گفتگو

احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به فعالیت های این کمیسیون

mahnavi1

 

سوال: انتقاد های مبنی بر عدم بی طرفی کمیسیون از سوی برخی از حلقات سیاسی در داخل و خارج افغانستان وجود دارد و شما برای جلب اعتماد اپوزیسیون دولت و مردم چی کار های را روی دست دارید؟

جواب: یقینا که ما تلاش داریم تا همه این تنش ها فروکش نماید و عمده ترین پالیسی ما را برای فروکش ساختن این تنش ها و سر و صدا ها حفظ بی طرفی کمیسیون خواهد بود.
ما به اثبات خواهیم رساند. ما یک نهاد بی طرف هستیم و در چوکات قانون اساسی و قوانین نافذه افغانستان عمل خواهیم کرد که مسله اداره و نظارت هر گونه انتخابات است.
ما در موضوعات سیاسی هیچ گاهی دخیل نخواهد شدیم، در ماجرا های سیاسی که مربوط به نهاد های سیاسی کشور است، ما هیچ گونه مداخله نخواهد کردیم. 
اگر ما این را به نمایش بگذاریم که واقعاً کمیسون مستقل انتخابات یک کمیسون مستقل است و مستقلانه در چوکات قانون عمل میکند باور من اینست که این سروصدا ها و بی اعتمادی های که در گذشته ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

سوال: پارلمان افغانستان و جامعه جهانی خواستار این بودند که در کمیسون اصلاحات بیاید. شما خود تان برای تغیرات و اصلاحات که در داخل ساختار تشکیلات یک کمیسیون است، چی اقدامات خواهید کرد؟

جواب: یقیناً اصلاح در کمیسیون یک امر ضروری است ما قصد داریم که اصلاحات لازم به وجود بیاوریم. البته این اصلاحات مبتنی بر تجربه گذشته بوده و ما نقاط ضعف و قوت خود را یک بار به بررسی میگیریم. نقاط قوت را کوشش میکنیم حفظ کنیم و نقاط ضعف را تقویه کنیم.
اشخاص که در گذشته تجربه خوب بجا نگذاشتند مورد سؤ ظن ها و مورد تهمت های قرار گرفتند، بالای آن ها تجدید نظر میکنیم. در صورت که به اثبات برسد کاستی های از طرف اشخاص وجود داشته ما به آنها حتماً رسیدگی میکنیم. باید گفت که این کار ما بسیار شتاب زده نخواهد بود ما کوشش میکنیم که تصامیم بگیریم که به واقعت های عینی تطابق داشته باشد نه انیکه صرف ما یک سروصدا های مطبوعاتی را به بار بیندازیم ولی در واقع یک کار اصولی صورت نگرفته باشد.
ما این کار را حتما انجام میدهیم ولی تنها مسله اصلاح در پرسونل در اشخاص نیست بلکه این اصلاح را در تمام امور خواهد آوردیم منجمله بالای طرز العمل ها و مقرره ها که در گذشته کار شده اگر نواقص در آنها وجود داشته باشد، باز نگری باز هم صورت میگیرد.

سوال: قرار است مطابق تقسیم اوقات کمیسون ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه آغاز شود اما نماینده های پارلمان میخواهند که ثبت نام آنها بنابر کار های شان در شورای ملی در کابل صورت گیرد، شما درین باره چی فکر میکنید؟

جواب: ما امتیاز استثنایی را برای هیج کسی قایل نخواهد شدیم چون تمام مردم افغانستان از لحاظ قانون دارای حق مساوی هستند ولی شکی نیست اگر مشکلات در کدام نهادی وجود داشته باشد و رفع آن مشکل در صلاحیت قانونی کمیسون باشد ما از آن دریغ نخواهیم کرد و تلاش میورزیم تا بیشتر تسهیلات را برای مردم فراهم بسازیم نه دشواری ها را.
اگر کدام مشکل جدی وجود داشته باشد ما موضوع را  در سطح کمیسیون مورد بحث قرار میدهیم و راه های حل قانون آن را جستجو میکنیم. هرگاه راه حل قانونی درآن پیدا کردیم ما حتماً همکاری های خود را عملی میکنیم. به عنوان اصل ما این را پذیرفتیم که باید روحیه همکاری حاکم باشد درین کمیسون تنش و تنفر و بدبینی و منفی گرایی از جمله اصول ما نخواهد بود بلکه اصول ما روحیه همکاری در چوکات قانون است .

سوال: موضوع دیگر جنجالی شدن قانون انتخابات است که طی فرمان رییس جمهور توشیح شد، شما در حال حاضر از همان فرمان استفاده میکنید که طی فرمان رییس جمهور صادر شده است؟

جواب: درین مورد موضوع ما کاملا مشخص است. ما نمیخواهیم در جریان که بین حکومت و ولسی جرگه وجود دارد، مداخله نماییم. مشکل خود را حکومت با ولسی جرگه و ولسی جرگه با حکومت حل نماید ولی ما مطابق با قانون مکلف به رعایت قانون هسیتم که در جریده رسمی نشر شود و از طریق وزارت عدلیه  رسماً به اختیار ما قرار بگیرد.
ما مطابق آن عمل میکنیم اما اینکه چی مشکل است از لحاظ اصول ما نمی خواهیم درین مشکل پای خود را دخیل بسازیم.

سوال: در قانون جدید گفته شده است که اگر کرسی زنان خالی میماند کمیسون درین حال تصمیم میگیرد شما درین مورد چی تصمیم گرفته اید؟

جواب: من فکر میکنم که تعبیر نادرست ازین موضوع صورت گرفته ولی باور ما بر این است که یک پرنسیپ کاملاً مطابق به قانون است. اگر در ولایت یک کرسی یک خانم پیدا نشد که کاندید شود و بیاید همان کرسی را اعراض نماید. نباید این کرسی خالی نگهداشته شود و کمیسون تصمیم بگیرد  فکر میکنم که این یک پرنسیب کاملاً حقوقی و قانونی است و مشکلی را به بار نمیاورد و بیشتر یک بحث فرضی است.

سوال: مهم ترین مشکلات فراه راه انتخابت چیست؟ 

جواب: واقعاً مشکل بسیار زیاد است و من پیش ازین که کدام مسولیت اجرایی درین کمیسیون نداشتم بیشتر در مسله پالیسی مصروف بودم به این حد درک نمیکردم که ازهم پاشیدگی در  داخل کمیسون وجود داشته باشد. ولی با تاسف حالا میبینم که زیاد پاشیدگی ها وجود دارد و این ایجاب کار زیاد را میکند. ولی باید گفت که هیچ چیزی وجود ندارد که حل آن ممکن نباشد ما انشالله آرام آرام با به پای ایستاده شدن این اداره و فعال شدن کامل اداره تلاش خواهد کردیم و در انتخابات پیش رو همه تلاش خود را به خرچ خواهد دادیم تایک انتخابات واقعی که مورد قناعت اکثر مردم افغانستان و جامعه بین المللی باشد، برگزار کنیم.
به من جای خوشی است که لحظات پیش با نماینده ملل متحد صحبت داشتیم و تعهد سپردیم که یک انتخابات افغانی، متعلق به افغان ها و در همکاری جامعه بین المللی  خواهد داشتیم و ما همین اصل را رعایت خواهد کردیم که یک انتخابات افغانی خوب داشته باشیم تا اشتبهات گذشته تکرار نشود.

سوال: شما  گفتید که از هم پاشیدگی های وجود دارد، آیا میشود که واضح تر درین مورد بگوید؟

جواب: چون برای مدتی یک خلای در کمیسیون انتخابات پیش آمده بود و سروصدا های که صورت گرفت یک نوع بالای اداره هم تاثیر بد داشته است. به هر حال بالای جزیات آن بحث نمیکنیم ولی در کل شما حتماً درک میکنید که یک خلا به میان آمد و یک تعداد مسولین استعفا دادند و مسولین جدید مقرر نشده بودند و همچنان سروصدا های که بعد از انتخاباب ریاست جمهوری بود بالای اداره یک تاثیر گذاشته بود.
ما کوشش میکنیم که این را جبران نمایم. 

سوال: برای فعلاً دارلانشا کمیسون رییس ندارد و قرار است کسی که رییس انتخاب میشود، در مشوره شما با رییس جمهور انتخاب شود آیا شما تا هنوز کسی را درین پست پیشنهاد کردید؟

جواب: این موضوع برای ما بسیار عاجل نیست ما یک تیم کاری داریم. دارلانشا نیز از خود سرپرست دارد که کار ها را انجام بدهد و در آینده تصمیم خواهم گرفت که یک شخص مناسب به این کرسی پیشنهاد شود و بتواند که از عهده آن بیرون شود.

سوال: مشکلات امنیتی برای انتخابتات افغانتسان چقدر چالش است؟

جواب: عمده ترین چالش فرا راه انتخابات مسئله امنیت است ولی آن در حیطه توان خود کمیسون انتخابات نیست و شما میدانید که موضوع امنیت مربوط به نهاد های امنیتی افغانستان و نیرو های بین المللی است.
ما مشوره های جدی را همراه با نهاد های امنیتی آغاز میکنیم تا خود را مطمین بسازیم که نیرو های امنیتی افغانستان به کمک نیرو های خارجی امنیت را تامین میکند تا یک انتخابات بهتر انجام شود.

سوال: در انتخابات گذشته بیشترین تقلب گفته شد که در مناطق بود که امنیت وجود نداشت این بار شما چی تصمیم دارید که درآن محل بازهم صندوق های رای دهی را خواهید گذاشت؟

جواب: حدلامکان ما کوشش میکنیم تا تعداد سایت ها را در تمام نقاط افغانستان باز بکنیم تا مردم دسترسی به رای دادن داشته باشند و از نیرو های امنیتی تقاضا میکنیم تا امنیت را تامین بکنند البته این همه در حد امکان است.
اگر جا های که از حد امکان بیرون باشد ما نه لاف میزنیم نه ادعا کلان میکنیم که حتماً ما کار را انجام میدهیم بلی هر جای را که نیرو های امنیتی امنیت را تامین نماید ما پرسونل انتخاباتی خود را میفرستیم و انتخابات را برگزار میکنیم.

سوال: در مناطق نا امن است مردم زندگی میکنند برای اینکه حق رای دادن آن ها تلف نشود شما چی پلان های را در دست دارید؟

جواب: ما تا جای که در توان ما است کوشش میکنیم که حق مردم را بجا بسازیم. حق مردم افغانستان باید در اختیار شان قرار بگیرد خصوصاً حق رای دهی که اداره آن از صلاحیت کمیسون انتخابات است اما اگر از توان بیرون باشد که حل آن نه از عهده کمیسون و نه از عهده دولت افغانستان باشد و منجمله همکاران خارجی، درآن صورت چیز نا ممکن را ما ممکن ساخته نمیتوانیم.

سوال: در قسمت بودیجه چقدر بودیجه از انتخابات قبلی مانده و چه مقدار دیگر ضرورت است و سازمان ملل متحد درین باره چی گفته است؟

جواب: ما از قبل کدام بودیجه در اختیار خود نداشتیم البته بودیجه که باقی مانده بود نزد UNDP بوده و او را منجمد ساخته بودند و خوشبختانه که وعده سپردند که بودیجه از انجماد خارج شده و وعده سپردند که بودیجه را به دسترس کمیسون انتخابات قرار خواهند داد. نماینده ملل متحد وعده سپرد که ما بودیجه را تامین میکنیم شما تشویش نداشته باشید.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا