خانه » گفتگو » حکمتیار: همه چیز در چارچوب شریعت

حکمتیار: همه چیز در چارچوب شریعت

 

حزب اسلامی افغانستان و امیر عمومی آن گلب الدین حکمتیار را هوادارنش بنیانگذار نهضت اسلامی در افغانستان می دانند، در حالیکه برخی این گروه را تلفیقی از ناسیونالیزم قومی و رادیکالیزم جهادی می داند که اکنون هر دو به بن بست رسیده است. اما به هرحال،گویی تقدیر چنین بوده است که حزب اسلامی و رهبری آن هرکدام سرنوشت متفاوت داشته باشند. امرزه سرو کله اعضأ و افراد مربوط به حزب اسلامی را از پارلمان گرفته تا کابینه، ادارات، ولایات و البته کاخ ریاست جمهوری مشاهده می کنیم. اما رهبر این حزب که همواره برای احرازنقش اول تلاش کرده است، هیچگاه به آنچه که می خواسته دست نیافته است. از این رو به طور پارادوکسیکال می توان حزب اسلامی را جریان پیروز با رهبری ناکام لقب داد. این امر موجب شده است که حزب در میان ما حکم حاضر غایب را پیدا کند و مواضع ودیدگاه های این حزب نیز در جامعه به طور شفاف انعکاس پیدا نکند. در آستانۀ مطرح شدن مجدد مصالحه با طالبان و تشکیل شورای عالی صلح و برگزاری نشست های صلح در داخل و خارج از کشور، گفتگوی اختصاصی روزنامه افغانستان با محمد فیروز حکمتیار، عضو ارشد حزب اسلامی را تقدیم خوانندگان میکنیم.  

سوال: آقای حکمتیار! تشکر از اینکه وقت تان را در اختیار ما گذاشتید. به دنبا ل سقوط رژیم طالبان و آمدن نیرو های بین المللی در افغانستان حزب اسلامی نیز موقف مخالف گرفته است. حزب شما چه تفاوتی باطالبان دارد؟ 

جواب: حزب اسلامی یک حزب است. حزب بسیار سابقه دار و قدیمی که شما می فهمید که از دهه ۳۰و ۴۰ در پو هنتون کابل به وجود آمده است. اما طالبان یک حزب نیست بلکه یک تحریک اسلامی است. ما تفاوت بسیار داریم. تنها وجه مشترک ما با تحریک طالبان این است که ما هم مانند آنها خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستیم. انجنیر صاحب حکمتیار امیر عمومی حزب اسلامی نیز در مصاحبه های خود میان تحریک طالبان و حزب اسلامی فرق گذاشته است. 

سوال: خروج نیروهای خارجی وجه اشتراک شما با طالبان است که شما هم اشاره کردید. اما سوال من این بود که تفاوت شما باطالبان چیست و حزب اسلامی باطالبان چه فرق دارد؟ 

جواب:همین فرق را داریم که ما یک حزب هستیم و آنها یک تحریک است. فکر می کنم همین قدر کافی است. 

سوال: آیا میان طالبان و حزب اسلامی کدام همکاری و جود دارد؟ 

جواب: نه هیچگونه همکاری و جود ندارد. ما درهمه چیز در مبارزه و در سیاست روش های خاص خود را داریم که باروش طالبان تفاوت دارد. 

سوال: شهروندان افغانستان عموما تجربۀ تلخ دهه هفتاد رابه خاطر دارند از این رو نگران اند که با خروج زود هنگام نیروهای خارجی جنگ های داخلی آغازشود و ثبات و امنیت نسبی نیز کاملا ازبین برود. اگر ممکن است به طور واضح بیان کنید که موقف حزب اسلامی در قبال نیروهایی خارجی چیست؟ 

جواب: حزب اسلامی خواستار خروج نیروهایی خارجی است. اما ما می دانیم که این کار به سرعت و فوریت امکان ندارد. لذا آنها باید درمراکز نظامی خاص تجمع کنند و از شهر های کلان نیز خارج شوند. و هیچگونه مداخله در امور سیاسی افغان ها نکنند. ما خواستار اعلام زمان بندی خروج این نیروهای می باشیم. تا آن زمان آنها نباید در هیچ کار سیاسی افغان ها مداخله کنند. 

سوال: نظام سیاسی کنونی افغانستان یک نظام سیاسی به طور نسبی کثرت گرا و چند قومی است. نگرانی های زیادی و جود دارد که حزب اسلامی با پلورالیزم سیاسی و نظام سیاسی چند قومی مخالف است. پاسخ شما به این نگرانی هاچیست؟ 

جواب: موضع حزب اسلامی بسیار مشخص است. شما خود بهتر می دانیدکه حزب اسلامی بهترین رابطه را با تمام اقوام دیگر داشته است. و کسانیکه در رده های بالای مسئولیت های حزبی رسیده است، اکثریت متعلق به اقوام دیگر است. حزب اسلامی تنها حزب است در افغانستان که در سراسر کشور نیرو وافراد و اعضا دارد.
 

سوال: ولی سالهای سال است که انجنیر حکمت یار رئیس یا به تعبیر شما امیر عمومی حزب است. هیچ تغییر در کادر رهبری حزب به وجود نیامده است.
 

جواب: در این مورد نیز تغیراتی خواهد آمد. همین فعلا حزب اسلامی در حال آماده شدن برای یک انتخابات حزبی است. دراین انتخابات تا حد رهبری حزب انتخابات خواهد شد و تغییرات خواهد آمد.
 

سوال: تلقی عمومی این است که حزب اسلامی یک جریان اسلام گرای افراطی و رادیکال را نمایندگی می کند. از این رو بسیاری از بازگشت احتمالی شما به عنوان شریک قدرت سیاسی ممکن است که ارزش های انسانی جدید ازجمله حقوق بشر و حقوق زنان را در خطر بنگرد. پاسخ شما به این نگرانی ها چه خواهد بود؟
 

جواب: مابه انسان کرامت قایل هستیم و دین و خدانیز به انسان کرامت قایل شده است. ما حقوق انسان را در چارچوب شریعت اسلامی قبول داریم. حقوق بشر غربی را قبول نداریم. ما به زنان حق قایل هستیم و در چار چوکات شریعت مقدس اسلام می خواهیم که آبرو و کرامت زن را محفوظ بداریم. ما مخالف کار و تحصیل زنان نیستیم. شاید به شما معلوم باشدکه حزب اسلامی اولین حزبی بود که تنظیم زنان داشت. ریاست این تنظیم را زنی بنام فاطمه یاسر برعهده داشت که یکی از خوهران بسیار فعال بوده است. در حزب اسلامی زنان همدوش مردان کار کرده اند مدارس داشته اند و تدریس کرده اند. ما حق زن را در چار چوب شریعت مقدس اسلام قبول درایم.

سوال: وضعیت کنونی را چگونه می بیند؟ آیا در چارچوب شریعت آنگونه که مورد نظر شما است قرار دارد یانه؟

جواب: بهتر است که در این مورد چیزی نگوییم.

سوال: از ویژگی های افغانستان جدید آزادی بیان است. حتما می دانید که مطبوعات چاپی و تصویری جدیدی بسیاری در این چند سال به وجود آمده است. حزب اسلامی راجع به آزدای بیان و مطبوعات چه نظر دارد؟

جواب: حزب اسلامی یکی از احزابی بوده که از همان ابتدای کار بر انتخابات آزاد تأکید کرده است. این خود معنای احترام به آزادی بیان را دارد. ما به آزادی بیان و نظریات مختلف احترام قایل هستیم ما با بی بندو باری و کارهای خلاف دین مقدس اسلام مخالف هستیم. در حزب اسلامی نشریات بسیار و جود دارد که نویسندگان آنها هریک نظر خاص خود را دارد. ابراز نظر در حزب اسلامی آزاد است. در نشریات حزب اسلامی نظریات طالبان نیز نشر می شود و حتی بسیاری از مقالات از داخل به ما می رسد و ما چاپ می کنیم.

سوال: کی ها از داخل به شما نوشته و مطلب می فرستد؟ ممکن است که نام ببرید؟

جواب: نام برده نمی توانیم

سوال: نظر حزب اسلامی راجع به حملات انتحاری چیست؟

جواب: من در بخش سیاسی کارمی کنم. تاجایی که من می دانم اعضای حزب اسلامی بیشتر از عملیات چریکی استفاده می کنند. ما حمله انتحاری نمی کنیم. اما طالبان مجبور است. آنها به نظر من دیگر چارۀ ندارد. در برابر این همه قدرت و سلاح هایی که غرب آورده است چه کار می توانند بکنند؟ نا چار از حملات انتحاری استفاده می کنند. و این به نظر من توجیه دارد.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com