خبر و دیدگاه

انتخابات در حلقوم کرزی

karzai_drinking

 

دسیسه و دخالت فراقانونی کرزی از طریق دادستانی و دادگاه و سنا و دیگر مراجع آنقدر واضح است که هیچ نیازی به توضیح بیشتری ندارد؛ شما تصور کنید که هم دادستان پشتون است و هم معاون او بعد هم نامش را گذاشته اند: “لوی سارنوالی افغانستان”! جالب تر اینکه “رحمت الله نظری” معاون نهادیکه ادعای استقلالیت میکند مامای فاروق وردک (سردارولی ارگ) است، در همه نهادهای دولتی که مراجعه و مطالعه کنید چنین کلید قدرت در قبضه تیم خاص است و اگر هم برخی اشخاص دیگر بشکل سمبولیک استخدام شده اند، معمولا در تصمیمگیریها کدام نقش و تأثیری ندارند، مثلا: د رشورای صلح گرچه در ظاهر استاد ربانی رئیس گفته میشود ولی مدیر اداریش مشاور کرزی و سخنگویش سرپرست شورای دولتی علماء است و معاونین رئیس هم متحدین کرزی و چند غیرپشتون درین شوری بانگیزه تبلیغات و مشروعیت بخشیدن توطئه و خیانت کرزی تماشاچی اند و این مستقل ترین نهادیست که میتوان در دولت یافت درحالیکه مصاحبه مولوی کشاف از یک معامله و سازش خطرناک حکایت میکرد تا یک صلح واقعی اگر ربانی صلاحیت داشته باشد مگر بدشمن باج میدهد تا ملیتهای دیگر قربانی شوند؟

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید
زانکه آنجا جمله اعضاء چشم باید بود و گوش

بنابرین کرزی همان کاری را کردکه ملانصرالدین کرده بود ملا در مسجد گفته بود که حین قضای حاجت روبه قبله ننشینیداتفاقامردم روزی دیدندکه خودش چنین کرده پرسیدندکه ملاصاحب خودت چراروبه قبله نشسته ای ؟ گفت : “مه حسابشه میفهمم” کرزی نیزباتبرقانون ریشه دمکرسی راقطع میکندتادیگرعرف وعنعنات تاریخی زیرسوال نرودهمه حرکات وسخنان ازقبل تعین شده وچندپهلوی اونشان میدادکه مصروف پلانگذاری اندوتصمیمی درراه است أنقدرخودوطوطیانش ازقانون ودفاع ازقانون گفتندکه نزدیک بودمردم کرزی را”قانون سالار” نامندحالانکه ازنبوغ اودرقانونگریزی واقفنداومیگوید: رئیس جمهوربه قانون عمل میکندولی هرچه محکمه فیصله کردخواهیم پذیرفت مگراین سخن باهمان گپ ملافرق دارد؟

پرسشی دارم زدانشمندمجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمیکنند

عیسویان میگویند: اولاروحیه اسلام خواهی رادرمردم تقویه کنیدبعدمسلمانهاراتوسط اسلام درهم کوبیدزیراکه نمیتوان أهن راجزتوسط أتش وأهن ذوب کرد” منظورچنین است که شمابنام اسلام اولاعوام راتخدیرکنیدبعدباقرائت های انحرافی وخودساخته ازدین جنگ هفتادودوملت رادرمیان مسلمانهابراه اندازیدحالاهم کرزی طوریکه ازشکم قانون اساسی وزارت امورپارلمانی کشیدومشاورارشدساخت وخیلی چیزهای دیگر؛ کمیسیون های انتخاباتی رانیزباسارنوالی وستره محکمه مدغم کردوبرتابوت هردوکمیسیون میخ قانونی کوبیدبعدازین غیرازشخص کرزی دیگرهیچ کسی نمیتواندرازمستقل بودن أنهاراکشف نمایدباوجودیکه شخصیت حقوقی هردوکمیسیون بنابرنص صریح قانون اساسی درست مثل دفترسازمان ملل ازهرگونه مداخله وتعرض مصئون بودسارنوالی عوضی که پرونده نامزادان متخلف ومخطی رابررسی کندخودکمیسیونهارامتهم به خیانت ملی وفروش أرای مردم کردوازگلوی معنوی وشریفی دست انداخته وبدفاع ازنامزادان بازنده برخاست تاباچنین کاری زمینه یک تغیروسیع وکیفی رادرین کمیسیونهافراهم نموده وباردیگرکرزی بتوانداشخاص دلخواه وموردنظرش راتعین کندزیراتیم حاکم که میخواهندبعدازختم دورهکرزی نیزقدرت راخودقبضه کنندواحتمالابریاست فاروق ؛ ناگزیراندازشرهیئت رهبری واعضای کنونی کمیسیونهاخودشان رانجات بخشندپس بایدبایک تیرچندین فاخته رابزنند” حکومت  به جای آنکه به دنبال ایجاد فضای همدلی و صمیمیت درجامعه باشدحرکت‌های دمکراتیک ومردمی را به بازی‌های قومی و قبیله‌ای تبدیل کرده و از آنها به نفع خود استفاده‌ ابزاری میکند”

حادثـــــــه درحــــال زایمــــــان اســـــــــــت

رفع مشــــــکل شان راقــــــرص کمــــــــرکند

هرخردمندیکه کرزی وتیم ومشاورین اورامیشناسندیقین داشتندکه نتیجه چنین انتخاباتی راکه تعدادنمایندگان پشتون تبارکم شده وهمه برندگان غزنی هزاره اندوخیلی ازمهره های مؤثرحکومت چون مرستیال ؛ ملالی شینواری و—-شکست خورده وبرعکس مخالفین سیاسی کرزی درپارلمان دست بالایافته اندنخواهندپذیرفت وحتی دوستان پاکستانی اوهم این نتائج راردکرده وگفتند: مادیگرمنطق راکارنداریم فقط بایدپشتونهای قبیله ای (طالبان وطرفداران پاکستان)درنظام سیاسی افغانستان اکثریت باشند(۱)چون پشتونهای راکه مخالف سیطره واشغال خاموش پاکستان باشندپشتون ندانسته وفقط ازملیشه های خودشان دفاع وحمایت میکنندونه ازهمه پشتونهازیراهیچ گربه فی سبیل الله موش نگرفته است

 خرم مشاورکرزی نیزمانندروستارتره کی انتخابات رابه نظریه بلک ویل ارتباط داده وگفته بوداین انتخابات توطئه علیه پشتونهاست وفاروق وردک نیزبنابرافشاگری ویکی لیکس کرزی راهشدارداده بودکه حمایت ازین انتخابات میتواندبرگشت به دهه نودباشدیعنی بقدرت رسیدن غیرپشتونهابانجامدوداودزی نیزباوردک معنوی رابشکل توهین أمیزی چندین بارتهدیدکرده بودندکه قبل ازتغیرات درلیست نبایدنتیجه را اعلان کندکه حکومت نتیجه رابرسمیت نخواهدشناخت وپیشنهادات مشخص داشتندکه بامقاومت هردواتاق کمیسیون روبروشد

وکرزی حتی شخصاوأشکاراچنین نتائجی راردکرده وخواهان حذف تعدادی ازنماینده هاشده وگفته بودکه اگردرلیست نمایندگان غزنی وبرخی ولایات دیگرتغیری نیأیدبرخلاف مصالح ملی بوده وسروحدت ملیی راکه “اوبخاطرش ده سال جانفشانی کرده” میخوردوسارنوال هم درخوست این انتخابات رایک رویدادشرم أورخوانده وباستهزاء گرفته بودومرستیال گفته بوداین انتخابات نه سری بودنه عمومی بودنه أزادوسطان زوی نیزأن راپیروزی طالبان خوانده واخطارداده بودکه پشتونهاهمه طالب میشوندوملالی شینواری نیزدرتلفزیون شمشادیکی ازرسانه های افغان نازی گفته بودکه اوازاینکه پشتونهادرشمال کمترازحدتوقع (روال انتصابات گذشته)برنده شده اندشوک شده ونمیتواندخواب کندوتارنماهاورسانه های نژادپرستان مانندبینوا؛ تول افغان ؛ افغان جرمن ؛ — وتلفزیون خطاب ؛ مسکینیار؛—- ومطبوعات ورادیوهاکه تعدادشان کم نیست علیه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبلیغات وسیع رابراه انداخته وچیزهای گفتندکه عفت قلم ازتکرارش اباء میورزد

همچنان رادیوأزادی ؛ صدای امریکاوبی بی سی خیلی بیشترمانه اختلافات قومی ؛ مذهبی ؛ لسانی وسمتی راخصوصابعدازاعلان نتائج ابتدائی درافغانستان دامن زده وبرخی اقوام ومذاهب افغانستان راتوهین میکنندکه مادرجای دیگری تشریح خواهیم دادتبلیغات تحریک أمیزوخطرناک چنین کانون های فتنه انگیزکاملاهمأهنگ بامواضع سارنوالی وحکومت بوده وبطوروسیع مظاهرات رابازتاب میدهندوچنان معلوم میشودکه این رسانه هانیزرسانه های دولتی افغانستان بوده وهمه توسط خرم وافغان ذلت رهبری میشوندوچیزهای راکه درداخل افغانستان حلقات خاص وافغان نازی شایدگفته نتوانندهمیشه ازطریق چنین رسانه های تبلیغ میکنندبگذریم ازاینکه چقدریکی اززبان های ملی مارامسخ وسندویچ ساخته اند؟

واگرمجموع نظریات نزدیکان واطرافیان ومشاورین کرزی ونژادپرستان رادرداخل وخارج ردیف کنیم هفتادمثنوی میشودولی خلاصه اینکه واکنش شئونیستهاوافغان نازی حتی قبل ازاعلان نتائج ابتدائی معلوم بودوروزبروزواضح ترمیشدکه ترک عادت کرده نمیتوانندازگپ های نظری استنباط کردم که برخی ازداخل کمیسیونهاهرچندنه درسطح رهبری نیزباجریان حکومت وحلقات ماجراجوهمکاراندودرین دسیسه بصورت غیرمستقیم بحیث راه بلدنقش ودست دارندچراکه قبلاعضوتیم لودین بوده وبرای کرزی کارمیکردندوازین نتائج مانندبقیه ناراضیان راضی نیستند

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهارازاین بیابان وین راه ی بی نهایت

گرچه پوهاندعظیمی بحیث یک شخصیت ملی ودرعین حال اکادمیک خودشخصاشایدأنقدرهم زیرتأثیرتوطئه گران نرفته وبأبروی خودبازی نکندولی احتمالادردادگاه نیزاشخاص دیگری هستندکه مانندالکوموضوع راسیاسی میسازندومیکوشندبه نفع تیم حاکم وحلقات ذیدخل فیصله کننداحتمالاقبلاهمه باهم تفاهم کرده اندکه نبایدکاری کنندکه همیشه کمیسیونهابتواننداراده خودرابرحکومت بقبولانندواجازه ندهندکه افرادی چون پدرام ؛ مهدی ؛ بهزاد؛ منصورودیگران که خیلی صریح اندازمنبرپارلمان مردم رامخاطب قراردهندترس تیم حاکم ازمنطق چنان است که ازگرفتن نام این افرادشوک میشوندغافل ازاینکه أنهادرحقیقت حالادیگربامردم طرف اندونه اشخاص هدف ؛ درهم کوبیدن استقلالیت وغروررهبران کمیسیونهاست تادرأینده دیگرهیچ رئیس وعضوکمیسیونی طفل گستاخ وخودسرنشودوهیچ کاری بدون امرونهی رئیس الرساء نکنندخوب میگویندأب زورسربالامیرودکرزی که حتی امریکاراترساندوباچنان وقاحت وجرئت توانست خودش رابرکرسی ابقاء کندومردم افغانستان وجامعه جهانی راهیچ درنظرنیأوردحالامگرنمیتواندفیصله های دوکمیسیونی راکه خودش تعین کرده لغوکند؟مگراواسپنتارابرخلاف قانون حمایت یاوقت خودراتمدیدنکرد؟خلاصه ۶۳بارقانون اساسی رازیرپانگذاشت که حالانتواند؟ اوخودهم کوزه است وهم گل کوزه

مستور و مست هردو چو ازیک “قبیله” اند
مادل به عشوه که دهیم ؟اختیار چیست؟

کرزی تاکنون هرچه خواسته کرده ولی دمکرسی وانتخابات دیگربگفته روستارتره کی درزیرضربات واقعیتهای کشور(فاشیزم قبیلوی ؛ تحجردینی ؛ تریاک سالاری ، مافیای موادمخدر؛ مافیای قومی ؛ مافیای قدرت ، مداخلات پاکستان وانگریزوایران که سفیرانگلیس حتی جلواعلان نتائج برنده های غزنی راگرفت ؛ مخالفت کرزی که قبلانتیجه رابدین صورت ردکرده بودوبزورفاروق وردک “ماشین قانون اساسی” که مطابق میل خویش پراگراف های رابرهمه تحمیل کردوداودزی وخرم که بنابرگفته ویکی لیکس برکرزی فوق العاده تأثیرگذاراند؛ افغان نازی که ستون فقرات حکومت راتشکیل میدهد؛ طالبان که برهمه سطوح دولت نفوذشان بیدادمیکند) درحالت کوماست (۲)واگردادگاه باراده أنهاتسلیم شودبایدمرگ دمکرسی وانتخابات راجشن گرفت ودیگرشاهدیک دیکتاتوری داودشاهی درکشورخواهیم بود

چنین کاری سنت وعرف میشودوهرگاهی که نتائج به میل ومنافع حکومت هاوحلقات معین دردولت نبودهمیشه چنین میکنندومادیگرشاهدیک انتخابات جعلی ونمائشی خواهیم بودکه نماینده های فقط توسط استخبارات مانندزمان های گذشته تعین وبعدهم دریک درامه سیاسی برنده اعلان میشوند

حالادیده شودکه مارشال وخلیلی ودیگرهبران کشورکه خودخوب دسیسه ودسیسه کاران رامیشناسندچه واکنشی نشان میدهند: ذلیلانه همچوگذشته تسلیم زوروتزویرمیشوندیامردانه بحیث شخصیت های ملی ومدافع دمکرسی وحقوق مردم جلوتوطئه راخواهندگرفت؟ وقت امتحان است ومردرا ازنامردبهترخواهیم شناخت وغلام وأزاده مواضع خودرادرچنین حالات سرنوشت سازروشن میکنندمن باین گپ تاریخی معنوی کاملاموافقم که اگرمسئله قانون “حق وعدالت” باشدحرفی نداریم واگرزوروباج خواهی باشدهم رجال ونحن رجال

بایدملیتهای دیگرکه قربانی فزون طلبی وبرتریخواهی تیم حاکم وحلقات بخصوص شده اندقربانی نیروهایکه جزبزورونیرنگ باورندارندوازحاکمیت قانون ومنطق وشفافیت وبیداری مردم وحشت دارندوهنوزهم درزیرریش جامعه جهانی میخواهندبزوراراده وانتخاب مردم رامصادره وحقوق دیگران راغصب کنندواکنش جدی وسریع نشان داده ومظاهرات گسترده رابراه اندازندوتهدیدکنندکه اگرنتائج انتخابات لغوشودأنهانیزرهبری کرزی رانپذیرفته وباحکومت مقاطعه میکنندزیرادرصورتیکه هزاره نتواندحتی دریک ولایت نماینده پشتون شودچطورپشتون دیگرمیتواندرئیس جمهورهمه باشد؟وحدت ملی جاده یک طرفه نیست وقتی ملت نباشیم وهمه بحیث شهروندحقوق مساوی نداشته باشندماچرابردگی کنیم؟وتاچه وقت؟مردیکبارمیمردونامردهمیشه ؛ خوب است بدانیم که پشتونهاچقدرباصل شهروندی باورمندهستند؟ وتاچه حدی میتوانندبقیه رادرکنارشان تحمل کنند؟وقتی حتی درحدنماینده رانپذیرندنامزادی مادیگربخاطرریاست جمهوری چه مفهومی دارد؟واگرچنین باشدماچرادیگردرتوهم زندگی کنیم؟

هیچ تاجک وازبکی درزادگاه سلطان محمودغزنوی پیروزنگردیده ولی هیچ سوالی نزدمامطرح نیست مانپرسدیم که چندتاجک ؛ ازبیک ؛ هزاره ؛ بلوچ وهندوازجنوب پیروزشدندولی درین فکربودیم که چه کسانی بردندما انسان رانبایدمانندحیوانات برنگ ونژادش بشناسیم ؟من سگ سلطان زوی رابرتاجک وهزاره وازبکی ترجیح میدهم که جزدرفکرشکم خودنیست وبه ذلت وپستی تن میدهدشمامشارکت زنان راتحمل نمی کنیدمشارکت دیگرشهروندان راتحمل نمی کنیدمشارکت دیگراندیشان راتحمل نمی کنیدوبالاخره حضورجامعه جهانی راتحمل نمی کنیدمگرهنوزهم خبرنداریدکه درکدام عصرزندگی میکنید؟ودنیا اززمان امیران خودکامه چقدرتغیرکرده است؟ودیگرنمیتوان فتوی دادکه الحق لمن غلب روزی بودکه سیاه رادرغرب حتی اجازه نمیدادندواردبس ورستورانت شودولی امروزرئیس جمهوراست درپاکستان حتی اسلم بیک میتواندعالیترین مقام باشدودرهندمسلمان ودرعراق کردرئیس جمهورشونداگرارگ نشینان نزاکت های اجتماعی رامراعات کرده وقوم پرستی رادامن نمی زدندبدون شک امروزتعدادپشتونهادرپارلمان زیادتربودولی فراموش کرده بودندکه سلی مردم بیصداست

مادرین ده سال خیلی عجائب رادیدیم وشنیدیم ولی بازهم بخاطر” وحدت ملی ومصلحت ملی” خاموش ماندیم درحالیکه شماحتی ازسایه مانفرت داریدأیابهترنیست که عوض خصومت های نژادی رقابت های انسانی رابخاطرارتقای اوضاع وظرفیت های اجتماعی درهمأهنگی باروندنظم جهانی براه اندازیم ؟دیگردرین عصرخردگرائی ومدرنیزم نمیتوان بافارمول های وحشت انگیزبدوی امارت کردروزگاریکه امپراطوری میگفت : مردم وقانون یعنی “من” دیگرگذشته است دیگروصف شمشیرهم ننگین است چراکه حتی یک تارنمامیتواندبزرگترین قدرت های نظامی جهان رافرودست سازدوبالاخره دیگرجوامع بشری عوض بازواز”منطق” استفاده میکنندوجائیکه دین ومنطق مطرح باشدنمیتوان انسان هاراهمچوگله های حیوانات باکثریت واقلیت تقسیم کردچراکه خداوندنگفته است : إن اکرمکم عندالله اکثرکم عصبه واقواکم زورا ؛ اجملکم صورتاواشدکم قساوه ؛ اخبثکم عقده واشرسکم مکرابلکه فرموده است : “اتقاکم” یعنی بهترین شمادرنزدمن شائسته ترین شماست واگرنفوس مطرح باشدنبایدجزهندوچین برجهان حکمراندسوال مهم تریکه مادرموضع دیگرتشریح خواهیم دادشماچگونه اکثریت ودیگران اقلیت شدند؟هنوزهم توقع داریدکه بافتخارتان کف بزنیم !!؟درمسیرتان گل پاشیم ؟ودربرابرتان گستاخی نکنیم

وقتیکه استادربانی تازه رئیس دولت شده بودیک هم صنفی مجاهدمن درخلیج گفت : کسانیکه قرنهاکثافات اولادهای ماراپاک میکردندامروزدعوای رهبری دارند؟کس دیگریکه بایک برادرش ازجمعیت باحترام پدرمتصوف وروحانی خویش بورس گرفته وازناقلین هرات بودندباعصبانیت میگفت : مسعودکه است که ازکوه أمده وقدرت رامیگیرد؟وازراکتباران کابل دفاع میکردهنوزهم من درخواب بودم زمانیکه به غرب أمدم تازه فهمیدم که جنگ علیه دولت مجاهدین جنگ تنظیمی نه بلکه قومی بوده است خاطرات ۱۵سال زندگی درغرب ازانجمن هاوتبلیغات نژادپرستانه برتریخواهان غم انگیزترین دوره حیاتم است یک چنین نگاه حقارت أمیزبدیگران باعث تراژیدی درکشورشدحالانکه قرنهاپشتون بحیث رهبرونماینده ماهمه کاره بودوحتی خان وملک قریه ماوقتی میگفتیم چرافقط ازیک منطقه وحتی ازیک ولایت؟میگفتند: دراسلام تمیزرنگ وبوحرام است مادرک وتصورنمی کردیم که ازدین خداوندگارقدرت استفادهابزاری میکنندوفقط ماراتخدیروتحمیق ؛ حالاوقتی أن فرارسیده که ببینیم مرشدین ماخودشان چقدربدین باوردارند؟وچگونه وحدت ملی میخواهند؟وقتی شیرزوی عبدالله راهشداردادکه سقاویهارا ازأموخواهیم گذراندگفتیم اومعذوراست ولی زمانیکه لوی سارنوال وحتی رئیس جمهورمنتخب ؛ رعایای خودراباقوام تبدیل میکنندواقعاوحشتناک وغم انگیزاست وبایدبدین حیات ننگین نفرین گفت

اگرغم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم وبنیادش براندازیم

الغای نتائج انتخابات عواقب خطرناک داردودرجامعه بدوی ماقانون وعرف وسنت میشودتوقع میرودکه رهبران سیاسی ونظامی وقومی ومذهبی وشخصیت های دلسوزومردم دوست کشوردربرابرفیصله رهبران توطئه که تعدادشان ازخارج تاداخل کم نیست تسلیم نشوندوخاموش نمانندکه ننگ تاریخ شده ومردم أنهارانخواهندبخشید

گرچه موضع رهبری هردوکمیسیون دردفاع ازدمکرسی وقانونیت وحقوق مردم خیلی صریح وامیدوارکننده است ولی تنهاصدوراعلامیه کافی نیست وانتظارمیرفت که معنوی وشریفی دریک کنفرانس مشترک بگویند: اگرقرارباشدکه مراجع دیگری درامورکمیسیونهامداخله کنندبایدعین کاردرباره هرسه انتخابات دیگرصورت گرفته وصندوق های هردودوره انتخابات ریاست جمهوری ؛ پارلمانی وشوراهای ولایتی درحضوریک هیئت بیطرف بین المللی بازشماری شوندچرافقط ازما؟ وجزیک هیئت بین المللی مابه هیچ مرجع داخلی اجازه نخواهیم دادچراکه خودطرف اندواسنادشان همه جعلی اگرچنین شودهمه چیزرومیشودومردم خبرکه خیلی کسانیکه تاکنون ازارگ گرفته تاولایات امامت کرده اندوضونداشتندوهنوزهم شیطان درنقش فرشته بازی میکندمن یقین دارم که ۷۰% اعضای شوراهای ولایتی باردیگرهم بخاطر”وحدت ملی ومصالح ملی” انتصاب شده اند

خوش بود تامحــــــــک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

کسانیکه بانکنوت های خارجی وپاسپورت کشورهای غربی وکارتهای انتخاباتی راساخته میتوانندوبنام کرزی وقانونی سندمیسازندوبرای اسماعیل خان کیست چندتن راشاهدواسنادی راعلیه کمیسیونهاجعل کرده نمیتوانند؟تعجب است که اخبارویکی لیکس راشخص دادستان ردمیکندولی اسنادوکیست های جعلی رابحیث مدرک جرم مسئولین دستأویزمیسازد(۳)اگرکمیسیون هابتوانندثابت کنندکه انگیزه سیاسی درعقب چنین تلاش های است دیگرهیچ ادعای نمیتواندمداراعتبارباشدچندی قبل قاضی درامریکایک تروریست رارهاکردبخاطریکه دراعترافات اوبه نحوی إعمال نفوذشده ولی جان مطلب این است که میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند وای ازآن روزیکه بگندد نمک اگردادگاه خودسیاسی برخوردکندحتی شهادت بازنده هاهم سندخواهدشد

علی ای حال دیده شودکه تاریخ به عقب برمیگرددیاتکرارمیشود؟ومردم برنده خواهندشدیاحکومت؟همه چیزبواکنش مردم ونهادهای جامعه مدنی ارتباط داردولی قدرمسلم این است که اگراین نتائج نامشروع اعلان شودنتائج دیگرکه بادستکاری حکومت اعلان میشودبطریق اولی نامشروع است واعتمادمردم رادیگرنسبت بانتخابات وفیصله کمیسیونهاضرب صفرمیسازدوتصورنمیشودکه دیگرکسی درانتخابات شرکت نمایدچراکه وقتی مردم یقین کنندکه همه چیزازقبل تعین شده واین انتخابات فقط یک نمایشنامه دولتی است مگرخرهستندکه جان خودرانیزدرخطراندازند؟کرزی نه تنهاطالبان راتقویه کردوجامعه جهانی را ازمردم افغانستان متنفرساخت بلکه أخرین میخ رابردمکرسی میکوبدچون اومیخواهددمکرسی رانیزافغانیزه سازدطوریکه طالبان اسلام راساختندبخاطریکه اومیخواهدپارلمانی داشته باشدعین شورای عالی صلح دست چین تابوعده هایکه برهبران پاکستان داده وفاکرده بتواند(۴)

مصلحت (؟)نیست که از پرده بیرون افتد راز
ورنه درمجلس رندان خبری نیست که نیست

ازنگاه دیگری من ازین تحولات هیچ تشویشی ندارم وخیلی خوش میشوم که نتائج انتخابات راکرزی باطل سازدزیراکه بأگاهی وبیداری هرچه بیشترمردم میأفزایدوخیلی زوایای تاریک هم برای جامعه جهانی وهم برای غافلان درخواب خفته وخوشباوروخرفهم افغانستان هویدامیشودچراکه تاخودباچشم سرندیده باشندهرقدربگوی باورنخواهندکردچه خوب است که حامیان غیرپشتون کرزی اورابهترشناخته ودیگرفریب دروغ وترفندش رانخورندواگرهم موضع کرزی تغیرکندچون درنظام فعلی افغانستان پارلمان یک نقش سمبولیک داردوعملافلج است هرکسی واردپارلمان شود دریک چنین پارلمانی جزچندشعار؛ دیگرهیچ کارموثری کرده نمیتواندبنابرین توقع بیش ازحدازین پارلمان خیال پلوخوریست بگذارکه نتیجه باطل اعلان شودتادرکلیت وضع تغیرکندمردم مابه هیچ چیزی دیگرغیرازانگیزه وبیداری نیازندارندوعسی أن تکرهواشیأ وهوخیرلکم وعسی أن تحبواشیأوهوشرلکم والله یعلم وانتم لاتعلمون صدق الله العظیم

حافظ ازباد خزان در چمن دهر مرنج
فکرمعقول بفرماگل بی خارکجاست؟

 

 

________

۱- سیمینار پژوهشی استراتیژیست های پاکستان دربرلین وهمچنان پافشاری مشرف درمراحل مختلف مبنی براینکه تاجکها۵% ؛ هزاره ۳% وازبیکها۲% هستندو—ونیزحمیدگل میگویدتاشریعت یزیدی درافغانستان نافذنشودمادست ازجهادنخواهیم برداشت بدیهی است که جزأی إس أی دیگرهیچ نیروی نمیتواندچنین شریعتی رابرمردم افغانستان نافذسازدرهبران سیاسی ؛ نظامی ومذهبی پاکستان درحالیکه بخاطردمکرتیزه سازی کشورشان تلاش میورزندهمه طرفدارخان سالاری وامارت درافغانستان هستندتبلیغات رهبران پاکستان نیزترفندی جزبخاطراستحمارپشتونهانیست مگرغدروجنایت پاکستانیهادرحق قبائل هنوزهم سوال برانگیزاست؟همین اکنون که پشتون رادربرابرپشتون مسلح میسازد؟منظورشان ازقبائل همان فدریشن است مشرف هنوزهم برهبران غرب میگویداگرشماطالبان رابرسمیت میشناختیدمشکل حل بودحالانکه سعودی وإمارات شناختندولی چرابازهم القاعده راجواب ندادند؟امروزهم کسانیکه میگوینداوبامابایدباطالبان مستقیماگفتگوکندعین سخنان حمیدگل راتکرارنموده ومیخواهنداوبامانیزاشتباه سعودی رامرتکب شودتایک باندتروریستی بحیث سازمان سیاسی مطرح شودواگرچنین شدچرانبایدبادیگرتروریستهانیزواشنگتن گفتگوکند؟مگرنفوذالقاعده کمترازطالبان است؟

۲- گوبلزافغان درمصاحبه که بیش ازیکماه قبل باتارنمای افغان جرمن أن لاین کرده وهنوزهم باقیست اصل انتخابات راردکرده ومیگویدکه جزتجزیه طلبان داخلی وخارجی دیگرهیچ کسی طرفداربرگذاری انتخابات درافغانستان نبودندوبعدهم درمقاله دیگری زیرعنوان”طرزالعمل های حل منازعات انتخاباتی،مراجع ذیصلاح صدورحکم تجدیدانتخابات” بشدت به دمکرسی وانتخابات حمله کرده ودمکرسی راپروفیسورحقوق “هیولای جهانخوار”میخواندواضح است که اونیزمانندهزاران برادردیگرش بافغانستان تماس گرفته ونظریات خودراباسارنوال ؛ فاورق ؛ داودزی ودیگرطالبان دولتی شریک ساخته است وگرنه چطورتره کی دریافت که هیولای جهانخواردمکرسی درمسلخ واقعیت های کشورش جان خواهدباخت؟مقالات وتبصره های برتریخواهان درخارج باموضع گیریهای کرزی والکوهیچ تردیدی رابجانمی گذاردکه علیه نتائج انتخابات درداخل وخارج یک کمپاین وسیع سازمانیافته وتلاش دارندمردم رانیزعلیه کمیسیون هابسیج کنندچنانچه امروزدرتلفزیونهادیدیم که معترضین غزنی گفتنداین انتخابات نه “اسلامی” بودنه “انسانی” ونه “ملی” تصورمیشودکه علاوه برحلقات دولتی , افغان نازی ؛ حزب اسلامی وطالبان دست پاکستان وایران وانگریزهم درعقب پرده باشدتاجلورشدوتوسعه دمکرسی راگرفته وباهداف خودبرسنداحمدی نژادشکست انتخابات رادرافغانستان برای خودیک پیروزی میداندوپاکستان میخواهدبگویدکه ماقبلاگفته بودیم که درین شوره زاردمکرسی نخواهدرویدوجزیک نظام خشن اسلامی نمیتواندثبات راتضمین کندوانگریزهم که طرفدارطالبان است درحقیقت میتوان گفت که علیه دمکرسی درافغانستان بخاطرارضای طالبان کودتاشده وکودتاچیان درحالت تعرض اند سکوت مرگبارجامعه مدنی ؛ یونماودیگرمدعیان دمکرسی توجیه ناپذیراست.

۳- گرچه سخن درین باره ضیاع وقت است ولی بایدگفت که دردنیای امروزحتی کارت هویت یعنی تذکره امریکارامیسازندوملیونهازلمی أراست که وقتی درتلفزیون ها اکت های رهبران خودرامیکنندتصورمیکنیدمثلابوش خودش صحبت میکنداگردریوتوب برویدرهبران جمهوری اسلامی ایران درنمازجمعه سکیس درس میدهندومولوی فضل الرحمان درپارلمان درباره روابط خصوصی خانم بهتوسخنرانی میکندوهزاران شعبده بازی دیگرتکنالوژی امروزدیگرازمرزهای تصورگذشته وفیلم های میسازندکه تمامی دنیارادرحالت فروپاشی وهمه راخونین ودسپاچه نشان میدهدامضاء رهبران رامیسازندومانندأنهاخط مینویسندبنابرین خمینی گفته بودتاصداشناسان صدای مراتشخیص ندهندوخط شناسان خط مراهیچ چیزی رابه من نسبت ندهیدکاشکه دروطن بودم تاخطراتی رابالکوبیان میکردم که افغانهای درپاکستان قوماندانهارادوپه میکردندکه ازافسران أی إس أی بشماسلاح میکشیم وجوانهاراکه برای شما ازوزارت تحصیلات پاکستان بورسیه میگیریم ومهاجرین راکه شناخت پاس یاویزه کاردرخلیج یاویزه غرب را؛ درنقش های بازی میکردندکه هیچ باورهم نمی کردیدکه دروغ میگویندیکی ازاینهادوازه هزارکلدارمراخوردکه برایت بورس میگیرم ویزه تحصیلی هم گرفت ومکتوب وزارت راهم دادولی زمانیکه دیگرپول رفته بودفهمیدم ؛ اگرازملامنصورهابگذریم همین چندی قبل درکاناداداکتری رادستگیرکردندکه اسنادش جعلی بوده است خلاصه درموقعیت وشرایطی که مسئولین کمیسیونهاقراردارندخوب میدانستندکه چقدرحلقات دولتی وحزبی وسیاسی درتعقیب هریک است حتی استخبارات خارجی ونبیل دستأموزفاروق وردک ومهم ترازهم میگویند: دروغژن دروغ وائی اوعاقل قیاس کوی سندبخاطرچه ؟ متعاقدین سندمینویسندبخاطریکه اگرطرفی منکرشدازطریق محکمه حق خودرابگیردأیامسئولین کمیسیون عقل نداشتندکه چنین سندی درمحکمه باعث رسوائی خودشان میشود؟ گذشته ازین کارهای غیرقانونی , نقدودست بدست است وقتی نامزادی وکیل شدمگراودیگربه کسی ولوهزارسوگندخورده باشدوهزارویک سندهم داده باشدپول خواهدپرداخت؟پس سندبخاطرچه؟تصورمیکنم الکویاشخص خیلی ساده وخوشباوراست یامیخواهدازسنگ روغن بکشداگرادعاشودکه نامزادی پول راقرض گرفته ورشوت داده این فرضیه نیزنمیتواندسندی باثبات جرم کارمندان کمیسیون شودمگراینکه عکس هردودرحالت تقدیم پول گرفته شده باشدواگرفقط صداثبت شده باشدسندشده نمیتواندمگراینکه هردوبدون اکراه اعتراف کنندکه صدای خودشان است وحتی اعتراف یکطرف نمیتواندسندشودبخاطریکه امکان داردعلیه طرف دیگرتوطئه باشدسال گذشته کسی بادخترش چرخبال خودرابروی خانه زن خویش درامریکاسقوط دادکه اورابکشداتفاقاهردومردندوزن درخانه نبوده وهفته پیش سه مرد واردیک خانه درکاناداشده وزن جوان رابسته میکنندشوهرش رامجروح ومادرزن رامیکشندتحقیقات نشان دادکه درقتل مادرش زن دخیل بوده چنین شواهدی درتاریخ که انسانهای بانگیزه هاواشکال مختلف ازدیگران انتقام گرفته اندکمترنیست بنابرین سارنوال ونظری اگرنتوانندادعای خودراثابت نمایندخودبحیث مفتری محاکمه شده وجبران خساره نمایندپس بررهبری هردوکمیسیون است که بخاطراعاده حیثیت خود؛ موضوع راجدی گرفته وازمراجع بین المللی بخواهندکه مستقیمادرین خصوص تحقیق کنندتوسط خودافغانهاشایدمشکل حل شودولی حقیقت روشن نخواهدشد.

۴- ازأنجائیکه تلاش کرزی ؛ اعضای حزب اسلامی وطرفداران طالبان دردولت بخاطرتغیرنتائج انتخابات وسیطره برپارلمان جهت تسهیل شرایط وپیش زمینه های معامله وسازش بامخالفین مسلح وپاکستان است من ناگزیرشدم ازرابطه پارلمان باشورای عالی صلح ومواضع پاکستان درقبال مسائل کشوریادکنم شوربختانه امروزواقعیت های افغانستان طوریست که نمیتوان هیچ کدام رامجرا ازدیگری بررسی کردکرزی حتی روزیکه ناظرین خارجی راکشیدهدف اوایجادکمیسیون های کاملاشخصی بودتاهرچه خواسته باشدبکندوبعدهم درنمایشنامه دیگری شورای عالی صلح راساخت ومیخواست پارلمان نیزچنین نهادی باشدتاروندمعاملات اوراباپاکستان وتقسیم قدرت بامخالفین رامشروعیت بخشدحالاکه نقشه هایش درأب افتاده خیلی خشمگین است ومیخواهدستره محکمه وکمیسیون تفسیرقانون اساسی کرامات خودرانشان دهندزیرامیدانداکثرکسانیکه واردپارلمان جدیدمیشوندباروندمعامله وامتیازدهی بدشمن مخالف اندوطرفدارخلع سلاح مخالفین وحتی برکرزی فشارخواهندأوردتا اعضای گروه های راکه درجنگ بادولت اندازارگ اخراج نمایدتاصفوف دوست ودشمن مشخص باشدچون روابط دولت راباجامعه جهانی چنین مهره های برهم زده وحکومت را ازداخل فلج کرده اندمن هیچ فهمیده نمیتوانم که گلبدین دیگربخاطرچه هنوزهم سلاح برداشته است اوبیشترین وکلیدی ترین پستهارادرکابل ودیگرولایات داردوحتی برکرزی لگام زده وبسوی پاکستان وایران همچوگادی میکشاندش وتاحزب نخواسته باشدکرزی حتی باکسی ملاقات کرده نمیتواندوطالبان نیزچنین نفوذی دردولتی دارندکه علیه أن درجنگ هستندواضح است که پارلمان أینده این معمارارازیرسوال برده وکسانیکه رسما ازاحزاب مخالف استعفی نداده واعمال رهبران خودراتقبیح نکننداستیضاح شوندکسانیکه ازیک کشوربیگانه سلاح گرفته وعلیه دولت درجنگ است وزیرمیشوندولی کسانیکه بخاطراصلاح وضع ودفاع ازحقوق مردم انتقادمیکنندنبایدواردپارلمان شوند؟اگربرخی هادوره ننگین کرزی رابادوره نادرخان مقائسه میکنندولی من کرزی رانژادپرست نرین رهبرافغانستان میدانم که درین دوره چه دروغ هاکه نشنیدیم ؛ چه فریب هاکه نخوردیم؟وچه ذلت هاکه نکشیدیم؟

 

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا