خانه » خبر و دیدگاه » روزنامه “گاردین” رهبری حکومت افغانستان را بنام” خران” خطاب کرده است

روزنامه “گاردین” رهبری حکومت افغانستان را بنام” خران” خطاب کرده است

guardian_journal

این یک حقیقت تابنده است که نظامهای دست وپا بسته بستونهای قدرت بیگانه باید چنین صفات توهین آمیز؛ نهایت مغایرکرامت انسانی را ازسوی مطبوعات باداران شان بشنود. زیرا حکامیکه ازخدمت و قناعت مردم شان روی گردان شده ودربازاردلالی ومعامله گری با قانون شکنی وشعبده بازی مصروف پرورش وحمایت ازجنایتکاران وقاچاقچیان مواد مخدرورشد حساسیتهای قومی دربین شهروندان کشوربمنظورکسب حاکمیت وارضای امیال بیگانه گان باشد سلسله این توهین ها قابل توقع وفهم است. زیرا حکامیکه تاروپود روابط شان با ملت پوسیده وبباد هوا رفته باشد دیگربیش ازیک تفاله سیاسی دردامن بیگانه ها نیست. رهبری یک نظام سیاسی که نیروی فعل وانفعالات خود را ازانرژی لایزال مردم اش حاصل کرده باشد دارای حاکمیت ملی بوده وهمیش با شان وشوکت ملی عمل کرده با وقاروسربلندی درمحافل جهانی ظاهرمیشود وحرف ملت خود را درین مجامع اظهارمیکند ولی زعیم پوشالی که تاروپود پیوندش با مردم وافتخارات تاریخی وطنش گسسته باشد واستواری حاکمیت آن بریسمان دیگران تکیه داشته باشد الزامأ حضورآنها درمجامع سیاسی با چهره زرد وجبونانه صورت گرفته وبرای تحکیم تنابهای خیمه قدرتش ازدیگران طالب لطف ومرحمت میشوند. هرگاه مجامع جهانی نیرووتکیه گاه زعامت یک کشوررا ناشی ازتوانائی ملی آن بداند به هیچ صورتی این تهوروجسارت را بخود نمی بیند که رهبری آنرا بگله ” خران” همسازی نماید. زیرا درآنصورت این توهین بحرمت یک ملت سرمیخورد که قابل گذشت ومدارا نیست.

انسانهای دنیای امروز درروشنی چراغ تکنالوژی رسانه ئی عصرحاضر، با بینش وتجارب زندگی سیاسی شان درجریان وقوع تمام حوادثی اند که بیرون ازکشورهای شان حادث میشود. بنأ آنها شیوه های حکومتداری درافغانستان را با تمام مناسبات داخلی وخارجی آن که درنتیجه عملکرد های مغرضانه وقوم گریانه کرزی موجب نابودی میلیاردها دالروضیاع غنی ترین فرصتهای مثمرزمانی درافغانستان شده میدانند. با ارزیابی این مصارفات هنگفت دالری وفرصتهای ازدست رفته دردوره هشت ساله حاکمیت کرزی محافل تحلیلگرجهان به این نتیجه رسیدند که درسالنامه های اجرأت دولتی آقای کرزی درهیچ زمینه ای مرکزتوجه یافت نشده است. آن مکاتب بی تعمیر، شاگردان بی معلم ومعلمان بی معاشی که کرزی بعنوان دست آورد حکومتش درزمینه رشد معارف درهرمحفل دوباره جوی میکند فقط خود را مورد تمسخرقرارمیدهد. برخلاف اظهارات کرزی معارف بهیچ وقتی چنین مورد بی توجهی دولتها قرارنداشته. زیرا درزمان حاکمیت کرزی فارغان موسسات معارف بنسبت عدم کاریابی درآغوش میهن شان جنازه های شان ازکانتنرها ویا ازعمق دریا ها بدست میآید ویا اینکه درکشورهای همسایه مورد کارهای شاقه توأم با توهین قرارمیگیرند. روی همرفته تمام محافل انسانی درجهان به این نتیجه واحد رسیده اند که حکومت کرزی یکی از بی کفایت ترین واحدات سیاسی درجهان بوده که مطابق بکفایت و شایستگی آن افغانستان را بمحل مصعون برای کشت وتجارت مواد مخدرتبدیل نموده وخودش دربازارمعامله گری بخاطرملحوظات قومی بقای حکومتش قاتلین، اختطافگران وقاچاقچیان مواد مخدر وتروریستها را نوازش وعفومیکند. با تعبیروتفسیرهای دلخوهانه مواد قانون ازطریق تیم عدلی وقضائی اش قانون شکنی میکند، به ایجاد زمینه های تفرقه دربین اقوام ساکن درکشورازوحدت ملی پیشگیری مینماید، با سیاستهای دنباله روی ازاقتصاد بازارآزاد فرعون های قدرت ونمرود های ثروت را درلایه های زندگی اقتصادی واجتماعی جامعه افغانستان پرورش داده ومردم را بسوی فقروتنگدستی عقب زده، واحدات خود کاررا بنفع حاکمیت درزیرنام کمیسونها وارگانهای مستقل ایجاد کرده وسرانجام با تعبیروتفسیرجعل وتزویر قانون بعد ازماه جوزا بقدرت نامشروع خود را ابقا نموده. بنابراین ناهنجاریها وناتوانیهای قانونی وخود سریهای ماورائی ازقانون که حکومت آقای کرزی درحق یک ملت محتاج وجنگ زده درطول عمرحاکمیت آن انجام داده خواهی ویا نخواهی وجدان آدمی بعضی ازمحافل خارجی را آزاریده وبیدارمیسازد تا کرزی و تیم فاسد او را بلقب ” خران”خطاب کنند. سه ماه قبل حامیان امریکائی کرزی حکومت اورا فاسد وحکومت مواد مخدراعلان کردند وامروزدرمطبوعات غرب بنام ” خران” نام ونشان میابند اگراستخاره جناب صبقت الله خان مجددی مشمول برکت شود واین تیم فاسد بسرسالاری آقای کرزی باردوم درآسمان سیاست افغانستان چشمک بزند نمیدانم این نشریه ” گارین” چه لقب دیگری درنام ونشان اعضای حکومت شان انتخاب خواهد کرد؟ حالا که جناب حامد کرزی درین مدت زمان هشت سال درروند عملکرد های ناسالم وناکام امنیتی، اقتصادی واجتماعی اش که مولود سیاستهای اجنبی پروری، گروه گرائی وتبارگرائی آن بوده؛ ساحه کشوررا ازنا امنیها تنگ وپای ملت را ازپی نان فرزندان شان لنگ ساخته؛ چه راهی غیرازتحمل چنین توهین تا هنوزنا شنیده درعنوان هیچ حکومتی دارد؟ آیا این لقب؛ بیگناهی ملت افغانستان را که تا هنوزهرچه را در مورد کثافت کاریهای این رهبری خود کامه ای مستوربه لباس دیموکراسی گفته است ثابت نمیکند؟. کرزی اگرانتخات اختیاری مردم است ودرنتیجه صندوق پری های کارمندان گماشته شده ازسوی خارجیها برمردم ما تحمیل نشده باشد باید ملت وفا دارش ازکرامت انسانی آن درقبال این توهین بزرگ بانمایشات خیابانی دفاع نمایند!!  زیرا همسازی سران یک کشوربا ” خران” درهیچ قاموس سیاسی وجود ندارد. این اولین توهین سیاسی به این تندی است که درجهان به رهبری سیاسی یک کشورازسوی یک نشریه با اعتبارخارجی نثارمیشود. اگرچه پوست روی آقای کرزی درکوره فساد اداری وقانون شکنی پخته شده که نقش چنین توهین را نمیگرد ولی وای بحال کسانی که برای کرزی خدمت کمپائنی دارند که با گرفتن نام کرزی ازشوق امتیازات لعاب لذت ازدهن شان افرازمیشود!! نمیدانم که این گروه ها واشخاص چه ارزشی بغیرازارضای امیال نفسانی شان برای خویشتن قایل اند که با چنین تیم منفوری خدمت قابچه چینی دارند؟

بهرحال کرزی میداند ومنطق دفاعی آن دربرابراین ضرب زبان مطبوعات زورمندان حمایتگرآن؛ ولی  آنچه که برای ما قابل درک میباشد وسعت رسوائی وابتذال نظام است که حاکمان آن بچه غلظت مورد لعنت وتنفرقرارمیگیرد !!. اما بازهم دست بدامن خارجیها میزند تا اورا باردیگردرمسند رسوائی قدرت برساند وگروهی هم مثل آقای محقق، اکبری، ودوتستم گوشه چپن او را گرفته اند تا درعمق فساد ورسوائی صاحب وزارت وولایت باشند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com