خبر و دیدگاه

خلیلزاد: انتخابات شکل قومی را به خود میگیرد

khalilzad_usa

خلیلزاد طی مصاحبه اختصاصی که با تلویزیون آشنا صدای امریکا داشت، اظهار نظر های خود را در قبال مبارزات انتخاباتی کاندیدان محترم ریاست جمهوری بیان داشت. در قسمتی از صحبت های خود بیان داشت: “من تشویش ازین دارم که مبارزات انتخابات کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان دارد شکل قومی را به خود میگیرد”. البته این نظر شخصی خود ایشان است و به هیچ وجه نمیتواند از زبان مردم افغانستان صحبت کند، چون ایشان منافع امریکای بودن خود را نسبت به منافع کشور که در آن تولد یافته است را ، ترجیح میدهد. به هر صورت بنده پیش از اینکه در مورد تشویش جناب خلیلزاد چیزی بخواهم بنویسم ، یاد آور بعضی از نگرانی های وی  در جریان مصاحبه اختصاصی شان در تلویزیون آشنا صدای امریکا که توسط خانم لیلما عظیمی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای امریکا میزبانی میشد، میشوم:

۱- منافع ملی در جریان صحبت های کاندیدان مد نظر گرفته نمی شود؛

۲- مبارزات کاندیدان قسمی شکل گرفته، احساس خطر وجود دارد، که انتخابات به خود شکل قومی و زبانی را بگیرد؛

۳- اظهارات کاندیدان در جریان مبارزات شان قسم است که در آینده یک هرج و مرج خطرناک را میتوان انتظار داشت. طور مثال از انتخابات ایران یاد آور شد؛

۴- باید کاندیدان از بحث های که در گذشته چه شده و یا نشده را اظهار نکنند؛

۵- قانون اساسی افغانستان را محترم شمرده، برنامه های انتخاباتی  خود را پیش ببرند.

درست این اظهارات در وقت صورت میگیرد که ما در آینده نزدیک در کشور شاهد انتخابات ریاست جمهوری هستیم. اینکه چرا آقای خلیلزاد همچون اظهار نظر غیر مسؤولانه خود را در باره انتخابات و شیوه مبارزات کاندیدان بیان میکند، و از روش مبارزات کاندیدان اظهار نگرانی میکند، بحث ایست که باید در مورد آن چندی نوشت.

خلیلزاد وقت قدرت همه افغانستان در دستش بود و جناب کرزی بدون مشوره شخص او هیچ کاری را انجام داده نمی توانست، حتی قادرنبود و صلاحیت بر انجام آنرا، نداشت. هیچ کار که سبب بهبود اوضاع زنده گی مردم رنجدیده کشور میگشت را، انجام نداد. ایشان قسم که به همه مردم افغانستان معلوم است، صلاحیت های زیادی را در اختیار داشت. پس سوال پیدا میشود، اگر به راستی خلیلزاد دلش به مردم درد دیده کشورش میسوخت، چرا در باره چنین طرح هایش همان زمان دست بکار نشد؟

از برنامه آشتی ملی که حالا در تلویزیون آشنا از آن یاد آوری  میکند، چرا در آن وقت که وی سفیر با صلاحیت آقای بوش بود،صحبت نمی کرد. فعلاً آقای خلیلزاد اظهار نگرانی از روند مبارزات انتخابات کاندیدان محترم ریاست جمهوری می نماید. از مهم ترین کار که ایشان در دوران سفیر بودنش در افغانستان  انجام داده است، ایجاد تفرقه بین اقوام ساکن کشور می باشد، که به همۀ مردم معلوم و هویداست.

اگر به طور فهرست وار کار کرد های آقای خلیلزاد را در نظر بگیریم همه اش بر ضد منافع مردم و کشور بوده است.

۱- از جمله پافشاری های وی در لویه جرگه قانون اساسی افغانستان مبنی بر قبولاندن قانون دلخواه خود بالای دیگران.

۲- جعل و تزویر در قانون اساسی کشوربوسیله دیکته کردن ایشان و به همکاری دفتر یونما ملل متحد در افغانستان و غیره غیره…

شاید به دوستان این سوال پیش بیاید که چگونه؟

وقتی نماینده گان مردم روزانه یک قانون جامع و خوب را در زیر خیمه لویه جرگه قانون اساسی تصویب میکردند، قانون مذکوررا خلیلزاداز طرف شب دوباره مورد بررسی قرار میداد ، اگر به میل ایشان نمی بود ، در قانون مذکور تعدیل بوجود میآورد. ( گاهی اضافه و گاهی هم کم میگردید).

شهکاری های دیگر وی در مقابل بعضی از استان های ( ولایات) آرام کشور است. ایشان با استفاده از قدرت و نماینده خاص بودن جورج دبلیو بوش وقتی میدید که در استان( ولایت) در شمال و یا غرب و یا هم شرق کشور آرام است و بازسازی در آن به نحو درستش جریان دارد، جناب شان را حسودی مجبور میکرد تا دست به اقدام نامشروع بزند، بدین ملحوظ ایشان دست بکار میشد تا یک هرج و مرج را در آن استان( ولایت) بوجود بیاورد و به قسم مانع رشد، توسعه و بازسازی در آن جا گردد. چون در آن وقت همه از ایشان حذر داشتند و نمی خواستند که خود را درگیر با وی سازند، چراکه خلیلزاد با زبان زور با همه صحبت میکرد. همه را به طریق مستقیم و یا هم  غیر مستقیم اخطار میداد. خود را یکتاز میدان تصور میکرد.

ایشان نقش به سزای در تفوق طلبی یک قوم بر قوم دیگر و ایجاد نفاق بین اقوام کشور داشته، که یک واقعیت انکارناپذیر است. جالب این بود خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی خود به چند چیز تکراراً تاکید کرده و میگفت : کاندیدان محترم باید منافع ملی را در نظر داشته باشد، به رای ملت که هر کس را انتخاب کردند، احترام بگذارند، در جلب اعتماد مردم کوشش کنند، از گفتار که باعث شکستن وحدت ملی میشود خود داری ورزند، انتخابات را شکل قومی نبخشند.

خوب باید به جناب شان گفت که چرا ایشان در وقت سفیر و نماینده خاص دولت امریکا بود، در باره همه این چیز های که فعلاً در مورد آن به تشویش افتاده اند ، کاری نکردند. چون از قدرت بیش از حد برخوردار بودند. میتوانستند در ایجاد وحدت ملی و یکپارچگی در بین اقوام کشور ، صلح و صفا ، بازسازی ، از بین بردن کینه و کدورت ها، خدمت زیادی نمایند. مگر متاسفانه در آن زمان نه تنها در این خصوص هیچ کاری نکرده ، بلکه در ایجاد تشنج های بیشتر در میان قشر ها ی مختلف سخت کوشیدند، نمی دانم که نفع ایشان در این مورد چه بود و وی چه سودی از آن  میبرد؟ حتماً در فکر همان مقوله مشهور کشور که ( آب را گل کن و ماهی بگیر) بودند.  هرج و مرج های زیادی را خلق کردند، توهین به مجاهدین نمودند، بلاخره باید بگویم که سوء استفاده های زیاد از صلاحیت های خود نمودند.

بدین ملحوظ بنده منحیث یک شهروند این سرزمین این را لازم می بینم که به جناب ایشان بگویم که (خینه بعد از عید ) هیچ بدرد نمیخورد.

حالا ایشان میخواهد از رسانه ها استفاده کرده و نکته نظر های ناپسند به مثل قومی سازی انتخابات و غیره… که هیچ به نفع کشور و مرد م نمی باشد را ، ارایه بدارند. این به شکل مردم را به تشنج دعوت کردن معنی میدهد، فعلاً آقای خلیلزاد میخواهد تا از این طریق نفاق که خود و همکاران هم فکرش در کشور پاشیدند ، به آن بیشتر دامن زند. در این وقت حساس همچون اظهارات؛ کینه های درونی آقای خلیلزاد را نمایان می سازد ، به عوض اینکه وی در پرده تلویزیون حاضر گردد و از مردم پوزش بخواهد ، هنوز هم در فکر اینست که چگونه بتواند درز ها و تفرقه های بیشتررا در بین قشرهای جامعه ایجاد نماید. البته باید یاد آور شد که  خلیلزاد سیاست های خطرناک را در پیش گرفته  تا ازین طریق بدبختی های زیادی را نصیب مردم مان نماید. این اظهار نظرها از دلسوزی نبوده، بلکه از نیات شوم وی سرچشمه میگیرد. چرا که هنوز هم خلیلزاد به این فکر است که، مردم را میتواند به آسانی بین خود به جنگ اندازد.

ولی باید یک نکته را برایشان بگویم، آن اینکه دیگر افکار فاشیستی و برتری جوی، نمیتواند در افغانستان جایگاه داشته باشد. چون تمام مردم و به خصوص قشر جوان این سرزمین دیگر بخوبی همه چیز را میفهمند، به آسانی میتوانند تحلیل و تجزیه نمایند که چه به نفع کشور و مردم شان تمام میشود و چه به ضرر آنها.

مردم عزیزو غیور !  بیایید دیگر وقت ندهیم که هرکس و ناکس بیاید و سرنوشت مان را به بازی بگیرد.

ملت آگاه! با تمام قوت که دارید در انتخابات پیشروی اشتراک کرده ، به کسی رای تان را بدهید که از بین تان برخاسته و همیشه در جمع تان بوده و از درد و رنج تان کاملاً آگاه است.

ملت فهیم و دانا! کسی را  انتخاب کنید تا جواب دندان شکن به دشمنان قسم خوردۀ داخلی و خارجی تان باشد. بلاخره سرنوشت تان را بدست خود تعیین کنید، نگذارید دشمن  داخلی که بدتر از دشمن خارجیست، سرنوشت تان را رقم زده و آنرا به چالش بکشد.

خواهران باغیرت و باهمت، برادران شجاع و با متانت، مادران و پدران مهربان ؛ بیایید همه با هم به پای صندوق های رای رفته و رهبر شایسته ، خلیق و آگاه ، دلسوز و خدمتگار پنج سال آینده خود را تعیین نماییم.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا