خبر و دیدگاه

تبصره ای درباره نوشته “هند و اسرائیل، دو شریک در خفا “

india_israel

 

تصمیم داشتم ازین بعد در مورد سیاست و مسائل سیاسی جهانی دست به قلم نبرم، اما عنوان “هند و اسرائیل، دوشریک درخفا” به این تبصره مجبورم  کرد تا آنانیکه  در نظر دارند مردم و سیاست مداران کشور  دوست هند را در اذهان مردم ما بکوبند و ازین آب گل آلود ماهی بگیرند و آب به آسیاب دشمن ما بریزند پرده بردارم.

بی اساس بودن طرح

هند و اسرائیل از خرابه های امپراتوری بریتانیا با یکسال تأخیر، در سال ١٩۴٧و در سال١٩۴٨ به  وجود آمدند.

هند با مبارزات پی گیر عدم خشونت مهاتما گاندی به آزادی رسید که با دسیسه جاسوسان انگلیس خاک هند به دوپارچه  هندو و مسلمان ازهم جدا شدند.  انگلیس جهت تقویه این فرزند دسیسه سازش که دست مادر را ازپشت بسته است کشور مارا نیز از درازنابرید. درحالیکه  کشوراسرائیل بنا به ملحوظات سیاسی جهان غرب جهت حفظ منافع نفتی آنها در شرق میانه اعمار گردید . امروز بازهم میشنویم که این دو کشور را زبان همان دسیسه کاران ولو وجه سیاسی خوب ومشهوری دارند به شکل خود به وزن گرفته اند.

سیاست هند در مورد کشور های جهان با بسیار صراحت یکسان و دوستانه است. روابط هند و چین روی مناسبات دوران جنگ سرد به سوی روباروئی کشانده شده و مسایل مرزی بهانه ای بیش نیست. اینکه سیستم های مختلف سیاسی دست درازیهای منفعتی خود را دنبال میکند این اوضاع را پیچیده تر ساخته است.  ازهمه مهمتر دست درازی های انگلیس توسط لانه جاسوسی اش که  تیرگی وضع جنگی را در منطقه به بحران میکشد،  نیز به آن افزود گردیده  و تضاد بین دوکشور هند و چین را هر روز عمیق تر میسازد.    در غیر آن هند کشوریست که با تمام کشور های جهان بنا به منافع اقتصادی خود و حفظ سیاست نرمش بشکل بسیار دوستانه بر خورد مینماید.  این سیاست نرمش ، نفوس  و تربیه کدر و پرسونل علمی هند جهان غرب را به وحشت انداخته است. بنا بران  تلاش دارند برای حفظ لانه جاسوسی خود و منافع دزد منشانه شان این سیر علمی هند را با نظریات مردمان جهان که دستگاهای روانشناسی شان هدایت میدهد هم آهنگ سازند.  بخصوص درین زمانیکه گروه های تروریستی هرکدام یکی پی دیگر سر ازان لانه ها برون میکنند و آبروی معماران آن سرزمین را زیر سوال میبرند  دیگر چاره ای نمانده است بجز اینکه هر نوع تهمتی را به هند متوجه نمایند تا مردم متدین و ضد یهودی کشور ما را با مردم هند فاصله دهند.

هندوستان نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده که حامی و تقویه کننده کشور اسرائیل است به همان اندازه ارتباط تبادل نظر علمی و نظامی دارد که باکشور اسرائیل.  هندوستان یگانه کشوریست که میتواند افغانستان را درین بجران کشمکش های سیاسی منطقه دوستانه و پر قدرت یاری رساند.  هیچ یک از کشور های اطراف افغانستان دست بی شائبه دوستی را به طرف مردم افغانستان دراز نکرده است بجز هندوستان.  این دوستی بی شائبه است اما ضرورت آرامش کشور پهناور هند نیز حکم میکند تا جهت بر کندن ریشه جاسوسی های چندین صد ساله را که با مخالفت های سیاسی کشور همسایه اش نیز تقویه میگردد با کمک به مردم افغانستان  به آرامش ببرد.  بنا بران هند وستان هم دوستانه و هم ضرورتمند با مردم ما پیوند خود را محکم نگه میدارد.  همین رشد روابط، کیسه پرکینه دشمنان را پر از زهر کرده است.  زیرا تربیه شدگان علمی کشور هند که نفوذ زیادی در کشور های غربی دارد با امکانات سرشار برای پیشرفت افغانستان با پرسونل مجهز تر و مزد کمتر یاری رساند. این یاری رساندن ازیکجانب دزدان جهان چپاول گر (انجو ساز)  را به مضیقه دچار نموده و از جانب دیگر کشوری که آنها نمیخواهند بیدار شود توسط هندیها به  بیداری میرسد.  همین بیداری گور کشور های سود جوی دور و نزدیک افغانستان را میکند.  بنا بران آنها دفن شدن خود را به چشم سر مشاهده میکنند. ازین لحاظ است که دست بکار شده اند تا ذهنیت مردم مارا به چالش بگیرند.

سرزمین اسرائیل را اگر از نگاه تاریخی بر رسی کنیم جای آن نمی ماند که با این دشمنی به مصاف آن برویم . زیرا هر مسلمانی میداند که یعقوب پیغمبر که مشهور به اسرائیل بود در همین سر زمین زندگی میکرد.  یوسف پیغمبر پسرش نیز از همین جا توسط فروش برادرانش به کاروان تجارتی به مصر برده شد. درآنجا به سروری رسید و پدر و برادران خود را نیز به نزدیک خود خواست.  اولاده یعقوب پیامبر بعد از چندین پشت زندگی در مصر به کمک موسی پیامبر از مصر بسوی همین سرزمین اسرائیل آورده شد.  سلطنت یوشع پیامبر ، داود پیامبر، سلیمان پیامبر  که پدران همین یهودیها است در همین سرزمین گذشته است.  همان سلیمانیکه به گفته مردم ما ازاسرار جهان آگاه وزبان مور و ملخ را میدانست.  بنا بران این سر زمین حق مسلم یهودی ها است.  اما این کسانیکه امروز دولت یهود را ساخته است، خود یهودان ساخته شده دستگاه جاسوسی انگلیس است.  این ها برای کشور ساز ی و زنده نمودن تاریخ مبارزات موسی پیامبر نیستند. اینها محافظین منطقه نفت خیز شرق میانه اند.  ازین سبب دشمنی با آنها ولو به شکل مذهبی هم به راه افتد درحقیقت ناآگاه ترسیم کننده حرکت بجاست.  اما اینکه سرو صدا بر میخیزد که ما یهودیها را به بحر میریزیم  صدای مردم منطقه نیست. یا بهتر گفته شود صدای سیاست مداران سالم منطقه نیست بلکه این دجالان پیشبرد سیاست انگلیس است تا سرو صدا به راه افتد که کشور های مقتدر به بهانه آن تا میتوانند کشور اسرائیل را بنام دفاع از خودش تا دندان مسلح نمایند که کرده اند. درغیر این صورت با آرامش بین یهودیهای درست فکر و فلسطینیان امکان زیاد میرفت که کشور مخلوطی از اعراب وعبری ها بوجود میآمد که دران صورت منافع جهان غرب به این شکل امروزی نمیتوانست برآورده گردد.  این وضع امروزی فلسطینی ها و اسرائیلی ها از همان ختم جنگ جهانی دوم در زراد خانه جاسوسی های کشور های اروپائی و امریکائی ریخته شده بود.  مگر همین اروپائیها و عیسوی ها نبودند که یهودی ها را قتل عام کردند. جوامع یهود با آنکه هزاران دانشمند و نا بغه به جوامع اروپائی و امریکائی تقدیم کرده است اما بازهم مورد پی گرد و اذیت قرار داشتند.  این چه سحری شده است که امروز حامی همین یهودیها دولت های دشمن دیروزی و کلیساهای تبلیغ کننده ضد یهودشده اند.  خوب، اگر آنها از دشمنی با آنها دست بر داشتند که سابقه دشمنی شان به دو هزار سال میرسد. چرا مردم مسلمان که سابقه دشمنی شان با یهودیها که کمتر از یکهزارو چهارصدسال میشود ختم نمی گردد؟ ختم این دشمنی استفاده بردن شکل اقتصادی و منافع سرمایوی است نه دلسوزانه. پس مردم کشوراسرائیل بیشتر از حامیان منافغ جهان سرمایه داری چیزدیگری نیستند.  لوموند دپلماتیک  در جای دیگر مینویسد:

بعد از سالها ی ١٩٢٠، رؤسای جنبش ملی گرای هند و اعراب فلسطین بر ضد امریالیسم بریتانیا با یکدیگر متحد شدند، و با خواست صهیونیست ها برای تشکیل دولت یهود به مبارزه بر خواستند. هند به طرح جداسازی فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل، در ٢٩ نوامبر ١٩۴٧، رای منفی داد، و تنها در سال ١٩۵٠ بود که اسرائیل را برسمیت شناخت. تا سالهای ١٩٨٠، هند به اتحاد خود با کشورهای عربی هم در جنبش غیر متعهدها و هم در سازمان ملل ادامه داد، و به دفاع از حقوق فلسطینیان برای داشتن دولتی مستقل پرداخت.

آری باید چنین میبود زیرا سیاست جهانی و سیا ست خود فلسطینیان درمورد  منطقه و کشور اسرائیل تغیر نموده بود.  و در جای دیگر این زهر پراگنی را بخوانید:

حزب مردم هند اگر با کشورهای مسلمان دشمن نباشد قطعا نسبت به آنها شکاک است، و بدون هیچ تردیدی آشکارا همسویی خود با تل آویو را ابراز داشته است. باید تایید کرد که در رابطه با سیاست داخلی، این حزب هیچگاه خود را در تنگنای نظر اقلیت مسلمان هند نمی‌دید.

خوب دقت کنید این جملات کاملا” نشان دهنده دور ساختن کشور هند از جامعه مسلمان افغانستان است.  ورنه  روابط هند با کشور های عربی کاملا” پا برجاست ، اینکه کارمندان فنی هند با درآمد با لا تر و بکار افتیدن آنها به سویه با لاتر برای انکشاف بعدی هند ضرورت بود ، سمت حرکت کارمندانش از کشور های عربی بسوی کشور های سرمایه داری تغیر شکل  گرفت. اما این بدان معنی نیست که در مورد کشور های مسلمان شکاک است.  اگر چنین شکی موجود است پس چرا کارکران و فن آوران هندی با قبول تمام مخاطرات  حاضر اند در افغانستان خدمت کنند و سرو صدای کشور پرطمع پاکستان را بلند نمایند و پاکستان هم بیشرمانه  و آگاهانه به بم گذاریهای انتهاری در سفارت هند  اختطاف ، ترور و  وحشت و دحشت کارمندان هندی بپردازد.  پس این همه جملات بکار گرفته شده هدفمند و دور سا ختن سیاست همکاری هند با افغانستان را تعقیب میکند.   این نوشته ها بجز اینکه دربین مردم ما روحیه بد بینی را در مورد هند تولید و در آسیاب وحشت و دحشت سازمان جاسوسی پاکستان بیفزاید معنی دیگری را افاده نمیکند.

جای شک نیست که هند از نگاه نظامی و فن آوریهای علمی با اسرائیل ممکن قرار داد هائی داشته باشد.  اما این کار حتی بصورت  مخفی بین به ظاهر دو دشمن سرسخت  نیز وجود داشته که زای این فریب کاریها در  رسانه های غربی وسیع پخش شده است.  کشور هند نیز حق دارد بنا به منافع کشور خود با هر کشور و دستگاه علمی که برای رشد سریع علمی اولاد هند لازم است روابط بر قرار کند و از مزایای علمی آنها مستفید شود.  امروز کشور اسرائیل بنام همین دشمنی کشور های مسلمان به اندازه ای کمک شده است که سر آمد اقتصاد ، تجارت و صنعت بسا کشور های آسیائی و حتی اروپائی شده است.  بنا بران روا بط  دپلماتیک با آن کشور به معنی فاصله گرفتن هند از جامعه مسلمان جهان نیست زیرا خود هند بزرکترین جمعیت مسلمان جهان را داراست.  زندگی موجود مردم سر زمین ما با همکاری کارکران وفن آوران کشور دوست هند وابسته است.  هیچ کشوری بخصوص کشور های غربی  بشمول امریکا درمورد کشور ما نمیتواند با حد اقل مصرف، خدمت لازم را برای سرزمین ما به ارمغان بیاورد بجز هندو ستا ن. منافع هر کشوری و چشم داشت هر کشوری از مردم بلا کشیده کشور ما  بسیار بالا تراست تا خدمتی که به مردم ما باید بکنند که همان را هم بد بختانه دریغ میدارند و هزاران زهر سیاسی و چال و فریب آلوده است. اما با اینکه منافع هند نیز دران نهفته است . اما هر گام سیاست هند اگر در منافع مردم افغانستان کج گذاشته شود به آن میما ند که هند منافع کشور خود را زیر پا گذاشته است. از جانب دیگر سیستم عر ضه کار درهند وابسته به سطح اقتصاد مجموع جامعه هند است که برای کشور ما به هیچ صورت کمر شکن نیست.  با این مختصر به این تبصره خود خاتمه میدهم ، اما اگر به اسناد و مدارک لازم دیگر دست یافتم خدمت هموطنان عزیز آنرا خواهم نوشت.

سیاست و کشوری میتواند به ما کمک کند که منافع مستقیم خودش به آن وابسته بوده و عرضه کارهای خدماتی اش ارزان و با کیفیت باشد.

 

فرستنده: ثریا بهاء

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا