خانه » خبر و دیدگاه » سترجنرال عبدالرشید دوستم کجاست؟

سترجنرال عبدالرشید دوستم کجاست؟

dostumtank

یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ولایات جوزجان ،فاریاب و سرپل جنب و جوش فراوانی مبنی بر دادخواهی و بازگشت جناب دوستم و تعین ضرب الاجل در تظاهراتی که سازمان داده شده بود ، گویی حاکمیت کنونی از جوش و خروش این به جاده برامدن ها ترسیده و دوستم را بوطن بازگرداند.      درست یک روز قبل از انتخابات دوستم بازگشتانده شد و در شهر کابل در یک گردهمایی ثنا وصفتی بسیار درحق کرزی گفت و راهی مقرش در جوزجان شد.

در جوزجان گردهمایی بزرگی تشکیل و طی این گردهمایی باز هم به ثنا وصفت از کرزی پرداخت و حمایتش را از کاندیدای موصوف اعلام داشت.      به نظر میرسد که بعد از روز انتخابات که  دوستم به مثابه ابزاری صف شکن استفاده شد ووظیفه ابزاری دوستم ختم شد سروصدا ها خاموش گردیدو قرار معلوم بعد از یک ملاقات وصرف طعام باکرزی از او خواسته است که دوباره وطن را ترک گوید.

درین رابطه چند سوالی را از صاحب نظران ، قلم بدستان ، سیاست مداران هم تبار خود دارم تا به این سوالات پاسخ بگویند از دوستان دیگر که باعث بر انگیختن احساسات هم تبارانم نگردد خواهش من این است که درین مورد عکس العمل نشان ندهند.

۱. آیا دوستم و دوستان او که درروز آمدن دوستم در کنارش نشسته بودند قبل از رهایی از حبس خانگی ورفتنشان به خارج از کشور تهداتی به کرزی نه سپرده

بودند؟.

۲.  دوستم در یک معامله پنهانی آیا یه ارزش های حزب جنبش واهداف آن پشت پا نزد؟

۳.  قرار گرفتن دوستم در کنار حزب فاشیستی افغان ملت وگلبدین نمایانگر کدام وجه مشترک سیاسی و برناموی است؟

۴. آیا خون ریختانده شده مردم جوزجان توسط جمعه گلبدینی و نماینده خاص کرزی در عزای کدام امتیاز شخصی برای خودش قربانی نشد؟

۵.  آیا دوستم دریک معامله دادوگرفت پولی با کرزی برای فروش رای مردم دست نزده است؟

خواهش میکنم در زمینه تنها هم تبارانم به سوالات مطرح شده پاسخ ویا تبصره نمایند.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com