خانه » خبر و دیدگاه » آقای کرزی در تلاش فاجعه آفرینی دیگر

آقای کرزی در تلاش فاجعه آفرینی دیگر

hamedkarzai_holborook

سایت بی بی سی گزارش کرده است که آخرین ملاقات آقای ریچارد هالبروک نماینده  ویژه ایالات متحده امریکا درامور افغانستان با ریس جمهور کرزی تنش آلود بوده است . براساس این گزارش، آقای هالبروک ازاعمال تقلب گسترده درجریان انتخابات ریاست جمهوری توسط تیم آقای کرزی شدیدآ ابراز نگرانی کرده وحتی از برگزاری مجدد انتخابات به عنوان یک گزینه سخن گفته است. هرچندکه ازمتن ومحتوای این مذاکرات تااکنون گزارش دقیق در دست نیست اما نگرانی عریان آقای هالبروک از انجام واعمال تقلب گسترده توسط تیم آقای کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، به معنی تائید وتصدیق این تقلب توسط ایالات متحده امریکا و متحدان غربی آن تعبیر میگردد. ابرازنگرانی آقای هالبروک میتواند معنی ومفهوم خیلی حساستر و عمیق تر داشته باشد که در واقع نگرانی ودلهره دولت امریکا ومتحدان بین المللی آن را از انکشاف اوضاع سیاسی افغانستان باز گو می نماید. آقای هالبروک در روزهای اخیر یک رشته تلاشهای فشرده ی را روی دست داشته است که از آن جمله ملاقات وی با آقای عطامحمد نور والی بلخ به منظور فراهم کردن رضایت او برای شرکت دریک حکومت ائتلافی با کرزی بوده است.

باتوجه به ماهیت این تلاشها و همچنان اظهار نگرانی صریح وی از اعمال تقلب توسط تیم آقای کرزی درجریان انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میرسد که درصورت اعلان پیروزی آقای کرزی دراین انتخابات، دولت امریکا شدیدا نگران تحولات پرهزینه ی بعد ازاین انتخابات میباشد. ناظران غربی که بر روند این انتخابات نظارت داشته اند به نیکی میدانند که میزان تقلب درجریان انتخابات به نفع آقای کرزی برسرنوشت انتخابات اثرمیگذارد وهرگاه آقای کرزی پیروز این انتخابات اعلان گردد، نظام برامده از این انتخابات قبل ازهمه چیز فاقد مشروعیت سیاسی میباشد. اما متاسفانه آقای کرزی تلاش میورزد تا با استفاده از هروسیله ممکن بر اریکه قدرت باقی بماند و اینکه نظام مبتنی برتقلب و دستبرد در آراء مردم چه پیامد و فجایع سنگینی را به دنبال خواهد داشت، دقت نکرده است.

اسناد، شواهد ومدارکی که تا اکنون از سطح تقلب در روند انتخابات، ارائه گردیده اند، ازیک جریان سازمان یافته سخن می گویند که از امکانات وسیع و ابزار مختلف برای اعمال تقلب و دستبرد در آراء مردم استفاده شده است. این شواهد ومدارک چنان روشن اند که بدون هیچ تردیدی قناعت ناظران بین المللی ومردم افغانستان را درمورد اعمال تقلب توسط تیم آقای کرزی فراهم می نمایند. به همین دلیل است که آقای هالبروک قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات به رایزنی های سیاسی پرداخته است تا درصورت ممکن قناعت دو رقیب عمده این انتخابات آقای داکتر عبدالله  وکرزی را برای تقسیم قدرت در یک حکومت ائتلافی فراهم نماید. اما از قرائین موجود چنین برمیاید که برای ایالات متحده امریکا قطع علایق با آقای کرزی و چشم پوشیدن از تقلب تیم آقای کرزی در روند انتخابات هردو به صورت یکسان دشوار میباشد. زیرا استقبال گسترده و بی مانند مردم از داکترعبدالله و حضور چشم گیرآنان درپای صندوقهای رای مبین ریشه های عمیق وگسترده علایق مردمی داکتر عبدالله و همچنان مببن حمایت بیدریغ مردم از راهکارهای سیاسی وی میباشد. اما ازطرف دیگر درصورتیکه به تقلب های گسترده در جریان انتخابات رسیدگی نشود، نظام برامده ازاین انتخابات باچالش های بسیار جدی تر وهمچنان با امواج خشم وعصبانیت اکثریت مردم افغانستان مواجه خواهدگردید که دریک بُعد دیگر قضیه  ایالات متحده امریکا ومتحدان بین المللی آن هزینه بسیار سنگینی را متحمل خواهند گردید.

پس بنابراین تلاشهای آقای هالبروک برای ایجاد یک بستر مشترک کاری واعمال فشار بر آقای کرزی درواقع تلاش برای کم کردن هزینه ای است که قرار است برای یک دور دیگر برای بی کفایتی حکومت آقای کرزی پرداخته شود. اینکه سرانجام این نگرانیها وتلاشها به کجا منتهی میگردد هنوز دورنمای مشخص وروشنی وجود ندارد. اما آنچه که ازهمین حالا علایم ونشانه های آن بصورت واضح قابل دید است، درنهایت اعلان پیروزی آقای کرزی توسط کمیسیون انتخابات میباشد.

کمیسیون انتخابات که ظاهرا مستقل میباشد اما تحت تاثیر اعمال نفوذ تیم آقای کرزی خود شریک تقلب درجریان رای گیری دانسته میشود. شواهد ومدارکی را که آقای داکتر عبدالله در آخرین کنفرانس خبری خود به عنوان سند تقلب تیم آقای کرزی درمعرض دید خبرنگاران قرار داد، بصورت عریان از دخالت کارمندان کمیسیون انتخابات به نفع آقای کرزی سخن میگویند. باتوجه به این دخالت گسترده هرگاه آقای کرزی برنده این انتخابات اعلان گردد بدون هیچ تردیدی لایه های زخیم تر وبیشتری بر بحران جاری درافغانستان افزوده خواهند گردید. حکومت برامده از جعل وتقلب در آراء مردم فاقد مشروعیت سیاسی میباشد وتحمیل این حکومت برمردم افغانستان از یکسو مصیبت های مردم افغانستان را چند برابر کرده و ازسوی دیگر همانگونه که اشاره رفت، هزینه ی سنگینی را بالای مردم افغانستان وائتلاف بین المللی تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل است که آقای هالبروک با درک این واقعیت ازهمین حالا درتلاش کم کردن این هزینه میباشد

و اما آقای داکترعبدالله که با استناد به شواهد و مدارک غیر قابل انکار، اکثریت آراء مردم افغانستان را از آن خود کرده است، هرگاه ایشان برنده ی این انتخابات هم اعلان نگردد، بازهم درقضاوت و وجدان مردم افغانستان نامزد پیروز این انتخابات خواهد بود. آقای عبدالله وهمراهان وی توانستند که موج عظیمی از توده های میلیونی مردم افغانستان را به پای صندوقهای رای بکشانند و با طرح راهکارهای مناسب ومنطقی برای حل بحران افغانستان روزنه هایی از امید و باور نسبت به فردای خوشبختی را فرا روی میلیونها انسان هموطنش بگشایند. آقای داکترعبدالله با فریاد تغییر و تحول مثبت درسرنوشت مردم افغانستان به میدان رقابت آمد و در روز رای دهی اکثریت مردم افغانستان به این فریاد پاسخ گفتند. اما اینکه درفرجام کار، آراء مردم افغانستان مورد دستبرد تیم آقای کرزی و کارمندان کمیسیون انتخابات قرار میگیرد، مسئولیت بیشتر و سنگینتری را بردوش آقای داکتر عبدالله وتیم همراه او میگذارد.

هرچند که آقای عبدالله به صراحت اعلان کرده است که تحت هیچ شرایطی آراء واعتماد مردم افغانستان را مورد معامله قرار نخواهد داد، اما درحقیقت انتظار مردم افغانستان از ایشان خیلی بیشتر ازاین میباشد. موجی که درمحور ایشان به راه افتیده است قبل ازهمه چیز مستلزم رهبری ومدیریت سالم و مبتکر میباشد. داکترعبدالله دیگر وزیرخارجه سابق نیست که به تعاملات بیرون مرزی می اندیشید. او پس ازاین در اعتبار یک رهبرملی وفراقومی باید به ریزترین تعاملات سیاسی واجتماعی دقت کند وهمگام و همراه با خواست و آرزوهای برحق مردم افغانستان حرکت نماید. اینکه او قول میدهد که تحت هیچ شرایطی آراء واعتماد مردم افغانستان را به معامله نخواهد نشست، قول نیک ومبارکی است اما درکناراین قول او باید تلاش نماید تا با استفاده ازهرگزینه ممکن ومنطقی فاصله مردم افغانستان را با صلح، امنیت، سعادت و خوشبختی کوتاه تر نماید.

اصولآ آقای داکترعبدالله باید این موج رستاخیز مردمی را که درحمایت از تغییر وتحول درساختار ومیکانیزم دولت و همچنان درتلاش برای ایجاد نظام برامده از اراده مردم به راه افتیده است به یک بسترنیرومند سیاسی تبدیل نماید تا اگر امروز حق مسلم پیروزی از او گرفته میشود، درفردای نه چندان دور او بتواند این حق را به کرسی بنشاند. هرچند که آقای عبدالله تاهنوز خوش درخشیده است اما گزینه های سیاسی او درتعامل با حوادث آینده ازاهمیت مهم واستراتیژیک برخوردار خواهد بود وسرنوشت سیاسی او رابرای سالهای متمادی رقم خواهد زد.هرگاه آقای عبدالله بتواند با استفاده از گزینه های دقیق وسنجیده شده وارد این تعاملات گردد بدون هیچ تردیدی او موفق ترین رهبر ازنسل دوم مجاهدین خواهد بود که سالهای سخت ودشوار جهاد ومقاومت را نیز تجربه کرده است.

جامعه جهانی و در راس آن ایالات متحده امریکا نیز میداند حمایت گسترده مردم افغانستان از آقای داکتر عبدالله نشان بیزاری مردم ازنظام آلوده درفساد آقای کرزی میباشد. همانگونه که پرداخته شد این واقعیت نیز به خوبی برای جامعه جهانی روشن گردیده است که ادامه نظام کرزی نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای آنها نیز هزینه سنگینی را تحمیل خواهد کرد که رایزنی ها وتلاشهای آقای هالبروک دقیقا در راستای همین واقعیت قابل تعبیر وتفسیر میباشد. اما این تلاشها هرچه که باشد در تعبیر نخست موقف وموقعیت داکتر عبدالله را برجسته می نماید. داکتر عبدالله حتی اگر بازنده این انتخابات هم اعلان گردد، او موج نیرومندی را به راه انداخته است که اگر بتواند آن را   بصورت سالم و سازنده هدایت ومدیریت نماید برای سالهای طولانی محبوب دلهای مردم خواهد ماند. آنگونه که آقای داکترعبدالله خود گفته است در”دولت موادمخدر” شرکت نخواهد کرد، درحقیقت نشانگر عزم راسخ او برای ماندن درکنار مردم میباشد که او ازپیشوای جهاد ومقاومت شهید مسعود به ارث برده است.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com