خانه » فرهنگ و هنر » شعر » خیال من یقین من

خیال من یقین من

خیــــال مــن یقیــن مــــن

جنــاب کفــر و دیــن مـــن

بهشت هفتمیـــــن مـــــــن

دیــــار نــازنیــــن مــــــن

کـــوه و کمـــر غلام شـان

قیامتـــــی قیـــــام شـــــان

چــــه آفتــابــــی و آتـشـی

چه مـــردان سر کشــــــی

شهـــادت و مــــــــراد را

بگــوش سنگ سنـگ خود

چــه سخت نعـــره میکشـد

گلــــوی سر زمیـــن مــــن

بــه خـــانــه خـانه رستمی

بخــــانه خـــانــــه آرشــی

بــــــرای روز امتحـــــــان

دلاوری کمــــــان کشـــــی

چــــه سر فـــراز ملتــــی

چـــه سر بلنــــــد مـردمی

کــه خــاک راه شان بـــود

شرافت جبیـــن مـــــــــــن

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com