انتخابات

معامله با رای مردم شمال افغانستان توسط زلمی مجددی

karzai_handsup


آقای فضل العظیم زلمی مجددی نمیاینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان از همان خانواده معلوم حال استخاره ای افغانستان است که دریک قرن گذشته در تائید حکام  با استخاره واشاره ای بیگانگان نقش داشته اند، وی مسکونه بخشداری(ولسوالی) جرم ولایت بدخشان میباشد ،هنگام جابجایی اقوام در شمال یحیث نماینده خاندان مجددی در بدخشان مسکون شد ند.

وی در اوایل حکومت تره کی یکی از کارمندان ان حکومت بوده، دانشگاه نرفته اما هنگامیکه رئیس مقتدر اداره دهم امنیت ملی بود سند جعلی لیسانس را از دانشگاه کابل، دانشکده زمین شناسی در در زمان حاکمیت کرزی بدست اورده است.

وی در دهه شصت به صف مهاجران پیوسته وبحیث مسول نمایندگی جبهه شهید سید نجم الدین واثق در پشاور گماشته شد بعدا بحیث سرگروپ جبهه مرحوم واثق در بخشداری جرم فعالیت نمودو درپایان هم با نمک حرامی کامل به مخالفت وی برخواست ، هنگام ورد مجاهدان به کابل در ۱۳۷۱ بحیث ریس اداره دهم امنیت از طرف رئیس جمهور ربانی توظیف شد و شالوده اختلافات میان رئیس جمهور وقت و شخصیت های مطرح حکومت وقت  توسط وی گذاشته شد.

کرزی وزلمی : بعد از نصب شدن کرزی به ریاست جمهوری افغانستان زلمی طی استخاره ای از جانب حضرت صبغت الله مجددی دوباره بحیث رئیس اداره دهم امنیت ملی مقرر گردیده ویکی از افراد نزدیک به کرزی شد وی درتیره کردن روابط ودور انداختن مارشال فهیم توسط کرزی از مهره های پشت پرده وخیلی مهم بود.وی که زمان خود از وفا داران مرحوم احمد شاه مسعود میدانست حالا از مخالفین بنیادین ارمان های وی است.

روابط وی در زمان حاکمیت کرزی انکشاف قابل ملاحظه نمود تا سرحد که مجددی ها در یک استخاره نا فرجام میخواستند که کرزی را داماد زلمی بسازند تا ما دام العمردر اداره کرزی از نعمت قدرت بهره مند بوده وحرف اول را در افغانستان و به ویژه به نمایندگی مردم شمال شرق افغانستان در ارگ بگویند. اما  به دلایل نا معلوم این پیوند صورت نگرفت اما روابط با همان گرمی وحرارت دامه دارد.وپیوند تاراج معادن لاجورد بدخشان وتجارت مواد مخدر به این پیوند را محکمتر ساخته است.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کرزی حمایت استاد ربانی را داشت بازار زلمی سرد بود وآقای سلطان محمد اورنگ نماینده مردم بخشداری تگاب ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان بحیث رئیس ستاد انتخاباتی حامدکرزی در ولایت های کندز،تخار وبدخشان فعالیت نمود که طبعا در حسنات شان حساب میشود، وی در همه جنایت های که در زمان کرزی در پنج سال گذشته انجام شده است شریک میباشد وباید از مردم شمال عذر بخواهد در غیر ان. . .

آقای زلمی شخص مورد اعتماد کرزی در بدخشان است وی تا اکنون صد ها هزار دالر را به نام کمک به بخشداری های دور افتاده بدخشان از حکومت بدست اورده است که ۱۰% ان به مردم نرسیده است همه به ذخایر اقای زلمی افزوده شده است.هر باری که آقای زلمی میخواهد محوله های مهم مواد مخدر را تا مرز بدخشان برساند از رئیس جمور کرزی تقاضای چرخ بال می نماید که مردم بخشداری های نوار مرزی بدخشان که حکومت تا اکنون نتوانسته است سرک خامه ای برای شان در ست نماید ، کمک وادویه میرساند وی کمکی به مردم ننموده ازین موضوع آگاهان بدخشان در جریان اند وی تجارت خود را در بخش های ذکر شده فوق پیش میبرد وبس.

باید اقای زلمی درین مورد به مردم بدخشان وبه شورای ولایتی این ولایت دور افتاده جواب بدهد. آقای مجددی در بدخشان در حکومت کرزی همیشه حرف اول را گفته است درین مدت وی ملیونها دالر در پهلوی باند مافیایی کرزی اندوخته است وی جندین خانه مجلل در وزیر اکبر خان وکارته پروان دارد وسرمایه گذاری زیاد را در دبی نموده است ، ایا میتواند به مردم پاسخ بگوید که این سرمایه از کجا امده؟ مردم بدخشان وی را قبل از جهاد  نیز میشناختندکه چگونه زندگی میکرد.

زلمی برادر خود را بحیث رئیس معدن لاجورد دربدخشان ودختر دانشگاه نرفته خود را در تهران وکانادا بحیث دپلومات مقرر نموده زلمی از اغاز حکومت کرزی تا اکنون تمام در آمد پنج معدن لاجورد را به ذخیره های شخصی خود وکرزی جمع نموده است ،حتی صد افغانی هم به بودجه دولت ریخته نشده است. ازین موضوع همه مردم بدخشان بخصوص مردم بخشداری حضرت سعید که معادن در انجا قرار دارد بخوبی اگاه اند .باید از پول این معادن به وضع تعلیم وتربه وبهدااشت مردم در ین ولایت کار گرفته میشد که متاسفانه نشده است.هزاران طفل مکتب ندارند ومعلمین معاش ندارند وروزانه بالا ترین میزان مرگ ومیر مادران درین ولایت به سطح جهانی ریکارد قایم نموده است.

وی اقارب ودوستان نزدیک خود بحیث قومندنان پولیس سرحدی در سرحدات ۱۲۰۰ کیلومتری وصعب العبور بدخشان با تا جکستان مقرر نمود وبه سهولت وبدون دغدغه تجارت غیر قانونی وپر درآمد مواد مخدر را انجام میدهد، وی شبکه بزرگ تجارت مواد مخدر را اساس گذاشته است که ملیون ها دالر سرمایه اندوخته ودرین راه  نا مقدس رابطه نزدیک با برادران کرزی دارد.وهر زمان که خواسته باشد از چرخ بال های دولتی استفاده می نماید.

آقای زلمی در اختلافات میان مردم بدخشان نقش اساسی داشته بخصوص در در گیری مسلحانه در سال ۱۳۸۷ در ولسوالی کشم میان دو گروه قومی رخداد نقش اساسی داشت یکی از کارمندان وزارت داخله که نمیخواهد اسم او گرفته شود این موضوع را تایید کرد وگفت صدای ثبت شده زلمی مجددی که اغاز چنگ را هدایت میدهد موجود است درین در گیری میان طرفین افرادی کشته ومجروح شدند که باید آقای زلمی به این جنایت بشری جواب بدهد .ودر یک محکمه عادلانه در حضور مردم افغانستان محاکمه شود.

نزدیکی وی با کرزی تا حد است که میتواند حتی والی ها را مقرر نماید آقای باز محمد احمدی یکی از همین والی ها است که فعلا در بدخشان ولایت می نماید، در جایی مجاهدین بنام چنگ سالار توهین وتحقیر میشود ودر جای غرض استفاده جویی از وجود شان که به نفع کرزی وتیم مافیایی وی باشد بحیث والی مقرر میگردند.!

فعلا اکثریت مطلق حاکمان وفرماندهان پولیس در بدخشان مربوط به باند مافیایی کررزی ومجددی است این موضوع را فرد، فرد بدخشانی ها بخوبی میدانند. اگاهی مردم بدخشان ، تخارو کنذز در حدی است که میتوان به انها اعتماد داشت که با این همه زدوبند های که زلمی دارد به سرنوشت مردم در شمال انجام میدهد انها اگاهانه پای صندوق های رای خواهند رفت وشخض رای خواهند داد که بتواند افغانستان از وضع اسفبار موجود نجات دهد وعمر باند های مافیایی که بر سرنوشت مردم معامله میکنند نقطه پایان را گذارند.

ایا زلمی به مردم بدخشان خدمتی انجام داده است؟  وی مدت۷ سال است که مردم را فریب میدهد که بخشداری بهارک را ولایت میسازم که دروغ محض ومردم فریب داده است. اکنون هفت بخشداری بدخشان به مرکز ولایت وصل نیست مردم روزها را پیاده طی می نمایند تا به مرکز برسند مردم خدمات اولیه  بهداشتی دست رسی ندارند ۱۲۷ مکتب در بدخشان تشکیل دارد وبرای معلمین انها معاش وبودجه داده نمیشود که به تدریس اولاد وطن بپردازند بر عکس     ملیون ها دالر در مناطق نا امن افغانستان مصرف میگردد که هر شبی چند مکتب ومدرسه به اتش کشیده میشود این است خدمتی که کرزی و زلمی به مردم در شمال  به ویژه در بدخشان عرضه کرده اند.

فعلا آقای مجددی بحیث رئیس ستاد کمپاین های کرزی در شمالشرق افغانستان گماشته شد است و فهیم خان را در کمپاین ها به نفع کرزی همراهی میکند.

وی میخواهد رای مردم بدخشان به کرزی جلب کند وبار دیگر به تجارت خود در معادن لاجورد و مواد مخدر ادامه بدهد.زلمی سالها است که به سرنوشت مردم تجارت می نماید اکنون مردم وی را خوب شناخته اند این بار وی دست خالی از بدخشان بر میگردد.

وی با تیم انتخاباتی داکتر عبدالله نیز تماس دارد پیشبینی نموده است که در صورت شکست کرزی بتواند موقف خود را در حکومت داکتر عبد الله حفظ نماید من منحیث بدخشانی از داکتر عبدالله صمیمانه میخواهم به افراد الوده مانند زلمی مجددی که رسوایی وی در عالم نمی گنجد جای ندهند که باعث بد نامی وی میگردد.

در پایان از هموطنانم در ولایات بدخشان، تخار وکندز ارزو دارم با دید عالی وتحلیل درست از اوضاع به باندمافیایی کرزی نه بگویند وبا رای شان تغیر را برای اینده وطن وفرزندانشان باورند. یقین دارم که پول های باد اورده که ستاد های انتخاباتی کرزی به مصرف میر سانند  در رای مردم تغیر اورده نمی تواند.

 

__________

 

هموطنان گرامی اگر مطالب در مورد مظالم حکام و بخصوص زلمی مجددی داشته باشند میتوانند برایم توسط ایمل ذیل ارسال نموده ممنون فرمایند: Ahmad.b.farooq@gmail.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا