خبر و دیدگاه

تماس مخفیانه مشاورین و اعضای بلند پایه ی کابینه کرزی با داکتر عبدالله

Karzai_drabdullahjalabadcrow

تزلزل فکری و کاهش اعتبار یاران اقای کرزی روز به روز افزونتر از پیش میشود و این وارخطایی سبب شده است که یاران در ظاهر وفادار آقای کرزی بخاطر جای پا یافتن فردای خویش وگریز از حاکمیت بدنام وتیم قاچاق آقای کرزی در صدد این شوند که زیرزمینی با داکتر عبدالله، نامزد نسبتآ موفق این دور ریاست جمهوری تماس بگیرند وبیوفایی خویش را نسبت به تعهداتیکه دراین کابینه داشتند زیرپای نهند؛ اما من به جناب داکتر عبدالله عبدالله برادرانه توصیه میدارم که، فریب چنین اشخاص وافراد بی خاصیت واستفاده جوی را نخورند ودر مورد هرکدام این کسانیکه تماس گرفته اند ، از دقت کامل کار بگیرند ومانند آقای کرزی احساسی بر خورد نکنند.

میگویند که دربارها را در طول تاریخ در باریان بسوی فساد کشانیده اند واداره اقای کرزی نمونه مثال است که ما همه شاهد غرق آن در دریای پر تلاطم فساد هستیم وبدون شک بخش عمده این فساد از سوی همین مشاوران و وزرای انتخابی خودش طرح ریزی گردیده وبار آنرا امروز مردم وبدنامیش را آقای کرزی واهل خانواده اش میکشند وجنون قدرت خواهی که این مشاوران واعضای کابینه اش، در ذهن اقای کرزی وبر ادرانش تذریق کرده اند، دست به هر گونه کوشش های غیر ا نسانی در جهت نفی شخصیتهای با اعتبار این سرزمین زده ومیزنند. مثال برجسته ای آن ترور آفتابی آقای کاظمی ویارانش در بغلان ودراین روزها ترور مسول کمپاین شخص داکتر عبدالله عبدالله درولسوالی نجراب  است . ما تا ختم انتخابات شاهد بسا عملکردهای نا شایسته ای دیگری از این گروه جنون زده خواهیم بود.

البته یک دلیل دیگر گرفتن تماس مشاورین وتیم کاری آقای کرزی با داکتر عبدالله را تحلیلگران د راین میدانند که، دراین اواخرکارکردهای نا عاقبت اندیشانه ی یاران بسیار نزدیک وهمتبار آقای کرزی، در برابر آن عده مشاوران ویا اعضای کابینه ای بوده است که، از تبار وقوم آقای کرزی نیستند وبنابر مصلحت وپوره ساختن سهم ساختگی وعوامفریبانه این نظام قومگراغرض فریب دیگر اقوام بوده است.رهبریکه صداقت، شجاعت ، بصیرت وگذشتن ازمال واقتصاد شخصی ، در راه آزادی ودموکراسی ومردم سالاری را در خود نداشته باشد، کشور دچار درماندگی ومردم گرسنه وبیکار وگرفتار فقر وبیچارگی میشوند.

من تعجب دراین میکنم که، یک تعداد احزاب ورهبران این احزاب روی کدام دلیل خود را شریک بدنامی وفساد حاکمیت اقای کرزی ساخته ومیسازند ودر سخنرانیهایشان بدون اینکه خم به ابرو بیاورند، با سفید چشمی ودیده درایی از کارکردهای ناکرده ای آقای کرزی با اظهار دروغهای شاخدار پشتیبانی میکنند ومردم را با بیشرمی وقباحت چهره فریب میدهند ودم از معامله وتقسیم چوکی بر مبنای دادو گرفت سیاسی میزنند واز عواقب چنین حکومت که بر مبنای معامله ایجاد میشود، لحظه ای نمی اندیشند که ایا چنین حکومت که تغیر بنیادی را در بر ندارد وکمافی السابق در راه فساد افرینیش دوام میدهد ، درد کجای این همبودگاه واین مردم رنجور را دوا خواهد کرد؟ نتیجه اش این است واین خواهد شد که ، افراد واشخاص آن مانند اکنون از بدنه اش میگریزند وخود را دور میسازند ودست معامله را با کسانی پیش مینمایند که، گولشان را هرگز انسانهای با تجربه وخدمتگار مردم نخورده ونخواهند خورد؛ به امید پیروزی حق بر باطل وحکومت مردم بر مردم ، بر حکومت تک اندیشی ودیکتاتور توتالیتر ، قومگرا وفرهنگ ستیز.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا