خبر و دیدگاه

مارشال فهیم، چهره درخشان جهاد و مقاومت

marshal_fahimm

تعریف ازکارنامه های انسانهای بزرگ درواقع ارج نهادن به افتخارات وارزشهایی میباشد که آنان آفریده اند و یا درپای آن مبارزه کرده اند.قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود چهره تکرار ناپذیر تاریخ افغانستان تجسم عینی جهاد، مقاومت ومبارزه آزدای خواهانه مردم افغانستان میباشد که ارزش آفریده است وخود به ارزش تبدیل شده است. مارشال محمد قسیم فهیم یکی ازنزدیک ترین یاران شهید مسعود و از درخشان ترین چهره های افتخار آفرین عرصه جهاد ومقاومت مردم افغانستان علیه تجاوز ارتش سرخ، هجوم طالبان وتروریزم بین المللی میباشد که سالهای طولانی درکنار شهیداحمد شاه مسعود و همگام با او برای پاسداری از عزت ونوامیس مردم برای حفظ تمامیت ارضی افغانستان رزمیده است.

مارشال فهیم در مدیریت ورهبری نظام، مدیر مدبر وقاطع وهمچنان درعرصه جنگ فرمانده صادق، باشهامت وسرافرازی است که از متن سنگین ترین تهاجم دشمنان افغانستان پیروز وسر بلند بیرون آمده است وخواب وخیالات آنان را نقش برآب کرده است. مارشال فهیم تجربه آموخته مکتب شهید مسعود میباشد که ایثار،فداکاری و افغانستان دوستی اساس این مکتب بود.

پس ازشهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود که سایه دشمنان مردم افغانستان بیش ازهمیشه برسرنوشت مردم سنگین تر گردیده بود، آقای مارشال فهیم مقاومت نیروهای دولت اسلامی افغانستان را علیه سپاه جهل طالبان،القاعده و حامیان بیرونی آنها، فرماندهی کرد که درحقیقت پیروزی نیروهای ائتلاف بین المللی علیه طالبان و تروریزم بین المللی وهمچنان استحکام دولت بعد از طالبان مرهون ومدیون شهامت وفرماندهی مارشال فهیم میباشد.بخش اعظمی از حماسه های جهاد ومقاومت مردم افغانستان بانام مارشال فهیم گره خورده است که هنوز خطوط وسنگرهای مقاومت در کوهپایه های هندوکش طنین گامهای استوار اورا فریاد میکشند.

همانگونه که اشاره شد، مارشال فهیم برعلاوه داشتن استعداد ومهارت بلند فرماندهی درجنگهای متعارف ونامنظم، سیاست مدار مجرب و مدیر مدبر وکارفهم درعرصه رهبری و اداره دولت میباشد. او به عنوان معاون اول ریس جمهور و وزیردفاع در دولت بعد ازطالبان معمار اردوی ملی دولت افغانستان میباشد که درواقع با تلاشهای خستگی ناپذیر و با استفاده از تجارب ودانش گرانسنگ خود درعرصه نظامی، بسترتشکیل اردوی ملی معاصر افغانستان رافراهم آورد. مارشال فهیم همانگونه که درپاسداری از افغانستان وارزشهای مردم آن مظهر ایثار و شهامت بوده است، دربرابر دوستان خود نیز مظهر جوانمردی و فداکاری میباشد. صداقت و وفاداری او نسبت به مسعود شهید وآرمانهای او، نمادی از صداقت او دربرابر آرمانهای مردم افغانستان میباشد که بارها این صداقت را به نمایش گذاشته است. درمیان دوستان وهمرزمان سالهای جهاد ومقاومت او معروف است که هرگاه درمیدان های نبرد، خطری متوجه شهید مسعود میگردید، مارشال فهیم اولین کسی بود که این خطر را با نقد جان میخرید. نگارنده از آنجاییکه شهید مسعود را منادی عدالت وارزشهای اسلامی میداند، صداقت وفداکاری مارشال فهیم را دربرابر او، نیز مستحق تمجید وستایش میداند.

اما متاسفانه به دلیل کم مهری دوستان و کینه دشمنان، تلاش گردیده است تا بر افتخار آفرینیها وفداکاریهای ماندگار او پرده آویزند. دشمنان مردم افغانستان سعی ورزیده اندتا با استفاده ازتمام توان و امکانات خدمت گذاریها و افتخار آفرینیهای این سردار جهاد ومقاومت مردم را درپرده های ضخیم پنهان نموده و جهاد ومقاومت اورا برای پاسداری از ارزشهای مردم، نقص حقوق بشر معرفی نموده و جنگ سالارش بنامند.

بلی، مارشال فهیم یک عمر جنگیده است وافتخار آفرین جنگها را مدیریت ورهبری کرده است. او برای دفاع از مرز و بوم این کشور وبرای پاسداری از نوامیس وارزشهای مردم و برای تامین حقوق مردم وایجاد نظام عادلانه و مبرا از تبعیض وتعصب جنگیده است. به کوری چشم دشمنان، مارشال فهیم به عنوان فرزند صدیق این وطن پرچمدار سرافراز جهاد ومقاومت این مردم دربرابر دشمنان مردم میباشد که درقلب میلیونهاانسان این سرزمین خانه دارد.

مارشال فهیم هرچند که تاجیک تبار میباشد اما رفتار وتفکر واندیشه های او ازهمان نخستین روزهای پیوستن به جهاد مرزهای قومی و منطقه ی را درهم شکستانده که جهاد ومقاومت او علیه دشمنان افغانستان درواقع داعیه برحق تمام مردم افغانستان بوده است. زیرا ایشان اولین روزهای جهاد را علیه نظام تحمیل شده از سوی شوروی سابق، از ولایت کنر و درمیان دوستان خود درشرق افغانستان شروع کرده است که این خود نماد مبارزات فراقومی او برای عزت وسربلندی افغانستان میباشد. او همانگونه که در زادگاه خود عزیز ومکرم است به همان اندازه درمیان سایر اقوام افغانستان عزیز شمرده میشود ومورد احترام قرار میگیرد. دشمنان مردم افغانستان دراین راستا نیز تلاش ورزیده اند که با تبلیغات پیوسته او را منحصر به یک منطقه ساخته و ازسایر مردم افغانستان بریده نشان دهند. درحالیکه او برای عزت و صیانت از ارزشهای تمام مردم افغانستان رزمیده است ودرمیان مجاهدین از تمام اقوام جایگاه شایسته وماندگار دارد. و جهاد ومقاومت او فریاد تمام ستم دیدگان این سرزمین بوده است.

ایشان بعد از پیروزی مجاهدین به عنوان ریس امنیت ملی دولت اسلامی افغانستان نیز مصدرخدمات ارزنده برای افغانستان بوده است و دسایس بیگانگان به خصوص کشورهای همسایه را نقش برآب کرده است نقش مارشال درین دوران یعنی ۱۳۷۱ تا عقب نشینی تاکتیکی در بعد امنیتی ونظامی از نقش او در دوران مقاومت کمتر نیست.

بسیار اند کسانی که هرگاه در منصب و اقتدارمهم سیاسی میگیرند ازمردم فاصله میگیرند وغرق غرور کاذب میشوند. اما مارشال فهیم در اوج اقتدار سیاسی ونظامی همواره بامردم بوده است وهیچگاهی فریفته امکانات وقدرت نگردیده است. او به عنوان همکار وهمباور مسعود شهید قدرت و نیرومندی خود را درتماس نزدیک بامردم و در بودن با مردم میداند.

اما متاسفانه حق مارشال فهیم آنگونه که شایسته زحمات ورنج های فراوان او برای دفاع از افغانستان و نوامیس مردم میباشد، ادا نشده است. همانگونه که درسطور نخست اشاره شد، پیروزی سریع ائتلاف بین المللی دربرابر طالبان وتروریزم بین المللی و تشکیل دولت بعد ازطالبان، درواقع مرهون همکاری نیروهای دولت اسلامی افغانستان میباشد که آقای مارشال فهیم در راس آن قرار داشت. اما سهم او دردولت بعد ازطالبان خیلی کمتر از فداکاریهایی بود که او ازخود به نمایش گذاشته و درج تاریخ افغانستان کرده است. در اولین دولت انتخابی او خانه نشین شد اما علیرغم ستم وجفای آشکار درحق او، او همچنان در راه تحکیم پایه های دولت وتامین امنیت از هیچ گونه همکاری وفداکاری دریغ نکرد. درحالیکه او می توانست مثل خیلی کسانی دیگر برای دولت افغانستان دردسر ایجاد کند وامتیاز بگیرد.

هرچند که امروز مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میباشد وحضوراو ودیگر رهبران مجاهدین درکنارآقای کرزی ضامن پیروزی آقای کرزی درانتخابات ریاست جمهوری گردید اما باتوجه به کارنامه های ماندگار او درسالهای جهادومقاومت وبا توجه به رشادت وفداکاریهایی که او برای پاسداری از افغانستان وارزشهای مردم آن به نمایش نهاده است، معاونیت ریاست جمهوری خیلی کمتر از آن است که پاسخ به فداکاریهای او باشد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا