اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها

پیام تبریکیه به والی بدخشان

badakhshan-afghanistan

 

بنده بحیث شهروندی از بدخشان سر زمین رنج و محرومیت تقرر شما را “بفال نیک” گرفته تبریک میگویم.

 چنانکه از کلمه پرافتخار داکتر پیداست شما شخص تحصیل یافته و با سوادی هستید ولی اداره ولایتی چون بدخشان نیازمند رهبری است که علاوه بردانش مسلکی، صفات دیگری چون تقوای سیاسی و دینی؛ زکاوت فطری؛ مدیریت عالی؛ اراده قوی؛ شجاعت در تصمیمگیری، طرح و استراتیژی واضح، عزت نفس، اَیثار و خطرپذیری، حسن تشخیص در انتخاب همکاران و مشاورین؛ تیم کاری شائسته و بالاخره جدیت در کار ها داشته باشد.

 در جریان کاربشماواضح خواهدشدکه رهبری بدخشان ازرهبری کابل وهرولایت دیگری دشوارتراست واگروالی بدخشان یک چنین شخصیت قوی ؛ قاطع ؛ پاکدامن وشجاع نباشدهیچ دستأوردی جزتأمین منافع شخصی خودنخواهد داشت درحالیکه باین منافع حقیرهم بهای سنگین وننگینی خواهدپرداخت مردم بدخشان خیلی نجیب ومهربان هستندولی درعین زمان کسانیراکه احساس کنندبأنهاخیانت ویاجفامیکنندهرگزنخواهندبخشید.

 مهم ترین کارشمابحیث رهبرجدیدبدخشان شناخت وتصفیه مامورین فاسد، بیسواد ؛ بدنام وناکام دولتی ومؤسسات خصوصی است بامسئولیت گفته میتوانم که اکثریت مامورین ملکی ونظامی بدخشان خصوصادرولسوالیهاوانجوهاچنین لاشخواران وشغالان بوگین واستفاده جوی هستندکه ازتراکم خیانت ؛ دیگرمسخ شده اندوباچنین همکاران مفسدی هیچ گام مؤثری برداشته نخواهیدتوانست.

 تازمانیکه شمایک اداره سالم نسازیدکاری کرده نمیتوانیدمسرورم که درین روزهافرمان انتخاب هیئت رهبری ولایات ازطریق رقابت أزادصادرشدامیدواریم ولایت بدخشان درین راه پیشگام شودبکوشیدهمه پرسونل بدخشان رابومی سازیدخصوصادرانجوهاکه اکثرشان بامخالفین روابطی داشته وبخاطربرهم زدن امنیت دربدخشان سخت تلاش میورزندیکی ازراه های ایجادکاربه مردم نیزبومی سازی مامورین وپرسونل انجوهاوقراردادیهاست.

 شمابخاطریکه أماج واسطه بازی ؛ رابطه سالاری ومصلحت باوری نشویدنخست قانون رابرخودنافذسازیدعمرابن عبدالعزیزنه تنهاهدیه رارشوت نامیدبلکه حتی دعوت عادی راهم نمی پذیرفت تامبادابرعدالت اوخدشه واردکندراستی چنین مهمانیهامنشاء همه مفاسداندرعایت حقوق شهروندان همچورعایت حقوق خانواده فریضه دینی ؛ اخلاقی ومسئولیت قانونیست نبایدهیچ کسی رابردیگری جزباعمال نیک اوترحیج دادچه بساکه مافریفته ظاهروزبان اشخاص میشویم.

 مادرکشوریکه درهمه خیانت هاوجنایات ریکاردقائم کرده است درمرکزوأستانهابرهبران فرهیخته ومردمگرائی نیازداریم که وحدت واعتمادمیان مردم ودولت رابرگردانندوهمچوعمرین شب وروزدرخدمت خلق باشند.

 چه شب هایکه درهمه کشورخصوصابدخشان هزاران زن وکودک وپیرومریض گرسنه میخوابندوحتی علف میخورندزندگی برای اکثریت مردم ماباهیچ معیارانسانی مقائسه پذیرنیست درقرن بیست ویکم مردم ماباشیوه وشرایط قرن شانزدهم زندگی میکنند طبعا بنابرحیات بدوی خویش باهمان عقلیت قرون گذشته.

 گرچه چانس نادری بدست أمدولی دربدخشان رهبران هوشیاری نبودندکه ازین فرصت استفاده کنندوقتی درروزعیدکرزی ؛ سفیرامریکاوجنرال پتریوس واردبدخشان شدندتوقع میرفت رهبری بدخشان مشکلات وتراژیدی ولایت رامطرح سازدومردم راتنظیم نمایدتاهمه “مصرانه” ازکرزی وسفیرولایات متحده که درحقیقت رهبرواقعی افغانستان است بخواهندکه به مشکلات بدخشان سریع وصادقانه رسیدگی شود.

 ولی سرپرست ولایت برعکس بأنها اطمنان دادکه بدخشان “خیلی پیشرفت (!!؟) کرده “ شایدازنظربرخی بدخشی هایکه بولایات دیگردرین نه سال تشریف نبرده اندمشاهده یک سرک سیاسی یاچندصنف درسی پیشرفت زیادی پنداشته شودچون معنای پیشرفت رادرهمین حدمیفهمندیامنظورش ازبدخشان همان شهرک فیض آباد بود.

 درحالیکه انکشاف بدخشان به صدهاملیارد دارنیازداردودرولایات دیگرخصوصاجنوب که فعلاهزارهاپروژه مصروف کاراست وهرپروژه صدهاملیون دالرمصرف برمیدارد — شماوقتی برویدتصورمیکنیدکه دراروپاهستیدتاولایتی ازافغانستان — ولی هنوزهم ازمشکلات خودشکایت دارندوبرسرخارجی هاوحکومت فریادمیکشندکه به ماچه کردید؟

 ۳۰۰هزاردانش أموزچندباب مکتب پخته واساسی دارند؟ ۳۰۰هزاردانش آموزدرتناسب باوسعت بدخشان وتعدادنفوذش چه افتخاریست؟ولایت کوچک ونا امنی مانندخوست علاوه بربزرگترین مدارس ودانشکاه ها۱۸۰هزاردانش آموز ۴سال پیش داشت؟وزارت معارف ادعامیکندکه ۸ملیون دانش أموزداریم وبدخشان ازولایات درجه اول با۵/۱ملیون نفوس باساس تخمین داودشاهی است و۷۰% جمعیت جوان داردحالابایدچندلک دانش أموزداشته باشد؟حالانکه همین ۳۰۰هزارهم بنام بوده ودانش أموزان حقیقی ومصروف درس احتمالاکمتراز۲۰۰هزاراندفاجعه دیگرسویه نازل معلمین است که باعث شده تادانش أموزان بدخشی ازورودبه دانشکده های پزشکی ؛ حقوق ، مهندسی وساینس محروم شوندمعارف روح جوامع بشریست اگراین روح فاسد؛ ضعیف ومریض باشدچطورمیتوان جامعه سالم ومرفه ساخت؟

 اگرراستی بدخشان پیشرفت کرده پس ازروستاهای چون اولاریب ؛ کتیب تانوسی وباغریزوهزاران دیگرچرادانش أموزان دخترروزانه ازلابلای کوتل هاوصحراهای خطرناک چندین ساعت پیاده راه بروندیاناگزبشکل مخلوط نیمه تمام درس بخوانند؟ماچهل سال قبل بخاطرمکتب روزانه دوساعت راه را از”دوابه تالنگر” طی میکردیم هنوزهم دراکثرولسوالیهای بدخشان عین مشکل راحتی دانش أموزان دختردارندپیشرفت همین است ؟أیادرحالیکه درکوچکترین قصبات جنوب باوجودیکه میگویندجنگ است یک دبیرستان وکلنیک تأسیس کرده اند؟

 همه اولادکشورحقوق مساوی دارندشماهم چندگروپ تروریستی بسازیدوچندمغازه وعروسی رامنفجرسازیدوسرتعدادی رابریده بریاست دولت بفرستیدمانندبقیه ولایات برتان امتیازبدهندوخارجی هابولایت شمانیزتوجه کنندأیاچندرهزن دربدخشان یافت نمیشودتاکمک های جامعه جهانی راسرازیرسازند؟چقدرخام کله هستیم؟ دیگران ازگاونرشیرمیدوشندومافقط تماشامیکنیم طالب چیزی جزکمین گرفتن درمسیردنیانیست وگرنه کسی به جنایتکارهم خانه وچوکی ومعاش افتخاری میدهد؟یعنی بکش تابکشی مردم رابگذاریدتریاک بکارندزیراکه قبائل سالانه ۶۵ملیاردالرازمدرک هروئین ودیگرموادمخدربدست میأورندپس چرامردم ماحق حیوانات رابخورند؟یاچنین بسوء تغذیه ومرگ تدریجی مبتلاباشند؟ أنهمه قصرهای بلورین درکابل وجنوب ازکدامین مدرک اعمارشده است؟

کسانیکه علیه مزارع تریاک درشمال مبارزه کردندمرتکب خیانت بزرگ به مردم گرسنه وبی وسیله شدندوقتی ازکرزی پرسیده شدکه چراموافقه نکردیدتادرجنوب مزارع خشخاش رادواباشند؟گفت : مردم چه بخورند؟کسانیکه میخواهندتریاک رانابودسازندبایدبدیل أن رابدهنداین خودغیرمستقیم تشویق بزارعین تریاک بودچنانچه دراولین روزهای برگشت طالبان هشداردادکه کسی مزاحم أنهانبایدشودوهنوزهم مخالف برخوردنظامی باشورشیان است بنابرین دریک کشورنباید دوگونه دولتداری یعنی یک بام ودوهواباشدازهرراهی باشدپیشرفت غیرمتوازن ویکطرفه عواقب خطرناک دارداگربدخشان پیشرفت کرده چرامردم هنوزهم علف بخورند؟ چراهنوزهم بدخشان بالاترین میزان مرگ مادران راداشته باشد؟وهزاران چرای دیگر۱۲۰۰۰سربازواجیردرنیروهای امنیتی چه دردمارادوامیکند؟مردم هوشیارجنوب حاضرنیستندکه امروزفرزندان خودرابکشندولی تاکه جنگ ختم شوداین همه ملیشه هاراهمچوچانپاک بدورمیأندازندماکه دربردگی وحقارت منشی عادت داریم چنین اجیرشدنهارامشارکت درقدرت پنداشته وهمیشه ابرازوفاداری وسپاسگذاری میکنیم.

 کاش جناب سرپرست میگفت که ازبدخشان چندجنرال برحال درپست های کلیدی؛ وزیر؛ معین ؛ والی ؛ سفیر، رئیس ؛ قوماندان امنیه؛ دانشجو در غرب؛ قاضی؛ دادستان و درین دولت قبیله وجود دارد؟وچقدرصلاحیت دارند؟ شهرانی اولاسهمیه ازبیکهاست وبعدهم پاداش خیانت پدرش حین ریاست تدوین قانون اساسی که تاکنون تاوان خودفروشی او راملیتهای مظلوم می پردازنداعمارمنارشهداء انگیزه سیاسی داشت وقبرسازی مصداق پیشرفت نیست چقدردردناک است که هنوزهم بدخشان دانشگاهی نداردحالانکه بایدمانندبرخی ولایات دیگرچندتادانشگاه میداشت بایداین مشکل باسفیرمطرح وازاوخواسته میشدتابنابرکوهستانی وسردسیربودن ولایت درین خصوص توجه خاص نمایدتعجب است که بدخشان تاجکستان دانشگاه بین المللی داردولی ازافغانستان هنوزهم نی چندین نسل ماتاکنون قربانی تبعیض وبی کفایتی مسئولین شدندمن وشمس ازیک فامیل هستیم ولی منظورم این است که دیگرنبایدخودرافریب دادماهیچ چیزی را ازکسی تکدی نمی کنیم بلکه حق خودرابایدمردانه خواست وازدهن گرگ کشیدچون حق گرفته میشودمیگویندبدقوم باش وبی قوم نی وقتی مردم ازمامیشوندکه بخاطرشان از جان و آبروی خود بگذریم.

 رقابت درنوسازی و انکشاف شرط پیشرفت است وانکشاف متوازن بدین معناست که درتمامی ولایات کشور؛ سرکها؛ ادارات دولتی ؛ معارف ؛ دانشگاه ها ؛ بیمارستان ها و شبیه هم وباعین مصرف باشندگرچه یک ولایت بدوبیمارستان نیا زدارد و دیگری بده بیمارستان ولی همین دوبیمارستان نیزبایدازساختمان وامکانات مساوی بادیگرولایات برخوردارباشندچندی قبل دریکی ازولایات کشوربه هزینه پنچصدملیون دالرتنهاسه باب “مکتب” تهدابگذاری شدحالانکه هزارهادانش أموزولایات شمال ومرکزوغرب درفضای أزادوبروی خاک درس میخوانندوخیلی ازمکتب هاوساختمان های دیگرهم که درین ولایات اعمارشده جزخاک پاشیدن به چشمان خوشباورنیست عدم رعایت توازن درانکشاف ولایات یک خیانت ملی بشمارمیرودونقض صریح قانون اساسی است درحالیکه مادرهیچ بخشی شایدعدالت ومساوات نیستیم یکی ازعوامل توجه نکردن باین ولایات فقدان شخصیت های بوده که بتوانندازحقوق مردم خویش دفاع کنندومشکلات أنهارابرجسته سازند.

 شوربختانه خیلی کسانیکه نیزبوکالت ازمردم بدخشان واردپارلمان میشونداهلیت واستعدادی ندارندوبازهم مردم بدخشان مرتکب اشتباه جبران ناپذیری شدندمردمی که خیروشرشان راتشخیص داده نتوانندچنین تیشه بریشه خودمیزنندچه وقت مردم ما”بالغ” و”بیدار”و”عاقل” میشوند؟نیازجامعه مابه “جهادفرهنگی”خیلی بیشترازجهادعلیه شوروی ومبارزه علیه تروریزم است جه بهترکه شماچنین جهادی رادراولویت کاری خویش قرارداده ومتودخطبه های جمعه رادردورترین قصبات تنطیم کنیدودرهرقریه انجمن فرهنگی مشترک روحانیون وروشنفکران “هردوبال جامعه” راتشکیل دهیدزیرادین ودنیادرتضادباهم قرارندارندبلکه تاکسی دنیانداشته باشد دین اوهم نمازی نیست پیامبراصحاب صفه راکه ازدرک واقعی وجامع عبادت عاجزمانده وخودراباردوش دیگران ساخته بودندتوبیخ کرد.

 اسلام رهبانیت راردمیکندوفقررامرادف کفرمیداندواگراعنقادی مبنای علمی نداشته باشدخرافات است بنابرین اسلام برتفکروعلم ومنطق فوق العاده تأکیدمیورزدولی چه بساملاهاکه عوام راعوض “تنویر”؛ “تخدیر” میکنندچون ازدرک”مقتضیات عصرونیازهای نسل امروزین”عاجزاند”عصریکه درین دهکده جهانی دیگرضعیف راباپنبه میکشندوقتی ناپلئون واردمصرشدیکی ازقهرمانان خیالپردازباشمشیرش بسوی اشغالگران فرانسوی دویدولی نارسیده بزمین افتادوجان باخت زیراهنوزهم درین توهم بودکه “گربه میدان أمدم بازمیدانیم”راستی فقرفرهنگی” درکشورماخیلی خطرناکترازفقراقتصادیست وگرنه چطوربیسوادی میتواندباتوزیع یک خوراک چلویایک جوره کالا”سرنوشت “مردم راسرقت نماید؟

 جالب است که دیروزوزیرمعارف باسفیرامریکاوردک رفت ولی برعکس بدخشان مردم به اطراف سفیروقوماندان ناتوجمع شده ولیستی ازمشکلات خودراتقدیم کردندوبعدایک دیدارخصوصی هم فدائی گفت سفیرمشکلات ماراشنیدوهرگونه وعده کمک دادحالانکه همه میدانندوردک لله الحمدتاکنون چقدرپیشرفت کرده و عوائد مس عینک نیزتنهادرین ولایات مصرف میشود؟

 چنین چانس های همیشه بدست نیأمده واگرخودنمیدانیم بایدازدیگران بیأموزیم درین نه سال والیها ؛ وکلاء ؛ بزرگان ودیگرمسئولین برخی ولایات یاهمیشه درسفربوده اندیادرسفارتهاچون میدانندکه درافغانستان هرکسی “الهم اغفرلی” میگویدوهروزیرومقامی فقط بقوم وزادگاه خودپروژه میگیردخصوصاکه ۹۰%همکاران ومشاورین خارجی هاطالب نکتائیداروسخت مخالف انکشاف ولایات شمال ومرکزوغرب کشوراند

 مقامات خارجی خصوصاسفیرامریکاودیگرکشورهابهرولایتی میروندناگزیرمیشوندتاشکایات مردم ومسئولین راشنیده وعده های زیادی بدهندولی دربدخشان که أمدندچنانچه دراولین سفرکرزی نیزدیدیم “بایک مشت چاپلوس وهدایای شاهانه ومرغبریان” روبرومیشوندچنین کارهای خیانت به مردمی است که درلجنزارمشکلات غرق اندوهیچ فریادرس ودردأشنای ندارند.

 من مضمونی رادرباره مشکلات بدخشان زیرنام “بدخشان در کویر انتخابات” حین برگذاری انتخابات نشرکردم که حاوی یک سلسله پیشنهادات برهبران زادگاهم است گرچه میدانم شمابحیث یک مقام دولتی بابرخی ازنظریات شخصی من موافق نخواهیدبودولی چیزهای مفیدی درآن مقاله نقل شده که میتواند درراهبردشماونمایندگان بدخشان سودبخش باشد گر چه در چند سایت نشر شد ولی در «سایت جاودان» و کوکچه به عین شکل در ۱۲ سبتمبر بازتاب یافت.

 مهم دیگرایجادیک سایت بأدرس مقام ولایت است که مهاجرین بدخشان بتوانندباشمارابطه مستقیم داشته واخبارفعالیت های ولایت روزمره بازتاب یابدجزبدخشان دیگرهمه ولایات تقریباسایت های دارندکه اهل فرهنگ میتوانندبارهبری زادگاه خویش همیشه درارتباط ومشوره وهمکاری باشندامروزدیگربایدکارهاهمیشه باخردجمعی پیشروندومشکل مردم توسط خودشان حل شودیعنی حکومت مردم برمردم.

 بقدریکه شما”صادقانه” و”جدی” کارکنیدماهمچو”پروانه” بدورتان میسوزیم وزیرفرمان شماقرارداریم میدانم که نخستین کاریکه میکنیدمشوره باخردمندان همه ولسوالیهای بدخشان دریک سیمیناروجرگه بزرگ ولایتی است وبعدهم طرح یک استراتیژی درسطح ولایت ولی دوچیزباعث تباهی رهبران میشوداولاعوامزدگی ثانیامکرچاپلوسان مباداکه شمادرین کمین های شیطانی افتاده وازبرخوردقاطع وقانونی باروزمندان طرفه رویدنفاذقانون برافرادعادی نه هنراست و نه افتخاری.

 ابوبکرصدیق میگفت: قوی شمانزدمن ضعیف است تازمانیکه حق مظلومین را ازاوبگیرم ” چنین کردوجاویدانه ماندغلام علی أئین یگانه والی بدخشان بودکه مردم همیشه برایش درودمیفرستندامیدواریم خبرهای خیلی نویدبخش ودلانگیزی ازبدخشان برهبری شمابشنویم وهمچونوربدرخشیدبنابرین ازتجارب شخصی نورهم استفاده کنیدوهمیشه باوالیان موفق وخوشنام درتماس باشید”الحکمه ضاله المومین”کسانیکه ازتاریخ نیأموزنداشتباهات دیگران راتکرارمیکنندولی شماچنان درأیتی ازخودتبارزدهیدکه فرداوزارت بانتظارتان باشد توفیق رفیق و یاورتان باد.

 

_____

نوت : درحالیکه بانتظارتعین والی بدخشان دقیقه شماری میکردم و درین دلهره بودم که بازمباداکدام منشی مجیدواسطه داردیگری راتعین کنندکه بعدازچندین سال خیانت ومسئولیت گریزی بگوید: درشهرکوران یک چشمه پادشاه است نخستین بارخبرتعین والی رادرتارنماری فراترازمرزهاخواندم اگرشاه ولی همان باشدکه من میشناسم گرچه درتقوای داکترتردیدی ندارم ولی باوجودیکه درقاطعیت اوشک دارم پیام را۴صبح نوشتم ولی باخودگفتم مباداخبردروغ باشدیکشنبه به فیض أبادتماس گرفته وپرسیدم ولی گفتندتاهنوزوالی تعین نگردیده خواستم ازطریق تارنمای کوفی به سرنوشت سازان بدخشی مشوره بدهم تاتجارب غم انگیزگذشته راتکرارنکرده وکسی را” پیشنهاد” کنندکه دست کم باعث أبروریزی خودشان نشودویکی ازنیازهای والی درشرایط امروزکشورتسلط بزبان انگلیسی است که بتواندبامراجع خارجی مشکلات ولایت رامطرح سازدودیگرش برخوردقاطع باقانونگریزان “قاطعیت دراداره ولایت” ولی دیروزپیام طنزتویس موفق کشورجناب دهزادراخوانده وبرویت نوشته اودرحالیکه نظرش راترحیج میدهم پیام خودراخدمت رهبربدخشان تقدیم نموده وامیدواریم که درحمایت ازاومرتکب اشتباه نشویم البته من درنظردارم چندماه بعدازبدخشان باردیگربنویسم ودستأوردهای والی جدیدهم ارزیابی خواهدشدهیچ چیزی برای من مهم ترازمنافع مردم وهیچ کسی بهترازمردم نیست بنابرین خط قرمزمیان بنده ودشمنانم فقط مردم است وبس پس اگرفردافلم برعکس درذم والی نوشت حیرت نکنید”إن احسنتم احسنتم لانفسکم وإن اسأتم فلها” صدق الله العظیم.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا