خانه » گفتگو » مارشال فهیم: ایجاد پارلمان، نتیجه ی کار دولت در همآهنگی با مردم و جامعه ی بین المللی است

مارشال فهیم: ایجاد پارلمان، نتیجه ی کار دولت در همآهنگی با مردم و جامعه ی بین المللی است

marshal_fahim_sitting

 

ساعت چهار و سی عصر هفته ی روان، پس از همآهنگی برای انجام گفتگوی ویژه با مارشال “محمد قسیم فهیم” معاون اول ریاست جمهوری، به” صدارت عظمی” رفتم. 

پس ازبازرسی ویژه ی مأموران امنیتی تا دروازه ی سوم (مکانی که دفتر معاون اول رییس جمهور در طبقه ی دوم آن قرار دارد) وارد قصر صدارت شدم.

به همراهی یکی از دوستانم – که مسؤول مطبوعاتی معاون رییس جمهور است–  به اتاق پذیرایی رسیدم.

شمار زیادی ا زنماینده گان مجلس که دردوردوم انتخابات پارلمانی برنده شده اند {از جمله فرمانده مطلب بیگ، شکریه عیساخیل و فرمانده حضرت علی که من می شناختم شان} در اتاق پذیرایی نشسته بودند. گفتند: ما نماینده گان حوزه های شمال، جنوب، شمالشرق و غرب کشور هستیم و برای گفتگو در مورد مسأله مهمی با معاون اول ریاست جمهوری این جا آمده ایم.

چند نفر موسپید نیز – که احتمالاً از شمال کشور آمده بودند-  با یک مرد جوان، انتظار ملاقات با معاون اول را می کشیدند.

وقتی این موسپیدان، مرا با ابزار خبرنگاری( کمره وضبط صوت) دیدند، دانستند که برای انجام گفتگو آن جا آمده ام. یکی از آن ها که ابروان پر پشت و اندام کشیده و درشتی داشت، پس از احوالپرسی کوتاه، بی درنگ گفت:” شما خبرنگاران، فقط با مقام های عالی رتبه مصاحبه می کنید، یک روز بیاییدقتی ما” (همرای مامصاحبه کنید تا از احوال ومشکلات ماباخبر شوید، هر رزو پشت(دنبال) مقام ها می روید…”

من چیز هایی در پاسخ وی گفتم؛ اما به گپ هایم گوش نداد وپس از چند لحظه، مردی که از کارمندان رسمی آنجا بود، آنها (موسپیان) را به دفتر مارشال “فهیمبرد.

چیزی درحد هشت تا ده دقیقه طول کشید.پس ازآن، بربنیاداصرارمکررم،نماینده گان موجود،نوبت رابه من دادند. بدون تأخیر وارددفتر کار معاون اول ریاست جمهوری شدم.

مارشال فهیم، پیراهن وتنبان خاکستری رنگ، کرتی راهدار وکلاه پکولبرسر داشت وبسیارسرحال به نظرمی آمد.پس ازاحوال پرسی مختصر، با صمیمیت درکنارم نشست وگفت:” پرسش های تان را بگویید!”

من، پس از اشاره ی کوتاهی درمورد پیشینه ی ایجاد مجلس نماینده  گان وکارکردهای آن درافغانستان، دیدگاهش را دراین مورد جویا شدم.

وی درپاسخم گفت:

بسم الله رحمن الرحیم! بدون شک، ایجاد پارلمان درافغانستان ، نخسین دستآوردونقطه عطفی است به خاطر تجربه ی دموکراسی ونهادینه ساختن آزادی های مدنی که پس از سال ها تنش وتشدد،به همکاری جامعه بین المللی،مردم قهرمان وتلاش های مستمردولت جمهوری اسلامی افغانستان،اکنون به آن نایل شده ایم.”

مارشال فهیم افزود:

“افغانستان کشوری است که نیاز زیاد به تجربه کردن دموکراسی دارد، ویکی از این تجربه های دموکراتیک، (شما می دانید) ایجاد پارلمان درافغانستان بوده است؛زیرا افغانستان دوره های متعدد را- به لحاظ سیاسی- پشت سرگذاشته است.

رفتن آزادانه ی مردم{باوجود چالش های موجود) به پای صندوق های رای،میزان آگاهی مردم به خاطردرک فرهنگ انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی،برگزاری دودورانتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی،حضورزنان درعرصه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفعالیت های فرهنگی،رشدسکتورخصوصی وفراهم شدن زمینه های سرمایه گزاری بیشتردرافغانستان وغیره موارد، نتیجه ی کاردولت درهمآهنگی بامردم وجامعه ی بین المللی است.

پرسش: شما به حیث معاون اول رییس جمهور وچهره ی مطرح درسیاست افغانستان، فعالیت های مجلس نماینده گان را در جریان چهارسال گذشته، چگونه ارزیابی می کنید؟ 

پاسخ:ببینید، همان گونه که در آغاز گفتم، موجودیت پارلمان به عنوان خانه ی ملتومردم افغانستان، نقطه شروعی بود برای تجربه کردن بیشتر دموکراسی وآزادی های مدنی .

آمدن نماینده گان مردم درنتیجه ی انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی با توجه به اوضاع جاری و نفس عملی شدن این روند، همه از دستآورد های عمده یی برای دولت،ملت ومردم این کشور است که به صورت کلی، همه یی آن ها را می توانیم از دستآوردهای مثبت پارلمان بدانیم.”

پرسش: در یک چشم انداز مجموعی، وضعیت مجلس نماینده گان را در دور دوم ، چگونه پیش بینی می کنید؟ 

پاسخ:”من، به آینده ی فعالیت های نماینده گان پارلمان خوشبین هستم. امیدوار م، نماینده گان پارلمان – و درکلیت مجموعه ی کل پارلمان – به یاری خداوند متعال، مصدر خدمت فراوان برای مردم، تأمین صلح وگسترش منافع ملی درکشور شوند.”

من که به خاطر ازدحام گسترده ی باز دید کننده گان ، نگران کمی وقت بودم، پس از جمع وجور کردن دوباره ی خود، پرسش دیگرم را مبنی  براین که در پست ریاست مجلس نماینده گان، شخصیت های متعددی مانند: آقایمحمد یونس قانونیوچند نفر دیگر نامزد اند و او کدام آنها را برای پست ریاست مجلس ترجیح می دهد، مطرح نمودم، وی در پاسخ گفت:

ریاست پارلمان، پست کلیدی وعمده یی است که نیاز اساسی به افراد آگاه، مدیر و دانشمند دارداز سوی دیگر، انتخاب رییس پارلمان، مربوط به آرای اکثریت نماینده گان مردم است.

بی تردید، آقای قانونی در دوره ی اول فعالیت پارلمان، با وجود مشکلات و چالش های زیاد، توانست با آگاهی پارلمان را ریاست کند؛ واین کار ساده یی نبود.”

پس از پایان این پاسخ، بی درنگ پرسش دیگر را مطرح کردم که:

اکنون دیدگاه تان در مورد نامزدی آقای قانونی درپست ریاست مجلس نماینده گان – برای دور دوم – چیست؟ 

او در جوابم گفتآقای قانونی، شخصیت آگاه، دانشمند و دارای تجربه ی ریاست گذشته ی پارلمان است. بدون شک، حضور او (در صورت انتخاب) می تواند برای عرصه ی مدیریت پارلمان (در دور دوم نیز) مؤثر و کار ساز باشد.”

ابزار خبرنگاری ام را در یک دست گرفتم و با دست دیگر قول داده ، با جناب مارشال فهیم خدا حافظی نمودم.

وقتی از دفتر صدارت بیرون شدم، هوا تاریک شده بود و جاده ی عمومی خلوت بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com