خبر و دیدگاه

داکـتر عـبـدالله ســـمبول وحــــــدت مـلــی و ‘رئیس جمهور بالقوه افغانستان’*

drabdullahflower1

داکتر عبدالله عبدالله از پدر پشتون و مادر تاجیک پا به عرصه گیتی گذاشته است، از دهه شصت با درک واقعیت های موجود ان زمان، به صف مخالفان نظام وقت پیوست.وی بحیث مشاور وهمکار نزدیک مرحوم احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در کوره جهاد ومقاومت پخته شده وتجربه فروانی با مردم بودن وبامردم زیستن را بدست اورده است. برجسته ترین تجربه وی در عرصه سیاسی ودپلوماسی افغانستان  میباشد.

وی بعد از سقوط کابل بدست طالبان در۱۹۹۷ بحیث معاون وسرپرست وزارت خارجه افغانستان فعالیت نموده ، عبدالله شخصیت است پر تلاش ومتعهد به منافع ملی و مبارزه بر حق مردم افغانستان علیه اشغال کشور ، وی به عنوان زبان رسا وانعکاس دهنده واقعیت های افغانستان فعال بوده ومشکل کشور را به جهان شرح می داد.ازینرو  بحیث شخصیت محبوب ملی، بین المللی و بحیث سمبول وحدت ملی کشور عرض ا ندام نموده حمایت های مردمی در سراسر کشور نشان میدهد که وی در قلب های مردم جای دارد.

داکتر عبدالله وزیر امور خارجه حکومت بعد از طالبان:

بعد از دایر شدن جلسه بن در۲۰۰۱ وی بحیث وزیر امور خارجه افغانستان مقرر شد وبر تلاش های قبلی خود به منظور نجات افغانستان از بحران ادامه داد.

دروزارت امور خارجه داکتر عبدالله از محبوبیت ویژه ای برخوردار است وی به احیاء اداره ونظام  وزارت خارجه پرداخته ووزارت امور خارجه به شکل مدرن که تمام شعبات ان با کمپیوتر ،انترنیت وتلفون وصل است در اورد.

احیاءسیاست خارجی افغانستان در بیشتر از چهل کشور جهان،عزم واداره قوی وتصامیم معقول در رهبری وزارت امور خارجه که منجر به گسترش سیاست خارجی افغانستان گردید از دست اورد های عمده دوران کار دکتور عبدالله در وزارت امور خارجه میباشد.

مهم ترین چالش فراراه سیاست خارجی افغانستان رئیس حکومت بوده که موضیعگیری ضد ونقیض خود در رابطه سیاست خارجی افغانستان بخصوص در مورد پاکستان که هر صبح وشام در موقف رئیس حکومت تغیر ملاحظه میگردید و که تا اکنون این پالسی ادامه دارد. طبعا هر وزیر خارجه رامنحیث مجری سیاست خارجی کشور به مشکل مواجه میسازد.

دکتور عبد الله در دوران کارش در وزارت امور خارجه به اجرای عدالت وتوازن دراجراات کاری متعهد بوده وی در نیم قرن اخیر تاریخ وزارت امورخارجه به یک وزیر فعال ، متعهد به منافع ملی افغانستان ومتحرک معروف است. در کابینه ان وقت حکومت اولین وزیربود که تخصیص مهمامداری خود را برای کارمندان وزارت امورخارجه هدیه نمود تا به  مامورین نان چاشت تهییه گردد که کار بیشتر انجام داده بتوانند .

تقوی، رهبری سالم با ایتوریته که مناسب یک وزیر خارجه است در شخصیت داکتر عبدالله بخوبی مشاهده میگردید.

داکتر عبدالله در کابینه جدید حکومت حضور ندارد :

داکتر عبد الله پس از انتخابات پارلمانی ومعرفی کابینه جدید از طرف رئیس حکومت بحیث وزیر خارجه به دلایل  ذیل معرفی نشد .

۱.شخصیت داکتر عبدالله از هر لحاظ برای رئیس حکومت قابل هضم نبود.

۲.توطیئه متحدین خارجی وداخلی کرزی از جمله آقای سیاف وفشار برادران کرزی به منظور جایگزینی شخص مورد نظر انها.

داکتر عبدالله منحیث یک سیاست مدار آرام با کار برد سیاست خشونت زدا یی و مزین با فرهنگ تحمل، در فعالیت های  سیاسی ملی نیز درین مدت سهیم فعال گرفت.

داکتر عبدالله منحیث کاندید ریاست جمهوری :

داکتر عبدالله منحیث مدافع حرکت سیاسی مردم که مبنای اجتماعی ،دینی داشت در مقابل تجاوز اتحاد شوری وقت در کنار قهرمان ملی افغانستان مرحوم احمد شاه مسعود قرار گرفت وموفق ترین وزیر خارجه  وقت در افغانستان شمرده میشد ، دقیقا از وی در خشان ترین شخصیت ملی را  به نمایش می گذارد.

عزت نفس، التزام وتجربه بحیث شخصیت برخاسته از متن جامعه پیش زمینه محسوب میگردد که داکتر عبدالله را برای کاندید  شدن به رهبری اینده کشور انگیزه بخشیده ووی را واداشت بحیث مردمی ترین کاندید غرض وجود نماید.

حمایت های طیف های وسیع از روشنفکران، فرهنگیان،علما دینی ومجاهدین، جامعه مدنی ،جوانان وعامه مردم که از وضعیت فعلی ناراض بودند وضعف اداره فعلی رادر ابعاد مختلف مانع موفقیت افغانستان میدانند باعث تشویق وحمایتی اجتماعی گردید که بار مسولیت کاندیداتوری را به داکترعبدالله ارمغان آورد.

حمایت جبهه ملی:

جبهه ملی قوی ترین گروه مخالف سیاسی حکومت کرزی به رهبری رئیس جمهور پیشین پرفیسور ربانی بوده ومتشکل از احزاب وشخصیت های مطرح افغانستان میباشد.

رئیس حکومت در یک مانور سیاسی توانست مارشال محمد قسیم فهیم راکه از ا عضاء برجسته این جبهه بود بحیث معاون اول خود جذب نماید ،رهبری جبهه با حمایت از داکتر عبدالله کاندید مستقل انتخابات ریاست جمهوری که برنامه کاری وی  با برنامه جبهه ملی یکسان بود، جای خالی مارشال را با شخصیت محبوب ،با تقوی وخوش نام وی در عرصه ملی وبین المللی پر نمود.

با وجود پیوستن چند تن از اعضای جبهه به کمپاین آقای حامد کرزی بد نه اصلی جبهه وهواداران مردمی آن در حمایت داکترعبدالله بسیار مهم وموثراست جبهه ملی هواداران زیاد مردمی را دارا میباشد.

در ماه ثور سال جاری یکی اعضای قبلی جبهه ملی به دوشنبه امده بود، من وآقایان دکتور شمس الحق آریانفرودکتورحکمت درصحبتی باوی در مورد کاندید های احتمالی آینده ریاست جمهوری تبادل نظر نمودیم ، بنده در همان وقت  داکتر عبدالله  را کاندید مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد نمودم.

حمایت احزاب وگروه های اجتماعی ومدنی مستقل:

حمایت های احزاب وگروه های سیاسی واجتماعی ومدنی مستقل در حمایت از داکتر عبدالله نهایت ارزنده میباشد درین میان میشود از ده ها گروه مدنی ، فرهنگی واجتماعی واحزاب مانند: جبهه متحد ملی (متشکل چندین گروه سیاسی واجتماعی)،حزب اقتدار ملی، حزب وحدت ملت اسلامی افغانستان،حزب حرکت مردم اقغانستان،حزب نهضت همبستگی ،حزب جمعیت اسلامی افغانستان وشاخه جنبش ملی اسلامی افغانستان وجریان های مستقل مدنی ،اجتماعی وصد ها شخصیت مستقل از تمام افغانستان  طور نمونه نام برد.

قابل ذکر است در میان بعضی از احزاب که از رئیس جمهور کرزی حمایت میکنند بدنه های جوان ودیگر اندیش وعدالت پسند شان بطور رسمی بر خلاف اداره رهبری شان از داکتر عبدالله حمایت کردند.

حمایت های خود جوش مردمی در سراسر افغانستان:

کمپاین انتخاباتی داکتر عبدالله با حمایت های خود جوش مردمی در سراسر افغانستان همراه بوده است، حمایت های بی سایقه مردم درولایات بلخ، بغلان، بدخشان،تخار،کندز ،هرات پکتیا، پروان، پنجشیر ،بامیان،،غور، قند هار ، هلمند ،کابل، سمنگان،فاریاب  دلیل آشکاری مردمی بودن حمایت از داکتر عبدالله میباشد.

حمایت های مردمی وخصوصا جوانان مستقیما برمیگردد به ضعف ، بی عدالتی، عدم انکشاف متوازن، قومی شدن اداره فعلی ، وجمع شدن بدنام ترین چهره ها در اطراف کرزی .

هر روز که از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری می گذرد از داکتر عبدالله چهره محبوب وپر طرفدار میسازد که رقیب اصلی وی آقای کرزی را دست وپاچه نموده است، با گذشت هر روز کمپاین موفقانه ستاد انتخاباتی موصوف با شعار تغیر وامید کاندید خود را به پیروزی نزدیکتر می سازند.که این موضوع نیز در مطبوعات ملی و بین المللی نیز انعکاس وسیع  یافته است.

برنامه وشعار تغیر نظام ریاستی به نظام پارلمانی وانتخابی بودن والی ها، شهر دارها، وحکام محلی نیز در جلب ارای عامه مردم نقش تعین کننده خواهد داشت، مردم از والی های بد نام ،متهم به جنایات ضد بشری، بی کفایت واستفاده جو خسته شده اند ومیخواهند مسولین امور متعهد ، با کفایت ،جوابگو و صادق به مردم ووطن داشته باشند.

نگرانی های جدی از عدم شفافیت برگذاری انتخابات:

نمایندگی ملل متحد در کابل UNAMA وهیئتی کمسیون اتحادیه اروپا ناطران عمده این انتخابات میباشد وکمسیون مستقیل انتخابات افغانستان مسولیت برگذاری انتخابات را به عهده دارد ، رئیس واعضای این کمیسیون از جانب حکومت فعلی مقرر شده است که این موضوع باعث نگرانی برگذاری انتخابات ازاد وشفاف برای کاندیدان ریاست جمهوری ، مردم وجامعه جهانی میباشد.

بنیاد انتخابات ازاد وعادلانه که یک نهاد مستقل ملی است تا اکنون چند بار در مورد تخطی های انتخاباتی که بیشترین مربوط حمایت نهاد های دولتی از رئیس جمهور میشود و تقلب در انتخابات ابراز نگرانی کرده است.

نقطه امید وار کننده وخوشی برای مردم در سیاست جامعه جهانی نهفته است که برخلاف دور اول انتخابات ریاست جمهوری در سال۲۰۰۳ بار ها رسما اعلان نمودند که از هیچ کاندید حمایت نمی کنند وبه رای مردم افغانستان احترام می گذارند امید میرود که این شعار در عمل تطبیق شود وبه رای مردم ودموکراسی واقعی احترام گذاشته شود اگرکشور های مطرح در افغانستان بخصوص امریکا به نفع کاندید مشخصی وارد عمل شود دیگر شعار حمایت از رای واراده مردم در ایران با اعمال انها در افغانستان همخوانی نخواهد داشت وجنازه دموکراسی غربی در منطقه خوانده خواهد شد.

حضور صد ها ناظر ملی وبین المللی در انتخابات ۱۳۸۸ مهم بودن وارزش دموکراسی نوپای را که جهان به ان چشم دوخته است تائید می نماید. عنصر مهم تر در نظارت بر انتخابات نمایندگان کاندیدها، نهاد های جامعه مدنی،احزاب سیاسی ومردم افغانستان است که اجازه ندهند که سرنوشت شان توسط اشخاص ویا ارگانی تقلب شود ونظام آینده سیاسی افغانستان که سرنوشت مردم به ان وابسته است ببازی گرفته شود.

در صورت تقلب توسط حکومت کرزی وکمسیون انتخابات مردم به نتایج انتخابات اعتراض مسالمت امیز خواهند نمود، مشروعیت نظام رابطه مستقیم به رضایت وحمایت شهروندان دارد وقانون اساسی اعتراضات مسالمت امیز را که حق هر شهروند است نیز تضمین نموده است. حرکت های خشونت باربا اعتراضات مسالمت آمیز در مخالفت قرار دارد حکومت فعلی تلاش دارد با راه اندازی تبلغات در صورت تقلب به نفع کرزی انگیزه اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را خنثی سازد .

حکومت از اعتراضات حتی مسالمت آمیز هراس دارد اما تلاش دارد ازحکومت ایران در سرکوب اعتراضات تقلید نماید باید این نقطه را بدانیم که حکومت افغانستان که ظرفیت برقراری امنیت را حتی در شهر کابل ندارد به هیچ وجه توان ایستاده گی در برابر  اعتراضات مسالمت امیز مردمی رانیز ندارد وتقلید حکومت افغانستان از حرکتی خشونت امیز وضد انسانی زمامداران جموری اسلامی ایران اشتباه سیاسی بزرگ خواهد بود که باعث تشنج بیشتری وضع نابسامان امنیتی کشور میگردداحتمالا منجر به مداخله قوای ناتو وایساف و بدتر شدن وضعیت در تمام کشور خواهد شد.

پیروزی را مردم افغانستان جشن خواهند گرفت:

رول اساسی را در نظام های دموکراتیک(مردم سالار) شهروندان دارند ،این مردم است با رفتن به پای صندوق های رای کاندیدی مورد نظر خویش را بحیث زعیم سیاسی اینده کشور تائید وبه پیروزی میرسانند.

حمایت های خود جوش مردمی بزرگترین نوید پیروزی را برای هوداران داکتر عبدالله میرساند ،طرح برنامه های داکتر عبدالله برای تغیر نظام ریاستی به نظام پارلمانی وسپردن صلاحیت انتخاب والی ها، شهردار ها وحکام به دست مردم بر روند حمایت های خود جوش مردمی موج تازه ای بخشیده است با وجود همه توطیه های علیه کمپاین وی موج های حمایت مردمی در سراسر افغانستان هر روز زیادتر ونیرومند تر میگردد.

جمع شدن گروهی از بد نام ترین چهره های سیاسی متهم به جنیات ضدبشری وتاراج دارایی های عامه در اطراف کرزی، به موج حمایت مردمی وتغیر نظام به ریاست دکتور عبدالله جان تازه وانگیزه قوی  بخشده و هرروز قوی تر وبرومند تر میگردد.

حرکت داکتر عبدالله برای تغیر نظام ونجات افغانستان از چنگال مافیا مواد مخدر وفساد گسترده اداری وی را به محبوبترین سیاست مدار در دهه کنونی مبدل ساخته است. طیف های مختلف اجتماعی خودرا در بر نامه وی شریک می دانند یک عالم دینی ومبارز ومقاومتگر در مقابل دشمنان این خطه که ناراض از دولت فعلی در هر گوشه کشور زندگی میکنند،

جوانان تجدد پسند و روشنفکران دیگر اندیش در افغانستان وجهان و شهروندان عادی خودرا با برنامه های دکتور عبدالله همنوا دانسته وگمشده خود را که همانا یک حکومت جوابده ومسئول در برابر  ملت که جامعه جهانی نیز انرا حمایت خواهند نمود، در وجود داکترعبدالله جستجو میکنند وخود را در ان می آبند.

با اوصاف مذکور وحمایت های گسترده ای اجتماعی، سیاسی انتظار مردم همین است که پیروزی را با رنگ آبی به امید ایند سبز جشن بگیرند وداکتر عبدالله با آوردن تغیر نظام سیاسی کشور کشتی بحران زده افغانستان را به ساحل مقصود که در ان صلح، عدالت، ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز در میان همه شهروندان باشد، برساند.

ازشهروندان شریف افغانستان انتظار دارم که هنگام بر پایی جشن پیروزی خون سرد بوده وجشن وشادمانی خود را با آرامی برگذار نموده بهانه ای برای آشوب به مخالفین ندهند.شهروندان با شهامت افغانستان با سهم گیری در انتخابات ورای دادن به کاندید محبوب شان دکتور عبدالله پیروزی صلح ،عدالت وتغیر را بر نا امنی وفساد حتمی خواهند ساخت.


____

* عنوان مقاله ای است در روزنامه نیویارک تایمز ۲۳ جولای ۲۰۰۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا