خبر و دیدگاه

طبیبان سیاسی کاخ سفید کرزی را «خلل دماغ» تشخیص دادند

karzai_manicdepression

 

اخیراً به نقل قول از کتاب بابوودوارد ” جنگ های اوباما” گزارش شده است که اختلافات در درون کاخ سفید پیرامون افغانستان شدت گرفته است. افزون بر آن یکی از مهمترین نگرانی های رهبران کاخ سفید راسلامت فکری و اختلالات عصبی کرزی و استفاده او از دارو های ضد افسردگی تشکیل می دهد. در واقع رهبران کاخ سفید کرزی را یک رییس جمهور مبتلا به “خلل دماغ” یا  manic depression تشخیص داده اند که به مشکل می تواند افغانستان را اداره کند.

اما پرسش اساسی این است که چرا کاخ سفید بر سر آدمیکه خود شان او را “خلل دماغ” تشخیص می دهند، سرمایگذاری می کنند؟ آیا غرب مردم افغانستان را شایسته چنین رییس جمهوری می شمارند؟

تصور می شود که راهبرد اوبا ما در افغانستان از هر نقطه نظر در حال شکست است و سیاست های او درین کشور بسیار خام و متناقض به نظر می رسد. چنانچه اوباما در آعاز به انتقاد شدید و معرفی کرزی بحیث رییس جمهور دولت مافیایی مواد مخدر عنوان می کردند ولی به زودی ۱۸۰ درجه در برابر اوعقب نشینی نموده و فرصت های خیلی مساعد را برای تداوم بی ثباتی، گسترش فساد و تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر و استقرار حکومت نا مشروع او فراهم نمود. واقعیت اینست که سیاست گمراه کننده اوباما نه تنها باعث اختلافات شدید در حلقات قدرت سیاسی و نظامی امریکا شده است، بلکه مردم افغانستان را نیز در بد ترین موقعیت و سردرگمی قرار داده است.

باید گفت کرزی زمانی شخصیت محبوب غرب بود و از وی یک شخصیت خیلی مدبر در جهان توصیف میشد، اما با گذشت زمان و با خراب شدن وضعیت امنیتی افغانستان ، رشد فساد اداری، بویژه دست داشتن برادران وی درسرمایه اندوزی و در قاچاق مواد مخدر فاسد ترین رییس جمهور در جهان معروف شده است. افزون بر آن پیروزی وی از طریق تقلبات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ افغانستان برای وی نه تنها در داخل افغانستان، بلکه در سطح جهانی آبرو و عزت نگذاشته است. چنانچه امروز کرزی در میان تمام دست نشاندگان معاصر بی آبرو ترین دست نشانده شهرت دارد. منتقدان کرزی در سطح جهانی به نام های توهین آمیزی او را در رسانه های جهانی یاد می کنند که بدون شک غرور هر شهروند افغانستان راکه او را دوست داشته باشد و یا نداشته باشد ، جریحه دار می سازد .

چنانچه وزیر خارجه فرانسه آقای برنارد کوشنر در پی واکنش ها در مورد انتخاب کرزی از طریق تقلبات گفته بود:” چه کنیم این رییس جمهور فاسد دست پرورده خود ماست”. زمانی پیتر گال برایت کرزی را متهم به رییس جمهور معتاد به مواد مخدر نمود. اما دامنه توهین و اتهامات به کرزی از مرزهای سیاسی و اقتصادی گذشته و حتا در غرب به زندگی شخصی و خانوادگی وی مداخله می شود. چنانچه اخیراً در یک اثر تحقیقی در مورد تاریخچه عادت لواطت در قندهار که توسط برخی از پژوهشگران غربی در رسانه های انگلیس به چاپ رسیده بود در آن از خانواده پدری، برادران و شخص خود کرزی توصیفی خوبی نشده بود.

در مورد غارت کمک های جامعه جهانی و شبکه مافیای برادران کرزی بیش از ده ها مقاله و آثار در در رسانه های های خارجی منتشر شده است. اما این تنها غربی ها نیستند که چنین فکر می کنند، غنی احمدزی یکی از مدعیان قدرت که زمانی بحیث وزیر مالیه او کار نموده است در مورد کرزی زمانی گفته بود که در میان پسران عبدالاحد کرزی پدر حامد کرزی به مشکل می توان کدام آدم هوشیار را پیدا نمود. بد بختی مردم افغانستان در این است که کرزی رهبر ما شده است.

باید گفت در پی سقوط حکومت طالبان افغانستان در واقع تولد دوباره یافت؛ نه تنها امنیت، بلکه بازسازی آن نیز در مرکز توجه جامعه جهانی قرار گرفت. اما بد بختانه این فرصت طلایی از دست رفته و حتا امروز بحث از تجزیه افغانستان در رسانه های غربی میشود.

متاسفانه کرزی افغانستان را در نه سال اخیر با استفاده از امکانات سرشار غرب مثل خان های قبیلوی قرون اوسطی اداره کرد، نه منحیث یک رییس جمهور متمدن، خرمند و دور اندیش.او کوچکترین ارزش و احترامی به قانون اساسی افغانستان ساخت خودش قایل نشد و کشور را دوباره به بحران مشروعیت و قانون جنگل شوق داده است.

افغانستان در تاریخ معاصرش حاکمان مختلف قدرت طلب را تجربه نموده است ولی هیجگاه رهبر مصاب به خلل دماغ نداشته است. کرزی امروز از لحاظ سلامت فکری با کرزی ۲۰۰۱ بسیار تفاوت دارد. سلامت فکری کرزی در نه سال اخیر با تناقض گویی و چرندگویی هم در سیاست داخلی و هم خارجی بار ها مورد سوال قرار گرفت. چنانچه هر زمانی که فشار های سیاسی بر وی زیاد میشود او نه تنها توازن فکری خود را از دست می دهد، بلکه عادت چشمک زدنهای او شدت می گیرد. بسیاری گروه های فرصت طلب در اطراف او از اختلا لات دماغی وی بهره برداری سیاسی، اقتصادی و قومی می کنند.  تصور میشود که دو عامل باعث اختلالات عصبی کرزی شده باشد: نخست جنون قدرت طلبی و دوم فشار های سیاسی بیش از حد داخلی و خارجی بر وی. ازینرو او هر گز حاضر نشد که دست از قدرت طلبی و انحصار طلبی بکشد و از راه های غیر مشروع بویژه تقلبات در قدرت خود را نگهداشته است.

باید گفت در گذشته در افغانستان بیماران خلل دماغ را در شفاخانه علی آباد کابل بستری می کردند و تحت مراقبت جدی قرار می دادند و از خانواده و جامعه تجرید می نمودند که به کسی ضرر نرساند. شاید عاقلانه باشد که کرزی تداوی شود هم برای و ی خوب خواهد بود و هم برای افغانستان. تجارب مریضان مبتلا به خلل دماغ یا psychosis نشان می دهد دارو های راکه او استفاده میکند شاید به مشکل بتواند هم جلو جنون قدرت طلبی و یرا بگیرد و هم فشار های سیاسی بزرگ داخلی و خارجی را کاهش بدهد.

واقعیت اینست که افغانستان به یک رییس جمهورسالم و باکفایت از طریق یک انتخابات سالم، آزاد و دموکراتیک ضرورت دارد که مسوولیت رهبری افغانستان را در این شرایط خیلی دشوار کنونی بدو ش بگیرد.

اما با این همه ضعف ها طوریکه در یک ضرب المثل عامیانه افغانستان گفته میشود” دیوانه به کار خود هوشیار است” او نیز بسیار هوشیار است که چگونه خود و خانواده اش سرمایه اندوزی کنند و هم چنان میان اقوام افغانستان تفرقه به اندازد ، رقیبان و حتا متحدین سیاسی خود را فریب بدهد. به بیان دیگر کرزی آدم ناتوانی در اداره کشور است ولی استاد بی همتا در فریب کاری بسیاری رهبران سیاسی و دلالان قدرت محلی است. چنانچه در نه سال اخیر طوریکه ما شاهد بودیم، او ده ها بار رقیبان سیاسی و هم متحدین خود را تا لب دریای کابل تشنه برده و پس آورده است. آخرین نوع آن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بود که از محقق و جنرال دوستم گرفته تا اسمعیل خان و یک تعداد زیادی دیگر را چنان فریب داد که آنها را پشیمان از بستن کمر کرزی با چپن ابریشم قطغنی و دست مال گل سیب بامیانی کرد.

اما کرزی تنها استاد فریب کاری در داخل افغانستان نیست، بلکه در سطح جهانی نیز همان گونه که در چشم بوش خاک زده بود، به چشم اوبامای خوشباور نیزخاک زده است. او چنان اداره کاخ سفید را بافت که اوباما نه تنها از صحبت انتقادی روز های اول ریاست جمهوری خویش که کرزی را مرد فاسد می نامید مجبور به عقب نشی نمود، بلکه اخیراً کاخ سفید به افتخار او قالین سرخ را در واشنگتن هموار نمود.

در فرجام این پرسش اساسی مطرح است که او باما تا چه وقت قالین سرخ را در زیر پای مردی که خود شان او را فاسد ترین مرد جهان می نامند و بلاخره او را” خلل دماغ” تشخیص می دهد، هموار می کند؟

 

___

در همین زمینه:

حامد کرزی، دچار بیماری مازوخیسم؟


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا