خبر و دیدگاه

حرص و عطش سیر ناپذیر تمامیت خواهی سیاسی بینش قبیله سالاران را در ارگ به مرز استژیک کشانیده است

karzai_neofascism

 

تحولات و تغییرات در نظام سیاسی  که طی بیش از یک دهه در اکثریت کشور های دارای تنوع و تجانس متفاوت اتنیکی و مذهبی اتفاق افتاده است، مبین آنست که ساختار های فرسوده و سنتی دولتی های  گذشته، کاملآ بروفق خواست ها و مرادهای معاصر مردمان این سرزمین ها بمنظور ایجاد قناعت و رضایت و وفاق ملی زایش یافت. ساختار های تنگ و کهن قبلی در هم ریخت و ساختار های جدید و مدرن که مطابق تعاملات و تعارفات معاصر پی ریزی گردیده بمیان آمده است، که نمونه های این نوع ساختار های مدرن معاصر که بازتاب دهنده وفاق و اتحاد ملی واقعی مردمان این کشور است عرض اندام نموده است؛ ساختار جدید دولت که بعداز سرنگونی صدام حسین در عراق تهداب گذاشته شد، رنگ و بوی رضایت و وفاق ملی را درجبین خویش حک نموده است؛ در آیینه این دولت جدید بعد از اسقاط و سرنگونی نظام دیکتاتوری صدام بوجود آمده است. نظر به تعدد قومی یا پلورالیزم اتنیکی و مذهبی تقسیم، تصنیف، تعریف و در قانون مسجل عراق گردیده است، هر طیف معین قومی و مذهبی جایگاه خود را در آیینه قدنمای دولت عراق بروشنی مشاهده میکنند، که در حقیقت بتدریج عوامل باز دارنده و تراکم و ترسب تنش ها و تنازع قومی-مذهبی را در سراشیب تقلیل و تعلیل و در نهایت منجمد میسازد.

الف: در جمهوری عراق بعد از صدام حسین

مثلآ پُست ریاست جمهوری نقش سمبولیک دارد به اقلیت های کرد، پُست صدراعظم به مردم سنی مذهب عراق و پُست پارلمان به اقلیت تشیع عراق در قانون و تقسیمات اتنیکی ساختار دولت تسجیل، تصنیف و تعریف گردیده است.

ب: درجمهوری لبنان بعد از تهاجم سال ۲۰۰۹ اسرائیل

در جمهوری لبنان بمنظور غلبه برمنازعات اتنیکی و مذهبی که عامل بازدارنده وفاق ملی در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نقش مستقیم و حساب شده دارد. لبنانی ها هوشمندانه متوجه گردیده و سمت های ردیف بندی شده دولت را در ساختار های گذشته که عامل ضعف عرب ها دردفاع از سرزمین های شان درمقابله با اسرائیل گردیده بود منقبض و دگرگون نموده . ساختار های کهن تفوق طلبی ها درهم ریخته وشالوده جدید وفاق واتحاد ملی را پی ریخته که استناد محکم برای دفاع در برابر سیل تهاجم مدرن ترین ماشین جنگی اسرائیل درسال ۲۰۰۹ گردید؛ این مشارکت و تقسیم متوازن قدرت برای طیف های قومی ومذهبی لبنان موجب مقاومت خودانگیخته در برابر تهاجم تمام عیار ماشین مخوف ومدرن جنگی اسرائیل شد. که بتدریج ساختار های پوشالی وکهن قدرت منقلب ومتلاشی گردیده و جایگاه طیف های اتنیکی در ساختار دولت سازی معین و مشخص گردید. مثلا: پُست ریاست جمهوری که سمبولیک است برخلاف( افغانستان که کاملآ ضد دیموکراتیک وتمامیت خواهانه است) به اقلیت اتنیکی مسیحیان، پُست صدارت به طیف های اتنیکی سنی مذهب و پُست پارلمان به اقلیت تشیع لبنان تقسیم و تسجیل گردیده است، با وجود تنوع و تفاوت ها در راهبردها و راهکار های سیاسی سد محکم را برای ایجاد تنش ها و تنازع اتنیکی و مذهبی که عامل بازدارنده در دفاع قاطع از سرزمین واحد لبنان است، انسداد آهنین در خطوط مرزی لبنان ایجاد نموده است.

اما در کشور ما که سه دهه جنگ از دید کار شناسانه یی تحلیلگران داخلی و خارجی به میزان کافی برای طیف های متفاوت اتنیکی و مذهبی آموزش های را داد: که شالوده اصلی تمامی انقطاب ها و تنش های فرساینده اتنیکی و مذهبی باز دارنده اتحاد ملی حقیقی و سکون و توقف ما در جاده پیشرفت تلقی میشد. و نقطه عطف که  گرداننده گان کنفرانس بن را بعد از اسقاط و سرنگونی اداره متحجر تروریست های بین المللی زیر نام لشکر طالبان در ایجاد و پایه گذاری یک دولت مبتنی بر واقعیت های اتنیکی و مذهبی درکشور گردانید. ناشی از همین آموزه های ملی و وطنی بود. که با وجود تناقضات و کاستی های که زیر فشار عجولانه نماینده گان ایالات متحده امریکا بویژه  آقای خلیلزاد بود قسم نسبی چوکات نخست یک دولت جدید باویزه گی و معیار های جهانی منطبق با واقعیت های سرسخت عینی کشور دارای تنوع قومی و مذهبی ما پی ریزی گردید. دولت متوازن ومتنوع اتنیکی ومذهبی که طیف هاو قشر های اتنیکی کشور خودرا در آیینه قدنمای دولت جدید بازتاب ومنعکس نمود . بجایکه تقویت . بارور . غنی ومتجلی میگردید . باداس تعصب . خشم، بد بینی، بی اعتمادی و تمامیت خواهی ها درو گردید. که حاصل آن تشدید بی اعتمادهای ملی که تا هنوز به شدت توسط تیم تمامیت خوای قومی بافزون طلبی، لجام گسیخته، تحریک وافعی تر و خصمانه تراز گذشته به رقابت های هولناک و مدهش سیاسی و قومی میدان داده میشود که نمونه بدتر آن رقابت های منفی قومی که توسط تیم تمامیت خواه ارگ مشتعل و تحریک میگردد. به آینده زیست با همی ملی  و دیدگاه واحد در برابر تهاجم کشور های آزمند همسایه های ما بخصوص پاکستان و ایران سایه زشت و مکدر انداخته است، که برای نسل معاصر از سیاستمداران نتنها پذیرفتنی نیست بلکه زهرآلود، مهلک و در نهایت بحران آفرین تلقی میگردد.

توجه کنید با وجود تشدید این نوع سیاست های مریض و نا پسند ملی  که مورد دفع و طرد مردم این سر زمین واقع گردید. باز هم تلاش های در حال تحریک و تشدید توسط عمال و مامویت یافته گان ارگ بمنظور نادیده گرفتن حضور و جایگاه دیگر اقوام در صدر ارکان ثلاثه دولت تداوم و بستر سازی میگردد. برخلاف واقعیت های موجود عینی کشور طیف های متنوع قومی مذهبی با سیاست نیش نوش تضعیف و در نهایت حقوق شان پایمال وغضب میگردد، و آیا قصد و هدف تیم تمامیت خواه در ارگ درچه نهفته است؟ ما نباید سرنوشت کشور را مان را دربال و پر بحران آفرینی های یک حلقه منزوی، بدنام و نا توانمند دولتی که تحت فوکس انتقادات روز افزون جهانی عقده مند گردیده و سرنوشت مردم ما و آینده پر درخشش شانرا زیر ضربات امیال گروهی و باندیستی می خواهند، خورد و خمیر سازند، و در حقیقت سرنوشت مردم را به اسارت وگروگان گرفته اند، و از آدرس مردم ما کشتی نرم را علیه منتقدین و مخالفین خارجی و بویژه نهاد های جامعه جهانی در عدم توافق آنها بر سیاست گذاری های نابکار و ناپسند ملی تیم ارگ نشین عجین ساخته اند، قربان نمایم، بر نخبه گان و مردمان آگاه این کشور از همه طیف ها و تنوع های قومی مذهبی لازم است که دست های سیاه را از حلقوم سرنوشت فردای وطن و مردم ما بخصوص توازن اتنیکی عادلانه در دولت کوتاه ونارس سازند . تابحران بوجود آمده توسط عمال بدنام سیاست های تمامیت خواهانه مارا مجددآ به شام های سیاه خفت، و بدبختی های هولناک سوق ندهد.

مردم بیدار شوید: و حق مشروع، قانونی و حقیقی تانرا از دست های سیاه کاران روزگارما بستانید، ورنه رنج بیکرانی در انتظار تان خواهد بود، و این راه مخوف، پراز رنج های جانکاه و قربانی یک ملییونی بخاطر حق خواهی و دادگستری بهدر خواهد رفت، که ندامت چاره کارنیست، تا دیر نشده بپاخیزید و از راه های که دیگر ملل آزاد، سرافراز و هوشمند دنیا به آن نایل گردیده است بیاموزید و الهام گیرید، دست بدست هم داده از نفاق و منافقین دوری جوید و بیرق عزت، دوستی، اتحادملی و عدالت اجتماعی را بر قللل شامخ سرزمین ما بر افرازید، با اتحادملی و وطنی وهوش فراست عقلانی نباید گذاشت که تمامیت خواهان هرسه نهاد ثلاثه دولت را غیرعادلانه غضب و غارت نماید باید جامعه جهانی راشریک طرح ها تان ساخت و عمق توطیه تمامیت خواهان را افشا سازید، از جمله سه قوا ثلاثه دولت باید بتناسب اصل انتخابات کنونی و احصائیه های تقریبی متعادل نفوس در کشور که همین اکنون در نهاد احصائیه مرکزی در جبعات سربسته نگهداری میگردد؛ هر یک این سه نهاد قوای ثلاثه دولت بین چهار قوم بزرگ اتنیکی کشور عادلانه تقسیم و تصنیف گردد و بار دیگر دیدگاه های خوابیده در آرشیف های جامعه اروپا و جامعه جهانی را به استناد نظریات و نریل نماینده وقت اتحادیه اروپا در لویه جرگه قانون اساسی و نظریات کمیته های یازده گانه تسوید و تقنین قانون اساسی که در دفتر نماینده گی یوناما محفوظ است، تازه ساخته اگر احیانآ تا تطبیق سرشماری کامل و سراسری نفوس درکشور هم موکول میگردد، جامعه جهانی و دولت مولود آن ملزم است تا زمان تطبیق این عملیه سراسری بیش از حقوق معین اجازه غضب و غارت ارکان ثلاله دولت به تیم تمامیت خواه ارگ داده نشود، اگر قوم برادر پشتون کرزی را نماینده قانونی خود در این مسند میدانند، خوب است که در قانون اساسی از طریق مجاز در متن قانون اساسی تسجیل گردد، و با دعوت لویه جرگه تعدیل آورده شود، و نظام پارلمانی صدارتی جاگزین ساختار ارکان ثلاثه دولت گردد، و این ریاست آن به یک قوم دیگر برادر تفویض گردد و همچنان نهاد پارلمان نیز بیک قوم برادر دیگر کشور تفویض و تقسیم گردد، و مطبوعات بحیث رکن چهارم دولت در ساختار های مدرن دولت سازی بیک قوم برادر چهارم کشور تفویض گردد، و اگر جلو این انقطاب ها و زور گوی ها، افزون طالبی ها با استفاده افزاری از قدرت محدود و انسداد نگردد، بدون شک عامل و مرتکبین این سیاست های افزونی خواهی کشور را به پرتگاه زوال و بی ثباتی خواهد کشانید، و از نماینده گان منتخب و ملی گرای پارلمان و جامعه جهانی جدا می طلبم که نباید بیش از این به افزون طلبی های لجام گسیخته تمامیت خواهی مجال زایش و رویش سبکسرانه داده شود، منافع و مصالح اکثریت این کشور سخت نگران غارت حضور قانونی دیگر اقوام در ساختار دولت سازی اند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا