خبر و دیدگاه

چگونه ویکی لکس به اسناد محرم و دیپلماتیک وزارت خارجه ی امریکا دست یافته است؟

wikileaks

 

صفحه انترنیتی ویکی لکس دراین اواخر، اسناد محرم پنتاگون و برخی اوارق دیپلوماتیک دیگر مربوط به ایالات متحده امریکا را که نزدیک به دوصدوپنجا هزار سند میباشد، افشا نموده است، این اقدام ویکی لکس بحث های گسترده را درسطح رسانه ها و حلقات سیاسی در اکثر کشورهای جهان ایجاد نموده است، که صحبت های مختلف در این زمینه ارائه میشود.

در نخست ویکی لکس در برج اگست سال جاری تقریبا بیش از نود هزار سند محرمانه نظامی امریکا را به نشرسپرد که عمدتا این اسناد موضوعات جنگ عراق، افغانستان وهمچنان از جریان فعالیت های نیروهای نظامی امریکایی دراین دوکشور خبرهای جدید وتازه ی را دردست میداد، دراین اسناد به تلفات غیرنظامیان دراثرحملات نیروهای نظامی امریکای درافغانستان اشاره شده است، درقسمت تلفات افرادملکی مردم و دولت افغانستان نیز بارها از نیروهایی خارجی مستقر درافغانستان خواسته است که باید توجه جدی نمایند تا میزان تلفات افراد ملکی کاهش یابد واین موضوع یکی از آجندای مهم بحث دولت افغانستان درنشست های بین المللی با سران کشورهای عضو ناتو وایالات متحده ی امریکا نیز مطرح بوده است، اما با افشای این اسناد ومدارک دیده میشود، قبل ازآنکه حکومت افغانستان این موضوع را به مقامات ایالات متحده ی امریکا پیشکش نمایند، وزرات دفاع این کشور ازآن آگاهی داشته است وسوالیست که درپاسخ آن پنتاگون کوتاهی ودربرخی موارد چشم پوشی کرده است.

بعد ازگذشت چهارماه باردیگر اسناد محرم ودیپلماتیک وزارت خارجه امریکا دراین هفته ازسوی ویکی لکس به نشررسید، که حساسیت امریکا، چین وبرخی کشورهای دیگر را برانگیخته است، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا ، افشای این اسناد را نه تنها حمله به منافع ملی امریکا بلکه حمله به جامعه بین المللی وپیمان ها، همکاری ها وگفتگوهای که برای محافظت امنیتی جهانی وپیشبرد رونق اقتصادی خوانده است. یک عضو کانگرس امریکا گفته است که ویکی لکس جان شهروندان امریکای را بخطرانداخته وباید یک سازمان تروریستی خوانده شود، با این حال چین ازامریکا خواسته است که درمقابل این اقدام ویکی لکس واکنش جدی نشان دهد، ولی مسلما باید دیده شود که این واکنش ها چگونه میتواند بالای ماهیت این اسناد تاثیرنماید، زیرا اکنون همه ی این دوصدوپنجا هزار سند به دسترس رسانه ها قرار گرفته و درمورد مهمترین نکات آن بحث های گسترده ی صورت گرفته است ، دیگر واکنش کشورهای مربوطه نمیتواند مانع معلومات ارائه شده ی این اسناد گردد، ولی آنچه مسلما شاید این واکنش ها بتواند به آن دست یابد افشای اسناد بعدی است که انتظارمیرود ویکی لکس سندهای دیگری را نیز به نشرخواهد سپرد، که اقدامات جدی ایالات متحده ی امریکاه میتواند سبب عدم نشراسناد بعدی گردد.

سوال اساسی که اکنون مطرح است، دست یافتن سایت ویکی لکس به این اسناد است که چگونه این همه اسناد ومدارک محرم ومهم دیپلماتیک را ازکدام طریق بدست آورده است، آیا برخی حلقات درپنتاگون و وزارت خارجه امریکا درافشای این سند دست دارند یا ویکی لکس توانسته است بصورت مستقیم از طریق انترنیت به آن دست یابد.

پاسخ این سوالات شاید با گذشت زمان روشن گردد، ولی اکنون با وجود آنکه گفته میشود، مسوولان سایت ویکی لکس درتکنالوژی انترنیتی اشخاص ماهر وکارفهم است، اما دست یافتن به این اسناد ازطریق انترنیت تاحدی بعید به نظرمیرسد، درعین حال تاحدی نگران کننده نیزمیباشد، زیرا اگر رسانه ها بتواند به صورت مستقیم به اسناد ومدارک معتبری نهادهای مهم درجهان دست باید، روی فعالیت ها وشریک ساختن موارد محرم به خصوص معلومات استخباراتی تاثیرات منفی را بجا خواهد گذاشت واز سوی هم مصوونیت معلومات را ازطریق انترنیت تحت شعاع قرارمیدهد.

ازجانب دیگر اگر این نظریه صحت داشته باشد که گویا برخی حلقات ومقامات در وزارت خارجه ی امریکا درافشای این اسناد دست دارند، پس انگیزه ی اساسی افشای این اسناد سیاسی خوانده میشود، وبرخورد های دوگانه ی را درقبال بسا موارد مهم درامریکا نشان میدهد.

پاکستان

دراسناد فاش شده ویکی لکس گفته شده است که جنرال حمید گل (افسرمتقاعد اردوی پاکستان) بصورت دوامدار با سران طالبان والقاعده دیدن مینماید ، ضمنا نگرانی مقامات دیپلوماتیک امریکا از دست یافتن شورشیان به سلاح هستوی این کشورنیز مطرح شده است، با آنکه پاکستان این ادعاها را ردمیمناید ولی رابطه ادراه ی استخبارات پاکستان با طالبان چیزی تازه ی نیست واین یک حقیقت انکارناپذیراست که طالبان به اساس هدایت مستقیم این اداره فعالیت دارد وازحمایت همه جانبه این سازمان برخورداراست، که ضرورت به هیچ اسناد شواهدی ندارد، زیرا ازظهور طالبان الی اکنون حمایت بی دریغ وهمه جانبه سازمان استخباراتی پاکستان درسایرامورات باطالبان محور بحث ها است .

 عربستان سعودی

در اسناد فاش شده ضمن آنکه برخی از شهروندان عربستان سعودی را به عنوان بزر گترین تمویل کننده ی مالی شبکه القاعده یاد میکند، ازتلاش های عربستان جهت مذاکره با طالبان نیز یاد آوری گردیده است ، از مقامات سعودی نقل قول شده است، که این کشور گفتگو ومذاکره با طالبان را بدون رسمیت بخشیدن ازطریق ادارات استخباراتی ترجیع میدهد اما دراظهارات رسمی سعودی همواره میانجگری این کشور درقضیه دولت افغانستان وطالبان مشروط به قطع روابط طالبان با القاعده عنوان شده بود.

همچنان دراین اسناد آمده است ، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ازامریکا خواسته است تا برنامه هسته ای ایران را هدف حمله قرار دهد.

امریکا

دراسناد افشاشده ناگفته های زیادی منتشریافته است، ازجمله راه اندازی برنامه جاسوسی درباره دبیرکل سازمان ملل متحد، دستیاران ارشد وی وهمچنان نماینده گان کشورهای عضو دائیمی شورای این سازمان ازسوی دولت امریکا است، وگفته شده است که هدف امریکا دانستن موضع ونظرات سرمنشی سازمان ملل متحد درباره ایران وبرنامه هستوی این کشور بوده است، اما مقامات سازمان ملل متحد دراین زمینه ابراز نظری نکرده است

افغانستان

درمورد افغانستان ضمن افشای یک سلسله معلومات راجع به تلفات غیرنظامیان وحملات نیروهای ا مریکایی ازحکومتداری ضعیف سخن رفته وهمچنان از انتقال پول نقد به خارج توسط یک مقام ارشد دولتی افغانستان خبرمیدهد، اما مقامات افغان این اظهارات را شدیدا رد نموده وگفته است که اسناد فاش شده نمیتواند بالای روابط افغانستان وایالات متحده امریکا تاثیرگزار باشد.

اسناد که اکنون ازطریق ویکی لکس به دست رسانه های معتبر بین المللی قرارگرفته است ، واکنش کشورهای مختلف را درپی داشته است ، اما تنها این ویکی لکس نیست که درموارد فوق بحث های را ایجاد کرده است، بلکه قبل از این نیز دراکثراین موارد دررسانه های معتبرجهانی ، از جمله نیوریاک تایمز، واشنگتن پوست، گاردین وروزنامه اشیپگل آلمان چنین تبصره های مشابه صورت گرفته است، ولی تفاوت اساسی این است که ویکی لکس اکنون به عنوان یک منبع موثق این اسناد عرض اندام نموده وهرسندی که ازطریق این سایت به نشرمیرسد بیشتر درمحورتوجه قرارمیگیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا