خبر و دیدگاه

عطا محمد نور والی امروز و رهبر فردا

attahnooor

آقای عطامحمد نور، والی ولایت بلخ، ازمعدود چهره های برجسته جهادی وسیاسی درافغانستان میباشد که هم در داخل وهم دربیرون ازافغانستان ازصفات وشهرت نیک برخوردار است. درسالهای جهاد و مقاومت او به عنوان یک فرمانده شجاع و مقاوم، بخشی از جهاد ومقاومت مردم افغانستان را رهبری کرد و پس از فروپاشی نظام طالبان به عنوان مدیر مدبر وموفق خدمات ارزنده وشایسته را در عرصه های مختلف، درولایت بلخ درکارنامه های خود افزوده است. آقای نور دریک دهه اخیر ازجمله چهره های تاثیر گذار درحوادث وتعاملات سیاسی افغانستان میباشد که خوش درخشیده است. شهامت او دربرخورد باحوادث وپدیده های سیاسی وهمچنان حسن مدیریت وصداقت او نسبت به مردم ازصفات برجسته وی میباشد که ایشان را نسبت به دیگران متمایز میسازد. آقای نور درسیاست ومدیریت استعداد ومهارت وِیژه وانکار ناپذیر دارد که حتی مخالفین او نیز به آن اعتراف میکنند.

تامین امنیت دربلخ، رهبری ومدیریت نوسازی وبازسازی درآن ولایت، مبارزه صادقانه با زرع خشخاش و حراست ازفرهنگ وارزشهای مردم وهمچنان تجلیل وگرامیداشت از اندیشه وافکار اندیشمندان تاریخی مانند مولانا جلال الدین بلخی وتوسعه فرهنگ واندیشه ازجمله مواردی اند که آقای نور را درمرکز توجه داخل وخارج قرار داده است. مخالفت صریح وعریان وی دربرابر سیاست های تفرقه افگنانه تیم کرزی وقرار گرفتن او درجبهه مخالف کرزی، تعهد وصداقت او را نسبت به منافع مردم افغانستان و تلاش وی را برای وارد آوردن تغییر جدی درساختار نظام سیاسی به نمایش میگذارد. مخالفت او دربرابر تیم آقای کرزی درواقع مخالفت دربرابر تجدید وتمدید یک دور دیگر از مصیبت و فاجعه آفرینی میباشد که تیم آقای کرزی تولیدگران آن بوده است.

یکی از رفتارهای سیاسی آقای نور، که بیشتر ازهمیشه شهامت وشجاعت او را دربرابر دشمنان مردم افغانستان نشان میدهد، پرده اندازی او از تلاش های تیم آقای کرزی برای اخلال نظم وامنیت درولایات شمالی وبخصوص درولایت بلخ میباشد. البته ازمدتها بدینسو گزارشهایی دردست بود که تیم تمامیت خواه آقای کرزی برای ناامن کردن شمال هزینه هنگفتی را به مصرف میرساند وبه شدت تلاش میورزند که دامنه ناامنی از جنوب به شمال کشیده شود. اما تاهنوز کسی با صراحت وبا استناد به شواهد ومدارک به این موضوع نپرداخته بود. آقای عطامحمد نور، در محفلی که به مناسبت تجلیل ازهشتمین سالروز شهادت شهید احمدشاه مسعود در ولایت بلخ برگزار گردیده بود، شخص حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان و از اعضای برجسته تیم آقای کرزی را عامل ناامنی در مربوطات ولایت بلخ معرفی کرد. آقای نور با صراحت اعلان کرد که مدارک و شواهد غیر قابل انکاری در دست اند که ازتلاشهای بیوقفه وزارت داخله وشخص حنیف اتمر برای برهم زدن نظم وامنیت درولایت بلخ پرده بر میدارند. به گفته آقای نور، پیامدهای هرگونه ناامنی درولایت بلخ به دوش حنیف اتمرمیباشد که ازسالهای دور دستش در خون مردم افغانستان آغشته است.

این صراحت لهجه تاهنوز درمیان کارگزاران سیاست افغانستان چندان سابقه نداشته است وحتی مدیران ارشد دولتی درمواردی هم که با کارشکنی وقانون گریزی دولت مواجه گردیده است یاازکنار آن بی تفاوت گذشته اند ویاهم خود درآن شریک شده اند. آقای عطامحمد نور اما با این موضع روشن وبااین صراحت لهجه یک باردیگر شهامت وشجاعت اخلاقی و تعهدش را دربرابر آرمانهای آزادیخواهانه وصلح جویانه مردم افغانستان درمعرض نمایش قرار داد. آقای نور ازجمله نادرفرماندهان جهاد ومقاومت است که به آرمانهای شهید احمدشاه مسعود وفادار مانده است وبرای دست یافتن به آن آرمانهای مقدس تلاش میورزد. بدون تردید آقای نور خوب میداند که مخالفت با سیاست های بحران ساز آقای کرزی، او را دربرابر دسیسه های متفاوت وفشارهای روز افزون قرار خواهد داد. اما او درواقع با این رفتارصادقانه و اندیشه ی مردم دوستانه اش درقلب ودرچشم میلیونها تن ازهموطنانش جا میگیرد و با قدرت وصلابت بیشتر ازهمیشه وارد تعاملات سیاسی میگردد. شایدتیم آقای کرزی تصور کنند که باتوسل به دسایس وجوسازی، میتوانند در اراده آقای نورخلل وارد نموده و اورا وادار به عقب نشینی نماید.

اما بازخوانی کارنامه های آقای نور و اخلاق سیاسی او چنین حکم مینمایند که او هیچ گاهی دربرابر فشار ودسایس دشمنان مردم افغانستان سر تسلیم وتعظیم فرود نخواهد آورد ومصمم ترازهمیشه درکنار مردم وهمراه بامردم خواهد ماند.

آنگونه که پرداخته شد، استاد عطا محمد نور استعدادومهارت شگرفی درمدیریت ورهبری دارد که باتوجه به تجارب عملی او در مدیریت وسیاست و باتوجه به فاکت های اخلاقی ورفتاری که دارد او را آهسته آهسته درمحور مدیریت وسیاست های کلان قرار میدهد. هرچند که تاهنوز تلاشهای عملی آقای نور عمدتا دریک ولایت محصوربوده است اما هرگاه او بخواهد دایره وگستره تلاشهای سیاسی اش را از حصار یک ولایت بیرون بکشد، بدون هیچ تردیدی و درآینده نه چندان دور، درمحور تعاملات وچانه زنی های خیلی کلان سیاسی قرارخواهد گرفت.

هرچند که سیاست وتعاملات سیاسی درافغانستان تابع مقررات تعریف شده نمی باشد اما چیزی که ماهیت سیاست را درافغانستان تعیین مینماید، قبل ازهمه چیز شهامت وشجاعت دربرخورد با پدیده های سیاسی و همچنان جستجوی ایده آل های سیاسی درواقعیت های سیاسی میباشد. رفتار واخلاق سیاسی که آقای نور تاهنوز ازخود درمعرض قضاوت قرار داده است، نشان میدهند که او تمام این خصایل را در خود حمل می نماید. اما آنچه را که او باید بعد ازاین درمعرض توجه قراردهد، شرکت درچانه زنی های کلان سیاسی به حمایت یک تیم نیرومند وتوانمند ذهنی میباشد که بتوانند اورا درشرایط متفاوت سیاسی مساعدت وهمیاری نمایند. اما گستره بازیهای سیاسی درافغانستان بیش ازهروقت دیگر برای آقای نور مساعد میباشد و او بااندک تغییروتحول میتواند نقش موثر و ماندگار درسرنوشت سیاسی افغانستان ایفا نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا