خانه » خبر و دیدگاه » تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین، تجلیل از شهامت مردم افغانستان

تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین، تجلیل از شهامت مردم افغانستان

massoud_mazar


هشت ثور سالروز پیروزی جهاد برحق مردم مسلمان افغانستان در کابل تجلیل گردید. از این روز تاریخی درحالی تجلیل به عمل آمد که حامدکرزی ریس جمهور افغانستان درخارج از افغانستان به سرمی برد و بسیاری از رهبران جهادی مانند آقای عبدالرب رسول سیاف، حضرت صبغت الله مجددی، استاد برهان الدین ربانی، آیت الله محمد آصف محسنی نیز حضورنداشتند. عده ای ازدیروقت بدینسو تلاش می ورزیدند تا با ایجاد موانع ومشکلات، نگذارند که از این روز تاریخی و از شهامت و فداکاری مردم مجاهد و مسلمان افغانستان تجلیل صورت گرفته و خاطره صدها هزار شهید راه آزادی وعزت مردم افغانستان گرامی داشته شود.

اماعلیرغم مشکلات وموانع بی شماری که برای برگزاری تجلیل ازاین روزتاریخی وجود داشت، جناب مارشال قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری وسردار سرافرازجهاد ومقاومت مردم افغانستان همت ورزید وازاین روز تاریخی تجلیل شاندار وباعظمت به عمل آورد. دراین مراسم ازشخصیت های برجسته سیاسی وجهادی تنها آقای داکترعبدالله عبدالله حضورداشت که حضور او دراین محفل خواستگاه وجایگاه مردمی اورا درمیان مردم روشن می نماید. داکترعبدالله به عنوان کسی که به آرمانهای شهیداحمدشاه مسعود تقید دارد واورا رهبرو پیشوای سیاسی خودمیداند، تجلیل ازجهاد مردم مسلمان افغانستان را نیز تجلیل از آرمانهای شهید مسعود میداند. زیرا شهیداحمدشاه مسعود وجهاد مردم افغانستان دو واقعیت گره خورده به همدیگرمیباشد.

 بدون هیچ مبالغه ای، اگرجناب مارشال قسیم فهیم این همت را به کارنمی بست وازاین روز تاریخی تجلیل به عمل نمی آورد، هیچ رهبر ومقامی جرات وشهامت چنین کاری را برخود هموار نمیکرد. اما جناب مارشال فهیم ازآنجاییکه خود ازبینانگذاران این حرکت فراقومی میباشد و دربستراین حرکت زندگی کرده واین حرکت رافراگیر کرده است، هنوز به آرمانهای این حرکت که همانا برقراری نظام برخواسته از آراه مردم میباشد، متعهد و وفادارمانده است. ازهمین رو، باتمام موانع ومشکلاتی که فرا روی برگزاری این مراسم وجود داشت، ایشان تلاش ورزید تا ازسالهای سرخ فداکاری وشهامت مردم افغانستان تجلیل به عمل آید وخاطره شهدای این رخدادمقدس وتاریخی گرامی داشته شود. همانطوری که یادآوری گردید جهاد مردم افغانستان وشهید احمدشاه مسعود دو واقعیت درهم گره خورده با یکدیگر میباشد که این رخدادتاریخی از حضور، مبارزه وپیکار آن شهید اعتبار واهمیت کسب میکند. تجلیل از جهاد مردم مسلمان افغانستان درحقیقت تجلیل ازمبارزه و افتخارآفرینیهای شهید احمدشاه مسعود ویاران او نیزمیباشد که ستاره درخشان درآسمان این حرکت مقدس بود. البته شخصیت های دیگری نیز ازبنیانگذاران این رخدادمقدس بودند که ازجان واندیشه در رشد وپویایی این حرکت مایه گذاشتند ودرسنگرهای نبرد ویا درشکنجه گاه های رژیم مزدورو یا درپلیگونهای پلچرخی جان دادند، اما شهید احمدشاه مسعود باشهامت بی مانندش شهرت وآوازه این حرکت مقدس را به گوش جهان رسانید.

 اما عدم حضورسایر رهبران جهادی دراین محفل، درنگرش نخست نمایانگرپشت کردن شان به آرمانها وآرزوهای صدهاهزارانسانی میباشد که درجریان سالهای جهاد جام شهادت نوشیدند و درنگرش دوم بیانگرهمدستی وهمسویی شان با دشمنان مردم افغانستان میباشد که به شدت تلاش میورزند افتخارات جهاد مردم مسلمان افغانستان را آماج توطئه ودسایس قراردهند. درنگرش سوم میشود گفت که دلیل عدم حضور بسیاری ازرهبران جهادی دراین محفل باعظمت، به نوعی نمایانگر بُخل وحسادت شان بافرزندان راستین این وطن میباشد که باوجود تمام دسایس دشمنان مردم، همچنان از آرمانها وارزشهای جهاد و از تقدس خون بیش از یک میلیون شهید حراست می کنند. اماجای بسیارتاسف است که رهبران جهادی وکسانی که ادعای رهبری این حرکت را دارند، امروز تحت تاثیر دسایس وجوسازی دشمنان مردم افغانستان ازکنارشهامت وخون صدها هزار شهید این سرزمین بی تفاوت میگذرند. این بی تفاوتی همانطوری که گفته آمد، قبل ازهمه چیز اهانت بزرگ به مقام شهدای این رستاخیز اسلامی ومردمی می باشد که ازبرکت شهامت وخون آنها انسانهای گم نام به مقام رهبری رسیدند. واقعیت این است که همین رهبران بی تعهد وپوشالی جهاد مردم افغانستان را ازمسیر اصلی اش منحرف کردند و برارزشهای این حرکت مقدس پا گذاشتند. البته یک نکته دیگررا نیز باید ازنظر دورنداشت که بعضی حلقات معلوم الحال به دلیل اینکه خود نتوانستند دراین پیروزی سهیم باشند، به شدت تلاش میورزند که این حادثه تاریخی را کمرنگ وکم اهمیت جلوه دهند. اما درخشندگی خورشید با دوانگشت پنهان نمیگردد وکسانی که عملآ این حرکت مقدس را رهبری کرده اند وبه پیروزی رسانده اند برای همیشه قهرمانان این رخداد تاریخی باقی می مانند.

 قطع نظراز سهم سازنده ومخرب رهبران جهادی در پویایی وغنامندی این حرکت مقدس،  این واقعیت روشن ترازآفتاب است که جهادمردم مسلمان افغانستان علیه تجاوز اتحادجماهیرشوروی یک رخداد ماندگار وافتخارآفرین درتاریخ افغانستان میباشدکه دراین رخداد مردم مجاهد افغانستان باهمت بلند وایمان راسخ تمام معادلات ابرقدرت شرق را درمنطقه برهم زده وجغرافیای سیاسی منطقه را تغییر دادند و بزرگترین حماسه قرن را ثبت تاریخ افغانستان کردند. هرچندکه دشمنان مردم افغانستان پاره ای ازآرمانهای جهاد مردم افغانستان را مورد دستبردقراردادند اما شهامت وفداکاری مردم افغانستان دراین رخداد تاریخی وهمچنان شهادت بیش ازیک میلیون انسان و آواره گی بیش ازپنج میلیون انسان این سرزمین، نمایانگراوج فداکاری وخودگذری مردم این سرزمین  میباشد. لذا بی تفاوت گذشتن ازکناراین شهامت تاریخی اهانت به تمام مردم افغانستان تلقی میگردد؛ مردمی که این رخداد تاریخی را ثبت تاریخ افغانستان کرده اند. جهاد مردم افغانستان علیه تجاوز اتحادجماهیر شوروی یک حرکت فراقومی بود که تمام مردم افغانستان قطع نظر از تعلقات قومی، مذهبی وزبانی دراین حرکت سهم گرفتندو این حرکت را به یک رستاخیز سراسری تبدیل کردند. این رستاخیز فراقومی هرچند که به دلیل سنگ اندازی دشمنان به اهداف اصلی نایل نگردید اما عظمت واهمیت آن به عنوان شهامت وفداکاری مردم افغانستان بسیاری ازمعادلات سیاسی را درمنطقه برهم زد وواقعیت های سیاسی را تغییر داد.

 بدون هیچ تردیدی تجلیل ازسال روز پیروزی مجاهدین، ازیک سوتجلیل ازقهرمانی وشهامت مردم مسلمان افغانستان میباشد وازسوی دیگر ارج واحترام نهادن به خونهای ریخته شده ی هزاران انسان این سرزمین میباشد که چه درسنگرمقاومت برعلیه اشغالگران وچه در سلولهای زندان رژیم دست نشانده  به شهادت رسیدند. به عبارت دیگر تجلیل ازهشت ثور تجلیل ازآزادی، آزادگی وارج نهادن به مبارزات تمام کسانی میباشد که درطول تاریخ برای پاسداری ازعزت وشرافت انسانی مبارزه کرده اند.  

تلاش وزحمات جناب مارشال قسیم فهیم دربرگزاری این مراسم ، یک باردیگر این واقعیت را به اثبات رسانید که او درخدمت مردم افغانستان قرار دارد وتحت هرشرایطی ازآرمانهای شهدای جهاد ومقاومت حراست می نماید وحضور او دردستگاه دولت حضور سمبولیک وبدون تاثیرنمیباشد. این تلاش ازیک سو بیانگر تعهد او به آرمانهای مردم مسلمان این سرزمین میباشد وازطرف دیگر بیانگرارج گذاشتن به شهامت، فداکاری ومقاومت مجاهدین و خونهای شهدای این حرکت مقدس میباشد که دیگران ازکنار آن بی تفاوت میگذرند.  اما ازآنجاییکه جناب مارشال قسیم فهیم خود بخشی ازجهاد ومقاومت مردم مسلمان افغانستان میباشد وزندگی او با جهادومقاومت گره خورده است، انتظارمیرود که بیشترازدیگران ازارزشهای جهادومقاومت مردم پاسداری نماید. درفرجام این گفتار، جا دارد که برتلاشهای صمیمانه وزحمات بیدریغ استادعطامحمد نور، والی فرهیخته ولایت بلخ در امربرگزاری مراسم تجلیل ازسالروز پیروزی مجاهدین ارج نهاده شود و ازآن تقدیر به عمل آید. او نیز یکی از سرداران سرافراز جهاد ومقاومت افتخار آفرین مردم افغانستان میباشد که درجهاد و مقاومت ماندگار مردم ما سهم شایسته وبرجسته دارد.

 دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com