خبر و دیدگاه

تبصره بالای تشویش جنرال مولن در مورد جنگ افغانستان

general_mcmelon

امیر بحر جنرال مایک مولن تشویش دارد که در چند ماه اخیر جنگ در کشور ما شدد پیدا مینمائید. البته تشویش مذکور حقیقت دارد. اما نه تنها جنرال مایک مولن بلکه دولت مردان امریکا نیز از شدد جنگ تشویش دارند. اما فهمیده نشد در طول هشت سال علت تشدید جنگ را در کشور ما بعد از سقوط حاکمیت طالبان دولت امریکا به چه دلیل درک نکرده است که بعد از سال ۲۰۰۱ – یکبار دیگر طالبان قدرت نمائی مینمایند. و قدرت های خارجی را به چالش کشانیده اند؟

عواملی که باعث قدرت نمائی طالبان گردیده، اینک ذیلاً بیان میگردد:

۱ . دولت مردان امریکا در قرار داد بن به مشوره بعضی اشخاص وابسطه به انگلیس خلاف اراده مردم ما یک شخص گمنام و بی کفایت با گذشته وابسطه گی به انگلیس به نام حامد کرزی را در رأس قدرت قراردادند؛

۲ . یک تعداد افراد فراری که در طول تجاوزات از کشور ما فرار کرده بودند . و هیچ علاقه ئی به وطن ما نداشتند با انعقات توافقات بن بنام تکنوکرات ، متخصص و روشن فکر به کشور ما آمدند و در قدرت قرار گرفتند . اشخاص مذکور نه تنها به منافع مردم و کشور ما علاقه مند نبودن و نیستند . بلکه ذهنیت طالبانی داشتند و دارند . بجز منافع شخصی شان منافع وطن مد نظر شان نبوده و نمیباشد . فقط کمک های جهانی را چپاول ، فساد اداری را در هر بخش گسترش و یک اداره مافیائی و فاسد را در کشور ما تشکیل دادند در طول هشت ســال تجــربــه نشــان داد که هیچ کار مفیدی را انجام نه داده اند؛

۳ . یکی دیگر از اشتباهات دولت مردان امریکا این بود که نیروهای که واقعاً در مقابل طالبان و القاعده در طول چندین سال به رهبری شهید احمد شاه مسعود ( رح ) در نبرد بودند . و در جنگ طالبان و القاعده و نظامیبان پاکستانی تجربه فروان داشتند و آن ها را بار ها شکست داده بودند . دیگر در نبرد هیچ گاه سازش با طالبان نمیکردند . نیرو های مذکور را پراگنده نمودند و یک نیرو بی کفایت و بدون انگیزه را بنام اردو ملی و پولیس ملی بوجود آوردند . که در صفوف و رهبری آن اکثراً طالبان پرتاب شده است و یا اشخاصی قرار دارند که دارای ذهنیت طالبانی مـیــباشند . آیا با این اردو و پولیسی که ذهنیت طالبانی و القاعده ئی دارند میتوان طالبان و القاعده را نا بود کرد؟

۴ . دولتی که بار ها به تقلب در انتخابات بلخصوص در انتخابات سال ۱۳۸۸ – قدرت را غصب کرده میتواند طالبان را نابود نماید ؟ زیرا دولت مذکور نا مشروع بوده و از پیشتبانی اکثریت مردم کشور ما بر خور دار نمیباشد . و به امکانات استخباراتی دولت انگلیس بر خلاف اراده مردم ما و جامعه جهانی روی کار آمده و قدرت را بصورت نا مشروع غصب نموده است . اگر چه حامد کرزی تحت نام حکومت ائتلافی ، ائتلافی را با شخصیت های وابسطه به انگلیس انجام داده است اما طرح مذکور نه تنها ملی نبوده بلکه طرح مذکور یک برنامه دقیق و حساب شده انگلیسی میباشد تا مردم ما را فریب بدهند و ذهنیت جامعه جهانی بلخصوص امریکا را مغشوش سازند . چنانچه معلوم شد که با تطبیق این برنامه در انتخابات ریاست جمهوری کشور ما امریکا را در یک عمل انجام شده قرار دادند؛

۵ . در رهبری حاکمیت موجود و در مقامات بلند رژیم از وزرا گرفته تا والیان افراد طالبان و حزب افراطی اسلامی گلبدین قرار دارند  . که در اصل طالب میباشند. چطور میتوان با این رهبری طالبانی و بی کفایت در جنگ طالبان پیروزی نصیب امریکا شود؛

۶ . سرد مداران رژیم خاصتاً کرزی اشخاصی که مربوط به فامیل های شان ، اقارب نزدیک شان و اقوام شان میباشند . اگر چه بی سواد هستند به مفاسد اخلاقی و اجتماعی نیز مبتلا میباشند . در مقامات بلند دولتی مقرر کرده اند . البته اشخاص مذکور دارای وابسطه گی با طالبان ، حزب اسلامی گلبدین ، حزب حقانی و به آی – اس – آی را نیز دارند؛

۷ . تا بحـال دولت مردان امریکا مشکل کشور ما را درک نکرده از تاریخ و جامعه ما هم آگاهی ندارند . در صورتیکه مشکل کشور ما را تشخیص نکرده اند چطور میتوانند راه حلی برای این مشکل پیدا نمایند؛

۸ . آیا رژیم نا کار آمد کرزی با ائتلاف عقب گرا آن به هدایت انگلیس میتواند نظر به خواست امریکا دموکراسی ، حقوق بشر ، جامعه مدنی و حقوق زن را در کشور ما بصورت واقعی آن بر قرار نمائید؟

۹ . جای تعجب این است که هشت سال قبل امریکا و دیگر کشور های عضو ناتو فیصله نمودند تعداد اردوی کشور ما هفتاد هزار نفر باشد و حال چه شد که خلاف نظریات چند سال قبل شان میخواهند اردوی کشور ما به دو صد پنجاه هزار ارتقا نمائید.

اگر قبول نمایم که اردوی فوق به دو صد پنجاه هزار هم برسد آیا مشکل کشور ما ، امریکا و متحدین شان مرفوه میگردد . باید گفت :- با همین سیاست های فعلی دولت مردان امریکا بصورت قطع گفته میتوانم  که صلح و امنیت در کشور ما بر قرار نمیشود  طالبان و القاعده نابود نمیگردد . باید گفت :-  امریکا در جنگ با طالبان و القاعده برنامه دقیق ، منسجم ، آگاهانه و روشن ندارد و در یک بی خبری کامل قرار دارد . به یقین کامل گفته میتوانیم از همین دو صد و پنجاه هزار نیرو که جدیداً جذب اردو و پولیس میشود هفتاد فیصد آن طالب و القاعده خواهد بود . اگر امریکا بخواهد در جنگ دست آوردی داشته باشد مطالب ذیل را در نظر بگیرد.

الف :- اولاً اردوی که تشکیل میگردد با کدام انگیزه به جنگ طالبان برود . در رهبری اردوی فوق ذهنیت قومی طالبانی مسلط است . باید گفت :- اردوی که واقعاً ضد طالبان هم از نگاه ذهنی و هم از نگاه تاریخی می باشد بوجود آید آن وقت است طالبان والقاعده مانند سال ۲۰۰۱ – نابود میگردد . و دارای انگیزه باشد.

ب :- در کشور ما تا بحال مشکل قومی حل نگردیده است . زیرا یک قوم بدون در نظر داشت ترکیب قومی کشور ما خلاف استحقاق آن در قدرت دولتی مسلط و دارائی روحیه و اندیشه طالبانی نیز میباشند.

ج :- یک قوم ( افغان و یا پشتون ) در طول یکصد و پنجاه سال به امکانات نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و استخباراتی انگلیس در حاکمیت قرار داشتند بجز تامین منافع انگلیس کدام خواست ملی دیگری به خاطر منافع وطن مد نظر شان نبوده و نمیباشد برای بهبود و عمران وطن ما هیچ کاری را نکرده اند . و کشور ما از جمله عقب مانده ترین کشور های جهان عقب نگاه داشتند این عقب مانده گی هم از دست آورد های  حکومت های قبائلی در طول چند قرن میباشد.

د  :- اختلافات قومی در طول یکصد و پنجاه سال در کشور بوده و در نظام موجوده به تحریک انگلستان به اوج خود رسیده است .

با این دلائلی که تذکر داده شد آیا امریکا میتواند در جنگ علیه طالبان و القاعده پیروز گردد. هشت سال تجربه نشان داد با این رژیم و با همین سیاست ناقص خود امریکا و ناتو به اهداف خود ( اگر واقعاً نابودی طالبان و القاعده است موفق میشود ؟) زیرا در رهبری رژیم و کسانیکه درمقامات بلند رژیم وظیفه دارهستند اکثریت شان نمیخواهند طالبان و القاعده شکست بخورند و دولت امریکا در جنگ علیه دهشت افگنی پیروز گردد. کسانیکه در رهبری رژیم فاسد قرار دارند .

آرزوی شان این است که آرمان های کثیف و نا پاک نادر خان ، هاشم خان ، نعیم خان ، داود خان ، گل محمد خان مهمند ، فیض محمد ذکریا و دیگر فاشیست های اوغان ملتی که در کتاب سقوی دوم از آن بصورت واضیح و روشن بیان گردیده است اگر چه توسط رژیم نادر خانی و طالبانی در کشور ما پیاده کرده نتوانستند . در رژیم اوغان ملتی کرزی بر آورده سازند . البته به قدرت و توان مندی امریکا و بر ضد منافع دولت امریکا و کشور ما .

در اخیر باید گفت:

امریکا هیچ گاه نمیتواند با این رژیم تقلبی ، جعلی و طالبانی به اهداف خود برسد ( طالبان و القاعده را نابود نمائید . ) اگر واقعاً امریکا میخواهد به اهداف خود برسد باید در سیاست های خود تغیر وارد کند و از مردمی در جنگ طالبان کمک بخواهد که واقعاً فرزندان اصیل و بومی همین سر زمین بوده اند . دارای فرهنگ عالی و تاریخ پر افتخار هستند . و در طول تاریخ تلفات جانی و مالی فروانی را متحمل شدند . آما هیچ گاه در مقابل متجاوزین سر تسلیم فرود نکرده اند . خاصتاً به انگلیس و دولت های انگلیس همین قوم را ( تاجک ها ) را دشمن اصلی خود میشمارند . جامعه جهانی بلخصوص امریکا تا زمانیکه با فرزندان ابو مسلم خراسانی ، یعقوب لیث ، طاهر فوشنجی ، سامانیان ، برمکیان ، میر مسجدی خان ، میر بچه خان ، درویش خان ، امیر حبیب الله کلکانی و در اخیر هم با داعیه داران خط و آرمان شهید مسعود ( رح )  که واقعاً در ضدید و مبارزه علیه طالبان و القاعده قرار داشتند و قرار دارند  . و خواهان خون بهای رهبر خود هستند دولت امریکا با آنها در تفاهم و مفاهه شود . البته آن ها هستند که در جنگ علیه طالبان و القاعده به نیرو های امریکائی و جامعه جهانی کمک کرده میتوانند . کشور ما و جهان را از شر دهشت افگنی نجات میدهند . البته منظور من کسانی نیست که از نام جهاد و مقاومت در یک معامله ضد ملی قرار گرفته بودند و هستند . دایعه داران آمر صاحب شهید کسانی هست که نزد شان رژیم موجوده از توافقات بن به این طرف مشروعیت ندارد . و در خدمت رژیم تقلبی قرار نگرفته اند.

در طول هشت سال تجربه نشان داد امریکا با همین سیاست های غلط خود در جنگ علیه طالبان و القاعده دست آوردی ندارد . نظام موجود با طالبان همدردی دارد . زیرا طالبان از قوم همین رژیم میباشد . بطور مثال کسانیکه در این نظام بصفت وزیر ، والی ، قوماندان ، سفیر و غیره ایفای وظیفه مینمایند نه تنها اندیشه طالبانی دارند بلکه در نظام سیاه طالبان همکار نزدیک و مشاور ملا عمر و یا سخن گوی آن رژیم سیاه بودند.

حال که امریکائی ها میخواهند با سی هزار نیروی اضافی به جنگ طالبان و القاعده بروند . در این مورد مولانا بزرگ چنین میفرمائید:

آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم – یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم

این به این معنی است که طالب و القاعده در ارگ کابل ، در وزارت خانه ها ، در مقرر ولایت های کشور ما هستند پس امریکا با کدام طالب و القاعده در جنگ است ؟ اگر در این مورد مثال آورده شود از حوصله مضمون هذا خارج میباشد .

دولت مردان امریکا با این سی هزار نیروی اضافی شاید جلو تشدد طالبان و القاعده را بطور موقت بگیرند . اما این سی هزار نیرو مانند ادویه مسکن است . درد را تخفیف میدهد . اما بیمار را مدوا نمی کند . تا این رژیم نا به کار ، ضد دموکراسی ، ضد حقوق بشر ، ضد جامعه مدنی ، ضد آزادی بیان ، فاسد و عقب گرا بقدرت باشد نا ممکن است که دولت امریکا در جنگ علیه طالبان و القاعده دست آوردی داشته باشد.

باید بصورت روشن اظهار نمود مرکز اساسی طالبان و القاعده لندن است . در طول سه قرن اخیر به اثبات رسیده است که در هر گوشه جهان جنگ ، خون ریزی ، آتش سوزی و تفرقه های قومی ، زبانی و نژادی بروز مینماید البته ریشه آن در لندن میباشد . مرکز القاعده هم در لندن است اگر دلیل آن تشریح گردد از حوصله مضمون هذا خارج میباشد.

فقط یک مثال از چند سال اخیر به اثبات ادعای خود میاورم.

به همه مردم جهان معلوم گردید که دو نفر دهشت افگن و آدم کش عرب تبار القاعده رهبر جهاد و مقاومت ملی کشور ما  احمد شاه مسعود ( رح ) را شهید کردند.

اما این دهشت افگنان و آدم کشان در کجا تربیه شدن و از کدام مرکز فرستاده شده بودند ؟ جواب این سوالات ساده است . دهشت افگنان و آدم کشان در انگلستان تربیه شده و از مرکز اسلامی لندن رهبری میشدند از همان مرکز به هدف شهادت رهبر مقاومت ملی کشور ما فرستاده شده بودند . پس با این دلیل روشن واضیح میگردد که طالبان و القاعده را دولت انگلیس رهبری مینماید.

نتیجه گیری

تا زمانیکه دولت مردان امریکا با رژیم فاسد کرزی و دولت انگلستان تصفیه حساب نکند و در نظام تغیر بنیادی به عمل نیاید در جنگ با طالبان و القاعده دست آوردی ندارد، شاید همین جنگ مانند ۲۰۰۱  به داخل امریکا هم کشانیده شود. پس گفتار امیر بحر جنرال مایک مولن حقیقت دارد. که تا چند ماه دیگر جنگ شدد پیدا مینماید . اما متاسفانه جنرال مذکور و دولت مردان امریکا علت شدد جنگ را تا بحال نمی فهمند . اگر دولت امریکا به همین سیاستی که در طول هشت سال پیش گرفته ادامه بدهد . امریکا را دولت انگلیس در این کشور غرق و نهایت تلاش مینماید با کشور های منطقه مانند ایران درگیر نمائید.

انتخاب به دست دولت مردان امریکا است که دیگر وقت را از دست می دهد و یا خیر ؟ و تا این رژیم فساد و معتصب بقدرت باشد و یا مشابهه همین رژیم روی کار آید طالبان نابود نمی شوند.

اینکه در طول چند سال سازمان القاعده را جهان منحیث یک سازمان دهشت افگنی یاد مینمایند . و هم در طول هشت سال امریکا و ناتو به جنگ القاعده و متحد اصلی آن طالبان بر آمده است تا هنوز در جنگ القاعده و متحد طالب آن امریکا و ناتو دست آوردی ندارند . حتی امیر بحر جنرال مایک مولن از شدد جنگ در چند ماه آینده تشویش دارد . در این جا سوال پیدا میشود که کدام قدرت بزرگ جهانی در خفا و پشت پرده القاعده و متحد آن طالبان را رهبری مینماید؟ و امریکا را به تشویش انداخته است البته قدرت مذکور دولت انگلیس و انتلنجند سرویس انگلستان میباشد . زیرا القاعده سازی و طالب سازی طراح آن انگلستان بوده و فعلاً آنرا رهبری مینماید.

از این شیوه القاعده سازی ها و طالب سازی ها دولت انگلستان ، وزارت مستعمرات انگلیس و انتلنجند سرویس انگلیس در قرون گذشته بنام های دیگری مانند وهابیت ، قادیانی وغیره بخاطر حفظ منافع خود استفاده کرده است . چون آن نام ها کهنه شدند و دیگر کار آمدی نداشتند انگلیس نام آن ها را تغیر داده بنام القاعده و طالب در قرن بیست و بیست یک از آن ها استفاده مینماید . این یک واقعیت است که طالبان و القاعده را دولت انگلیس رهبری مینماید بخاطر منافع خود آنرا حفظ میکند . امریکا و جهان بشریت متوجه این خطر بزرگ که جهان را تهدید مینماید نمی باشند . البته بدتر از جنگ اول جهانی و دوم جهانی بشریت را به تباهی میکشاند قبل از حادثه جلو آن گرفته شود.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا