاتاریزم ایران یا جمهوری نیرنگ وریاء بزرگ شده ای خیلی ایرانی میأندیشی و ایرانیگونه داوری میکنی شوربختانه خیلی کسانیکه در ایران زیسته اند معتاد با افکار مذهبی شده اند من خود فارغ دانشکده شرعیات و فرزندیک ملا هستم ولی میان حقیقت دین و قرائت دینی فرق خیلی زیاد است.

طالبان “خوارج” یک جریان فکری و مکتب و اندیشه است و هر زن و مردیکه چنین بیأندیشد طالب گفته میشود ولی مردهایکه طالب اند همیشه در جوامع بدوی و مذهبی و سنتی و سربسته منافع زیادی دارند و میتواند زیرنام نفاذ شریعت و دفاع ازدین برجان ومال مردم سیطره یابندحالانکه زنان برعکس هرقدرطالب شوندبه همان اندازه حقوق خودرا ازدست میدهندواسیروتخدیرمیشوندوچانس هارامی بازندپس زنیکه طالبانی میأندیشدجزپاسدارشب نیست که داوطلبانه تیشه بریشه خودمیزنداعتمادبه نفس ازاومحومیشودودرهمه حالت همچوتابوتی برشانه مردحمل خواهد شد.

کاشکه یک زن بتواندبا استنادبدین حقوق وأزادی زن رامطالبه کندوثابت نمایدکه ازنظردین این مرداست که بایدخادم زن باشد”الرجال قوامون علی النساء”هرگزبدین معنانیست که زن بایدباهویت مردشناخته شودیک زن دین شناس بیشترناقدمردسالاریست تاخادم وتسلیم امیال برتریخواهانه مردچون مردیازن نمیتواندانسان بماندمگربقدریکه درانتخاب خویش أزادباشدکسانیکه أزادی وحق انتخاب زن رابنام دین مصادره میکنندلاشخوران حقیری بیش نیستند.

چگونه میتوان کسی رادوست داشت درحالیکه اوراهیچ ندیده باشی ؟کمترخانواده های رادرجوامع اسلامی میتوان یافت که ازین وصلت راضی باشند؟ولی اگرزن نگون بخت بازفرارکردیادرجستجوی راه نجات شدملاچنین کاری راغیراسلامی میگویدوخانه امن راردمیکندحالانکه درغرب هرگاه بانوی باین شلتربرودهیچ کسی دیگراجازه نداردباونزدیک شودودرمدت یک سال برایش خانه شخصی میدهند(۱).

شایدچیزهای که میخواهی کاملاصحیح باشدولی درجامعه که ۸۰% مردمش طالبانی بیأندیشندوازدین یک تصویرتاریک وهولناک داشته باشندتعصب دینی مدعیان روشنفکری باعث میشودکه حقوق وأزادی زن هنوزهم مصادره شود- کاملاموافقم که اسلام بزن حقوق زیادی داده است ولی درمقائسه باهمان روزگاربدوی درحالیکه امروزیک زن میتواندرئیس جمهور، وزیر، سفیر، وکیل ،  قاضی القضات ، فضانورد، نطاق ، خبرنگار، افسر، پولیس وحتی پیلوت شود- ازمجامله بگذریم – چنین حقوق مدنی رادین بزن نداده است وهرگزهم نخواهد دادبنابرین بایدمیان حقوق دینی وحقوق مدنی فرق گذاشت وشرایط نسل هرعصری رادرک نمودیکروزهم درغرب زن وکودک وحیوان دریک ردیف بودندولی امروزحقوق وجایگاه زن ومردیکسان است وحتی حقوق وامتیازات کودکان خیلی بیشترازبزرگترهاعلاوه برین درجوامع اسلامی زن خصوصادرسنین خوردهمیشه مانندیک متاع فروخته میشودوحق انتخاب همسرومسلک خودرانداردگرفتن مهریه بنام دخترتوهین بانسانیت ومقام زن است بیع وشراء چه کم یازیادفقط درمتاع جوازداردونه برانسان ، درخیلی ازخانواده هاهمین مهرومصارف عروسی أغازتراژیدیست.

خواهرم ! توقربانی رسوم تاریخی وجهالت روحانیون ازحقوق بشرهستی  قربانی نگاه حقارت أمیزبزن درجامعه اگرراستی اسلام بزن چنانکه برخی هاشعارمیدهندأنقدرحق داده است که خیلی بیشترازحقوق زن درغرب وعصرماست چراباوی درین چارده قرن مانندیک حیوان برخوردشده وهمیشه سرکوب وتوهین ؟ اگردرعرصه سیاسی ادعامیشودکه استکبارجهانی وحکام جلونفاذشریعت راگرفتندمگربرموج افکارورفتارعوام روحانیون سوارنبوده اند؟ چارده قرن است که گوش وبینی زن بریده میشودسرش مانندخربارمیکشندودربرابراولادش مانندیک برده لت وکوب میشودحتی مادرمراپدراندرم بعدازأنکه بارها استخوان شکست وسرکفاندبالاخره زهردادتاهرچه زودتربمیردوپسرخاله من بخاطریکه زن خودرادوست نداشت هرروزچندبارمیزدش حضرت داملاهم خبربودبگذریم ازحرمسراهای خلفاء وامرای اسلام پناه چراروحانیون دربرابرچنین کارهای ننگین سکوت میکردند؟ اگریکزن مرتکب زناشوداسلامیت ملاچنان گل میکندکه شهرودهات رامیلرزاندولی دربرابرهزاران جنایت دیگردرحق زن  ، هنوزهم خاموش است چرابایدزن همیشه محکوم اراده مردباشد؟درحالیکه رب إمراه بالف رجل.

کسانیکه میگویندملادین رانمی فهمدعذربدترازگناه است بنابرین اگرخانم هامیخواهندکه برشدوحقوق انسانی ومدنی خودبرسندبایدازوصایت ملاومردخودشان رابکشندوعلیه هرنوع تبعیض وحقارت منشی مبارزه کنندتابحیث نیمی ازپیکرجامعه نقش وجایگاه خودرابازیابندزیرابه عقیده من علیه طالب وافکارطالبانی وقبیله سالاری لشکری بنام زن رابایدتجهیزنمودچراکه درجوامع سنتی وسربسته فقط زن است که میتواندرفاه وراحت وصلح ومحبت وبرابری وعدالت رابارمغان أوردودربرابرخشونت برزمدپس بایدسلاح دینی راکه یگانه وسیله سرکوب زن وتخدیرعوام است بانقدعلمی وهدفمندانه تاریخ وجامعه ازدست مردگرفت.

اگرچه خیلی هابنابرمیل خویش چیزهای زیادی راطرح وبنام دین ختم میکنندولی چون نص واستنادی ازدین ندارندبالاخره اسپ شان درگل میأفتدمانبایدچیزی رابنام دین تبلیغ وتلقین کنیم که منشاء وریشه دینی نداردگرچه ازنظراجتماعی درزمان بخصوص سودبخش باشدچنین کاری تحریف دین بالمعنی وتفسیربالرأی است وباعث انحراف درعقائدناب دینی میشودبنابرین: زن دراسلام نمیتواندبدون محرم شرعی ازخانه خارج شودودورازوطن بخاطرتحصیل رودزیراطوریکه والی غزنی گفت زن حق نداردکه دراماکن عمومی ظاهرشودوبامردهامخلوط ، مگرامان الله بهای اعزام دختران به خارج رانپرداخت؟ درزمان حکومت مجاهدین یک خانم بیوه که استادپوهنتون کابل بودمیخواست دریک بورسیه ایران برودولی بخاطرنداشتن شوهرازحق خودمحروم شدپس اگرمیخواهی بهترین زن مسلمان باشی درخانه بنشین واولادهایت رابزرگ وهرچه شوهرت خواست أماده سازوحتی اگرگوشت رابریدخاموش باش که پیامبراکرم (ص) میگوید: اگرغیرازخدابرکس دیگری سجده جوازمیداشت من زن را امرمیکردم که برشوهرش سجده کند” واگرشبی زن ازأغوش مردش امتناع ورزیدتاروزملائک براولعنت میفرستند“(۲) واگرشوهرامتناع ورزیدهیچ وبالاخره این حوران بهشتی اندکه درانتظارمردصف میکشندحتی اگراین مردیک تروریست باشد.

چقدردردناک است که خانم هادرحالیکه بایدازشرایط بخاطرارتقای ظرفیت انسانی واکادمیک واجتماعی خودشان استفاده کنندمانندشینواری وخمینی درباره زن داوری میکنندچراخانم هاجرئت ندارندباتیکه داران دین واردچنین مباحث حقوقی  شوندوزنجیرهاوزندان های راکه بنام دین خداوندگارشهوت وشکم درقدیم ساخته اندفروریزند؟

چرایک مردحق داشته باشدکه بروی زن دست بالاکند؟مگرهردوانسان نیستند؟هردوأزادبدنیانیأمده اند؟ وبالاخره هردوحقوق مساوی ندارند؟ درحالیکه باندازه لذت مرد، زن رنج میکشدچقدرچالاک است دزدیکه بدست چراغ دارد: این مرداست که زن رابارنگ هاونیرنگهای شیطانی شکارمیکندولی بازهم مردمفتی زن است وهمیشه ازدین بحیث ابزاری علیه زن استفاده میشود

چراطالب زن ستیزاست ؟ أیانگاه واقعی اسلام بزن همان چیزیست که طالب دارد؟مگرمولوی خالص هم اسلام رانمیدانست؟چرانبایدزن نیزمانندمردبدرخشد؟بخاطریکه انسان اگرترکیبی اززن ومردباشداسلام وسیله است وسعادت وتکامل انسان ، هدف طوریکه مردحق داردخودش رادرهمه میدان هابرساندوبخت واستعدادش را أزمائش کندزن نیزحق داردزنیکه در قرن بیست ویکم هنوزهم باهمان چادربدوی خودش راپوشانده وهمچوخیمه متحرک راه میرودهنوزهم دریک اسارت روانیست وخیلی زودترازبانوی فریب میخوردکه ازمردهیچ واهمه وهراسی نداردپس چرابایدبزن همیشه تلقین شودکه تو ازمردکمترهستی؟ تابالاخره خودش بگوید: راستی من کجاودست گل چیدن؟ چرابایدشخصیت انسانی زن ترورشود؟

زن درغرب گرچه زمینه انحراف رابیشترداردولی درهمه عرصه هابامردرقابت میکندوخیلی موفق وپیشتازهم است کسانیکه فقط تاریکی رانگاه میکنندهرگزبروشنی دست یافته نمیتوانندمهم ترازهمه غرب یک جامعه دینی نیست که بتوان گفت أزادی زن یادمکرسی باعث چنین فسادی میشودواقعیت این است که درجوامع اسلامی فساداخلاقی کمتر ازغرب نیست ولی برخلاف غرب بدورازانظارعامه صورت میگیردچون درغرب ریاء کاری وتظاهروقانونگریزی نیست. شیخ عبده ازیاران سیدجمال الدین وقتی ازفرانسه برگشت درمصرازاوکه عمری دراروپازیسته بودپرسیدندکه درغرب چه دیدی ؟ گفت درغرب مسلمان است ولی اسلام نیست درحالیکه درشرق اسلام است ولی مسلمان نیست “مردم ماهمه مسلمان اندولی چرادرهمه پلشتی کشورماریکارت جهانی راگرفته است؟هرچه کثافات هست درکشورهای اسلامی حتی درایران چه مگذرد؟

یکی ازاشتباهات بزرگ مسلمانهادرین است که همیشه بخاطرتبرئه خودگذشته غرب رابرخ دیگران  میکشند : زن درغرب چنین است وانسان چنان بود ، اگرازباب درک تاریخ تکامل بشروشناخت سطح رشدغرب باشدکاریست درست ولی اگرچنین وانمودکنندکه مابهترازغرب بودیم وهنوزهم نبایدازغرب درمیدان های که عروج کرده اندپیروی کنیم اشتباه است.

تاقرنهای دیگرهم زن افغانستان شایدنتواندبزن خودساخته وفرهیخه غرب برسدتاچه رسدکه هنوزهم درهمان قفس افکاربدوی دست وپازندوحتی دیگرخانم هارامتهم کندکه چرامانندمن سیاه پوش نیستند(۳).

سخن کوتاه نبایدشماخودشرایط ودمکرسی وحقوق بشری راکه درزیرساتورفاشیزم مذهبی وقبیله خوردمیشودسبوتاژکنیدوقتی بانوی میگویدهنوزهم شرایط برای دمکرسی درکشورمهیاء نبودناخودأگاه مهرتأئیدبرافکارورفتارطالبان میزندزیراتازمانیکه جامعه ازبدویت تغیروازقبیله سالاری وقبیله مداری عروج نکندگرچه همیشه ازدین بحیث ابزارسرکوب دیگراندیشان ، تخدیرعوام وتحکیم هژمونیزم استفاده میشودولی هرگزحقیقت دین درچنین جوامع سربسته وسنتی درخشیده نمیتواندبنابرین أنچه راکه مابنام دین درافغانستان یادمیکنیم چیزی جزخنجرقبیله نیست که باچنین سلاح موجه خوانین ، زورمندان ، سودخواران ، ناقضین حقوق بشر، مافیای قومی ، مافیای موادمخدرومافیای قدرت که لشکری ازتجاردین رادراختیاردارندهرگونه اعمال زشت خودراتوجیه میکنند: زن ستیزی ، انحصارقدرت وحتی تروریزم رابه همین انگیزه  دردویمه سقاوی تأکیدمیشودکه بایدغلیظ ترین امارت اسلامی ساخت وبخاطرنفاذشریعت بیرحمانه کوشیدوبازهم به همین خاطراست که طالبان تاکه برکابل ، شمال ، مرکزوغرب کشورمسلط میشوندبیدرنگ دست هاراقطع وبرچارراهی هامیأویزندوخانم هاراسنگسارمیکنندحالانکه درجنوب همه چیزبروال طبیعی جریان داشت درگذشته نیزمیخوانیم که چگونه باسلاح دین ملیتهای اسیرومحکوم ، تخدیروسرکوب وغارت شدند؟

نازنینم عبای خمینی رادوربیأندازکه تمامی مصائب کشورازانقلاب مذهبی ایران وبنیادگرایان پاکستان واعراب بدوی سرچشمه گرفته است ومابعدازسقوط دیکتاتوری ولایت فقیه شاهدیک نظام سکولاردرایران خواهیم بودکه نتیجه طبیعی فاشیزم مذهبی است واقعیت های ناگوارافغانستان رابایدسرانجام درک کنیم چون منشاء این همه تراژیدی فاشیزم مذهبی وفاشیزم نژادیست که باهم ازدواج کرده ومولودشان نه فقط مردم کشورمابلکه دنیارادررنج وعذاب فروبرده است.

تواگربحیث یک نماینده ، خوشبختی مردم رامیخواهی بادیگرمبارزین حقوق مدنی بایدعلیه چنین هیولای وحشت مبارزه کنی درحالیکه ناخودأگاه درجبهه دشمن نیزه میزنی وعوض علت به معلول چسپیده ای بنابرین اگرپیام مراگرفته باشی فقط درفکرأینده باش ، أینده اولادت وسرزمین ودخترانیکه بایدازوادالبنات قبیله نجات یابندموفق باشی.

۱درین شلترهاکه غیردولتی اندبرخی بانوان شایدهم بخاطری بروندکه شوهرشان أنهارا تنهادشنام داده یاسرتقسیم کمک دولتی اختلاف پیداکرده باشندیک خانم رااشوهرش تنها”احمق” گفته بودچندی قبل یک خانم محجبه دیگرهم ازتلقزیون کاناداگفت : من درشلترخیلی راضی هستم وکاش قبلاخبرمیداشتم که شلترهاچنین جای مطمئن وراحت اند؟درحالیکه ملاچنین شلتری رافسادخانه مینامدازین ملابایدپرسیدکه اگرخانم مانندبانوی هفتده ساله ننگرهاری منزل پدروبرادرش بروداورابزوربرمیگردانندواگربه جای خان وقاضی پناه بردشب دربسترش میدرأیندواگردرخانه شوهربماندشب وروزشکنجه میشودپس درین ملک اسلامی چه کند؟چراخانم هاخودسوزی میکنندچراتن فروش میشونند؟مردبخاطری زنش رامیزندکه میدانداسیرش است وهیچ جای رفته نمیتواندماهرچیزی راکه ردمیکنیم بدیل واقعی وبهترش رانیزتقدیم کنیم شلترمانندلیلیه است زنیکه باین شلترپناه می بردازنظرروانی درشزایط بدی قرارداردبنابرین درغرب وکشورهای اسلامی شلترمشاوروداکتروهمه چیزداردوحتی درغرب بقدری جای مطمئن است که وقتی احساس کنندبانوی هوسران است اورامیکشندچراکه شلترسرپناه مؤقت افرادیست که مشکلات فامیلی دارندیاتازه وارداندکسی حق نداردازقانون شلترتجاوزکندبایدهرولسوالی افغانستان یک شلتر”پناهگاه زنانه”  داشته باشدکه مردهادیگرنتوانندعلیه زنان خشونت کننداین شلترهاتوسط موسفیدان محافظت شوندتعمیرطوری بشکل پخته واساسی خصوصا دومنزله ساخته شودکه هیچ کسی شب داخل شده نتواندوهمیشه قفل شودونوکریوال خانم داشته باشدبیمارستان وندامتگاه زنانه وخانه امن ازنیازهای اولیه هرشهرستان یک جامعه بشریست حقوق خانم هادراطراف زیرپامیشودوبانوان خودهم ازحقوق خویش خبری ندارندبایدحقوق بشر، حقوق زن ، عدالت اجتماعی ، دمکرسی ، قانون درنصاب درسی شامل شودازأش رواش داردچه سود؟ شوربخانه یک عده زنان هوشیاربنام زن خیلی سوء استفاده وتجارت کردندولی دراطراف هیچ تغیری دروضع زنان نیأمده است درحالیکه افغانستان کابل نیست ودرشهرهازنان درگذشته نیزچندان مشکلات جدی نداشتندگرچه همیشه هم بانوان حق به جانب نیستنداززنان زشت خوی خدانجات دهدبراستی که زن هم بهشت دنیاست وهم دوزخ مردهاوزمانیکه ازحقوق زن دفاع میکنیم نبایدمظلومیت برخی مردهارانیزفراموش کنیم جفای که خیلی ازخانم هابزن میکنندمشکل دیگرجامعه بدوی ماست وحتی ۶۰% خانم هاقربانی حسادت ورقابت وخشونت لفظی وشیطنت هم جنسان خودمیشوندپس فقط مردمسئول شقاوت زن  نیست.

۲–چنین روایات توهین أمیزهمه درزمان امویهاوعباسیهاساخته شدوهیچ کدام بنابرتحقیقات علماء صحت ندارندحتی برخی ازین احادیث موضوعی درصحای سته نیزبوده که امروزواضح شده است وسیرت نبوی یعنی رفتارشخص پیامبرهم بازنهایش چنین ادعای راثابت میسازدولی شوربختانه هنوزهم درجوامع بدوی کاربردزیادی دارندبنابرین خانم هابایدعلیه همچورسوم تااریخی مبارزه کنندوملاهارابه چالش کشندکه درخطبه هاحقوق بشرحصوصاحقوق زن راجدی گرفته علیه خشونت درتبلیغات  کننداگرکرزی راستی اگرطرفدارحقوق زن بودوازبرادران ناراضی نمی ترسدوزارت حج واوقاف واطلاعات وفرهنگ راملزم باین کارمیسازدحالانکه برعکس این وزارتهابستربرگشت طالبان راهموارمیسازندواحساس نفرت درمردم رانسبت به تروریستان میکشندوحتی تروریستان خطیب وخبرنگارمیشوندکاشکه امروزامان الله خان درمسندکرزی بودوبانوثریاعوض داکترزینت ولی تاریخ کشورماهمیشه عقبگردمیکندشایدهم امروزمابهترازفردای ماباشدچراکه امارت اسلامی درراه است وتحفه کرزی راخواهیم گرفت .

۳-دوشیزه سیاه پوشی درمیزمدورکنکاش گفت : ازپوشیدن لباس خیلی خانم هامعلوم میشودکه باسلام اعتقادی ندارند” اگربانترنت برود میداند که درلابلای حجاب هاونقابهاچه میگذرد؟خیلی ازین نقابداران نیزدرخدمت تروریزم اند تازمانیکه دین مردم راباریش ولباس أنهاوزن کنیم همان حکایت مغزوپوست خواهدبودبنابرین نه هر نقابداری متدین است ونه هر ریش تراشی کافر.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com