خانه » خبر و دیدگاه » ترفندهای تبلیغاتی بعد از انتخابات کرزی

ترفندهای تبلیغاتی بعد از انتخابات کرزی

karzai_donkey

 

مردم ما شاهد هستند و جهان هم ناظربرپروسه انتخابات ریاست جمهوری در کشورما بودندودررابطه غیرمستقل بودن وغیرجانبداربودن کمسیون انتخابات دیگر جای شک وتردید باقی نمانده است و اینکه این کمسیون فقط در خدمت یک فرد وآن هم حامد کرزی می باشد.

درمورد کمسیون شکایات انتخاباتی با وجود ثبت بیش از دوهزاز تخلف وتقلب سازمان یافته انتخاباتی وخیانت مشهود کمسیون انتخابات در دزدی آرای مردم تا هنوز طور شاید وباید لب به سخن نگشوده در حالیکه همه مردم ما و جهانیان انگشت حیرت زیر دندان

گرفته وبا تقلبی که با این گسترده گی به عمل آمده نگاه می کنند و این تقلبی که مثل آفتاب روشن است تا هنوز کدام برخورد دقیق و شفاف و منصفانه که زمینه قناعت مردم و کاندیدان دیگر را فراهم نماید از جانب این کمسیون نیز صورت نگرفته است.

حامد کرزی که بازنده اصلی درین انتخابات بوده با استفاده از امکانات حکومتی در مرکز وولایات وجیره خوران حکومت مانند روحانیون مرتجع ،مولاناهای معاش بگیر دین فروش وتعدادی از به اصطلاح سران اقوام مردم فروش زرخرید کرزی دست به تقلب گسترده وسازمان یافته زدند در غیر آن ودریک پروسه شفاف و عادلانه کرزی حتی صد هزاررای واقعی مردم را بدست آورده نمی توانست.

کرزی از اول میدانست که بازنده است به همین مناسبت به چنین تقلب گسترده وسازمان یافته روی آوردوآزای مردم را دزدید. بعد ازاینکه تقلب ودزدی آرای مردم توسط کرزی افشا شد.به ترفند های تبلیغاتی بعد از انتخابات آغازکرد ، تا بتواندبا اشاعه دورغ پراگنی به نوعی ذهن مردم را مغشوش نماید.

کرزی یکباردیگر بااستفاده ازامکانات حکومتی وتدویر گردهمایی های ویه میان کشیدن همان مولانا های معاش بگیردین فروش ،خان های دوسره دون صفت زرخریدوتعدادی از احزابی که در گردهمایی آنها ۱۲نفر حضورنداشت درین جا وآن جا میخواهد آبروی ریخته شده اش را درپوشش تبلیغاتی که گویا مردم این محل وآن محل از شفافیت انتخابات حمایت می کنند احیا کنددرحالیکه قبل ازانتخابات نیز کرزی چیزی بنام آبرو وجود نداشت. این همه نمایشات مضحک به منظور زهرچشم نشان دادن به حریفان انتخاباتی وبرای نشان دادن به گروه های ناظرجامعه بینن المللی که گویا کرزی از پشتیبانی تعدادی ازمردم برخوداراست.

ستادانتخاباتی کرزی همیشه بسیارماهرانه با ایجاد تفرقه های  منطقوی وملی دامن میزنند اکثریت آن ها از نام مردم کندهار،غزنی ،پکتیا،وپکتیکا استفاده ابزاری می کنندواین هم بخاطربرانگیختن احساسات مردم آنولا در مقابل تغیروامید است.

مردم این ولایات باید بدانند که دست درازی به جان ومال وناموس شان درزمان حاکمیت کرزی صورت گرفته و این پروسه هنوز هم ادامه دارد اشتباه نکنند که زیر تاثیر تبلیغات زهرآگین دشمنان اصلی شان که در اطراف کرزی گرد آمده اند قرارنگیرندواز طرف دیگر به این وسیله میخواهند مردم را با استفاده از این تبلیغات زهر آگین رویاروی هم قراردهند.

ستادتقلب کرزی چنین توجیه می کنند که دیگران به مردم در ولایات کندهار،هلمند،غزنی ،پکتیاوپکتیکا تمکین نمی نمایند واین هم از ترفند های است که میخواهند با ایجاد اختلافات بین مردم به نفع تقلب گسترده وسازمان یافته استفاده نمایند.

کرزی باید فراموش نکند که آرای استعمال شده توسط شهروندان کشور قابل احترام است نه آرای استعمال نشده وتقلبی که داخل صندوق های رای ذریعه والی ها وحکام محلی و کمسیون غیر مستقل انتخابات گردیده است.

در تمام کره ارض وکشورهای جهان حق قانونی هرشهروند تثبیت گردیده:

(یک نفر یک رای).

یکی از عجیب ترین حادثات ویا عجایب قرن ۲۱ اینست که درین انتخابات آن های که به پای صندوق های رای رفتند بازنده وآن های که به پای صندوق های رای نرفتند برنده حساب میشوند.

درین رابطه چه باید کرد مطرح می شود: ستاد انتخاباتی تغیر وامید درقدم اول با جلب همکاری آنعده از کاندیدانی که غیردولتی وواقعا مستقل برای دفاع ازرای واقعی مردم کمسیون مشترکی راایجاد وبه بررسی های همه جانبه دررابطه چگونگی ونوع دقیق اجرای تقلب سازمان یافته وتثبیت هویت افراد سازمان دهندگان پرداخته وآنها را به مردم معرفی نمایند.

ستاد انتخاباتی درتمام کشور به مراکز بسیج مردم برای دفاع از رای واقعی مردم مبدل گردد.

برای خنثی سازی تبلیعات گمراه کننده کرزی اسناد وشواهدوواقعیت ها هرچه بیشتر ازطریق رسانه ها تصویری برای مردم انعکاس داده شود. مبارزه تا پیروزی تغیر وامید به تقلب و دزدی آرای مردم ادامه یابدونگذارید خفا شان سیاه دل پنجسال دیگر بر سرنوشت مردم مظلوم ما حاکم شوند.

گزینه دیگری به جز مقاومت و دفاع از آرای مردم وجود ندارد.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com