خبر و دیدگاه

صلح با کی ها؟

taliban_karzai_zardari

 

از چندین روز به اینطرف آوازه ها و گفتگو ها در مورد صلح از طریق رسانه های شنیده نی، تصویری و خواندنی به نشر میرسد و منبع این همه آوازه ها شورای نام نهاد به اصلاح صلح خود ساخته حاکمیت نا مشروع میباشد.

از همه جالب تر یک طالب معلوم الحال به نام قیام الدین کشاف که خود را سخنگوی این شورای نام نهاد مینامد به بسیار دیده درائی و پر روئی از طریق رسانه ها اعلان میدارد. که ما به جانب مقابل ( طالبان ) امتیاز میدهیم . حال در مورد این اعلان مذکور باید گفت که دیگر به طالبان جنایت پیشه چه امتیاز میدهید . بعد از توافقات بن و در طول نو سال گذشته امتیاز های فروانی را به طالبان وابسطه به القاعده و جنایت کار داده شده است دیگر چیزی باقیمانده نه مانده است که به آن ها امتیاز داده شود . بطور نمونه در توافقات بن تمام شخصیت های که سخنگوی طالبان جنایت پیشه و هم دارای اندیشه طالبانی بودند به شمول ظاهر شاه فراری و متوفا و حامد کرزی در رأس حاکمیت قرار داده شدند . و هم بعداً تمام ادارات رژیم از مرکز کابل گرفته تا ولایات طالبان به قدرت رسانیده شدند.

کسانیکه واقعاً در طول چندین سال علیه طالبان و القاعده مقاومت نمودند صد ها مجاهد ضد طالبان به شمول رهبر بزرگ آنها احمد شاه مسعود را شهید دادند . آنها خلع سلاح گردیدند . و از ادارات بر کنار و همه روزه به نام های مختلف توهین و تحقیر شدند جرم شان فقط دو چیز بود.

۱- دشمن طالبان و القاعده بودند؛ ۲- از قوم بزرگ و با فرهنگ تاجک نماینده گی مینمودند.

بجز چند نفر انگشت شمار معامله گر را بصفت نماینده آن ها در رژیم قرار دارند در حقیقت از آن مقاومت بزرگ ضد طالبان و القاعده این ها نماینده گی نمایند . این چند نفر معامله گر هیچ گاه از آن مقاومت بزرگ نماینده گی کرده نمیتوانند مانند ستون پنجم و بی صلاحیت در رژیم قرار دارند.

حال که کشاف خان طالب به بسیار دیده درائی میخواهد بازهم امتیازات دیگری به طالبان جنایت کار بدهید دیگر چیزی باقی نمانده که امتیاز به طالبان داده شود . فقط یک چیز باقیمانده است آن همان شعار کثیف طالبان است که میگفتند تاجک ها به تاجکستان ، ازبک ها به ازبکستان و هزاره ها به گورستان بروند این کشور از افغان ها است یعنی طالبان دیگر چیزی باقی نمی ماند که برای طالبان داده شود . همه امتیاز های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی به طالبان داده شده است . در هر اداره رژیم از وزارت تا سفارت اگر نظر اندازی شود همه یا طالب است و یا دارای اندیشه و مفکوره طالبانی میباشند . حتی رادیو تلویزن های خارجی مانند رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا ، رادیو آزادی که از اروپا نشرات دارند گردنده گان آن دارای اندیشه طالبانی هستند زیرا به قوم طالب تعلق دارند . از همه بدتر رادیو بی بی سی انگلیس نظر به پرداز طالبان میباشد . حال دیگر چه امتیاز دیگری را قیام الدین کشاف طالب به برادران طالب خود میدهد . رژیم فعلی در طول هشت سال گذشته در ایجاد و زنده شدن طالب تلاش های زیادی را نموده است که دست آوردی هم دارد . مردم ما به یاد دارند که سرد مدار رژیم ( کرزی ) در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱ بار ها گفته بود . که هیچ کسی را به بهانه طالب بودن اذیت و یا گرفتار کرده نمیتوانید . و هم به بسیار بی شرمی میگفت که من طالب و مشاور سیاسی ملا عمر بودم این گفتار های کرزی روند طالب سازی و بستر طالب سازی را مهیا ساخت. و یک بار دیگر طالب به همکاری رژیم به قدرت بلفعل تبدیل گردید . که فعلاً امریکا و ناتو را به چالش کشانیده است.

در این مورد باید گفت که اگر یکبار دیگر امریکا و ناتو فریب رژیم را بخورند و با رژیم فعلی که چهره و ماهیت طالبانی و القاعده ئی شان افشا شده است حساب گیری نه نماید . در حقیقت امریکا در سال ۱۳۸۰قرار گرفته است . یعنی در نقطه صفر قرار دارد و حتی از آن هم بدتر . شواری صلحی را که دشمنانان آزادی ، دموکراسی و ترقی گر هم قرار دهید نتیجه آن بسیار خطرناک و آینده شوم برای کشور ما ، امریکا و جهان خواهد داشت  . کدام صلح ؟ و با کی صلح ؟ کشاف خان طالب از عربستان سعودی تقاضا مینماید که در روند صلح با طالبان جنایت کار همکاری نموده و از نفوذ خود کار بگیرد . به همه مردم جهان معلوم است که عربستان سعودی در طالب سازی نقش بر جسته را ایفا نموده بود . عربستان سعودی یعنی رژیم خانواده سعود توسط انگلیس ها و جواسیس مشهور اش مانند مستر لارانس بوجود آمده بود . البته در قرن هفدهم میلادی . در مورد رژیم سعودی بصورت واضیح باید گفت در طول سه قرن اخیر د رجهان اسلام گرداننده سیاست های انگلستان در منطقه خاور میانه و کشور های اسلامی میباشد. چهره و ماهیت رژیم سعودی افشا شده است . و کشاف هم از همان رژیم که بوجود آورنده طالبان و یکی از حامیان طالب بود کمک میخواهد . در این مورد ما یک ضرب المثل در زبان فارسی داریم.

روبا را گفتند که شاهدت کی هست گفت دم ام . این تقاضای کشاف خان طالب به این ضرب المثل میماند.

نتیجه گیری

اگر دولت مردان امریکا یکبار دیگر فریب و نیرنگ ها انگلیس ها و رژیم نا مشروع را بخورند . صلح که آینده شوم برای کشور ما ، امریکا و جهان دارد قبول نماید . در این جا سوال پیدا میشود امریکا در طول هشت سال گذشته به چه دلیل با این گروه سیاه در جنگ است ؟ باید گفت اگر امریکا در چند سال قبل توجه مینمود امروز زمین گیر و  پا گیر در کشور ما نمیشد؟  فعلاً به این همه مشکلات مواجه نمی گردید . اگر بازهم دولت مردان امریکا توجه نه نمایند . بار دیگر قضیه صلح با طالبان را ساده و سطحی فکر کنند و رژیم با طالبان مسلح و جنایت کار یکجا شود . آن وقت است که امریکا و ناتو از دو طرف زیر فشار قرار میگرند . هم توسط حامیان طالبان در داخل رژیم و هم توسط طالبان مسلح که با روند صلح نام نهاد آمده اند و بصورت مستقیم در داخل رژیم قرار گرفته امریکا و ناتو را تحت فشار قرار میدهند . آن وقت است که امریکا بدون دست آورد کشور ما را ترک گفته در قاره آسیا و افریقا منافع خود را از دست میدهد دیگر اینکه کشور های مخالف امریکا مانند پاکستان ، ایران ، کوریای شمالی ، ونزویلا و کشور های تندرو اسلامی مانند سودان و سومالی را جرئت میدهد که دولت امریکا را به چالش بکشاند . اعتبار سیاسی ، نظامی و اقتصادی امریکا که بعد از جنگ دوم جهانی و بلخصوص بعد از جنگ سرد کسب نموده است زیر سوال میرود . و یکبار دیگر دولت انگلیس در سطح جهان حکمران جهان بصورت غیر مستقیم قرار میگیرد . در اخیر در مورد صلح رژیم فاسد و نا مشروع کرزی با طالبان جنایت کار به یک شعر مولانای بزرگ مراجعه  مینمایم:

خود کوزه گر و خود گل کوزه – خود به سر کوزه خریدار بر آمد

این حاتم بخشی های که کشاف و کرزی به برادران طالب خود مینماید از کیسه کی می بخشدند.  زیرا مردمی را که طالبان در طول حاکمیت نا مشروع خود قتل عام نموده اند آیا با آنها مشوره شده است؟ آیا آن ها با این صلح یک طرفه راضی هستند؟

حتی از آنها در مورد توافقات بن هم مشوره و نظر آن ها گرفته نشده بود . باید گفت آن ها با این صلح یک طرفه راضی نیستند دیگر اینکه یک طرف قضیه مردم امریکا است زیرا مردم امریکا در ۱۱ سپتمبر نیز تلافات داده اند . و هم در طول نو سال اخیر همه روزه مردم امریکا در جنگ با طالبان و القاعده  تلفات جانی و مالی میدهند.

آیا مردم امریکا از این صلح نام نهاد که با دشمنانان شان میشود راضی هستند؟ و از ان ها نظر خواهی شده است؟

اگر صلح رژیم با برادران طالب و القاعده شان صورت گیرد. نظریات و خواست اکثریت مردم کشور ما ، مردم امریکا و مردم جهان نادیده گرفته میشود . این جفائی است به دموکراسی ، حقوق بشر و جامعه مدنی باید طالب نظام طالبانی در سطح کشور ما و جهان نابود شود. نه یکبار دیگر بقدرت برسند . و جهان را به چالش بکشانند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا