انتخابات

نیویارک تایمز: عبدالله رییس جمهور با لقوه آینده افغانستان است


تبصره مترجم:

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نه تنها فعایت های نامزدان انتخابات شدت گرفته است، بلکه صف بندی های سیاسی و اجتماعی نیز روشن تر شده می رود. تا این اواخر تفکر غالب این بود که حامد کرزی با توجه به امکانات قدرت دولتی و معامله با بسیاری قدرتمندان و دلالان سیاسی، قومی و مذهبی انتخابات را خواهند برد. در سطح جامعه جهانی بویژه در میان حامیان خارجی کرزی نیز تصور می شد که کرزی بدیل ندارد و به ناچار با وی کنار بیایند. اما کارزار انتخاباتی نامزدان در هفته های اخیر نشان می دهد که برخلاف تصور همه، حمایت از کرزی به ویژه در مناطق جنوب افغانستان که ایشان پایگاه اجتماعی محکم برای خویش می شمارند، در حال کاهش است. عوامل کاهش حمایت از کرزی را  نه تنها می توان در نارضایتی و نا امنی ها جستجو نمود، بلکه تشدید کارزار انتخاباتی و برنامه های بهتر کاندیدان رقیب کرزی بویژه داکتر عبدالله برای تغییر از وضعیت رقتبار کنونی بسوی آینده بهتر نیز می توان پیدا نمود. انصراف کرزی از مناظره با داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی نه تنها به نفع کرزی تمام نشد، بلکه ضربت شدید به اعتبارشان در میان هواداران ایشان وارد نموده و کرزی را یک رییس جمهور بی حد ناتوان و ترسو که جرئت دفاع از کارکرد های خویش را ندارند نزد مردم افغانستان و جهان ترسیم نموده است. در نتیجه هیچ نوع بهانه جویی ها و شرط گذاری ها نمی تواند وی را تبرئه کند.

در میان جهل تن کاندیدان رقیب کرزی داکتر عبد الله که بسیاری در آغاز شک در موفقیت ایشان داشتند با گذشت هر روز با کمپاین درست سنجیده شده و با برنامه” تغییر و امید” از حمایت گسترده مردم افغانستان در مناطق مختلف   بشمول حمایت بخش قابل ملاحظه مردم پشتون در جنوب که از رهبری هشت ساله کرزی به ستوه آمده اند بدست آورده است. گسترش حمایت روز افزون از برنامه داکتر عبدالله نه تنها در داخل افغانستان ، بلکه در رسانه های غربی  ایشان را بهترین بدیل حامد کرزی معرفی نموده است. چنانچه در روزنامه نیویارک تامیز مورخ ۲۳ جولای  داکتر عبدا لله را رییس جمهور بالقوه آینده افغانستان معرفی نموده است که می تواند کرزی را شکست بدهد.

drabullah_herat

هرات- هفته گذشته زمانیکه داکتر عبدالله رقیب کرزی به شهر هرات برای کمپاین انتخاباتی آمد هزاران نفر از طرفداران او از فرودگاه هرات که شش کیلومتر صف کشیده بودند از وی استقبال نمودند. تمام موتر ها با عکس های وی مزین شده بود. موتر سایکل ها بیرق های آبی را بر افراشته بودند.  جوانانیکه تی شیرت به تن داشتند با  شور و هیچانان فراوان داکتر عبدالله را که خارج از موتر روبطرف آنها نموده بود  به آغوش می کشیدند.

داکتر عبدالله کمپاین خود را یک ماه قبل ناوقت آغاز کرد، اما صرف در ظرف دو هفته کارزار تبلیغاتی خویش در شش ولایت مورد حمایت گسترده مردم  بگونۀ غیر منتظره قرار گرفت. این شور و هیجان گسترده ضریب حمایت وی را  ناگهان به سطح رییس جمهور بالقوه آینده افغانستان بلند برده است.

داکتر عبدا لله بعد از استقبال گسترده مردم هرات در غرب اقغانستان در یک مصاحبۀ  گفت:” درین شکی وجود ندارد که مردم تغییر می خواهند”. وی افزود: ” امروز آنها امید وارند که تغییر می تواند بیاید”.

برخی ها تا هوز فکر می کنند در انتخابات تاریخ ۲۰ اگست کرزی برنده خواهد شد. اما  داکترعبدالله که از حمایت بزرگترین سازمان اپوزیسیون جبهه ملی برخوردار است، یگانه نامزدی در میان چهل نامز دیگر است که با حمایت گسترده مردمی می تواند کرزی را از پیروزی محروم ساخته و انتخابات را بدور دوم بکشاند.

داکتر عبد الله  ۴۸ ساله پزشک چشم با کارنامه های مقاومتگرانه در برابر شوروی ها و طالبان و هم چنان  نقش حیاتی در شکل گیری دولت کنونی افغانستان در پی مداخلات امریکا همه مردم افغانستان  او رامی شناسند.

داکتر عبدا لله  تمیز پوش لباس سنتی جامعه افغانستان و دریشی شیک پوش غربی توانسته است همبستگی مقاومتگران سابق را با مودرنیته تعقل افغانی  باهم بیامیزد و در نتیجه برای وی یک جذابیت گسترده بالقوه را فراهم نموده است.

داکتر عبدالله بعد از پنج سال خدمت بحیث وزیر خارجه افغانستان سر انجام کابینه آقای کرزی را در سال ۲۰۰۶ ترک گفت از آن وقت تا حال وی به یک مننقد نیروند رهبری رییس جمهور مبدل شده است. وی حاضر نشد که  بحیث معاون کرزی در کنار وی قرار گیرد، زیرا رییس جمهور سیاست «تفرقه به انداز و حکومت کن» را که کشور را به قطب بندی های متخاصم مبدل ساخته است، تعقیب می کند.

امروز داکتر عبدالله با انتخاب یک دپلومات و یک جراح بحیث معاونین خویش بوی بحیث نماینده بخشی از نسل جوان افغانستان نگاه میشود که از اتکاء به جنگ سالاران و رهبران  سالخورده مجاهدین دوری جسته و آماده پاک سازی از ترکیب دولت از وجود آنان است.

برای رسیدن به این هدف وی طرفدار تغییر از نظام ریاستی متمرکز که  در تحت رهبری کرزی ساخته شده است به نظام پارلمانی که به عقیده وی نمایندگی بهتری از مردم را می کند، تلاش می کند.  وی هم چنان خواهان انتخابی شدن مقامات محلی در ۳۴ ولایت افغانستان و ۴۰۰ ولسوالی  به منظور تقویت پایه های دولت افغانستان است.

والی های فعلی توسط کرزی تعین میشوند و بیشترین آنها به گروه بازی و فساد مورد انتقاد قرار دارند. شعییان بانفوذ هرات که در انتخابات ۲۰۰۴ از کرزی حمایت نموده بودند، گفتند که این بار از داکتر عبدالله حمایت می کنند.

رسیدگی به نیاز های مردم و پایان بخشیدن به بی قانونی و نا امنی که در کشور به آنتهای آن رسیده است در صدر کار عبدالله قرار دارد. چنانچه وی می گوید:” کرزی حمایت مردم را از دست داده است”. وی هم چنان گفت:”  در جنگ با شورشیان شما هم مردم را از دست می دهید و هم جنگ را”.

در مقابل هزاران مردم در ستدیوم سپورتی هرات  وی با شعار ها، وعده های خویش که نهاد های افغانستان را میسازد و در نتیجه زمینه هرچه زودتر عودت قوت های خارجی را به کشور های شان مساعد میسازد، بزرگترین شور و هیجان در مردم آفرید.

او همچنان وعده سپرد که فساد رایج و تجدید نظر در برنامه کمک های بین المللی  به منظور بلند رفتن عایدات سرانه مردم و مبارزه با فقر و بیکاری را در مرکز کار خویش قرار خواهد داد. وی درین تجمع خود تاکید بر حمایت از حقوق زنان، معلولین و معیوبین و قربانیان جنگ نمود.

وی گفت که در راستای مصالحه با طالبان بطور جدی کار خواهد نمود و روند کنونی سازش با طالبان توسط دولت را یک”شوخی” نامید. وی در مصاحبه خویش در مورد ملاعمر رهبر طالبان گفت که وی آماده مذاکرات صلح نیست.

این دومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ افغانستان است و تحلیلگران سیاسی هوشدار می دهند  در مورد اینکه جگونه برگذار خواهد شد و اراده رای دهندگان چیست به مشکل می توان پیش بینی نمود. بسیاری دپلوماتها می گویند یک تعداد گروه های که در حمایت آقای کرزی وارد میدان شده اند بیشتر  وی روی حمایت پشتونها حساب می کند.

سید حسین انوری والی سابق هرات که با داکتر عبدالله به هرات آمده است می گوید:” کرزی هشت سال در افغانستان حکومت نموده است، مشکلات در زمان حاکمیت وی افزایش یافته است، نه کاهش”.

داکتر عبدالله حمایت گسترده در شمال و مناطق پُر نفوس کشور دارد، اما در مناطق ناآرام جنبو ب که عملاً کمپاین نا ممکنست، مشکلات دارد.

عبدالله  امیدوار است که حمایت مردم جنوب را که در تحت حکومت هشت ساله کرزی رنج کشیده اند و نیاز به تغییر دارند، جلب نماید، اما حامیان کرزی و تحلیلگران می گویند که کرزی تا هنوز می تواند به حمایت پشتونها در خانه خود در قندهار حساب کند.

داکتر عبدالله نیز می تواند از میراث پدر  خود غلام محیی الدین خان که یک پشتون قندهاری است و در سالهای ۷۰ سناتور بود سود ببرد. اما وی  بیشتر با پیوند مادری خویش در دره پنجشیر، روابط نزدیک با قوماندان معروف مقاومت افغانستان احمد شاه مسعود که بر علیه اشغال شوروی ها و طالبان جنگید، شناخته میشود.
داکتر عبدالله این دیدگاه ها را رد نمود که وی نمی تواند از حمایت پشتونها در جنوب برخوردار شود. وی می گوید حمایت  مردم جنوب از کرزی به دلایل تشدید نا امنی کاهش یافته است و بسیاری ها به شورشیان پیوستند. وی گفت:”  مردم جنوب افغانستان تقریباً جهاد علیه کرزی اعلام نموده اند”.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا