خبر و دیدگاه

چالشهای عمده فرا راه دکتور عبدالله بعد از پیروزی

manheartabdullah

 

اظهارات فاضل سنگچارکی سخنگوی دکتور عبدالله در مورد پیشقدم بودن دکتورعبدالله نسبت به سایر کاندیدان درانتخابات اخیر، لرزه براندام قبیله گرایان تمامیت خواه انداخت. هرچند آنها در دوران کمپاین های تبلیغاتی نیز ازهیچ نوع پستی ورذالت دربرابر وی دریغ نکردند وبه وضاحت تمام ازخلال قلمزنی ها وجعل کاری ها نیات وخواستهای حیوانی شانرا بیرون دادند و جای هیچ شک وشبهه ای درآذهان باقی نگذاشتند که این گروه مزدور بخاطر تمامیت خواهی ، زورگوئی وحق تلفی ، تاچه حدی حاضراند که تن به پستی ودنائت داده وبه چشم مردم خاک بپاشند.

این نوکران زرخرید استعمارسرخ وسبز درقلمرسائی های کوته نظرانه ء خود ثابت کردند که کلمات رنگین وپرزرق وبرق چون ملت افغان وافغان اصیل سزاوار آنانی است که منسوب به یکی ازقبایل زورگوی این سرزمین بوده و آبا واجدادش درخون ریزی و زنباره گی ریکارد جهانی را قایم کرده باشد. بقیهء مردم درصورتی میتوانند ازمزایای این نام مبارک مستفید شوند که حرفی ازرسیدن به قدرت ویا حداقل مشارکت قومی بر زبان نرانند و همچو رمه های گوسفند به هرسو که خواست حاکمان قبیله باشد بچرند.

تو تا آنزمان میتوانی افغان اصیل باشی که هیچ صدای درجهت اعتراض بر تداوم استبداد بالا نکنی. هر زمانیکه پای رسیدن تو به فدرت مطرح شد، آنگاه تو اصالت افغان بودنت را ازدست دادی. آنگاه تو تاجیک هستی ویا هزاره واگر خدای ناخواسته حسب تصادف رگ ورشته ای با قبیله داشته باشی آنگاه مجبورهستی که آنرا به واسطهء DNA ثابت کنی . وازهمه بدتر اینکه این توهستی که مارک وتاپهء غلام بودن به کشورهای ازبکستان وایران وتاجکستان وروسیه را برجبین داری. زیرا توعامل خرابی وحدت ملی میباشی واه واه به این وحدت ملی که تاکنون درهیچ گوشه ای ازگوشه های تاریخ ویا جغرافیا تجربه نشده است.

درچنین اوضاع تیره وتار که قبیله پرستان حتی بر نرم خویی های تاکتیکی کرزی دربرابر اقوام دیگر چنگ ودندان نشان میدهند چگونه حاضر خواهندشد که حاکمیت دکتورعبدالله را که ازتبارخویش نمی شمارند بپذیرند وگردن نهند؟ رسوائی وافتضاح که برسر پشتون بودن ویا نبودن داکترعبدالله دررسانه ها ایجاد شد باعث خجالتی هرپشتون با وجدان گردید. به حدی که سید اسحاق گیلانی یکی ازفعالان سیاسی ومتعلق به یک خانوادهء روحانی دریک مصاحبهء اختصاصی با محترم ویس ناصری درشبکهء جهانی آریانا درامریکا اظهارتاسف نموده گفت : شناخت من ازاصل ونسب دکتور عبدالله دقیق است پدر وی یکی از سناتوران انتصابی قندهار در دوران شاهی بوده ومن وعزیزالله واصفی اورا می شناختیم نباید بیشتر ازین درین مورد تبصره کنیم که خیلی شرم آوراست. بعداز آن قبیله گرایان ادعا کردند که او طور فرزندی درآن خانواده بزرگ شده است بی آنکه معلومات دهند که پدر حقیقی داکتر عبدالله کیست؟

واقعیت مسأله این است که ما درشرایط به سرمی بریم که پشتونهادر دوطرف مرز دیورند همه چیزرا به گروگان گرفته اند.ازهم گسیتختگی اجتماعی دربین این قوم باعث شده است که تمام منطقه در قعر بی ثباتی وجنگ وبدبختی فرو رود منازعه برسرزعامت این قوم بین سنت گرایان وتجدد گرایان مسألهء عادی وپیش پا افتاده نیست که بتواند با ماندن حامدکرزی درقدرت ویا به قدرت رسیدن اشرف غنی احمدزی حل گردد. تاریخ نشان داده است که جامعهء قبیلوی پشتون با استناد به نظرات استاد روستار تره کی با سازه ها و واژه های مدرن امروزی چون دموکراسی وآزادی بیان وگلوبلازیشن فرسنگ ها فاصله دارد. انگلیسها در دوران تسلط خویش برشبه قارهء هند بخش بزرگی ازمناطق پشتون نشین را درآنطرف مرز طوری اداره نمودند که به آنها دربسیاری موارد حق خود ارادیت داده بودند انگلیس هادرپی آن بودند تا با پشتونهای تحت تسلط خویش از در خشونت وزورگوئی پیش نیایند.مشکلات داخلی آنها فقط ازطریق جرگه های قبیلوی قابل حل بوده وبه قوانین مروج هند بریطانیوی هیچ ربطی نداشت. درمرحلهء جدایی پاکستان ازهند نیز محمد علی جناح وخان عبدالغفار خان به ایجاد سیستم فدرالی توافق نموده وسالها این قوم درحالت شبه خود مختاری زنده گی کرده است. چنین فرهنگی یعنی فرهنگ گریرازقانون ودولت قانونمدار واطاعت ازقانون اکنون ازآنطرف مرز وارد اینطرف مرز گردیده است. چه خاصا اینکه درموجودیت قوای نظامی کشورهای غیرمسلمان قانونی تصویب شود که پشتونهارا به انقیاد وپیروی ازقانون وا دارد درین صورت هرنوع اطاعت ازقوانین نوع ذلت وخواری وزبونی درنزد پشتونها معنی داشته وهرنوع عصیان وقانون شکنی وزورگوئی ، شجاعت وغیرت پنداشته میشود.

بغاوت ملا عبدالکریم مشهور به ملای لنگ در زمان شاه امان الله بهترین مثال واضح ازناسازگاری طبیعت پشتونها نسبت به قانون را نشان میدهد. روی همین علت است که امروز موضوع پشتون بودن رئیس جمهور به یک مسأله حاد وقابل پرسش تبدیل گردیده وپشتونهای نکتائی دار از آن هراس دارند که مبادا با بقدرت رسیدن یک عنصر شریف وبا و جدان در رأ س اهرم قدرت ، زمینه های تطبیق یکسان قانون برای همهء افراد ملت مساعد گردیده آنگاه برتری های قبیلوی جای خودرا به شایسته سالاری داده وهیچ قوم وقبیله ای نتواند که بخاطر تعلقات قبیله ای اش به این ویا آن شخص ازدادن مالیات وخدمت زیر بیرق فرار کند. روی این اصل چنین افرادی تا جان دربدن دارند ازهیچ نوع کوشش برای بدنام ساختن شخصیت های واقعی مردم دریغ نورزیده و هیچگاه چنین حقی را به دیگران روا نمیدارند. اگر یک غیر پشتون ویاهم یک پشتون با انصاف وبا وجدانی چون دکتورعبدالله به قدرت برسد بازهم این پشتونها اند که د رکنارطالبان قرارگرفته وافغانستان را یک کشوراشغال شده تلقی نموده وجنگ را علیه آن مشروعیت می بخشند. بناء هیچ وضعیت مثبت درزنده گی مردم عادی رونما نگردیده بلکه اوضاع بدترازگذشته به پیش خواهدرفت. ازطرف دیگر جامعهء جهانی که تا دیروز به این فکر بود که با موجودیت یک رئیس جمهور پشتون میتوان نیروی طالبان را مهارکرد اکنون این احساس را داردکه پشتونهای امریکائی واروپائی هیچ پایگاه مردمی در اجتماع قبیله ای پشتونهاندارند. طوریکه قبلا عرض شد عناصرقبیله گرای پشتونی حتی قبل ازبرگزاری انتخابات این هوشداررا داده بودند که پیروزی داکترعبدالله درانتخابات معنای بازگشت به رژیم های حبیب الله کلکانی وبرهان الدین ربانی است. این نظریات درسایت های بیرون مرزی خارج ازافغانستان ازطرف شناخته ترین نویسندهای تمامیت خواه وزور گو درحالی مطرح شد که در داخل کشور، هم داکترعبدالله وهم رقبای وی چون احمدزی وکرزی حداعظم کوشش خودرا بخرچ دادند تا ازقومی سازی انتخابات جلوگیری کنند.

دعوت ازمردم به سرکشی وعصیان دربرابرحامدکرزی چیزجدیدی درتاریخ سیاسی پشتونها نیست. قبایل پشتون هرگاه که احساس کنند منافع قبیله ای آنها به خطرافتاده است باوصف پشتون بودن حاکم ویارئیس جمهور ویاهر کارهء دیگر دست به بغاوت وسرکشی میزنند. چنانچه همه میدانیم که حامدکرزی درابتدای قدرت نظربه وعده وعیدهای که به قبایل درمورد حذف تدریجی نیروهای مخالف طالبان ازقدرت که عمدتا غیرپشتونها بودند ناکام ماند این موضوع باعث رنجش خاطرتعداد زیادی ازپشتونها درداخل وخارج افغانستان گردید. هرچند حامد کرزی درین راه به موفقیت های زیادی نایل گردید اما خواست وتوقع هم تباران وی بیش ازآن بود که با معاوضهء مارشال فهیم به احمدضیا مسعود بتواند بجاگردد. درمجموع آنچه که ازنظرات ومقالات منتشرشده دررسانه های پشتو زبان میتوان استنباط کرد، خواست طرفداران حامد کرزی را، به محاکمه کشانیدن سران تنظیم های جهادی مخالف طالبان وحذف کلی آنها از ادارات دولتی وجابجائی عناصر حزب گلبدین حکمتیار وطالبان درادارات دولتی تشکیل میدهد.

هرچند پیروزی های حامد کرزی درین راستا درنظر تعدادی ازتحلیل گران اوضاع سیاسی خیلی چشمگیربوده است چنانچه که جناب محمد اکرام اندیشمند به آن تاکیدکرده است، اما این پیروزیها ازنظر مخالفان درون قبیله ای حامد کرزی پیروزی محسوب نشده، بلکه آنها خواهان قاطعیت بیشتردرین راستامیباشند. عبدالباری جهانی نخستین شاعرقندهاری که بخاطرقرابت فامیلی با کرزی امتیازسرایش شعر سرود ملی را ازطرف کرزی حاصل کرد برخلاف توقعات عامه، در اولین روزهای آغاز کمپاین تبلیغاتی کاندیدها با نشریک مقالهء شدیداللحن ازحامد کرزی بعنوان فاسد ترین منفورترین وبی کفایت ترین حاکم پشتون درتاریخ سیاسی حکام افغانستان یاد کرده وازتمام قندهاریها خواست که رأی خویش را به اشرف غنی احمدزی بریزند. ناگفته نماند که جناب عبدالباری جهانی خود یکی از پیروان فکری حفیظ الله امین بوده ودر زمان حاکمیت وی درکرسی های بلند فرهنگی به هدف پشتونیزه ساختن کشور خدمات قابل ملاحظه ای انجام داده است. او بعدازسقوط رژیم امین توسظ شورویها به کشوردنمارک پناهنده گردیده وبعدازآن به امریکا رحل اقامت افگند. عبدالباری جهانی ازمتعصب ترین عناصر قبیله ای است که حتی درترجمهء اخبار صدای امریکا ازانگلیسی به پشتو به نفع قومیت خاص متهم به خیانت ادبی گردیده وازطرف آن اداره مجازات نقدی شده است. . با آنچه که تاکنون گفته آمدیم اکنون داکترعبدالله بعنوان یک کاندید احتمالی پیروز هرگز نخواهد توانست که دراوضاع نا بسامان کنونی کاری کرده بتواند ولواینکه حمایت امریکا وکشورهای منطقه را نیزباخود داشته باشد.

دکتورعبدالله ازنظرمخالفان قبیله ای وی دو جرم مشخص دارد یکی اینکه او یگانه دستیار قابل اعتبار فرمانده احمدشاه مسعود بود که اکنون هم ادعای تطبیق آمال وآروهای رهبرخویش را وعده داده است این آمال وآرزو ها ازطرف مخالفین وی حذف کلی پشتونها ازصحنه سیاسی ویا تجزیهء افغانستان به شمال وجنوب تفسیرشده است. جرم دوم وی اینکه چرا هویت پشتونی دارد. زیرا اگر او پشتون اصیل می بود ازنظرمخالفان وی نباید شخصیتی چون مسعود را بعنوان پیشوا وزعیم قبول میکرد.حالا هویت پشتونی وی برگناهانش افزوده است نه اینکه اورا محبوب ساخته باشد. . نه تنها اینکه با پشتون بودن وی هیچ تغیری دردشمنی مخالفان وی ایجاد نمیگردد بلکه این نفرت را بیش ازپیش در وجود آنها تقویت میکند.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا