خانه » خبر و دیدگاه » پیمانه تقدیرمقابل توقیام کرده افتخارتو را الود خواهد ساخت

پیمانه تقدیرمقابل توقیام کرده افتخارتو را الود خواهد ساخت

drabdullah_vs_karzai

 

توعطش خودت رابیشتر باننگ وافتضاح سیراب کردی تا با افتخار خود بنوش وسربکش خود را ازپاه درفت پیمانه تقدیرمقابل تو قیام کرده افتخارتورا آلوده خواهد ساخت.

افلاطون انسان را حیوان سیا سی تعریف میکند امادانشمدان ما انراحیوان اجتماعی ترجمه کرده اندزیرا میپنداشتند که انچه صفت مشترک انسان است اجتماعی بودن است نه سیاسی بودن زیرادراین صورت تنها سیاست مداران انسان هستند وانبوه مردمی که به سیاست نمی اندشنید و یاکا رسیاسی نمیکنند انسان نیستند حالانکه اجتماعی بودن صفت مشخص انسان نیست زیرا بسیاری حیواناتیکه حتی ازانسان اجتماعی تراند هم چون زنبورعسل این سیاسی بودن که ویژه انسان است مقصود از سیاسی بودن بینش گرایشات که فرد رابه سرنوشت جامعه که دران زندگی میکند پیوندمیدهد واین پیوند است که تجلیگاه اراده بشمارمیاید وتنها انسان است که موضوع اجتماعی خویشرااحساس میکند یعنی به پایگاه خویش درجامعه خودآگاهی دارد ودران دخالت میکند آنرا تاید ویارد میسازد بنابراین انسان غیرسیاسی انسا ن است که عالترین نوع استعداد خودرباطل کذاشته است متسفانه قدرت مندان که به سرنوشت چامعه مامسلط بودند همواره ازسیاسی شدن مردم هراس داشتنند که نمونه ان عدم مشارکت مرد م درتعین سرنوشت عدم ایجاد مکاتب پابندی رفتن به دانشگاه که باید مطعلق به خانواده شاهی باشی وحتی به گفته قدما ی ما که روزگاری یکی ازنزدیکان ظاهرشاه از بی سوادی مرد م شکایت کرد ظاهرشا ه به اینکه جواب دوستش را منطقی تر داد ه باشد یک پرند ه گرسنه را میاورد ومشتی ازدانه های گندم را باخود میگیردوبه پرند میندازد نخست یک یک دانه وپرند ه گرسنه مجبورمیشود که دانبال نماید این اقا را اما زمانیکه تمام مشتش را میندازد وپرنده بعد ازخوردن ان دیگر اورا تعقیب نمی کند شا ه به دوستش میگوید که ملت حیثت این پرنده دارد که هرگا گرسنه نکه داشتی به دنبالت میاید وزمانی که شکم شان سیروزمینه تعلیم ورفا.

برایشان اماده باشد دیگرپادشاه سایه خدا در روی زمین نخواهد بود امروزملت دقیقا دریک چنین سرنوشت قرار دارد تکرارت اریخ اما با یک تفاوت که درگذشته توده ها به جرم آزاد منشی محکوم بودند اماامروزآن اژدهای خوابیده بیدارشده است ودیگرکسی به جرم آزادی منشی محکوم نخواهد شد. بنابراین ملت درمیان دوانتخاب قراردارد: تمدید همان نظام های ملوک طایفی گذشته و تریاک سالار امروز و یا رهی به آدرس که به اسقاط این رژیم مزدور و تریاک سالا ر و به تغیرمی اندیشد؟ بنابراین تعلق خاطرما به انانیکه به تغیرمی اندیشند به سبب تعلق ان ها به ارزش های جهاد ومقاومت است.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com