خانه » خبر و دیدگاه » اشک تمساح

اشک تمساح

karzai_cries_cartoon

 

صدها سال است که سرنوشت سیاسی کشورما بوسیله استعمار با نشاندن افراد گوش بفرمان شان به کرسی قدرت واداره دولت رقم زده میشود. پیوسته به گذشته نه سال قبل استعمارنو برای تحقق برنامه های استراتیژیک سیاسی، نظامی واقتصادی خویش درین منطقه ابزاری بنام حامدکرزی با یونیفورم جدید چپن و قره قلی وطنی، پیراهن و تنبان پاکستانی، تفکرات ضدانسانی، عقب گرا و فاشیستی قبیلوی طالبانی همراه با سربازان امریکائی وارد ارگ ریاست جمهوری گردید و با تدویر لویه جرگه های فرمایشی و ساختگی قانون جعل شده را با فشار امریکایی ها و بخصوص فرستاده خاص بوش بدون رای و اراده مردم بالای کشور تحمیل کردند.

دو بار انتخابات توام با تقلب گسترده که همه جهان شاهد آن بود وبوی گند آن تمام جهان را فراگرفت ولی بازهم توسط بادارانش حمایت شد و به پست ریاست جمهوری ابقا گردید.

چرا کرزی شخصیت مورد علاقه و حمایت غرب تا سرحد بدنامی دموکراسی و آبروریزی دموکراسی غربی درین کشوراست؟

جواب این سوال هم مشکل است و هم میتواند ساده باشد و اما به نظر میرسد که یکی از عوامل آن شاید همان خصوصیت بسیار خوبش از نظر غربی ها استعداد قابل توجه که در رابطه با ایجاد اختلافات وتنش ها بین مخالفین اساسی وگروه های مختلف سیاسی وقومی وسمتی باشد ، پنجسال قبل روزنامه نیویارک تایمز یکی ازبارز ترین خصوصیات موصوف را تفرقه اندازی عنوان کرده بودواما درین نه سال خصوصیات دیگرش نیز در جریا ن عملکرد هایش از دید مردم پنهان نماند، مردم درین مدت شاهد حیله گریها ،فتنه انگیزی ها دورغگویی ها ، فریب کاری ها ،چپاولگری ها ، تعصبات ، فساد وقاچاق مواد مخدرخود وخانواده موصوف می باشند.

کرزی با استفاده از همین صفات دریک بازی چند جانبه با جامعه جهانی واز جانبی هم با طالبان، حکمتیاروپاکستان توانسته با ایجاد تشنج درداخل و تنشها ی گوناگون درمنطقه وجهان به عمر حکومت ننگین خود به افزایدوبا استفاده ازفرصت وقدرت زمینه را برای چپاول بیشتر دارایی های این کشورتوسط مشتی از آدم های مزدور و خانواده خود فراهم نموده وبا طرح پلان خصوصی سازی لجام گسیخته همه دارایی ها یئ دولتی فابریکات وزمین های دولتی را برای خانواده وهمکاران نزدیکش به نر خ کاه ماش حاتم بخشی نموده است.

 کرزی، خانواده کرزی، همکاران نزدیکش در همکاری با روحانیت مرتجع دین فروش وبه اصطلاح سران اقوام قوم فروش عامل اساسی این همه بد بختی هایی که درین نه سال گریبان گیر مردم ما شده میباشند با معاملات پیدا وپنهان با دشمنان مردم ما وسیاست بازی های مخالف منافع ملی کشور وگسترش وفساد به حیات ننگین ادامه میدهند.

امروز اشک تمساح کرزی بخاطر عقب ماندگی ، کم سوادی و بی سوادی مردم ما نیست ، اگر واقعآ کرزی برای مردمش اشک میریخت واینقدر دلسوز به حال مردمش می بود ، درین نه سال که مردم ما در خون وآتش غرق وازطرفی هم فقرو تنگدستی وگلوی ملیون ها انسان هموطن ما را می فشارد وزیر خط فقر زندگی می کنند وملیون ها طفل بدون دسترسی به آب و نان شب ها را با شکم گرسنه صبح مینمایند، در جستجوی چاره برای جلوگیری ریختن خون مردم و فقر و تنگدستی افراد گرسنه می بود و کرزی تنها به خود وخانواده وبه خصوص به طفل چند ساله اش فکر می کند. این مسله روشن است که اشک تمساح کرزی برای این هم نیست که بعد ازنه سال وجدانش اذیتش میکند زیرا اگر وجدانی وجود داشته باشد که اذیتش کند.

اشک تمساح کرزی بخاطر این است که تجارب تاریخی نشان داده است که استعمار هرازگاهی وقتی ابزار مورد استفاده شان کارایی و ضرورت مصرفش به پایان رسید واهمیت دیروزه اش را از دست داد به زباله دان تاریخش می سپارند.کرزی میداند که وقت ضرورت مصرفش به پایان رسیده وانجام ختم کار ابزار استعمار در کشور های جهان سومی مانند افغانستان سرنوشت ضیاالحق را در پی خواهد داشت.

اشک تمساح کرزی به منظور این است که شاید در آینده نزدیک امکانات وقدرت را ازدست دهد او همکاران نزدیکش بخاطر بازی های ضد منافع ملی ، چوروچپاول وغارت دارایی های مردم ، ایجاد تنش و تشنج تا سرحد طرح تجزیه کشور به محکمه مردمی کشانده شوند.به همین منظور او و همکاران او دست به پست ترین سازش ومعامله با طالبان ، حکمتیار که هردو جز ملیشه هایی پاکستانی و تحت اداره مستقیم نظامیان پاکستان هستند میزنند ، که صحت وسقم وابستگی طالبان وحکمتیار در اظهارات اخیر جنرال حیمد گل ریس سابق استخبارات نظامی پاکستان و ملاقات های پنهانی با پاکستانی ها، طالبان و حکمتیار که اخیراً توسط واشنگتن پست افشا گردید کاملا ثابت میسازد. یکباردیگر کرزی مانند اسلافش دریک معامله ننگین بخاطر حفظ قدرت ،منافع شخصی ، خانوادگی و قومی این کشوررا تحت سیطره دایمی پاکستانی ها قرارداده ، آزادی واستقلال را قربانی نماید. مردم ما باید بدانند که بازگشت طالبان وحکمتیار به قدرت یعنی ایجاد حکومت پاکستانی کابل خواهدبودواین کشور به صوبه پنجم پاکستان تبدیل خواهد شد، زیرا حکمتیار و طالبان ازقبل طرح کنفدریشن با پاکستانی را پذیرفته اند و به کمک کرزی این طرح عملی وکشورما زیر تسلط ووابستگی دایمی پاکستان قرار خواهد گرفت.

نتیجه اینکه تا دیر نشده برای دفاع از جان ، مال وناموس مردم ، استقلال وآزادی کشور همه نیروهای ضد تفکرات طالبانی ووابستگی دایمی به پاکستان با در نظرداشت تفاوت ها در اندیشه وتفکر سیاسی و حزبی ، قومی وتباری ومذهبی زیر چتر بزرگ مقاومت ملی بر ضد طالبانی شدن و پاکستانی شدن وطن و برای خنثی سازی این برنامه ضدملی متحدشده و متحدانه عمل نماید.

راه دیگر به جز مقاومت برای حفظ آزادی کشوروجود ندارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com