خبر و دیدگاه

نیویارک تایمز: صندوق های از قبل پرشده به نفع کرزی

electionafghanistan

 

پلچرخی، افغانستان – یک معلم مکتب که به اداره ی یک مرکز رای دهی در کابل موظف شده بود، در روز انتخابات، ساعت شش صبح به آن جا رسید و دریافت که قبل از آغاز رای دهی، صندوق ها پر شده است . زمانیکه او اعتراض نمود، کارمندان دیگر برایش گفتند تا آنرا نادیده گیرد، ولی وقتیکه او قبول نکرد،  توسط محافظین امنیتی رییس قومی محل از محل اخراج گردید.

نیویارک تایمز افزوده، اکنون او پنهان بوده و مورد تهدید قرار میگیرد و آن مرکز رای دهی تحت تحقیق قرار دارد که یکی از موارد جدی تقلب است و مقامات می گویند این مورد مانند موارد دیگر به نفع رییس جمهور کرزی، امکان دارد نتایج انتخابات ۲۰ آگست را تحت الشعاع قرار بدهد.

مقامات انتخاباتی افغانستان بروز یکشنبه اعلام نمودند که گزارش های تقلب ناگهان دو برابر گردید. این افزایش شکایات تازه شاید باعث خشم بیشتر مردم گردد و اعلام نتایج انتخابات را نیز به تاخیر اندازد.

به اساس قانون انتخابات، هر مورد جدی تر از میان دو هزار بی نظمی رای دهی تا کنون، باید قبل از نتایج رسمی انتخابات بررسی شود.

مقامات غربی میگویند آنها از بی سر نوشتی یک حکومت ملی افغانستان در حالی ناراحت میگردند که قوای امریکایی و ناتو به یک مرحله ی جدید جنگ با طالبان داخل می شوند که خود شان اعتراف میکنند، موفق نیستند.

نیویارک تایمز از قول مارتین ون بیجلرت، یک تحلیلگر شبکه ی تحلیلگران افغانستان، نوشته که ادعا های متعددی موجود است که باید جدی گرفته شود، و اگر تقلب صورت گرفته باشد، به شکل سیستماتیک صورت گرفته است.

این تحلیلگر غربی میگوید نگرانی فزاینده ای بین اعضای جامعه ی جهانی موجود است، ولی مشخص نیست که به مشکلات چگونه رسیدگی شود.

نویسنده ی نیویارک تایمز اظهار عقیده نموده، سیاست در افغانستان به سیستم شبکه های قبیلوی، فرقوی و نژادی می چرخد که متنفذین حمایت شانرا از یک کاندید در بدل پول، قدرت و یا موقف سیاسی اعلام می کنند. ولی ناظرین انتخابات میگویند، انتخابات کنونی از لحاظ رشوه دهی، فاسد بودن کارمندان انتخاباتی، پر ساختن صندوق های رای دهی و تغییر نتایج نسبت به سایر انتخابات گذشته بسیار بالاتر بوده است.

کرزی و عمده ترین کاندیدای مخالف و پیشرو – وزیر اسبق خارجه، عبدالله عبدالله – هر دو ادعای پیروزی کرده بودند. با نشر تازه ترین شمارش قسمی آرا، حامد کرزی در ردیف اول قرار گرفته، و عبدالله عبدالله رقیب اصلی او کاندیدای شماره دوم میباشد. مقامات می گویند کرزی هنوز کمتر از ۵۰ فیصد لازم برای پیروزی و جلوگیری از دور دوم انتخابات را داراست و از طرفی گزارش های گسترده ی تقلب میتواند نتایج عمومی انتخابات را تحت سوال قرار بدهد.

روزنامه افزوده، مخالفین رییس جمهور کرزی، عضو پارلمان کشور، حاجی ملا تره خیل محمدی را به پر ساختن صندوق های رای به نفع آقای کرزی در پلچرخی متهم ساختند. آنها میگویند میزان تقلب به اندازه یی زیاد است که شاید نتایج مجموع ولایت کابل را تغییر بدهد.

ملا تره خیل، که ۳۰ سال دارد و بنام تره خیل دیوانه مشهور است، این اتهامات را در یک مصاحبه در خانه اش رد نمود. ولی او گفت مردم قوم خود را تشویق و اصرار نموده تا برای حامد کرزی رای بدهند.

ملا تره خیل نماینده ی کوچی ها (پشتون های کوچی که تخمین می شود بیش از یک میلیون نفر باشند) در کابل بوده که در ۱۸ ناحیه برای کرزی ۱۸۰ هزار رای داده اند. تنها در منطقه یی که مربوط تره خیل میشود، ۵۰ هزار تن رای داده اند که ادعا شده بود اوراق رای دهی نسبت به رای دهندگان کمتر بود.

ولی این ادعاها زمانی مورد سوال قرار گرفت که تام کوفلن، یک خبرنگار تایمز لندن، از این محل در روز انتخابات دیدن نمود. خبرنگار بریتانیای در روز انتخابات به مکتب حاجی جنت گل یک ساعت بعد از آن رسید که مراکز رای دهی باز شده بود، و هیچ رای دهنده را در آنجا ندید. ولی او دریافت که ۱۲ صندوق رای دهی قبلاً پر شده است. فهرست نشان میداد که ۵۵۳۰ تن قبلاً رای داده اند که در مدت کوتاه یک ساعت، امکان آن نمیرود.

معلم مکتب کابل که بخاطر ترس انتقام از جانب ملاه تره خیل نخواسته نامش افشا گردد، در همین مکتب به حیث کارمند انتخابات موظف شده بود. این مکتب به نام پدر فقید ملا تره خیل مسمی میباشد.

او به نیویارک تایمز گفته است که برای آنها در جریان تمرینات گفته بودند، در آغاز باید صندوق ها خالی باشد، ولی تمام صندوق ها در آن مکتب قبلاً پر شده بود.

نیویارک تایمز افزوده، مقامات انتخابات، که تمام شان از قوم ملاه ترخیل بودند، کوشش نمودند او را قانع سازند تا از اعتراضات خود دست بکشد. بعداً ملا ترخیل برایش تیلفون نموده و از او خواست تا صندوق ها را معتبر قبول نماید، ولی وقتی که او قبول نکرد، چهار محافظ ملا تره خیل او را به موتر انداخته و تا ختم روز بندی ساختند.

یک هفته بعد فقط چند نشانه ی مختصر انتخابات در این مکتب باقی مانده بود. یک صندوق شکسته ی رای دهی و یک ورق صورتی رنگ در یک صنف درسی که تعداد رای دهندگان را نشان میداد. تعداد آرا تغییر داده شده بود. تعداد عمومی رای ۶۰۰ ورق بود، ولی آقای کرزی ۹۹۶ رای را کسب نموده بود. دو کاندیدای دیگر یک و چهار رای را کسب نموده بودند.

دست کم سه کاندیدای ریاست جمهوری نگرانی خود را از پر کردن صندوق های رأی در پل چرخی اعلان کرده اند. وزیر اسبق مالیه، اشرف غنی و سرور احمد زی هر دو به خاطر تعلقشان به این قوم امیدوار بودند از میان کوچی ها رأی داشته باشند.

روزنامه از اشرف غنی احمدزی در دیدار با سفیر امور انتخاباتی امریکا در کابل، تموتی کارنی، نقل قول نموده که میزان تقلب در مناطق پشتون نشین به نفع کرزی به اندازه یی بلند بوده که او میگوید باید در این مناطق رای گیری از سر شود. این مناطق پشتون نشین، ۱۲ ولایت، یعنی یک سوم کشور را احتوا می کند.

آقای غنی، ملا تره خیل را به خاطر پرکردن صندوق های رأی دهی به نفع کرزی در خانه اش متهم می کند و میگوید ملا تره خیل با استفاده از تقلب، ۹۰ در صد رای کوچی ها را برای کرزی خریده است. وی می گوید: “ما برای کمیسیون فرصتی می دهیم که آنها چگونه نتایج را اعلام میکنند. اگر نتایج با تقلب اعلام گردد، مردم ما در سراسر افغانستان برای اعتراض به جاده ها خواهند ریخت.

آقای عبدالله که کوشش میکند دور دوم انتخابات برگزار شود، کرزی را به تقلب سرتاسری یا “مهندسی دولتی تقلب” متهم ساخت و از جهان خواست تا از آن چشم پوشی ننمایند. روز شنبه تیم کمپاین وی یک کلیپ ویدویی که حاوی موارد گزارش شده از تقلب بود، به نشر رساندند.

مقامات انتخابات می گویند اگر در پلچرخی و دیگر موارد مشابه، تقلب ثابت شود، صندوق ها از شمارش خارج می شوند. دیگر موارد مشکوک در ولایت پکتیکا است که رأی های شمارش شده از تعداد رأی دهندگان ثبت نام شده در برخی مناطق بیشتر بوده است. این مطلب را فهیم حکیم، یکی از مسوولین کمیسیون شکایات ابراز داشت. در ولایت هلمند، جایی که شدیدترین جنگ علیه طالبان جریان دارد، حتی کمیشنر ولایتی انتخابات، عبدالهادی تعجب خویش را از شمار اشتراک کنندگان گزارش شده ابراز داشت. اما مقامات انتخابات تأیید می کنند که بدون شواهد و مدارک محکم، ثابت کردن تقلب ممکن دشوار باشد.

در ختم مطلب روزنامه ی نیویارک تایمز آمده است، ناظرین بین المللی که در افغانستان از ماه ها بدین طرف کار میکنند میگویند مشکل به شکل انفرادی نبوده، بکله فساد اداری سیستماتیک و نهادی میباشد.

یک ناظر انتخابات که خواست نامش فاش نشود، میگوید کمیسیون انتخابات بطور قابل ملاحظه ای سیاسی می باشد که از مسوول آن گرفته تا پائین ترین کارمند توسط حکومت گماشته می شود. وی می گوید: “کل مکانیزم ناقص است و مردم در این سیستم مرتکب تقلب خواهند شد.”

 

گرفته شده از سایت جبهه ملی

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا