اخبار و گزارشات

فشرده ستراتژی ملکی امریکا برای افغانستان

hillary_clinton_taliban

هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا به روز پنجشنبه ضمن اعلام ستراتژی ملکی آن کشور برای افغانستان وپاکستان اطمینان داده است که این کمکها بعد ازپایان جنگ نیز برای مدت طولانی ای ادامه می یابد.

به روز پنجشنبه ۲۱ ام ماه جنوری سال ۲۰۱۰ میلادی دفتر نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان، ” ستراتژی با ثبات سازی منطقه ای افغانستان وپاکستان ” را اعلام کرد. این ستراتژی درواقعیت امر همان ستراتژی “ملکی – نظامی” ایالات متحده امریکا برای این دوکشورمی باشد.

این ستراتژی با مقدمه ای ازخانم هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا انتشاریافته است. کلینتون دراین مقدمه می گوید:” همان طوری که رئیس جمهوربارک اوباما به تاریخ اول ماه دسمبر سال گذشته در ویست پاینت روشن ساخت، تعهدات غیرنظامی ما دربرابر افغانستان وپاکستان ، پس ازآنکه سربازان مان دوباره به کشور برگردند برای مدت طولانی ای ادامه می یابد. ازآنجایی که ماموریت نظامی ما درافغانستان بی پایان نیست ما به ایجاد یک همیاری دوامدار با افغانستان وپاکستان متعهد می باشیم”.

وزیرخارجه امریکا گفته است:” به دور از به اجرا درآوردن “ملت سازی” ، دراینجا برنامه به منظور نیل به پیشرفت واقعی درساحات بسیارحساس تشریح داده می شود”.

کلینتون می افزاید:” ما تردیدی نداریم که چالشهایی فرا روی مان قرار دارند. پیشرفت مستلزم قربانیهای دوامداری است که این تنها به پرسونل نظامی ما مربوط نمی شود ، بلکه همچنان ۱۵۰۰ کارمند ملکی حکومت نیز درافغانستان وپاکستان کارمی کنند”.

“حکومتهای افغانستان وپاکستان ازاین ستراتژی حمایت کرده اند وخود را متعهد به رسیدن به اهداف مشترک مان می دانند”.

این ستراتژی که دوکشور همسایه افغانستان وپاکستان را پوشش می دهد، عمدتاً موضوعات ذیل را دربرمی گیرد: خلاصه ابتکارات کلیدی، پیاده کردن کمکها به افغانستان، توظیف کارشناسان ملکی بیشتر، اعمار سکتور زراعتی افغانستان، تحکیم حکومتداری درافغانستان، تقویت حاکمیت قانون درافغانستان ، ادغام مجدد جنگجویان به جامعه تحت رهبری افغانستان ، ایجاد اساس اقتصادی برای آینده افغانستان ، تشئید همیاری با پاکستان، تقویت ظرفیتهای ضد شورشگری پاکستان ، قطع حمایتهای مالی نا مشروع به افراط گرایان ، اقدامات علیه تبلیغات افراط گرایان و بسیج کردن حمایتهای بین المللی .

فشرده ستراتژی برای افغانستان

درافغانستان توجه ما بیشتر روی ایجاد ظرفیتهایی درنهاد های افغانی است تا روی پا بیاستند وبدین ترتیب خطری را که ازجانب افراط گرایی محسوس است وتاثیر زیادی بر کمکهای اقتصادی دارد، کاهش دهند. به ویژه درسکتور زراعت کوشش شود که مشاغلی ایجاد گردند، منابع مالی ای که ازبابت زرع خشخاش به طالبان می رسند، کاهش داده شوند وشورشیان میدان جنگ را ترک بگویند.

درسطح ملی ما بیشتر متوجه آن وزراتخانه هایی می باشیم که می توانند به صورت بسیار مستقیم برعرضه خدمات به ویژه درقلب جغرافیایی شورشگری درجنوب وشرق افغانستان تاثیر داشته باشند. درانطباق برتجدید نظری که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اخیراً برستراتژی افغانستان وپاکستان انجام داد، ما همچنان برنامه هایی را تطبیق می کنیم که واقعیتهای محلی را به حساب گرفته و و حمایت و جد وجهدهای ما را درسطوح ولایات وولسوالیها به منظور موثریت و حسابدهی نهادهایی که برزندگی مردم بسیارتاثیردارند، توسعه دهند.

ولایات وولسوالیها جاهایی اند که برنامه های بسیارمهم ودارای پیامد ما عرضه می شوند . ولایات وولسوالیها جاهایی اند که ماباید به حکومت افغانستان کمک کنیم تا با فراهم ساختن امکانات اقتصادی ثبات را افزایش داده و وقدرت شورشگری را کاهش دهد. ولایات ولسوالیها جاهایی اند که ما بصورت بسیار چشمگیر تعهدات ملکی خود را گسترش می دهیم .

رئیس جمهور کرزی درسخنرانی آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش یک دستورکار بلند پروازانه را مطرح کرده و توجه را به ادغام مجدد جنگجویان به جامعه، انکشاف اقتصادی، بهبود مناسبات با شرکای منطقه ای افغانستان وافزایش پیهم مسوولیتهای نیروهای امنیتی افغانستان معطوف داشته است. پیشرفت سریع این دستورکار مهم است وایجاب حمایت بین المللی را می کند. برای رسیدن به این اهداف ما حکومت افغانستان را دربرداشتن گامهای متین درجهت مبارزه با فساد اداری وبهبود حکومتداری وتهیه خدمات بهتر به مردم افغانستان تشویق می کنیم. ما با حکومت افغانستان دربخش تطبیق یک سیستم برای ارزیابی پیشرفتها و به اجرا درآمدن برنامه ها مطابق به اوضاع محل کمک می کنیم.

ستراتژی مطروحه ما بازتاب دهند مبرمیتی است که رئیس جمهور اوباما هدایت داده است تا با گرایشهای منفی درافغانستان مقابله شود. این ستراتژی شامل عناصر کلیدی ذیل است که درهمآهنگی وهمسویی با فعالیتهای نظامی برای نایل شدن به اهداف کوتاه ، میان و دراز مدت تدوین شده است. موفقیت برنامه ملکی وابسته به بهبود وضع امنیتی درافغانستان است.

بازسازی و انکشاف

ازکوتاه مدت ایجاد مشغله برای تضعیف تمایل بسوی افراط گرایان یک امرحتمی است و از دراز مدت برای یک رشد اقتصادی پایدار ضروری می باشد. اولویت اعلای ما دربازسازی عبارت است از به اجرا درآوردن یک ستراتژی انکشاف زراعتی ” ملکی – نظامی” تا سکتورزراعتی پویای افغانستان را احیا کند. این امر موجب آن می گردد تا شورشگری را از جنگجویان واز درآمد ازطریق کشت کوکنارمحروم سازد. برقراری مناسبات تجارتی فرامرزی با پاکستان به رشد اقتصادی پایدار درازمدت وایجاد مشغله وکار در زراعت وسایرسکتورها کمک می کند. همزمان با آن ما تلاشهای موفقانهء مان را برای ایجاد ظرفیتهایی درحکومت افغانستان درجهت بهبود بخشیدن به خدمات صحی وتعلیم وتربیت به مردم افغانستان ادامه می دهیم. بهبود بخشیدن به امکانات تعلیم وتربیت برای همه افغانها ، قطع نظرازجنسیت ایشان برای مردم افغانستان ازاولویت بلندی برخوردار است. همچنان این یک گام لازم برای کاهش نفوذ افراط گرایان، بهبود بخشیدن به ذخیره افراد لایقی است که بتوانند درنیروهای امنیتی افغانستان کارکنند واز دراز مدت ظرفیتهای بالقوع اقتصادی افغانستان را تقویت بکنند. بهبود مراقبتهای صحی در روستاها حامل یک سود اجتماعی بوده و ارتباط مثبتی را بین مردم افغانستان وحکومت ایشان برقرار می کند.

بهبود حکومتداری

تلاشهای ما دربخش حکومتداری به روی کارآمدن نهادهای حساس، شفاف و مسوول درکابل وبه ویژه درولایات، ولسوالیها ومحلات جایی که مردم زیاد با حکومت سروکار دارند، کمک می کند. ما دروزارتخانه های کلیدی حکومت وهمچنان درمراکز ولایات وولسوالیها شمار مشاوران ملکی وفنی را افزایش می دهیم . این برای آنست تا برای ظرفیت سازی با شرکای افغانی مشارکت کنند. ما ازبرنامه حکومت افغانستان برای تشدید مبارزه علیه فساد اداری به منظور پیشرفت بسوی حسابدهی بیشتر حمایت می کنیم.

حاکمیت قانون

برنامه عدالت وحاکمیت قانون روی ایجاد آن سازوکارهای حل منازعه تمرکز می یابد که قابل پیش بینی ومنصفانه باشند وخلایی را پرکنند که طالبان با به کارگیری شیوه عدالت خشن شان ازآن سود می برند. تلاشهای ما برای حاکمیت قانون مکمل تاکید گسترده ” آیساف ” برای تربیت نیروی پلیس با کفایت وآن اقدامات ضد فسادی می باشد که توسط افغانها به راه می افتد.

ادغام مجدد

ستراتژی جدید ما ابعاد سیاسی منازعه را واینکه تنها مردم افغانستان می توانند کشورشان را امن سازند، به رسمیت می شناسد. یکی ازعناصرسیاسی کلیدی ستراتژی ما حمایت از اقدامات تحت ریاست حکومت افغانستان برای ادغام مجدد آن طالبانی است که القاعده را تقبیح کرده ، ازخشونت دست کشیده و نظام قانون اساسی افغانستان را می پذیرند.

دپلوماسی منطقه ای

دپلوماسی منطقه ای معطوف به انتقال محاسبه ازرقابت همسایگان درافغانستان به همکاری و ادغام اقتصادی آنها می باشد. مذاکرات سه جانبه افغانستان، پاکستان وایالات متحده امریکا ادامه می یابد وزمینه را برای موارد همکاری درمسائلی چون تجارت ترانزیتی ، زراعت ، مسائل داخلی ومسائل استخباراتی فراهم می سازد.

مراودات ومفاهمات

همه تلاشهای ما درافغانستان با ستراتژی مراوداتی جدید که می خواهد افغانها را چنان تقویت کند که مستقیماً روایات افراط گرایان را به چالش بکشانند وطرح جانشینی را برای اینده افغانستان مطرح سازند.

توجه به کمکهای ملکی

امکانات و منابعی که رئیس جمهورامریکا برای این ستراتژی جدید خود تقاضا کرده است، شامل شمارقابل ملاحظه مدد گاران ملکی برای پیاده ساختن این برنامه می باشد. کمکهای ملکی که با اهداف امنیت ملی ما درتوافق است، برای ظرفیت سازی درساحات کلیدی کمک کرده و وهمچنان به افغانستان اطمینان می دهد که این تعهدات طویل المدت اند.

برای اعظمی ساختن موثریت اینکارها، ما راههای پیاده ساختن این کمکها را ارزیابی کرده ایم. ما اتکا به قرار دادیهای بزرگ را کاهش داده وکمک مستقیم مان را با چند وزارتخانه ای افزایش می دهیم که براساس شفافیت وحسابدهی قابل تصدیق انتخاب می شوند. با قبول این نکته که دیگرنمی توان افغانستان را همانطوری که درسال ۱۹۸۹ بعد از خارج شدن شورویها اتفاق افتاد، به حال خود رها کرد، تلاشهای ملکی ما باید فراتر ازماموریت جنگی ما ادامه یابند، تا افغانستان دوباره یک دولت ناکام وپناهگاه تروریستهای القاعده نگردد.

حضورگسترده کارشناسان غیرنظامی

همراه با افزایش کمکهای غیرنظامی ، افزایش قابل ملاحظه ای درشمار کارشناسان غیرنظامی نیز به وجود می آید که بیشترازسه چند تعدادی می باشد که درماه جنوری سال ۲۰۰۹ بوده است. یعنی از ۳۲۰ نفر دراوایل سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰۰ نفرمی رسد.

کارشناسان غیرنظامی ازبخشهای مختلف دوایر وادارات حکومتی ایالات متحده امریکا به افغانستان می آیند.اینها شامل وزارت خارجه ، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا ( یو اس ای آی دی) ، وزارت زراعت ایالات متحده امریکا ( یو اس دی ای) ، اداره مبارزه با مواد مخدر(دی ای ای) ، وزارت دادگستری ( دی او جی) ، اداره بازجویی فدرال ( اف بی آی) ، وزارت دارایی ( مالیه) و وزارت امنیت کشور( دی اچ اس).همه اینها دارای تواناییهای کارشناسانه خاصی می باشند. اینها به ماموریت نیروهای امریکایی درساحه (جنگی ) به ویژه درشرق وجنوب افغانستان که اکثریت نیروهای جنگی ایالات متحده امریکا درآنجا درحال عملیات می باشند کمک می کنند. ۳۰۰۰۰ سربازاضافی امریکایی که اعزام آنها دراول ماه دسمبر توسط رئیس جمهور بارک اوباما اعلام شده است درهمین مناطق توظیف می شوند. این شرکای ملکی همراه با افغانها ظرفیت نهاد های حکومتی را تقویت کرده وبرای احیای مجدد سکتورهای کلیدی اقتصاد افغانستان مدد می رسانند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا