انتخابات

مقاومت کنید و دزدان آرای ملت را به محاکمه بکشانید

youngpplsupportabdullah

 

حدود دو ماه است که از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگذرد ولی تا اکنون نتایج قطعی انتخابات بنابر تقلبات گسترده و دزدی آشکار آرای مردم اعلام نگردیده است. تیم حاکم برکابل که متشکل اند از طالبان شهرنشین و نیکایی پوش، اعضای ارشد حزب اسلامی گلب الدین ، حزب افغان ملت که در حلقات روشنفکری کشور و جهان بنام “افغان نازی” شهرت یافته است و همه جنگ سالاران قبلی ، تریاک سالاران و بنیادگرایان در یک صف واحد تحت رهبری کرزی و مافیای مواد مخدرقرار گرفتند واین دزدی آفتابی و آشکار را سازمان دادند و آنرا از طریق کمیسیون دست نشانده و نامستقل انتخابات عملی نمودند.

همه ناظرین ملی، بین المللی، ناظرین اتحادیهء اروپا، ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و مدافعین حقوق بشر را اعتقاد بر این است که بیش از یک و نیم ملیون برگهء تقلبی در صندوق آقای کرزی ریخته شده است. جامعهء بین المللی و کشورهای حاظر در صحنهء سیاسی – نظامی افغانستان، بخصوص آیالات متحده، انگلیس، آلمان، فرانسه، هالند و سایر کشورهای مربوط به پیمان ناتو و اتحادیهء اروپا ناگزیرند تا بخاطر حفظ آبروی خود، بر این تقلبات گسترده صحه بگذارند و برگزاری دور دوم انتخابات را با همه مصارف اضافی آن بپذیرند؛ چون مردم این کشورها به هیچوجه حاظرنیستند از دولت ایکه در نتیجهء دزدی آرای مردم و تحت حمایت و اشتراک قاچاقبران بین المللی مواد مخدر، جنگ سالاران معلوم الحال و بنیادگرایان مذهبی بوجود می آید حمایت کنند و پول مالیه دهندگان و خون فرزندان کشور خود را فدای منافع این باند رهزنان و قاچاقچیان حرفوی سازند. انسان متمدن اروپایی و جهان این حقیقت را پذیرفته است که این مردم افغانستان اند  که حق دارند با رآی مستقیم خود سرنوشت خود، کشور خود و رهبری آنرا تعیین نمایند.

این انتخابات با همه نقایص ایکه داشت، یک ودیعهء بزرگی بود، چون فقط بعد از همین انتخابات است که مشت همه معامله گران راست و چپ دیروزی باز شد وچهرهء اصلی ایشان نمایان گردید. بسیار بودند آنانیکه طی سالها از رژیم کرزی وحمایتگران خارجی آن به بدترین شکل نکوهش میکردند ولی در فرجام خود به گُدی گکهای کوکی و دست نشانده کرزی و باند مافیایی اش تبدیل گردیدند.

انتخابات برخی از شخصیتهای به اصطلاح مطرح ولی کذایی دیروز چون محقق، فهیم، دوستم، اسماعیل خان و … را به تاریخ سپرد وورق زندگی سیاسی برخی ازایشان بخصوص اسمعیل خان ( اگر معجزهء رخ ندهد) و برخی دیگر برای همیشه بسته شد. مهم این نیست که کرزی برنده اعلان میشود یا بازنده ولی آن اشخاصیکه بنابر روان معامله گرانه با کرزی اتحاد کرده اند، بازندهء قطعی اند. ولی برعکس این انتخابات فرزندان اصیل و دلیر این سرزمین را که برخی از قبل نامدار و برخی هم کمتر سرزبانها بودند به اوج کشید و ایشان را به چهره های اصلی سیاست گزار و شخصیتهای محوری کشور تبدیل نمود که در ین راستا میتوان از شخصیتهای محوری  و اعضای شورای عالی جبهه ملی و شماری از اعضای هیئت رهبری شورای متحد ملی ، برخی ازشخصیتهای مستقل ملی و تعدادی از نمایندگان پارلمان کشور نام برد.

سهم استاد عطا محمد نور یکی از دلیر مردان دوران جهاد و مقاومت تحت رهبری  سالار مقاومت  شهید احمد شاه مسعود، درین کارزار از همه بر جسته تر بود.

دکتور عبدالله که اکنون به سمبول مقاومت و رستاخیز ملی تبدیل گردیده است؛ برحق او داعیه دار راه مسعود وهمه شهدای نامدار و گمنام این وطن است. او که یک عمر را در دفاع از وطن دوش بدوش سپهسالار مقاومت شاه مسعود رزمیده است و اکنون نیز با بلا کشیدن شعار  “تغییرو امید”( تغییر قانون اساسی، ایجاد نظام پارلمانی و انتخابی ساختن همه ارگانهای محلی قدرت دولتی) مصمم است تا جامعه را بسوی دموکراسی  و تامین حق شهروندی هدایت کند تا مردم سرنوشت خود و کشور خود را بدست خود تعیین کنند. او درست میگوید که:” بمن اعتماد کنید تا قدرت را بشما برگردانم”. دکتور عبدالله تثبیت کرد که هم مرد نبرد و مقاومت است و هم مرد تدبیر و سیاست. اکنون اگر درین گیر ودار پایش نه لغزد و باهمین پایمردی به پیش رود مسلمآ به یکی از چهره های نامدار و ماندگار در تاریخ این سرزمین تبدیل خواهد شد. درین راه خدا یارش باد!

مقاومت گران عزیز! اعضای رهبری شورای متحد ملی و جبههء ملی افغانستان تحت رهبری پیر مرد تدبیروسیاست، درایت و کیاست استاد برهان الدین ربانی بیاد داشته باشند که هنوز در آغاز راه قرار دارند و هر لحظه امکان آن وجود دارد که قدرتها و کشورهای ذیدخل و مؤثر در قضایای افغانستان بنابر هردلیلی که منافع شان ایجاب کند تغییر جهت بدهند وبرهمه این دزدیهای افتابی سرپوش بگذارند تا دوباره تیم مافیایی کرزی و شرکا را برمسند قدرت بنشانند. چون معلوم است که در” سیاست دوست و دشمن دایمی  وجود ندارد، انچه که همیشه وجود دارد منافع دایمی کشورهاست”. برای جلوگیری از چنین خطری صرف یک راه وجود دارد  وانهم پایداری و مقاومت در دفاع از آرای ملت و آگاهی دادن به عام ملت و در همه مناطق کشور است تا مردم آگاهانه  و مصممانه و متشکل طی گردهم آییها و مارشهای مسالمت آمیز از حق رآی خود به دفاع برخیزند.

دلیر مرد اُم البلادی، استاد عطا محمد نور! روی سخن ما باشماست: شما امروز به سمبول شجاعت، مقاومت و حق طلبی در کشور تبدیل شده اید، از سنگر دور نشوید و فریب توطئه گران را نخورید؛ بعد از خدا(ج) هیچ قدرتی نیرومند تر از از ارادهء یک ملت مصمم و به پا خاسته نیست. حمایت مردم با شماست!

جناب دکتور عبدالله! شما امروز به شخصیت کلیدی در روند تغییرات دموکراتیک در کشور تبدیل شده اید. جریان انتخابات نشان داد که کتله های عظیم مردم  در همه ولایات کشور و اکثریت قریب به اتفاق آگاهان و نخبگان روشن بین کشور از شما و داعیه دادخواهانه و دموکراتیک شما حمایت میکنند. این شما بودید که در جرین انتخابات کندهار را با بدخشان و پنجشیر، بلخ را با فاریب و جوزجان، هرات را با پکتیا و ننگرهار و کابل را با زابل و بامیان پیوند دادید. گذشته ازین روان عامه بین المللی و حمایت معنوی همه انسانهائیکه از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملتها بدست خودملتها حمایت میکنند در سراسر دنیا با شما ست.

نهراسید! پایمردانه به پیش روید. در فرجام پیروزی ازان شما و ملت افغانستان است و شرم ساری مال توطئه گران و دزدان آرای مردم!

کشور در نقطه عطف و سرنوشت ساز خود در چند دههء پسین قرار گرفته است، همه شرایط عینی و ذهنی برای یک رستاخیز بزرگ ملی آماده است؛ نگذارید این فرصت به حدر برود. درین راه به ” دلیری، دلیری و دلیری بیشتر” ضرورت است. حکما به حق گفته اند که ” حق داده نمیشود بلکه گرفته میشود“. حق ملت باید از غارتگران رآی و دارائیهای شان واپس گرفته شود.

کاندیدان محترم و پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری! آقایون دکتور عبدالله، دکتور رمضان بشردوست، دکتور اشرف غنی احمدزی و محترم میرویس یاسینی : باند دزدان، قاچاقبران حرفوی و مافیای مواد مخدر تحت رهبری کرزی و شرکا کشور را بر لب پرتگاه نزدیک کرده اند، انها میخواهند جنگ و برادر کشی را در گوشه گوشه وطن شعله ورسازند، چون منافع شان در ادامه جنگ و بی قانونی نهفه است. نگذارید چنین شود. زمان آن رسیده است تا بخاطر منافع علیای کشور اختلافات کوچک و سلیقوی را کنار بگذارید و همه در یک صف واحد بایستید و با تشکیل یک حکومت وحدت ملی کشور را از بحران خطرناک کنونی نجات دهید.

مقاومت گران عزیز! شما در چند قدمی پیروزی نهایی برای گرفتن حق مردم از دست این دزدان چراغدار قرار دارید. برای پیروزی نهایی درین امر بزرگ فقط یک راه وجود دارد:

مقاومت، مقاومت و بازهم مقاومت!

مقاومت کنید و دزدان رآی ملت، جنگ افروزان، قاچاقبران حرفوی و مافیای مواد مخدر را که بر سرنوشت کشور حاکم شده اند، نه تنها از صحنه سیاست کشور برانید بلکه آنانرا در فرجام در دادگاه های ملی و بین المللی به محاکمه بکشانید تا کفارهء دزدی رای مردم و ملیاردها دالری را که از حق و خزانهء ملت ربوده اند پس بدهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا