خبر و دیدگاه

از نماینده های واقعی تا کمک های قانونی

karzai_parliament2

 

سوالی از عثمانی

خبر گرفتن پول از سفارت ایران توسط سردار عمر داودزی واترگیت کرزی شده ولی اولا سردار کرزی هیچ راه دیگری جز اعتراف نداشت زیرا که دست بسته گرفتارشد، ثانیا اعتراف او حالا ثابت ساخت که چرا دیکتاتور ایران توانست باچنان وقاحت و گستاخی علیه غرب از مگرافون ارگ صحبت و به مردم افغانستان توهین کند، ولی کرزی در کنارش خاموش ماند؟ و بعد هم چرا کرزی در برابر اعدام های دسته جمعی مهاجرین در ایران و حتی اعمار پاسگاه مرزی ایران در داخل کشور ما سکوت کرد؟ حالا فهمیده شد منظور احمدی نژاد که همیشه میگفت باید کار استخباراتی کنیم چه بوده است؟ واضح است که او چنین سخاوت را بنابر عشق برهبر افاغنه نپرداخته است، بلکه در باره فعالیتهای امریکا داودزی به ایران معلومات می داد.

این پول که بشکل نامشروع و استخباراتی بدستیار کرزی داده میشود وبرای خریدنمایندگان ؛ متنفذین؛ روحانیون وطالبان مصرف ثابت کردکه رئیس جمهور خود را با جانب فروخته و نماینده ها و دیگران خود را با و میفروشند و گرنه کرزی از کجا میکرد که به هر نامزاد شورای ملی طرفدارخویش ۲۵ هزار دالر بدهد؟چنین خریطه های باد آورده بوده که کرزی شاهی میکرده ” مرانان ده برسرم باکفش بزن” این خریطه های خصوصی بوده که دریک شب کارتهای سرخ راسبزمیسازندورحیم ها؛ وردک ها؛ خرم هاوخیلی های راوزیرونماینده پارلمان وباعث تقلب وسیع درانتخابات میشوندوحتی دجالان خوش خط وخالی راناگزیرتابخاطرپیروزی” امیرالمفسدین” استخاره کنند.

“هر که تخمی را دزدیداگربتواندگاوراهم میدزدد”هرافغان حالاسوال میکندکه مگراوفقط ازایران پول دریافت میکرده یاچندین چهره دیگرهم درنقاب دارد؟ برخی کرزی شناسان میگویندکه اوسالانه یک ونیم ملیاردالردرمجموع بطورخصوصی ازاستخبارات پاکستان ؛ هندوروسیه ؛ شیخ های خلیج نیزپول گرفته ودرحقیقت جاسوس چندجانبه است باید درین خصوص تحقیق شودکه این همه پول های راکه درمدت ده سال گرفته درچه راهی مصرف میکرده است؟ بگفته خودش درراه “منافع ملی” یابخاطرتفرقه بیأندازوحکومت کن؟ مگراونگفته بودکه من غیرازده هزاردالردرجرمنی وماهانه ۵۰۰ دالرمعاش دیگرهیچ مدرک وعائدی ندارم؟ دروغ یک رئیس جمهورخیانت ملی بشمارمیرود.

مگرهمونبودکه میگفت مادرمبارزه علیه فسادجدی هستیم وخارجی هانبایدبه مقامات دولتی پول وموتربدهندنباید دولتی دردولت بسازندافغانستان یک کشورمستقل است ونهادهای قانونی داردوبایدعوض اشخاص نهادهاتقویه شود– مگرهمونبودکه میگفت : ماخبرداریم که برخی سفارت هامصروف کارهای استخباراتی اندوبرای برخی اشخاص پول میدهندوجاسوس تربیه میکنند؟وحتی اونبودکه برئیس امنیت خودگفت بایدازمنافع کشورتان دربرابرمداخلات نامشروع هرخارجی دفاع کنید؟واعظان “طوفان” درمحراب ومنبرمیکنند چون به خلوت میروندکاردیگرمیکنند.

بعدازین دیگرجاسوسی وگرفتن پول ازخارجی توسط اشخاص درهرسطح ملکی ونظامی باشندتوجیه پذیرمیشودوحتی قانونی زیراکه یکرئیس جمهورهیچ وقت مرتکب کارهای غیرقانونی نخواهدشد”!؟”اگرگرفتن پول ازبیگانه برای رئیس جمهورکشورجرمی نباشدچرادیگران نیزازهرسفارت ومرجع خارجی پول دریافت نکنند؟چیزی نمیتواندبرای دیگی حلال باشدوبرای دیگری حرام.

وقتی رئیس جمهوریک کشورچنین فاسدوخائن وخودفروش باشدازدیگرمقام های دولتی واشخاص نظامی چه توقع میتوان داشت؟ من بحیث یک شهروندافغانستان احساس شرمندگی میکنم بخاطریکه کرزی بنام نماینده ورهبرمامانندیک گداخریطه های پول را ازکشورهای دیگرگرفته وبنام ماتجارت شخصی میکرده است حالاشمابگوئیدچه فرق است بین مردیکه درمسیرراه نشسته وسوال میکندوبین کرزیکه ازسفیریک کشوربیگانه بشکل غیررسمی ؛ غیرقانونی ؛ بدون پروتوکول وخصوصی پول دریافت میکندحالانکه حتی دومقام دولتی درسطح کشورهانمیتوانندبدون پروتوکول قبلی ورسمی باهم دیداری داشته باشند.

حالابایدپرسیدکه هنوزهم ازغرورملی سخن میگوید؟ اگرحقوقدانان خارجی بگویندشفافیت وحقوق بشرودمکرسی رادرکشورتان رعایت کنیدتازمینه نفوذطالبان که همچوجرثومه درلجنزارهای فساداداری واجتماعی رشدمیکنندهنوزهم توسعه نیابدغرورملی کرزی خدشه دارمیشودولی روابط استخباراتی باکشورهای بیگانه وطن دوستی بوده است !؟ مگرکرزی همان کسی نیست که بنابرگفته سفیرسابق امریکادرتاجکستان ؛ اوبرایش درزمان مجاهدین درپشاورعلیه افغانهاجاسوسی میکرد؟شایدهمان کارش هم بخاطروطن دوستی ومنافع ملی بوده است؟ حیرت انگیزاست که درپارلمان گماشته های ایران وحامیان کرزی درچشم مردم خاک پاشیدند.

اگر رئیس دفتر کرزی یا بادیگاردش مخفیانه و در اوقات غیررسمی به سفارت کشوری برودحتی باکارمندکدام سفارت درخارج ازاوقات رسمی وبشکل خصوصی درکدام جای دیگردیداری داشته باشدازمظاهرخیانت ملی بشمارمیرود ؛ کرزی حقوق خوانده وخوب میداندکه این کارش خیانت ملی وتوهین به مردم افغانستان است ولی اوباردیگرثابت کردکه بیشتردرفکرمنافع شخصی خودوتیم فاسدش بوده است تامنافع ملی وبنابرگفته لعلزادبلوچ مبصروخبرنگارأزاد وقتی رئیس جمهورکشوری چنین بشکل دزدانه ازبیگانه پول گرفته وبعدهم این کارش راقانونی پنداشته وتوجیه کندأیاماموردولت اورشوت رابخششی نخواهدپنداشت” ودیگرمبارزه بافسادیعنی چه وباکدامین فاسد؟چوکفرازکعبه برخیزدکجاماندمسلمانی؟

مگر مشاورامنیت ملی او نگفته بودکه غیر از مراجع قانونی هرکسی به هرنامی ازکشورهای دیگری پول دریافت کندجرم است؟همه میدانندکه مراجع قانونی وزارت مالیه وخارجه میباشدونه خریطه های خصوصی ازبودجه استخباراتی سفارتهاچندی قبل نیزچنین پول گرفتن های یک مقام دوبی ازایران افشاء شدکه برخلاف رئیس دفترکرزی فعلادرزندان است.

گرچه همه افغانهای بادرک درسراسردنیادرین خصوص واکنش نشان دادندولی عارف عباسی درافغان جرمن أنلاین چندسوال زیرعنوان پرداخت پول توسط ایران به صندوق وجهی کرزی – داودزی ازکرزی پرسیده که بوش مهم بودکه ازین دریافت هاخبرشودیامردم کشورش؟وکرزی بنابرکدامین معیاری چنین پولهای رادریافت میکرده است؟” بایدپارلمان تصویب کندکه تحت چه شرایطی میتوان ازمراجع خارجی پول گرفت؟ وکسانیکه دستگیرشوندچگونه تقدیرخواهندشد؟

هرافغانی توقع داردکه ایران دست کم ۵ ملیاردالربافغانستان بدهدچراکه یکی ازنفت خیزترین کشورهای دنیاست وعوائدملی سرشارداردولی چنین کمکی بایدبشکل قانونی وازمجرای وزارت مالیه صورت پذیردحتی یک دالرهم غیرازین طریق هرکشوری بدهدیاداده باشدخیانت بوطن ومردم افغانستان وبانگیزه های نامشروع است ولی واقعیت این است که کرزی یگانه خائن ملی نیست بلکه ازامیردست محمدخان تاظاهرخان چنین پول های رابشکل غیرقانونی به حساب فامیلی دریافت میکردندانگریزبطورمثال مستمری عبدالرحمن سفاک رادرخریطه برایش میدادکه درج هیچ دفترودیوانی نگریده ومزدشخصی امیربودوبه عین شکل روسهاباجیران خودخرچی میدادندکرزی تلویحاگفت تازمان بوش چنین برایم ازامریکانیزپاکت های سربسته میرسیدویکی ازعلت های بغاوت اوعلیه اوبامانیزهمین قطع جیب خرچی بودطوریکه وقتی امان الله خان جیب خرچی خوانین ومشایخ راقطع کردعلیه اوهم بغاوت کردندولی این سنت تاریخی راکرزی باردیگراعاده کرد.

عجب است که همین ایران علیه رژیم ربانی تاجک جنگیدودرحقیقت ایران بودکه دولت مجاهدین را ازپادرأوردولی به دشمنان زبان وفرهنگ فارسی چنین کمک های خصوصی میکندمگرهمین ایران نبودکه حتی درایتالیا به ظاهرخان واولادش وسردارولی قصرخریدوماهانه برایشان پول میفرستاد؟ولی بأنهم عقده نخبه های پشتون دربرابرایران وصف ناپذیراست وحتی جهانی شاعریگانه وجهانی پشتون دروصف طالبان میگویدکه باردیگرأهنگ بأتش کشیدن اصفهان رادارندوبایدبرشمشیرهای عریان وبران فرزندان میرویس ومحمودحمائل أویخت ودرمسیرشان اتن کرد— سودای فتح هندستان رادارندچون قهرمانی را ازنیاکان خود بارث برده اند—من وارث وپاسدارهرأنچه هستم که نیاکانم کرده اندتاریخ ماجزسرداری وافتخارات قهرمانان نیست وهرکه برین امرتمکین نکندامتیازکشتن وسرزدنش رامن دارم” استفاده ازارگ بحیث کانون استخبارات بیگانه نیزیکی دیگرازین سرداری وقهرمانیهاوافتخارات بزرگیست که جهانی دروصف اوهم خواهدسرود.

بلی پول ایران را چنین مخفیانه میگیرند ولی کتابش رابدریامیریزندوبأنش میأندازند این است هنرفاشیزم ؛ جمهوری فاسدایران نیزبخاطری پول میدهدکه سریع ترزبان فارسی رامسخ ومحوسازندمن هیچ نمیدانم که احمدی نژادازنسل خراست یابشرکه هنوزهم نمیداندحکومت افغانستان درکدام مسیرحرکت میکند؟ وقدرت دردست چگونه مردمی است؟کسانیکه سنگ رهبری تشیع رادرجهان برسینه میزنندچگونه قاتلان هزاره رادرهردوجبهه تقویه میکنند؟وعلیه جامعه جهانی که بخاطرنجات تشیع ودیگرملیتهای مظلوم ازچنگال خونین فاشیزم قبیله وتروریزم وپاکستان أمده است مبارزه میکندوهمین رژیم ضدمردمی ایران به عمرداودزی پول میدهدولی طرفداران عمراین خطاب رادرایران سرکوب میکندوحتی ازخواندن نمازدرتهران محروم میسازدازجانبی طوریکه ایران حمایت ازطالبان راردکرده واخبارتمویل وترنینگ أنهاراشائعه مینامیدمیدپرداخت پول شخصی به تیم کرزی رانیزشائعه نامیدولی رسواشدودیگرهمه فهمیدندکه ایران هم ازطالبان علیه امریکاحمایت مادی وتخنیکی میکندوهم کرزی راخریده وعلیه امریکا استخدام ؛ درتشنج میان کابل وکاخ سفیدتهران دست داشته ونقش ایران خیلی مخرب وعلیه مردم افغانستان ودمکرسی وثبات کشورسازمانیافته است بایدجلوش گرفته شود.

حالا تا رسانه های خارجی افشاء نکنند کرزی ازخریطه های یاکستانی وهندی وچینی وروسی پرده نخواهدبرداشت اگرجناب عثمانی راستی نوکرنیست ودرمبارزه علیه فسادصادق است وچنانچه ادعامیکندصلاحیت داردونهادیست مستقل بایدمقداراین پولهاومدرک مصارف أنهارابروشنی تحقیق مردم رادرجریان گذاردزیرامردم ازیک دیگرمی پرسندکه وظیفه عثمانی ودام نیرنگ اوچیست ؟ وچقدرمیتواندازین واقعیتهاپرده برداردیاشایدهم خودش شریک باشد؟ پیامبراکرم میگوید: اهل کتاب بخاطری تباه شدندکه زورمندان وروحانیون وبزرگان قوم هرجرمی رامرتکب میشدندمعاف بودندیامجازات خفیف میدیدندولی اگزیک فردعادی اندکترین گناهی میکردباوسنگین ترین جزامیدادند” نفاذقانون برافرادعادی نه هنراست ونه افتخاراصولاقانون بخاطری وضع میشودکه برهمه بصورت یکنواخت نافذشودچندی پیش درکانادافقط باثریک اشتباه ارشدترین مقام نظامی کشورشان راکه ده هامدال قهرمانی وافتخارازچندین کشورگرفته ومحبوب ترین شخصیت کانادابود دستگیروقاضی علیه اوحکم صادرکردازبسکه شخص مهم ومطرح بودمطبوعات ازاوبنام “شیطان مجسم” میکندقانون نبایدپدرومادرداشته باشد.

اگر عثمانی نتواند درین مورد تحقیقات کندنبایدبیش ازین دیگرلاف ازمبارزه بافسادبزند مگر مخالفین به چنین رژیم فاسدومزدوریکه هرروزطشت های رسوائیش بزمین میأفتدتسلیم میشوند؟چه أبروی دیگربرئیس جمهورخودساخته مانده است که باوتسلیم شوند؟ بنابرین کرزی خودشاهرگ بحران است وتازمانیکه درقدرت باشدصلح وامنیت توهم مریضانه ای بیش نیست شورای عالی صلح بایدبرخلع کرزی پافشاری نمایدزیرافسادمساوی بارشدطالبان است وکرزی مصدرفسادتازمانیکه علت ازمیان برداشته نشودمعلول همچنان باقیست مزدبگیران دولتی تاچه وقت ازبیان واقعیت طرفه میروند؟

سخنی با معنوی

مسئله دیگرانتخابات است که درفقط یک سوال خیلی مهم ازکمیسیون انتخابات بتاریخ ۲۰میزان برخی مسائل رادرخصوص تقلب سازمانیافته درانتخابات دوره نخستین وانتصاب نمایندگان درمجلس عوام تشریح کردم ولی صحبت اخیرکرزی برایم دیگرتردیدی نگذاشت که همه انتخابات های گذشته جزیک مانورسیاسی بیش نبوده ورئیس جمهوردرمرحله اول ازطرف خارجی هاوبنابرموافقه ومصلحت اندیشی داخلی هارئیس جمهورساخته شدوبعدهم دردوردوم خودش راخودبرگزید.

وقتی امریکاخواست بگویدچنین کاری ارتدادازدمکرسی است ماچطورخاموش مانیم؟ کرزی تهدیدکردکه اگرقبول نکنیدمن به طالبان تسلیم شده و”جهاد” راعلیه نیروهای خارجی اعلان میکنم اوباماودیگران هرقدرگزوبرکردندسودی نه بخشیدبالاخره دیدندکه أبروشان رفت ولی اگرکرزی نیزدربرابرشان کودتاکندعواقب کارتصورناپذیراست مانندخمینی زهرنوشیده وناگزیراوراباردیگربصفت رئیس جمهورخودساخته جهان سومی پذیرفتند.

دردوره اول پارلمان ؛ یونیما- خلیلزادوکرزی درتفاهم باهم ازهرقوم وگروه سیاسی بشکل گل چین چندچندتن رابحیث نماینده های بگو”منتخب” واردمجلس عوام کردنداین اشخاص ازمیان خانم ها؛ متفذین قومی , طالبان ؛ کمونیستها؛ مجاهدین ؛ ملاها، روشنفکران وهمه کسانیکه تصورمیکردند وجودشان درشورای ملی پاسخگوی توقعات قشروقوم أنهاست باساس محاسبه کوشیده بودندپشتونهارا ازسراسرافغانستان بنابرفصیدی اکثریت واردپارلمان نموده و۷۵% نمایندگان را ازپشتونهاوملیتهای مسخ شده تشکیل دادند.

بنابرین هیچ انتخابی مطرح نبودبلکه همه چیزبشکل سیستماتیک تنظیم شده ونامش را” انتخابات ” گذاشته بودندودرین انتصابات نفش پاکستان خیلی برجسته بودوگرنه بنام نماینده مردم کابل ؛ شمال وغرب کشورافرادی که درزمان شاهی حتی مردم رامیسوزاندندواردپارلمان شدندکه نه تنهامردم بومی ازوجودشان نفرت داشتندبل خرهم میدانست که اینهاجزخیانت باین ولایات کاردیگری نخواهندکردوقتی درتلفزیون خطاب ازاسحاق زی که خودرانماینده انتخابی مینامیدازبکهاسوال کردندکه توراکه نماینده تعین کرده؟به کلالت زبان افتادوعوض اوخطاب رشته سخن راگرفت.

درحالیکه ازهرولایت غرب وشمال چندپشتون نیزبنام نماینده منتخب مردم انتصاب شده بودند از جنوبی ومشرقی جزیک یادونفرغیرپشتون درپارلمان راه نیافته بود؟حتی درکابل نمایندگان هم تبارشان را اکثریت ساخته وچندشخص ضعیف وقوم ستیزتاجک وهزاره وغیره رابرگزیده بودندولی هرچه بودوشدمردم ناگزیرسکوت کردندچراکهأب ازسرچشمه “بن” لایاب گردیده وخیانت رارهبران مقاومت مرتکب شده بودندکه خودکرده رادیگردرمان نبود

این بارباوجودیکه برگه های رأیدهی بطورسازمانیافته وسیستماتیک به خیلی ازمناطق هزاره نشین وتاجک هاوازبیکهایاکم فرستاده شدیاخیلی ناوقت که هدف جلوگیری ازأرای ملیتهای دیگریودتابتوانندتعدادشان راکم نشان دهندبطورمثال درجاغوری حین انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون انتخابات خیلی زیادترازنفوس واقعی مردم محل درین ولسوالی سایت بازمیکندبخاطریکه برای کرزی صندوق پرشودولی درانتخابات پارلمانی ۷۰%سایت های دوره ریاست جمهوری بسته میشودبخاطریکه این بارمنافع مردم مطرح است ونه ازکرزی وگرنه مردم همان مردم چطورشدکه یک بارچنان میکنندوباردیگرچنین؟

یکبارمردم راعذرمیکنندورشوت میدهندکه رأی بدهندوباردیگرموانع خلق میکنندکه رأی ندهند؟نیرنگ هاوتوطئه هابقدری مسخره وننگین بودکه دیگرهمه میدانندولی ازینکه رئیس کمیسیون بنابرفشارجامعه جهانی وداخلی یک شخص باوجدان تعین شده واحتمالازیرهیچ فشاری واردمعامله وخیانت نگردیدحالاکرزی برخلاف ادعای قبلی خودکه من درامورانتخابات دیگرمداخله نخواهم کردازین کمیسیون خواسته که مانندلودین بخاطروحدت ملی “!؟” ازهرولایت شمال وغرب چندپشتون راعوض نمایندگان منتخب مردم واردپارلمان ساخته ونمایندگان پشتون رانیزدرکابل بیشترسازندتا”تیزاکثریت” زیرسوال نرودولی هم رئیس کمیسیون انتخابات وهم سخنگوی کمیسیون سمع شکایات هردوگفتندما نگرانی “هدف” رئیس جمهوررادرک میکنیم ولی قانون راپیاده خواهیم ساخت توقع میرودبأنچه گفته اندعمل نموده ودرحق مردمی که جان خودرادرکف گرفته ورأی دادندخیانت نشود.

اینجاچندموضوع بایدتوضیح شود:

۱- اگر برادران پشتون ادعامیکنندکه مناطق ما امنیت نبود بنابرین مردم مارأی داده نتوانستندحالاجرم مردمی که مناطق أنها امنیت یودونماینده خودرابرگزیدندچیست؟ بایدتاوان یک قوم راقوم دیگرپردازد؟ اگراکثرشما ازطالبان حمایت ودفاع نمی کردیدمناطق شمانیزامنیت میشدولی درسطح رسانه ها؛ مجامع ملی وبین المللی وحتی درارگ شماکه ازطالب دفاع وحمایت میکنیدجرم دیگران چیست ؟ نه حکومت امنیت دیگران راگرفته ونه ناتوبلکه خودنه طالب شدندونه تروریستان راپناه دادندپس میوه درخت خودشان رانبایدبخورند؟مگرامنیت مناطق شماراملیتهای دیگربرهم زده اند؟ همین اکنون ابن لادن ؛ ملاعمر؛ حقانی ؛ گلبدین ؛ ایمان الظواهری ورهبران دیگرالقاعده وطالبان درقله های سربفلک خوانین کدامین قوم لمیده وفرمان قتل صادرمیکنند؟ کوچی راکیهاتابهسودوغرب کابل رساندند؟مگرمیشودکه شب طالب شدوروزدمکرات؟

۲- در غزنی من سخت طرفدارسلطان زوی بودم ولی تصورمیکنم او؛ علومی ؛ اوغلی ؛ رنجبر؛ انجنیرعاصم ؛ هلال ؛ نویان ؛ سیداسحاق گیلانی ؛—–وتعدادی دیگری که اتفاقادرکمین نیافتادندقبلاتوسط کرزی درلیست سیاه گرفته شده ودربرابرشان کسان دیگری راتربیه ومطرح کردندنبایدفراموش کنیم که نه مخالفین کرزی همه پشتون بودندونه هم طرفداران اوبلکه خیلی نامزادانیکه ازملیتهای دیگر تازه واردپارلمان میشوندخادمان دربارخواهندبودوقبلابه هرکدام کرزی ومعاونین وی پول داده وحتی درحوزه هایکه مخالفین کرزی قوی تربودندنامزادهای حکومت سخاوت های ییشماری کردندکه درنتیجه اکثرمخالفین حکومت عقب رانده شدند.

بنابرین سطان زویهاقربانی توطئه کرزی شدندتاحضورفعال هزاره هادرغرنی ؛ اگردرغزنی پشتونهانتوانستندبنابرنبودامنیت سلطان زوی رابرگزینندولی درقندهار؛ کابل ؛ فاریاب یا— مگرعلومی ؛ اوغلی ورنجبرودیگران رامردم بخاطرنبودامنیت رأی ندادند؟ وازجانبی تنهادرغزنی سایتهای بسته نگردیدبلکه درخیلی ولایات دیگرهم چنین شداگرازغزنی نمایندگان واقعی مردم نیأمده باشندازدیگرولایات نیزچنین بایدقضاوت کردمثلادرقندهارهم علومی ودرننگرهار؛ لوی پکتیا؛ شمال وغرب کشورهم دیگرنامزادان قربانی بسته شدن سایتهاشدندپس چرافقط غزنی ؟بلکه درجریان انتخابات ریاست جمهوری عین مشکل رخدادوسایتهای خیلی مناطقی بسته شدکه علیه کرزی بودندولی هیچ کسی نگفت که چرامردمی ازحق خودمحروم شوند؟

هزاره ها گرچه مردم بیسواد ولی بیش از هر قوم دیگرمتمدن با فرهنگ؛ صلح دوست وعاجزاندنخستین قومی بودندکه ولایت زن راپذیرفتندوحتی شهردارشان یک خانم شدو۷۰%زنان هزاره درانتخابات فعالانه سهم گرفتندچنین مردمی چراقربانی خشم مردمی شوندکه حتی ازخروج وتحصیل زن درقرن بیست ویکم عاردارندوجلورأی دادن زنهاراگرفته وگوش وبینی شان رامی برندو هیچ اعتقادی بدمکرسی وانتخابات وحقوق بشروعدالت وحاکمیت قانون ندارندفقط میخواهندهمه چیزرابزوریانیرنگ بدست أورند؟ مگرهمین روشنفکرقبیله نیست که تاکنون ۶۳بارقانون اساسی رازیرپاگذاشته وبزورسرش دنیاعلیه فسادمبارزه میکند؟ أیاکرزی طرفداردمکرسی است ؟مگرخرم أزادی بیان راقصه مفت نخواند؟ وقتی قاضی درمسندپیامبرشراب بنوشدشمادیگرازچه کسی گله میکنید؟ روستارتره کی پروفیسورحقوق وتحصیل یافته وباشنده مهدانقلاب کبیرجهان میگوید: یگانه راه ملت سازی تصفیه نژادی وفرهنگی غیرپشتونهاست که محورطبیعی قدرت رادرکشورتشکیل میدهندکسی درمکه باشدولی هنوزهم مرتدپس اوضح است که برادران اوچقدربدمکرسی باوردارند؟ولی خوشبختانه مردم عادی وعوام پشتون هرقدرفوائدومزایای دمکرسی رادرک میکنندازین بدویت رومیگردانند.

۳- کرزی که میگوید: “اید وحدت ملی درنظرگرفته شود.”

اولا باید پرسیدکه قوانین نافذه کشور ضد وحدت ملی است که اگرکمیسیون های انتخاباتی ویامراجع دیگری به قانون عمل کردندکاری خلاف وحدت ملی باشد؟ مگرقانون خودبخاطرتأمین عدالت وعدالت مصدروحدت نیست؟شماچراچنین تناقض کاری میکنیدازیک طرف قانون وضع میکنیدوکمیسیون میسازیدوبعدهمه چیزبراساس فیصدی توزیع میشود؟کمیسیون اصلاحات اداری اولابایدنصاب قومی رادرادارات درنظر گرقته وحق اولویت رابه پشتونهابدهدپس اصل شائسته سالاری کجاشد؟ کمیسیون انتخابات بایدفیصدی قومی رانپزفراموش نکندپس مردم چرارأی دادند؟ بنابرچنین روندی است که کمیسیون اصلاحات اداری امروزبرهبری یک عروسک مخنث خودبه مصدرفسادورابطه سالاری تبدیل شده است.

ثانیا: أیاخودش درحکومت ومحاکم ودادستانی اصل وحدت ملی ومشارکت قومی ونزاکت های اجتماعی رارعایت کرده است ؟ أیاراستی درنظامی وملکی وکابینه واطراف اومیتوان مظهری ازوحدت ملی ومشارکت قومی رایافت یاهمه چیزباساس معادله ۸۰% پشتون استواراست وبعدهم ازاقوام دیگرفقط مهره گذاری شده وبس که درنقش عروسک درقفس های طلائی درمعرض دیدعوام قرارداده شده اند؟ مگرهمین دیروزدروزارت دفاع وامنیت ملی طالبان عوض دیگران شرف تقررنیافتند؟ چرا چنین سخاوت حاتم گونه به طالبان ازسهمیه قوم خودشان صورت نگرفت؟درکدام وزارت میتوان اثری ازعدالت اجتماعی رادیدتاوحدت ملی رابتوان دراعمال کرزی یافت.

آیا ۶۰% تعینات هیئت رهبری ولایات دیگرچون مزار و هرات وغیره از پشتونها بخاطر تحکیم وحدت ملی است یا تحکیم قبیله سالاری؟ چند فیصدسفراء وجنرال کنسلان کشورمادرخارج غیرپشتون هستند؟کسیکه شراب مینوشدنباید میگساری راتحریم کندمگرمشاورین وتیم کرزی شخصیت های ملی اندیانویسندگان مانیفیست فاشیزم؟مگروحدت ملی رادرتعین مسئولین وپرسونل دانشگاه کابل ؛ وزارت تحصیلات عالی ؛ وزارت معارف که بایدکانون وحدت ملی وعدالت وبرابری باشندکرزی درنظرگرفته است یاوقتی برهبری ومعلمین واستادان هردوزارت نگاهی کنیداحساس میکنیدکه دروردک وننگرهارهستیدیاقندهاروپکتیا بگذریم ازوزارت های دیگروارگ ریاست جمهوری که ملکیت احمدشاهی اندقوم پرستی هم بایدازخودحدی داشته باشد.

بخاطر وحدت ملی بودکه همین دیروزازسالروزپدرفاشیزم ؛ جنایتکارجنگی وبگفته غبارخائن ملی ویکی ازرهبران توطئه علیه نهضت امانی درتالاروزارت اطلاعات وفرهنگ جرنیل گل محمدانگریزبرادرحمیدگل وپدرگلبدین تجلیل بعمل أمد؟ مگرتوهین به قربانیان فاشیزم نیست یاچطورمردم شمالی وکابل خرهستندوچنین اهانت بزرگ رانخواهندفهمید؟ کرزی عوض مردم شمالی وهزارستان وکابل ازطالبان معذرت میخواهدتاوحدت ملی راتحکیم بخشد.

۴-بایدپرسیدأیادرکشورماملتی سراغ داردکه بتوان ازوحدت ملی سخن گفت ؟ اگربلی پس وزارت اقوام وقبائل چه وظیفه دارد؟ وچرادرداخل دولت حکومت دیگری باشد؟ چراوزارت بخصوصی بنام قوم بخصوص وبرای منطقه بخصوص باشد؟ باهررنگی همی خواهی جامه می پوش  من ازطرزخرامت میشناسم.

۵- درحالیکه یک خانم پشتون درغزنی برنده شده حتی یک تاجک هم موفق نگردیده ولی جراتاجکهابرهزاره خشمگین نیستند؟ اگرعوض هزاره هادرغرنی ودیگران دردیگرولایات پشتونهابرنده میشدندبازهم جناب کرزی میگفت بخاطروحدت ملی بایدازملیتهای دیگرهم نماینده های راکمیسیون انتخابات “انتصاب” کندیامیگفت نبایدعدالت راقربانی مصلحت کرد؟

ه رولایت یک حوزه انتخاباتی است وهرکسی انتخاب شدنماینده همه مردم ولایت بشمارمیرودچراکه انتخابات باساس قومی نیست بلکه باساس نفوس وشهروندیست همه شهروندان حقوق مساوی دارندکسانیکه ازحق خوداستفاده نکرده باشندتقصیرخودشان هست یاکه حکومت که نتوانسته امنیت راتأمین کندمشارکت درانتخابات درچنین شرایطی جرئت میخواهدخیلی هاگفتندما ازخیرانتخابات میگذریم تا ازشرش نجات یابیم مثلا اگردرجاغوری مینی انفجارکرده وتعدادی هزاره هاکشته میشدندکرزی میتوانست أنهارازنده بسازد؟درولایت ما ازیک ولسوالی چندتن نماینده شده وازچندین ولسوالی هیچ کسی وبدترازهمه چنانچه نقدم رانشرکردم خیلی افرادی برنده شدندکه نه اهلیت دارندونه استعدادی حالامقصر کیست : کمیسیون یامردم؟کسانیکه ناکام مانده اندحالامیخواهندازکمیسیون انتقام گیرندوحکومت نیزمیکوشدیخن کمیسیون رابدست عوام داده وناکامی خودش رادرتأمین امتیت توجیه کند.

۶-معنوی یاشریفی نمیتوانندکارشان راسیاسی سازندبخاطریکه درچنین حالت دیگرمشروعیت انتخابات ازمیان رفته وباسرنوشت لودین ونجفی دچارخواهندشدشایدهم خیلی بدترازأنهامگرکمیسیون یاکرزی چه حق دارندکه عوض مردم تصمیم گیرند؟مردم وحدت ومصلحت رابهترازکرزی ومعنوی وهرکس دیگری میدانستندونبایدکاری کردکه مشروعیت انتخابات رازیرسوال بردوتبرکسانیراکه ناکام مانده ودرجستجوی بهانه هستند دسته کرد.

هرگاه دین یاقانون درخدمت اهداف سیاسی گماریده شده دیگراعتبارش را باخته است مثلاملاهای شئون اسلامی راکه فعلابنام شورای علماء تغیرنام داده اندشمادرنظربگیریدچقدردرمیان مردم اعتباروحیثیت دارند؟ همه أنهارابنام مفتیان دربارمیشناسندوحتی وقتی أیت وحدیث میخوانندمردم سرشان پرزه میروندوقتی لودین کمیسیون انتخابات راسیاسی ساخت ودرخدمت کرزی قراردادچقدرخودش رسواشدوچقدرهم أبروی مردم افغانستان راریزاند؟اگرمعنوی وشریفی دربرابرفشارهامقاومت کرده نتوانستندأبرومندانه استعفی بدهندقلب مردم رافتح خواهندکرد.

۷- هم کوچی هاشناسنامه ندارندوهم جوگیهاهم هندوهاوسکهه هاوسادات و—همیشه درگردش اندوهم کوچی هاولی چرافقط کوچی حق دارد درانتخابات شرکت نماید؟وچرافقط برای کوچی تمام افغانستان یک حوزه باشد؟ولی برای هندوهاوسکهه هاکه دست کم باید سه نماینده داشته باشندحالانکه درچندولایت پراگنده هستندافغانستان یک حوزه نیست؟ چراکرزی بخاطروحدت ومصلحت ؛ هیچ گاهی نگفته که بایدبرای هندوهاوجوگیهانیزهمه افغانستان یک حوزه باشدوجوگیهانیزبایدمالک شناسنامه وزمین شوندتادرانتخابات وتعین سرنوشت خودسهم گیرندوکمیته مخصوص کوچی هاشامل جوگیهاوهندوهانیزشود.

اصولابنابرکدامین سرشماری ده نماینده بطورفوق العاده به کوچی داده میشودولی حرفی ازجوگی وهندودرمیان نیست؟چراکوچی فقط درکشورمانماینده وامتیازداشته باشدمگرپاکستان کوچی ندارد؟چراجوگی حق ندارد درانتخابات شرکت نمایدیاچرا رئیس جمهورکسی رابوکالت ازین مردم درسنانفرستاد؟ چرادراینجاوحدت ومصلحت ملی درنظرگرفته نشده است؟مگرجوگی ازین وطن نیست؟ چراکوچی صاحب هرامتیازی باشدولی جوگی نی ؟ کدام سزاوارتراست ؟ أیادرلابلای لحاف جوگی هم طلاودالروراکت وافغانی وکلداروأثارعتقیه است ؟مگراوهم چندین رمه وشتروموتردارد؟

چراباولاداوهم توجه نمیشود؟نه باولاداوحکومت مانندکوچی لیلیه میسازدنه زنان جوگی کلنیک وبیمارستان رامیشناسندونه ازبدیهی ترین حق زندگی برخوردارهستندحالانکه یک افغان تابه غرب رسیدمیگویدچرامن حقوق وامتیازی کمترازدیگران داشته باشم ؟پیامبرمامیگوید: لایومن احدکم حتی یجب لاخیه مایحب لنفسه مادرفقه یک قاعده داریم بنام قیاس بدین معناکه دورویدادیاچیزمشابه حکم واحدی دارندکوچی وجوگی هردومانندهم شناسنامه ندارندوهردوریشه بومی ندارندواگرکوچی ادعامیکندکه من بومی هستم چرادرین مدت شناسنامه نگرفت بخاطریکه مالیه ندهدوعسکری نکندیاخودش حکومت بودونیازی برعیت شدن نداشت.

شما کوچی پاکستانی راچگونه ازکوچی افغانی فرق کرده میتوانید؟ ولی فقط بخاطریکه کوچی ؛ پشتون است وبایدپشتونهادرپارلمان همیشه اکثریت باشندباوامتیازداده میشودوتلاش دارندکه برایش درشمال زمین توزیع کنندأیاکدام بارشنیدیدکه کرزی درباره این مردم بیدفاع وبیسوادوگرسنه فکری کرده باشدمگرچه کسی مسئول بیسوادی اولادشان است ؟چه چیزی باعث شده که چنین درخرافات غرق باشند؟وقتی حقوق ملیتهای دیگرباشدوجدان کرزی دردنمی کندولی زمانیکه امتیازقوم خودش زیرسوال رفت فریادش بلندمیشودودادخواهی راشروع میکندسرنوشت رقت انگیزجوگی هاسیاه ترین لکه درپیشانی کرزی ؛ شورای ملی ؛ کمیسیون نام نهادحقوق بشرونخبه هاوروحانیون کشورماست هیچ وجدانی راندیدیم که بخاطراین مردم احساس مسئولیت کندحالانکه مفتیان درباربرای جنایتکاران خانه ؛ چوکی ومعاش افتخاری میدهندولی جرم جوگی این است که تروریست وتریاک سالارندارد.

شماببنیدجنایتکاری مانندملاتره خیل که درروی بازارچندین شخص رابرگباربست بافتحارکشتارش بیشترین أراء راگرفت نه دادستانی ازاوپرسیدکه قربانیان ؛ أدم بودندکه توکشتی یاگنجک ونه کرزی گفت که نبایدچنین فردی واردپارلمان شودبلکه شایدیک موترضدگلوله هم برایش بدهندکه اوبعدازین بنابرسرودقبیله همچودیگربرادران ناراضی “خان” قهرمان شد

۷- اگرانتخابات صدفیصدواقعی وشفاف وأزادومنصفانه شودمن یقین دارم که درجنوب نیزملیتهای دیگری میتوانندنماینده های خودراداشته ودردیگرولایات نمایندگان پشتون خیلی کمترازین خواهدبودزیراکه مردم مانه جنایات منگلی راهنوزهم فراموش کرده اندونه ازطالبان راونه ازفاشیستهای ماحول کرزی راکه درین نه سال همه کارشان پشتونیزه سازی کشورومبارزه علیه ملیتهای دیگربوده وبس درزبان همیشه ازوحدت ملی میلافندوحتی فارسی رابخاطروحدت ملی سنگسارمیکنندیوروهای ایرانی شیرین است ولی زبانش تلخ وحتی کافر؟

۸- خیلی ازنخبه های پشتون که هیچ اعتقادی بدمکرسی ندارند درموقعیت بدی قرارگرفته اندازیک طرف دربرابرجامعه جهانی قراردارندوازجانبی میدانندکه دمکرسی قبیله سالاری رادفن میکندوعوض استخبارات ؛ دیگرمردم خودمستقیمانماینده انتخاب میکنندواین باعث بیداری ومشارکت همه درقدرت میشودپس اگرعلیه دمکرسی کودتاکنندازکمک های جهانی محروم وبیشتربدنام میشوندواگربدمکرسی تن دهندطشت اکثریت ازبام افتاده وهمه چیزرومیشودبامیدروزیکه ازتاریکستان اوهام خارج شده وباصول انسانی وحق تعین سرنوشت همه مردم افغانستان بحیث شهروندان درجه یک بدورازتبعیض وتعصب وطالب منشی اعتراف نمایندوشائسته سالاری عوض قبیله سالاری درجامعه مارشدکند.

۹- ازاینکه پشتونهادرکابل وهرولایت دیگرخیلی زیادخودشان رانامزادکردندباعث شدکه أرای أنهاتقسیم شودشمامثلاجدول نامزادان رادرولایت کابل ودیگرولایات مشاهده کنیدمتوجه میشویدکه چقدرحرص قدرت وشهرت دارندکسی بداندکه اواهلیت کاری رانداردبازهم پافشاری میکندبدیهی است که انسان جاه طلب وشهرت خواهی بیش نیستچنین کاندیداتوری های هوس انگیزباعث میشودکه چانس شخصیت های واجدشرایط ومهم وبزرگ بسوزد.

ناکامی برخی اشخاص مانندعلومی که درامورنظامی رادرمجلس عوام پیش می بردفاجعه أمیزاست حتی گلابزوی که برامورنظامی ومسائل سیاسی خیلی واردهستندیا داکتررنجبروخیلی های دیگرگرچه من بانظریات سیاسی وافکار برخی ازین اشخاص مخالف هستم ولی اگرجای اینهارا کسان دیگری نتوانندپرکنندبازنده مردم هستندجای خیلی خانم هاوأغایون دیگردرپارلمان کشوربودکه همیشه فریادحق طلبانه ورسای أنهامایه سرورمابودولی همه میدانیم که انتخابات مانندجنگ است درجنگ گاهی فرماندهان بزرگ نیزشکست میخورندوقتی شمادرانتخابات شرکت میکنیدیابرنده میشوید یابازنده ولی برنده شدیدخوش میشویدنبایدازبازنده شدن نیزمریض شویدبلکه بایدازخودپرسیدکه خلل درکحابود؟

مراعقیده برین است کسانیکه مسائل قومی رادردولت خصوصا ریاست جمهوری درین چندسال همیشه داغ ساخته وباحمایت ازتجاوزکوچیها احساسات مردم راجریحه دارکرده بودندباعث شدکه مردم عوض اصل شائسته سالاری بافرادی ازقوم وتبارخودشان رأی دهندوعامل دیگرش بیسوادی وخوشباوری مردم است که قربانی ظاهروزبان برخی ازنیرنگبازان شدندوعامل دیگرهم فقروناداری مردم که خیلی هاخودرافروختند.

۱۰-تاجائیکه من میدانم شوربختانه خیلی کسانیکه بوکالت ازهرولایتی وارد پارلمان میشوند اهلیت و استعدادی ندارندوبازهم مردم افغانستان مرتکب اشتباه جبران ناپذیری شدندمردمی که خیروشرشان راتشخیص داده نتوانندچنین تیشه بریشه خودمیزنندچه وقت مردم ما”بالغ” و”بیدار”و”عاقل” میشوند؟نیازجامعه مابه “جهادفرهنگی”خیلی بیشترازجهادعلیه شوروی ومبارزه علیه تروریزم است اگرعوض این همه سربازوسلاح غرب درکشورمادانشگاه ورادیوتلفزیون میساخت امروزدیگرمردم فریب طالبان وتبلیغات پاکستان رانمی خوردوصلح وامتیت برکشورمابرمیگشت راستی “فقرفرهنگی” درکشورماخیلی خطرناکترازفقراقتصادیست وگرنه چطوربیسوادی میتواندباتوزیع یک خوراک چلویایک جوره کالا”سرنوشت “مردم راسرقت نماید؟ ولی میگویند: هرچه دردیگ باشد درکولیزمی برایدازمردم بیسوادوجنگزده وگرسنه واستبدادزده نمیتوان بیشتراین توقع داشت بأنهم درین تردیدی نیست که پارلمان امروزازپارلمان دیروزبهترخواهدبود و مسلمانی أهسته أهسته مردم ما سزاوار چنین حکومت و رهبر و قاضی و قانونگذاری هستند.”

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا