خانه » خبر و دیدگاه » تکراراشتباه جرم است

تکراراشتباه جرم است

karzai_fahim_khalili

کرزی درحالیکه لاف از مبارزه علیه فساد اداری میزند، احدی وزیر مالیه سابق را بار دیگر وزیر اقتصاد تعین کرده است کسیکه باتعین اعضاء حزب خود (حزب  نازیهای افغانستان) درگمرکات، بانکها و نمایندگیهای بازرگانی درخارج زمینه رشد و توسعه فساد را در کشور فراهم ساخت و امروز بقیه افرادش را درین وزارت نیز تعین نموده، وزارت چنین مهم را که شاهرگ حکومت بوده و مسئول طرح پروژه های انکشافیست نیز فاسد خواهد ساخت او تمام مامورین پارسیگوی را از وزارت مالیه اخراج و عوض أنها کسانی را تعین کرد که جز پشتو، اردو، و چند کلمه انگلیسی هیچ تجربه و هنری نداشتند. بلکه حتی در وزارت مالیه بزبان اردو صحبت میکنند. چنین اشخاصی در گمرکات، ادارات ولایتی و کابل و نمایندگیهای خارجی عامل توسعه فساداداری شدند.

احدی بخاطریکه ازحمایت سیداحمدگیلانی خسرش و پیرو متحد کرزی و حزب افغان ملت (نازیزم افغانستان که کاپی وشاخه نازیزم ألمان بوده وهنوزهم ازطرف نازیهای جرمنی تمویل میشود) برخوردار است و بنابر پیوندی نژادئیکه بادادستان و کرزی و عظیمی دارد از پی گرد قانونی معاف گردیده درحالیکه بعدازبن مبالغ هنگفتی را اختلاس ومرتکب خیانت عظیم شدولی حکومت فاسدکرزی کسانیرا متهم میکندکه زور و بازوی نداشته باشند همان حدیث پیامبر(ص) درین دولت صدق میکندکه میگوید: اهل کتاب را خداوند بخاطری سرکوب و رسوا کرد که اگر اشراف و خوانین و  زورمندان هر جرمی را مرتکب میشدند معاف بودند ولی اگر افراد عادی اندکترین اشتباهی میکردند سنگین ترین مجازات میدیدند) چیزیکه امروز ما در افغانستان شاهدش هستیم.

تازمانیکه مبارزه علیه فسادازارگ ریاست جمهوری وخانواده کرزی وتعقیب عناصرکلیدی دولت نظیرریاست های محاکم ، وزیران ، والیها، جنرالان ، سفراء ودیگرمقامات ارشدشروع نشودوتاسیستم اداری تغیرنکندهیچ دردی رادوانخواهدکرد.

وقتی فاسدی ازیک مقام به مقام دیگری تبدیل وبرگزیده میشوداودرحقیفت بعدازاینکه یک اداره رافاسدکرده است براداره دیگرتبدیل وتعین میشودتانیزفاسدش کندچنین شیوه مبارزه بافسادسمبولیک وعوامفریبانه است وهیچ تأثیرعملی بروندزندگی مردم ندارداحدیهاعوض باردیگربرگزیده شدن بایدمحاکمه شوندازاوبایدپرسیده شودکه چندفیصدمامورینی راکه تودرگمرکات ، بانکهاونمایندگیهای بازرگانی وهمچنان وزارت مالیه تعین کردی باساس تخصص وتجربه وسابقه کاری بوده است ؟        وازکدامین مناطق واقوام میباشند؟ مگرباچنین وزیران قومپرست وتنگ نظرمیتوان دولت ملی ساخت وحمایت مردم سراسرافغانستان راجلب نمود؟نژادپرستی خصوصادرسطح یک مقام ارشدخیانت ملی وجرم غیرقابل توجیه است افرادنژادپرست حق تصاحب وظائف دولتی رادرهیچ گوشه دنیاندارندچراوحدت ملی وشیرازه جامعه رابرهم میزنندوانگیزه های قومی درجامعه رشدمیدهندکه خلاف منافع ملی واستقرارسیاسی وامنیت است احدی کسی نیست که بتواندازنژادپرستی خودانکارورزداوباتمام معنایک خائن ملی است وتابعیت سه کشوررانیزدارد.

مگرخیانت ملی ومبارزه بادمکرسی غیرازین است؟ فرق بین احدی ودوستم درچیست که هردوبخاطرکرسی باکرزی زدوبندکردند؟ اگرکرزی رئیس جمهورپاک وموفق بودچرا داکتراحدی ازوظیفه استعفاء داده وعلیه اوخودراکاندیدکردواگرنبودچراباریگرباوی همکاری میکند؟مگرنگفته نبودکه من درین حکومت فاسد دیگرکارنخواهم کرد؟

واضح میشودکه احدی نیزمانندجنرال دوستم ومحقق وفهیم شخص فرصت طلب واستفاده جوبوده است؟ همچنان حنیف اتمروفاروق وردک وخرم نیزدرعمل نشان دادندکه چقدرقومپرست وقبیله گراهستندوتاچه حدی ازموقف های خودسوء استفاده مادی وسیاسی کردند؟اینهانیزوزارتهای زیرامرشان رابه شرکت های قومی تبدیل کردندکه درپستهای کلیدی جزپشتون رانمیتوان یافت وشوربختانه همه این خیانت راعلیه ملیتهای دیگرزیرنام اصلاحات  اداری مرتکب شده انداگررئیس جمهورازیک قوم است ومعاونین اوازملیتهای دیگرچراعین قاعده نبایدهمچنان درتمام وزارتهاونهادهای دولتی بحیث اصل وقاعده شائیسته سالاری ودولت سازی معیارباشدمگربانصب اشخاص  غیرملی میتوان ملت سازد؟وعلیه رابطه سالاری که  منشاء فساداست مبارزه کرد؟هروزارت چرافقط دراختیاروخدمت قوم بخصوص ومحل وحتی خانواده معین قرارداشته باشد؟تارابطه سالاری هست فسادهم خواهدبود.

واگرکرزی چنین اشخاص شئونیست ونژادپرست وفاسدراباردیگرابقاء کندمعلوم میشودکه درمبارزه بافسادوایجادمشارکت ملی دروغ گفته است وهیچ تغیری درسیستم اداری وتشکیلات دولتی نخواهدأوردبلکه همچوسه دوره گذشته حکومت اوبازهم حکومت قومی ودرخدمت قبیله خودش خواهدبوداولین واساسی ترین کاریکه کرزی بایدبکندتعین شخصیت های ملی ، پاک وباوجدان که هم تعهدبوطن داشته باشندوهم تخصص ، افرادی چون اسماعیل خان نبایدواردکابینه ساخته شوندمگردرچوکات نظامی أیاشنیدیدکه اسماعیل خان گفته است بخاطریکه درین انتخابات تقلب سازمانیافته أبروی باقیمانده کرزی راریزاندومشروعیت دولت أینده رازیرسوال بردمن به هیچ وجه درحکومت ناشی ازین نمایشنامه مشارکت نخواهم ورزیدواگرهم انتخایات بدوردوم کشانده شودمن حمایت خودرا ازین مداری بدنام خواهم گرفت زیرامن نه حضرت هستم که به دالرایمان أورده باشم ونه فهیم که کرسی پرست باشم من أزاده ومجاهدی هستم که جزازحق وعدالت دفاع وحمایت نخواهم کردحمایت من ازکرزی یک اشتباه بودکه ناشی ازجهالت سیاسی وخوشباوری من شدبنابرین ازمردم نجیب ومومین افغانستان خصوصاهرات باستان معذرت میخواهم امیدوارم مرابادوستم ملیشه اشتباه نگیرند.

بایدکرزی دربیانیه تحلیف خودمیگفت : من درین دولت تاحدامکان مخالفین سیاسی خودرامیأورم تادیده شودکه أنهاخودچطورحکومت میکننددروازه حکومت مابروی هرکسی استعدادکاروصداقت بوطن ومردم راداردبازاست کابینه مانه براساس روابط قومی وحزبی وسمتی ومذهبی بلکه بنابرقابت مسلکی تعین خواهدشدمن میخواهم درین دوره نظامی درافغانستان بوجودأیدکه نماینده همه اقشارواقوام ومناطق ومذاهب کشورباشدودرعمل نیزچنین میکردولی ازلیست دیروزکابینه اومعلوم میشودکه این مردچقدرغافل وکورمغزبوده است که ازهشت سال رهبریش هیچ چیزی نیأموخته وفقط یک شرکت سهامی رازیرنام مشارکت ملی تشکیل داده است که خیلی نفرت انگیزاست.

من با چنین کابینه مصلحتی و عقیم که فقط نمایندگی از تیم حاکم و متحدین انتخاباتی او میکند باوردارم که مردم افغانستان با واکنش جدی حکومت را در پرتگاه سقوط قرارداده و دیگر زیر بار قلدری و نمایشنامه های عومفریبانه کرزی نخواهند رفت. چراکه مردم از دولت کار میخواهند و دیگر نمیتوانند نظاره گر اوضاع رو به وخامت امنیتی، اقتصادی و سیاسی باشند. چون میدانند که بارزترین عامل شکست جامعه جهانی حکومت افغانستان است و کرزی تصمیم گرفته تا دولت را بالقاعده و طالبان تسلیم نکند، دست از سر مردم نخواهد کشید. او با لاف هایکه زده بود گمان میرفت چقدر کابینه ملی و مسلکی و موثر ساز دولی حیف که روباه نمیتواند در نقش قدم شیر پا گذارد مگرهنوز هم دیگر بوعده های این ماکیاولیست و مرد هزار چهره کسی باور خواهد کرد.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com