خانه » خبر و دیدگاه » مردم حق دارند از رای شان دفاع کنند

مردم حق دارند از رای شان دفاع کنند

electionafghanistanwoman1

انتخابات به مثابهً یکی از مولفه های دموکراسی و گامی بسوی مردم سالاری است. نفس   انتخابات در هر کشوری  برای شرکت مردم در سرنوشت سیاسی کشور شان میباشد موردتایید قرار میگیرد.  اما مکانیزم رسیدن و تدویر انتخابات از یک کشور تا کشور دیگر نظر به قوانین شان فرق میکند.

در کشور ما نیز در قانون اساسی تصریح گردیده که انتخابات زیر نظر کمیسون مستقل انتخابات باید تدویر گردد. این کمیسون به اساس حکم قانون اساسی باید از شورای ملی کشور رای اعتماد اخذ و بعد از  کسب مشروعیت از شورای ملی به کار آغاز مینمود.

اما کمیسون انتخابات کنونی بر خلاف حکم قانون اساسی توسط فرمان  کرزی تشکیل و به کار شروع کرد. کمیسون از همان آغاز کار به هدایت و تحت فرمان مستقیم ریاست جمهوری عمل کرده و تمام اقدامات این کمیسون مطابق خواسته های شخصی ریس جمهور و در مخالفت جدی با احکام قانون اساسی  بوده که به تعویق انداختن انتخابات یکی از نمونه های بارز تخلف صریح کمیسون می باشد.

همه مردم ما شاهد دقایق اول آغاز رای گیری از طریق رسانه های تصویری بودند که ریس کمیسون (غیر) مستقل انتخابات بدون در نظرداشت اصول بیطرفی این کمیسون در کنار حامد کرزی در یک مرکز رای دهی به پای صندوق های رای رفت. رفتار و عملکرد متملقانه و چاپلوسانه ریس کمیسون  (غیر) مستقل انتخابات در جریان ابراز رای حامد کرزی نشان دهنده عدم اسقلالیت و جانبدار بودن او بود.

با وجود درک مردم از عدم استقلالیت و جانبدار بودن کمیسون انتخابات در این روز تاریخی تصمیم گیری برای رقم زدن سرنوشت سیاسی شان برای پنجسال آینده با دقت و هوشیاری و آگاهانه به پای صندوق های رای رفتند، تا روزنهً امید را بسوی تحول و تغیر بکشایند و کشور را از جنگ مافیای مواد مخدر، مافیای اقتصادی و سیاسی، مزدوران استعمار کهنه و نو، روحانیت مرتجع وابسته به  ارتجاع منطقه و  بین المللی و استعمار نو نجات دهند.  زیرا در هشت سال گذشته و بخصوص پنجسال اخیر تحمیل حامد کرزی توسط ایالات متحده امریکا بالای گرده های مردم که امید داشتند تغیرات و تحولاتی هر چند کمی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بوجود بیآید.

اما با تاسف با وجودسرازیر شدن دهها ملیارد دالر کمک های جامعه جهانی وحضور مستقیم بیشتر از ۳۸کشور پیشرفته جهان تاهنوز کوچکترین تغیری که بتواند قناعت حداقل مردم را فراهم کند به وجودنیامده وبرعکس روزبه روزبه فقروتنگندستی وبدبختی وبدامنی دامنگیر مردم ماشده و هرروزازروزپیشتر وضع زندگی مردم به عوض بهبود ارتقای سطح زندگی به وخامت میگراید،تاجاییکه امروزه بیشتز از ۸ملیون شهروندان این کشور زیر خط فقرزندگی بسرمیبرند.کمک های سرازیرشده که بایددر جهت توسعه، انکشاف، بازسازی وبهسازی وارتقای سطح زندگی درعرصه های مختلف  بهتر شدن حیات مردم وکشور به مصرف میرسید.بدست مافیای اقتصادی بوجودآورده شده در بطن همین حاکمیت فساد وارتشا، غارت گردید.

مردم به امید این به پای صندوق های رای رفتند تا با ابراز رای شان به ادامه وضع موجود نقطه پایان بگذارند.

زیرازمانیکه دستگاه کهنه ازارایه پاسخ وراه حل برای مسایل ومشکلات مطروحه در جامعه عاجز بماند باید دستگاه جدید انتخاب وبخاطر، تغیر در وضع موجود بمیان آید.  اما در مقابل تصمیم اکثریت مردم گروه مافیایی بر سر اقتدار به تداوم غیر مشروع خود   پافشاری نموده ، با ایجاد فضای ترس ورعب ، تخلف و تقلب سازمان یافته مخواهند سد راه خواسته های برحق مردم ( تغیر و امید ) شوند. گروه بر سر اقتدار که از مشروعیت هم برخودار نیست با استفاده غیر مشروع ار قدرت حکومت، تقلب سازمان یافته را در مرکز وولایات توسط گماشتگان شان (والی ها و ولسوال ها و مسولین امنیتی بخصوص پولیس )تنظیم نموده وبا پر کردن صندوق های خالی ، بردن صندوق های رای به منازل شخصی ، دخیل کردن غیر مشروع وغیر قانونی نیروهای اربکی در پروسه توسط وزیر داخله و ده ها مورد دیگر که بصورت مستقیم در نتیجه آرا تاثیر میگذارد مرتکب چنین خیانت بزرگ شده اند.

سوال درینجاست که آیا روش کاربردی برای مهار کردن چنین تقلب سازمان یافته و

گسترده وجود دارد یاخیر؟

اگرچه کمسیونی زیرنام شکایات انتخابات در کنار کمسیون غیرمستقل انتخابات تشکیل گردیده است که ترکیب اعضای این کمسیون بحث برانگیزمییاشد. دونفراعضای آن ارشهروندان کشورما اندوسه نفردیگرآنرا خارجی ها تشکیل میدهند،ازجمله دونفر داخلی ،یک نفر آن عضومحکمه عالی کرزی است که درجریان بحث های انتخاباتی باصراحت از کرزی حمایت کرد و عضو دیگر از کمیسون حقوق بشراست که در جریان بحث ها بیشتر برپروسه قانونی تاکیدداشته است. اما سه عضودیگراین کمیسون خارجی ها هستند، با درنظرداشت این ترکیب وحرکت های مورچه مانند وسر درگم این کمیسون وعدم ارایه   معلومات شفاف ازجریان بررسی های تقلب سازمان یافته برمیآید که میکانیزم دقیقی برای مهارکردن یک چنین تقلب گسترده وسازمان یافته را قبلا پیشبنی نکرده بودند،زیرا تقلبی    بااین حجم وپهنا در طول تاریخ انتخابات دنیا صورت نگرفته بود،به همین منظور گفته میشود که ریکارد جهانی در تقلب سازمان یافته را کرزی و حکومتش در انتخابات قایم کرد.

در مورد کمیسیون شکایات انتخابات هم شک وتردید های وجود دارد واین شک و تردید ها زمانی بر طرف میگردد که این کمسیون در عمل بیطرفی وغیر جانبدار بودن و مستقل بودن خویش را در قضاوت عادلانه ثابت کند ،زیرا بادرنظرداشت اسناد،مدارک و شواهد انکار ناپذیر در مورد تخلفات و تقلب گسترده سازمان یافته که بدسترس شان قرار داده شده تا اکنون هیچگونه عکس العمل رسمی ومهارکننده درقبال این امر مهم ،مسئله حیاتی، بزرگ وسرنوشت سازنشان نداده است.

کمسیون شکایات باید به صورت فوری پروسه شمارش آرای باتقلب گسترده وسازمان یافته را که به نفع کرزی به صندوق های رای  واریزشده توقف میدادوازاعلام نتایج تقلبی توسط کمسیون غیر مستقل انبخابات جلوگیری مینمود،که متاسفانه چنین نشد.

درین صورت اگر تمام رای تقلبی واریزشده درصندوقها برای کرزی باطل اعلان نشود و این اقدامات کمسیون بصورت عاجل جنبه عملی بخود نگیرد ، استقلال وغیر جانبدار بودن آن زیرسوال خواهدرفت،اقدامات بعدی خینه بعد از عید خواهدبود.

دریک چنین وضعیتی که تقلب آشکار سازمان یافته وملیونی که درحضور جامعه بینن المللی  توسط کرزی صورت گرفته آنها باید بدانند که حمایت ازهرنوع تقلب به معنی اهانت به حقوق و آرای مردم ما می باشد،چامعه بینن الملل باید از کودتا علیه آرای مردم حمایت نکندواین وظیفه اخلاقی آنها است که باید کمک نمایند تا از طریق آرای واقعی مردم دولت حقوق بنیاد ومشروع بنیاد گذاشته شود.

اگرجامعه بینن الملل درین پروسه بی تفاوت بماند،درین صورت مردم حق دارند ازرای     شان دفاع کنندوبه اقدامات چون اعتراضات،تظاهرات،نافرمانی های مدنی وحتی درصورت عدم توجه به خواسته های برحق شان به زورمتوصل شوند زیرا درین کشور    هچگاهی حق مردم ازطریق مراجع قانونی داده نشده و حق باید یه زور گرفته شود. زمان آن فرارسیده که همه نیروهای ملی وغیر وابسته دریک صف واحد بخاطر دفاع از منافع و مصالح علیای کشور در محور دفاع ازآرای مردم وحقوق شهروندان با ایجاد جبهه متحد دفاع از آزادی و دموکراسی  و با یک حرکت هماهنگ و سراسری در تمام کشورنافرمانی های مدنی را آغاز و ازحق مشروع آرای مردم شان دفاع نمایند. زمان میگذرد مسولیت های تاریخی درمقاطع معین تاریخ بدوش نیروهای ملی وغیر وابسته و شخصیت های سیاسی ملی گذاشته میشود،درین میان آنهایی که با درک دقیق اوضاع ،خردمندانه وبا وقاردرکنارمردم وبرای دفاع ازمنافع ومصالح وطن قرارمیگیرند.

وفریاد دادخواهانه مردمشان میشوندوتاریخ کشوررا درجهت منافع ملی رقم میزنند ،تاریخ سازمیشوند وبرای خود ومردم عرت کمایی می کنند.

راه دیگری جز مقاومت برای بدست آوردن حقوق مشروع وجود ندارد.دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com