خانه » خبر و دیدگاه » کلنتن: مصالحه با طالبان راه حل کشور ما و جامعه جهانی بلخصوص امریکا میباشد

کلنتن: مصالحه با طالبان راه حل کشور ما و جامعه جهانی بلخصوص امریکا میباشد

hillary_clinton_taliban

 

چند روز قبل حامد کرز ی رئیس جمهور جعل کار و متقلب که به جعل و تقلب به کمک دولت انگلیس قدرت را غضب نمود در برنامه های کاری پنج سال اخیراش اگر خدا نا خواسته در قدرت نا مشروع خود باقی بماند . اعلان نمود که با طالبان یعنی رهبران دیروز خود مصالحه مینماید . و در قدرت نا مشروع خود آن ها را شریک میسازد.

البته توسط همان جرگه قبائلی ، تاریخ زده و قرون وسطی ( شورای بزرگ ) بدبختانه وزیر خارجه دولت امریکا با شرایطی از مصالحه رژیم با طالبان پیشتبانی خود را اعلان نمود.

جای تأسف است که یک طالب از طالب دیگر دعوت مینماید و وزیر خارجه امریکا نیز مصالحه بی مسئولیت و خلاف منافع ملی کشور ما و هم بر خلاف خواست جامعه جهانی در رأاس آنها امریکا قرار دارد . از دعوت و مصالحه کرزی با برادران طالب خود نیز پیشتبانی مینماید . آما خواست جامعه جهانی و امریکا این است که باید ریشه های دهشت افگنی که در رهبری آن القاعده و طالبان قرار دارد از کشور ما کنده شود.

آیا در طول هشت سال در حاکمیت کرزی طالبان و دیگر دهشت افگنان نابود گردیده است؟

البته جواب منفی میباشد . تجربه نشان داده شده است کرزی یکی از آرزو هایش این است که بردران طالب خود را در قدرت شریک نماید . به این معنی طالبان داخل حاکمیت شوند . آما طالبان یک شراط دارند . شرط اساسی آن ها این است که قوای خارجی بلخصوص امریکا از کشور ما خارج شود . چون رژیم و طالبان وابسطه به دولت انگلیس میباشند . زمانیکه نیروهای امریکائی از کشور ما بدون دست آورد خارج شوند رژیمی که بعداً در کابل به اشتراک طالبان اصلی بوجود میآید . در حقیقت یک رژیم انگلیسی است و حافظ منافع انگلیس در کشور ما میباشد . آن وقت است که طالبان در قدرت شریک میشوند . یک مطلب واضح است که بین طالبان و رژیم کرزی در هدف و برنامه هیچ تفاوتی وجود ندارد. آنها هم عقب گرا ، فاشیست و متعصب هستند رژیم کرزی هم مانند ایشان میباشد.

فقط مانع یکجا شدن طالبان و رژیم کرزی قوت های امریکائی در کشور ما میباشد . طالبان ، القاعده و رژیم کرزی را در پشت پرده انگلیس رهبری مینماید. این مطلب به سند ضرورت ندارد . حال تمام جهانیان می فهمند که انگلیس طالب و القاعده را رهبری مینماید.

یکجا شدن طالبان با رژیم کرزی در حقیقت دولت امریکا آسیب پذیر است نه دولت انگلیس زیرا امریکا در سال ۲۰۰۱ – در حادثه مرکز بازرگانی جهانی متضرر گردید . نه دولت انگلیس . حادثه مرکز بازرگانی جهانی را رهبران امریکا خوب درک کرده اند چه برنامه پشت پرده در کار بوده که آن حادثه بزرگ بوقوع پیوست و دولت امریکا را در سطح جهان بی ثبات و بی اعتبار گردانید.

همان طوری در ۹ سپتمبر ۲۰۰۱ – دست پنهانی و مرموز انگلیس توسط دو نفر عرب وابسطه به القاعده رهبر مقاومت ملی کشور ما شهید احمد شاه مسعود ( رح ) را شهید نمودند . ۱۱ سپتمبر دست های پنهانی حادثه مرکز بازرگانی جهانی را سبب گردید . هر دو حادثه از یک مرکز رهبری گردید که در رهبری آن لندن قرار داشت.

اگر ساده لوحانه قبول نمائیم که القاعده توانائی آنرا دارد که حادثه ۹ و ۱۱ سپتمبر را انجام داده میتواند . یک نظر واههی است . فقط در عقب هر دو حادثه دولت انگلیس قرار داشت . زیرا القاعده و طالبان مربوط به شبکه استخباراتی انتلجند سرویس انگلستان میباشد .  بوضاحت گفته میتوانیم که القاعده این توانائی را نداشت که مرکز بارزگانی جهانی را در امریکا و رهبر مقاومت ملی ضد القاعده و طالبان را در کشور ما به شهادت برساند . این توانائی را فقط و فقط دولت انگلیس دارد . اگر در مورد مثال آورده شود از قرن ۱۹ و ۲۰ که همین ترور های سیاسی را نموده از حوصله مضمون هذا بدور است . بطور خلاصه از چند ترور آن نام میبرم – عباس میرزا شهر زاده ضد انگلیسی قاجار در ایران و سید نور محمد شاه صدر اعظم کشور ما در هند بریتانوی…

اینک بانو کلنتن از مصالحه با طالبان پیشتبانی مینماید . یک بار به عقب خود بر گردد . و فکر نماید که دولت امریکا در طول هشت سال به چه دلیل روی کدام انگیزه با طالبان و القاعده مصروف جنگ شده است . در طول همین مدت ملیارد ها دالر امریکا در این سر زمین بخاطر نابودی طالبان و القاعده مصرف نموده  و هم یک تعداد فرزندان جوان امریکا در جنگ علیه طالبان کشته شده اند . اگر مصالحه در کار بود ضرورت نبود که دولت طالبان و حاکمیت نا مشروع شان سقوط داده میشد . در همان روز های نخست دولت امریکا با طالبان کنار میآمد و مصالحه مینمود . قانون ضد دموکراسی ، ضد حقوق بشری و مقررات اسلام افراطی آنها را قبول مینمود . و از دموکراسی ، حقوق  بشر و جامعه مدنی حرفی نمی زد.

نتیجه گیری

اگر طالب به هر عنوانی با همان تفکرات بنیاد گرائی اش داخل رژیم بصورت آشکار میشود . اگر چه در داخل رژیم بصورت پنهانی به شمول سردمدار رژیم حامد کرزی ذهنیت طالبانی دارد . و اکثریت مقامات رژیم مربوط به طالبان ، حزب اسلامی گلبدین ، حزب افراطی سیاف و اوغان ملیت های فاشیست که با نظریات و مفکوره طالبان چندان تفاوتی ندارند . در قدرت هستند یعنی طالبان بصورت غیر مستقیم در حاکمیت شریک هستند.

حال بدستور و هدایت دولت انگلیس حامد کرزی میخواهد بصورت آشکار طالبانی را که ذهنیت عقب گرائی بصورت آشکار دارند . داخل رژیم نمائید و امریکا و ناتو را فشار بدهید . و زمینه را برای خود مساعد سازد . بعداً انگلیس در ژیم کرزی برنامه خود را تطبیق مینماید که ذیلاً بیان میگردد.

۱ .  دولت امریکا را تحت فشار قرار میدهد تا قوت های خود را از کشور ما بدون دست آورد خارج سازد.

۲ .  تمام صلاحیت کشور ما را مانند زمان امیر دوست محمد خان ، امیر شیر علی خان ، امیر عبدالرحمن خان ، امیر حبیب الله خان ، امیر نادر خان و خانواده یحی خان بدست خود داشته باشد و کشور ما را مانند دو قرن قبل پنهانی توسط دست نشانده گان خود رهبری نمائید.

۳ . از کشور ما دولت انگلیس مانند قرن ۱۹ و ۲۰ آسیار را رهبری نمائید.

۴ . از کشور ما منافع خود را انگلیس مانند قرن ۱۹ و ۲۰ در منطقه و جهان حفظ نمائید.

۵ . انگلیس قوم بزرگ ، با فرهنگ ، و بومی تاجک که دشمن تاریخی آن ها میباشد . مانند زمان عبدالرحمن ، امیر نادر خان و خانواده نادر تحت فشار قرار بدهد . زیرا همین قوم بزرگ بود که چند بار انگلیس را از کشور راندند . و در اخیر قرن بیست ابر قدرت شوروی را هم از پا در آوردند و جنگ سرد را در سطح جهان ختم کردند به همین دلیل است رهبر بزرگ تاجیکان کشور ما شهید احمد شاه مسعود ( رح ) را فاتح جنگ سرد جهانیان میشناسند . آما انگلیس به فریب و تزویر درین وابسطه های خود را بصورت غیر مستقیم بقدرت رسانید و آن ها انتقام انگلیس را از این قوم بزرگ تاریخی ، با فرهنگ و شجاع گرفتند . و میگیرند . مانند زمان امیر دوست محمد خان ، امیر عبدالرحمن خان ، امیر نادر خان و خانواده نادر خان در اخیر هم رژیم اوغان ملتی کرزئی.

حال برسی میگردد . که دولت امریـــکا از مصـالحه رژیم با طالبان منفعت میبرد و یا ضرر مینماید که ذیلاً بیان میگردد.

۱ . اگر رژیم با طالبان مصالحه و کنار آید . امریکا سردمدار دموکراسی جهان دیگر هیچ وقت شعار دموکراسی حقوق بشر ، جامعه مدنی و حقوق زن را داده نمیتواند.

۲ . حیثیت سیاسی و نظامی امریکا در سطح جهان خدشه دار میگردد.

۳ . کشور های که در سطح منطقه و جهان با سیاست های امریکا مخالف هستند مانند ایران ، پاکستان ، کوریای شمالی ، ونزویلا ، کیوبا ، روسیه ، چین وغیره وغیره دیگر امریکا را حریف خود نمیگیرند . و امریکا به حیث یک ابر قدرت حیثیت خود را در جهان از دست میدهد.

۴ . اگر رژیم با  طالبان مصالحه نماید در حقیقت ناکامی امریکا را نشان می دهد . زیرا در طول هشت سال امریکا طالبانی را که در حالت نابودی قرار داشتند از بین برده نتوانست بلکه طالبان بار دیگر قدرت مند شدند . و امریکا را به چالش کشانیده است . مصالحه رژیم کرزی با طالبان در حقیقت مصالحه امریکا با طالبان است این یک شکست واقعی امریکا میباشد.

۵ . به هر عنوانی با طالبان اصلی مصالحه صورت گیرد . دموکراسی ، حقوق بشر ، جامعه مدنی ، حقوق زن وغیره موسسات دموکراتیک نه تنها آسیب پذیر است بلکه نابود هم میگردد . مصالحه رژیم با طالبان به نفع سیاست انگلیس تمام میشود.

۶ . اگر طالبان اصلی با طالبان کرزئی مصالحه نمایند و در رژیم شامل شوند . در حقیقت پیروزی انگلیس است نه دست آورد امریکا ..

۷ . انگلیس تلاش مینماید با تدبیر و درایت سیاسی که دارد . امریکا را از صحنه سیاسی کشور ما خارج نماید . در صورتیکه در طول سه دهه تقریباً هشتاد فیصد مصارفات نظامی و غیر نظامی چه در زمان تجاوز اتحاد شوروی و چه در سر نگونی رژیم طالبان بدوش امریکا بود . حال انگلیس میخواهد با تدبیر و درایت سیاسی که دارد نتیجه را به نفع خود بچرخواند و سرمدار در کشور ما و منطقه شود.

 

در اخیر با مطالبی که تذکر داده شده . باز هم بانو کلنتن طرفدار مصالحه رژیم نا مشروع و ضد دموکراتیک کرزی با  طالبان ضد حقوق بشر ، ضد حقوق زن و ضد جامعه مدنی است؟

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com