اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها

إعلامیه مجمع فعالان سیاسی منتقد و حامیان فرهنگ ملی کشور

ahmadsayadi3

 

حزب فراگیر ملی نیاز امروز و فردای کشور!

خوانندگان عزیز و دوستان گرامی! بار ها در مقالات ونوشتار ها اندیشمندان وتحلیلگران امور سیاسی کشور به این مسئله تأکید شده که انتخابات بهترین گزینه درامر انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک نهاد به نهادیگر ونماد دموکراسی در یک کشور است ، اما از آنجائیکه ملت ما از انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات دور دوم پارلمانی تجربه خیلی تلخ گر فت وپروسه دموکراتیک وملی انتخابات إعتبار خودرا در سطح ملی از دست داد دیگر گمان نمیرود ملت ما به نتائج انتخابات ویا بر گزاری این پروسه امید وار باشند.در چنین حالت بحرانی وپر اضطراب ایجاب مینماید تا نیرو های متعهد مؤمن ووطن دوست از همین حالا در صدد إحیای یک التر نانیف مناسب باشند تا این خلاء را پر کند بر طرف ساختن این خلاء جزء از راه تشکیل یک حزب وسیع وفراگیر ملی که بر محور ارزشهای کلتوری بناء یافته باشد ممکن نیست . موجودیت حزب فرا گیر ملی که دارائی بر نامه ؛ضوابط ومشخصه های ایدآل باشد در شرائط کنونی ضرورت حاد ملت ومردم ماست.ما نیاز به تر بیت وقانونمند ساختن افراد جامعه داریم حزب یگانه تشکلی است که افرادش را درس قانون پذیری، عدالت گستری وانسان سازی میدهد. درس تحرک درس تحول ودرس تجدد ونو آوری مطابق به خواست زمان وشرائط مدرنیته، بلی أحزاب سیاسی وسیله ارتباط وانسجام بین افراد جامعه اند همان است که بر تشکیل یک حزب نوین با بر نامه های ملی ولی مدرن نیاز شدیدإحساس میشود. این أحزاب باید از شرائط موجود کشوروسر زمین که قد بر افراشته اند رنگ بگیرند تا بتواند در بین توده ها راه پیدا کند.أهداف وانگیزه های تشکیل آینه کامل عیار برای نمایش خواست های ونیاز های مبرم روز باشد.ما نمیتوانیم با شعار دیروز نیاز امروز را مرفوع سازیم.آنچه پاسخ گوئی نیاز فعلی ملتهاست باید جز بر نامه واجندای أحزاب سیاسی معاصر باشد.

انگیزه های تأسیس حزب سرتاسری:
تحلیلگران امور سیاسی واجتماعی، شکافها ودرد های متراکم اجتماعی ، سیاسی، قومی و یا جنسیتی را علت شکل گیری احزاب می دانند اما در عصر حاضر میگویند .تصمیم تشکیل یک حزب محصول مدرنیته است یعنی همین مردم سالاری ودموکراسی واحترام به آرائ مردم خواستگاه یک حزب است همین خواستگاه که إعتبار آن در کشور ما خدشه دار شده.مثلاً داشتن پارلمان از طریق نقش أحزاب سیاسی.ویا وجود تضاد های سیاسی وفکری ویا شعار های توسعه گرائی وانکشافی:ما روی همین هردو نیاز فوق دست به تشکیل یک حزب خدمتگار وحامی ارزش های ملی إعتقادی ودموکراتیک می زنیم تا درد هارا کاهش وآزادیهارا افزایش دهد.به همه حال در افغانستان امروزی هم موج درد هاست وهم حس حفاظت از فرایند ارزش های مدنی وملیست که انسانرا به تشکیل حزب وا میدارد.ما هم تلاش می ورزیم قدمی بسوی بهبود وضع اجتماعی ورفاه عامه بر داشته از ارش های ملی پاسداریکنیم.

درپی آزمودن آزموده ها نباشید از مشاهده سایت های انتر نتی و ملاقات چند جانبه بعضی دوستان به حقایق تلخی بر میخوریم وآن اینکه افراد وابسته به أحزابیکه نسبت نا کارآئی به تاریخ پیوسته تلاش دارند زیر نام ومرام کهنه درخت خشکیده وبی ثمر میوه تازه بچینند.نه خیر درختیکه تنه اش کام ملت را تلخ ساخته از شاخه هایش هیچ انتظار نداشته باشید.بذرنو، شاخه نو وثمر نو.مرغوب دلپذیر ایده آل واقعی ومردمی در فضای آزاد ودموکراتیک.ما دیگر حزب حامی کودتا راتربیت وتیمار نمیکنیم چون کودتا بفکر اقتدار فرد ومهره های خاص ست ما به کمک و یاری شما حزب متحرک وپویا ومردمی را پی ریزی میکینم تا بوسیلۀ آن تغییر در ساختار وسیستم بوجود آید ساختاریکه گره از مشکل ملت بکشاید نه فرد ویا شخصی را بر چوکی بنشاند. همان است که مینویسم دوستان گرامی! بر تابوت پوسیده وبی روح أحزاب گذشته اشک نریزید وآه سرد از سینه گرم بیرون نکشید.با دل زنده به سراغ حزب جوان با پیام نو بروید.ما و تعداد زیاد از طلایه داران شعار نو وآینده درخشان تصمیم داریم با کمک و همکاری شما حزبی را به همین منظور جلو دار باشیم.نه تنها دوستان بیدار دل وبا احساس که از نا بسامانیهای کنونی صد رنج ودر دل دارند.ومیخواهند روی ضرورت تأسیس حزب بر اساس نیاز های کنونی فکر و قدم استوار تری را به جلو بگذارند.باید حزب ومفهومش را با شاخصه هایش خوب بشناسیم وبعد با تعهد وصداقت پاسداری اش کنیم.                                                                                                                                   

یک نگاه انتقادی بگذشته .أحزاب گذشته بیشتر بر منافع شخصی استوار است تا نیاز های ملی. کمتر فعال سیاسی را میابید که امروز بتواند ادعا کند حزب و گروه متبوعش بدون اتکا به شخصیت های حاضر در عرصه قدرت حکومتی و امکانات مالی عمومی پا گرفته ومستقلانه فعالیت خود را گسترش داده است.چه بسا که کاپی اساسنامه ومرامنامه را به دفاتر شرکت های خصوصی ودفاتر خارجی ها می فرستد تا حاصل زحمت وتلاش را طور عاجل نقدا بدست آورند. از طرف دیگر وقتی از مقامات بالای احزاب درباره آمار واقعی کادر مرکزی، اعضا، هواداران و فعالان درلایات و ولسوالی ها و یا از آمار و اعداد دقیق مربوط به در آمد وصورت مصرف وموارد هزینه پرسان شود احتمال گرفتن پاسخ روشن و دقیق اصلا ممکن نیست.همه تلاش دارند از آدرس یک تشکلی کاغذی از نهاد های کجدار ومریض دولتی باج بگیرند مثلا انتقاداتی که احزاب و گروه های سیاسی موجود نسبت به عملکرد دولت یا قوای مقننه و قضاییه- مطرح می کنند در اکثر موارد فاقد ارزشهای استاندارد و کارشناسی بوده صرف تا گر فتن امتیاز به هیاهوی می پردازند وبعد خاموش می شوند. احزابیکه هیچ بر نامه ندارند تنها شعار قومی وسمتی دارند وبس. تجمع نخبگان وشخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی که واجد ویژگی های واقعی نخبگی باشند در احزاب و گروه ها بسیار اندک است.بیشترین تخصص بجای پلان سازی وبر نامه ریزی در اتهام بندی وبر چسپ زدن بر دیگران است.بلی اشاعه پراگنی وتفرقه افگنی مرگ ملتهاست:بستر سالم ومؤثر مبارزه سر زمین خود ماست. طوریکه مشاهده میگردد عده از فعالان سیاسی افغان مقیم اروپا وآمریکا که به أحزاب تاریخ گذشته کشور ما ارتباط داشته ویا دارند مصروف اتهام بندی واشاعه پراگنی اند. یکی از وحدت ملی دم میزند ودیگری را به وحدت شکنی وهنجار گریزی متهم میسازد .یکی جر منی را مرکز ثقل مبارزه انتخاب میکند دیگری سویدن وناروی را میدان صاف وهموار تشخیص میدهد.گذشته از آن روح مقالات منتشره در وبسایت های متعدد تهمت افتراء وحدت شکنی خود ستائی وخود محوری وواقعیت گریزی است.من از دو.ستان بیرون مرزی چه داکتر، چه متخصص وچه اکادمیسن تقاضا مینمایم تا شمشیر تیز اختلاف وتفرقه را کنار بگذارند و بر زخمها وجراحات میهن زخم خوردۀ خویش بجای نمک مرحم گذارند.یکی بر زبان می تازد دیگری بر قوم ونژاد یکی از اصالت سمت وجغرافیا میگوید دیگری از گذشته بی بها واسفبار.این عصر علم تکنالوژی وسازندگیست وما مانند رسوم قرون وسطائی به شماره قبر ها وکثرت استخوانهای پوسیده افتخار میکنیم . باز هم مینویسم گذشته با همه زیبائی اش گذشته است بیائید فکر برای اینده بکنید، آیندۀ که محور ومعیار آن انسانیت باشد نه قوم وسمت ونژاد وفرکسیون بازی های سیاسی بازار گرم کن در خارج از کشور.

 

 

____

 نوت: بعد از مشوره های همه جانبه دوام دار و پیگیر با دوستان و علاقمندان قضایای افغانستان در داخل وخارج کشور به این نتیجه رسیدیم راهی جزء ایجاد یک تشکل إعتقاد محور بر مبنی ارزش های إعتقادی وکلتوری مردم وروشنفکران حقیقت نگر کشور وجود ندارد.لله الحمد که نشست ها وشورا های دوستان نتیجه داد وتصمیم گر فتیم این إعلامیه را صادر واز دوستان که آرزوی همسفر شدن در این کاروان را داشته باشند تقا ضا مینمائیم تا جهت غنا مند ساختن این بر نامه ملی ودموکراتیک دیدگاه ها، نظریات انتقادات و پیشنهادات موثر خویش را به این آدرس جهت غنا مندی هر چه بیشتر این نهاد بفرستند هر گاه فشردۀ بیوگرافی دوستان ضمیمه باشد بر إعتماد و همدلی ما خواهند افزود تشکر.

ahmadjawadnoori@yahoo.com و یاasaeedi48@yahoo.com

۰۷۹۸ ۶۷۴۷۲۱ _   0788 101001 – در کابل

۰۰۹۳ ۷۹۸۶۷۴۷۲۱ _۰۰۹۳ ۷۸۸۱۰۱۰۰۱_

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا