خبر و دیدگاه

حامد کرزی پنج قاچاقچی محکوم بحبسهای شانزده تا هجده سال را سخاوتمندانه مورد عفوحاکمانه خویش قرارداد

karzai_prisoners

بعد ازسالها جنگ ومقاومت بخاطرآزادی خاک واراده عمل بازهم ملت ما به اثرغلبه سیاستهای اهریمنی کشورهای بیرونی با تبانی بگروه ها وشخصیتهای مزدور بی ماهیت داخلی که منافع شان درتباهی کشورومردم ما با هم گره خورده آن فرصت را نیافتند تا بیک نظام سیاسی مستقل با اراده وبا کفایت که حافظ منافع ملی وحقوق شرعی ومدنی شان باشد دسترسی حاصل نمایند؛ بلکه اعتبارملی، غرورانسانی وحقوق شرعی ومدنی شان نثارهوا وهوس حکام مزدوروخائنی بوده که تاروپود بقا وهستی شان بحلقه کمربند نیروهای نظامی واستخباراتی خارجی بسته بوده که آنها را خلاف منافع کشورومردم ما با اعطای یک امتیاز حاکمیت بی اختیاربخطوط منافع جهانی شان میکشانند. این شخصیتها که درمحوراهداف بیگانگان قراردارند وبا اتکا بستونهای قدرت آنها همه دارونادارشخصیتی واخلاقی شان را خرچ راه وصول جایگاه حاکمیت بی اختیارمیکنند دیگرعاری ازحیثیت ملی و روح مستقل وطنی میباشند. زیرا دست حمایت قدرت خارجی که دربالای سرشان قراردارد روح جاطلبی را موازی به اجنبی پرستی درروند فکری واخلاقی آنها تقویت کرده ودرنتیجه شوروشوق وطن خواهانه را درآنها آلوده ومکدرمیسازد که دیگربه عنصر فخرومباهات ملی لزومی نمی بینند. درست ازهمین موقف وخاستگاه نا مقدس است که جهت حرکت وعملکرد این مهره های ذیقیمت کف دست اجنبیها؛ اول بسوی بقای منافع حامیان خارجی شان مشخص میگردد ودرمرحله دوم درمسیرمنافع شخصی وگروهی خود شان پیش میروند. ازآنجایکه این اشخاص بحاکمیت ملی وآزاد منشی اعتنائی ندارند بنأ دست آزادی، درعرصه قانون شکنی وخلاف ورزی ازدائره اختیارات ومحدوده های وظیفوی خود دارند.

حامد کرزی ازهمین قماش افراد است. چون او درین مدت زمانی هشت سال حاکمیت خویش نشان داد که اودرخط اهداف کشورهای بیگانه ومنافع قومی وگروهی خودش قرارداشته وبا قانون شکنی وبی اعتنائی درحقوق مردم کشور؛ درماورای اختیارات قانونی آن درمسیرسیاستهای معامله گری وقانون ناپذیری حرکت کرده وهرآنچه که حرص وآزمندی قدرت وثروتش را ارضا نماید از قربانی کردن عزیزترین موازین حقوقی واخلاقی هم کوتاهی نمیورزد. اوبا چنین بینش وبرداشت حقوقی واخلاقی ازکرسی قدرتش؛ بسلسله دلسوزیهای غدارانه به تعداد پنج نفرقاچاقچی مواد مخدر را که بجرم قاچاق ۱۳۰ کیلوگرام هروئین هرکدام شان بحبس شانزده تا هجده سال ازسوی دادگاه های عدلی وقضائی افغانستان محکوم شده بودند مورد عفو ورهائی قرارداده است. ازاین پنج نفریکی خواهرزاده ودیگران ازجمله اقارب حاجی دین محمد والی سابق کابل میباشد که فعلأ ریس ستاد انتخاباتی کرزی درکابل است. شخصی بتخلص “برمک” یکی ازسخن گویان مقامات عدلی حکومت رهائی این پنج قاچاقچی گران جرم را ازسوی حامد کرزی پذیرفت که اوچنین جرم را مرتکب شده است .

اگراصول عدلی وقضائی دولت مبتنی براین عدل وانصاف باشد که رئیس جمهوربحیث فرد غیرمسؤل ویک موجود مافوق قانون حق دارد که هرحکم قضائی را حتی درمورد مجرمین مواد مخدروقاتلین ملت را ملغی نموده وآنها را ازبند آزاد ودوباره عازم مراکزجنایت ورزی بسازد، درآینده برای این جنایتکاران وعمال مافیای مواد مخدرکه شفاعتگرانی چون آقای کرزی دربدنه حکومت وجیبی هم پرازثروت داشته باشند دیگرهیچ بیم وهراسی ازناحیه اعمال وانفاذ قانون برعلیه شان باقی نمانده وسرکشی ولجام گسختگی این جنایتکاران بمعراجی خواهد رسید که درنتیجه قانون ناشناسیهای کرزی وتیم فاسدش همین اکنون رسیده است.

با منطق حکم قانون؛ عفوورهائی مجرمین قاچاق مواد مخدربیرون ازید اختیارات حامد کرزی است او با این اقدام خود درحقیقت یک تمرد بهرنه وتهورقانون شکنانه را درحریم یک جامعه  ای که دارای قانون است انجام داده است. هرگاه چنین مجرمین قاچاق مواد مخدر؛ که اسناد فزیکی جرمی شان انتقال قاچاقی یکصدوسی کیلوگرام هیروئین است و با محکومیت شانزده تا هجده سال حبس شامل لطف واحسان بیدریغ جناب کرزی واقع شده وازبند رها میشوند پس کدام نوع مجرمین باید به زندان بروند ویا دربند زندان بمانند؟  حتمأ کسانیکه بشکه مافیائی احمد ولی برادرکرزی پیوند یارانه ندارند ویا اینکه ازحواریون کرزی کسی را معرفت نداشته باشند!!. ملت ما آگاهی دارند که این اولی وآخرین خبط آقای کرزی دربرابرقانون نبوده بلکه ادامه غلطیها وجسارتهای بی اصول وناهنجاریست که جناب کرزی بارها درتکرارآن مرتکب شده ومردم از رسوائی های آن اطلاع وسیعی دارند. ولی تعجب وحیرت درین است که آقای کرزی تمام احزاب وگروه های سیاسی صد گانه کشور را با نهادهای به اصطلاح مدنی وسازمان های ناظربرتطبق قوانین بشری را جادوخوارنموده که هیچ نوع عکس العمل زنده ومشخصی را دربرابراین وقاحت های حامد کرزی درموازی بقوانین کشورومعیارهای قبول شده جهانی دررابطه بجزای مجرمین قاتل وقاچاقچیان موادمخدرکه حیات عالم بشریت را درگروه خویش دارند نشان نمیدهند. ازقرائین وروال عملکرد این بنیاد های بی بنیاد درقبال وضیعت جاری کشور طوری استنباط میشود که همه این هسته های نام نهاد سیاسی وحقوقی با یک سکوت احترام آمیزدربرابربازیهای قانون شکنانه جناب کرزی تعهد برادرانه نموده اند ویا اینکه این نهاد ها وجود خارجی نداشته وفقط با گرفتن مشت پولی با راه اندازی سروصداهای سازمان یافته، دیموکراسی سوغاتی بی محتوای غرب را با اعلان موجودیت سیاسی شان درافغانستان آرایش دادند تا توجیه ئی برای خدمات خارجیها درعرصه آزادی های سیاسی درکشورما باشد. اگرچنین نیست آیا نمیشود که این احزاب سیاسی با استفاده ازمزایای دیموکراتیک این نظام، که خود با آن باورمند هستند لااقل برای یک بار؛ ندای شان را دررفع این مظالم وقانون ستیزیهای حکومت کرزی درطی مظاهرات وراه پیمائی های خیابانی بلند نمایند؟ واقعیت اینست که این گروهک های ازهم بیخبرازبافت مردمی بیرون بوده وقادربه انعکاس درد ملت نیستند. بهمین علت این احزاب ونهاد ها بعد از اعلان موجودیت شان که تناسخ روح دیموکراسی غرب را درکالبد مرده قوانین وطن ما تصدیق نمودند یا درعالم نیستی رفتند ویا درپی امتیازومقام، درحلقه ثنا خوانی پیرشان کرزی نشستند که درعوض درد مردم درد مقام خودشان را ازدرگاه کرزی علاج نمایند ازجمله صبقت الله سنجرکفتان حلقه چند نفری به اصطلاح “حزب جمهوری خواهان افغانستان” که درد وغم خود را با احرازپست ریاست پلان وپالیسی دفترکرزی علاج کرد وبپاس این مرحمت کرزی صبقت الله خان اکنون بلبل خوش گفتارقفس آقای کرزی است که درهرجمله گفتاری آن سه مرتبه به عنوان تملق درپساوند نام کرزی “جلالتمآ جناب رئیس جمهورمنتخب افغانستان ” را درمصاحبه خویش یاد میکند.

بهرحال! کرزی برای رسیدن به حاکمیت دوردوم، درکمپائن انتخاباتی آن ازهرنوع امکانات نا مشروع استفاده میکند. اوکه کاندید اصلی میباشد چندین سب کاندید ویا کندیدان فرعی نیزدارد که تمام مصارفات کمپائن ایشان را ازامکانات دولتی میپردازد تا درروزهای نزدیک به انتخابات بنفع کرزی ازکاندیداتوری شان بگذارند.شیوه دیگرفعالیتهای کمپائن آقای کرزی ازجمله رهائی تروریستان وقاتلان حرفوی و قاچاقچیان وابسته بستون همکاریهای مافیای جهانی ازحاکمیت قانون، معاملات قدرت طلبانه با شخصیتهایکه خود تفنگسالار،جنایتکار وناقضین حقوق بشرمعرفی کرده بود بخاطرفرونشاندن تشنگی حاکمیت، استفاده نامطلوب وفریبنده ابزاری ازدین با استخدام صبقت الله مجددی بحیث استخاره چی برای فریبکاری واغفال مردم بخاطر بقای حاکمیت فاسد کرزی که اعمال ضد ارزشهای دینی هم دارد، دامن زدن به نفاق قومی و شکست وحدت ملی، دعوت عناصرمتنفذ محلی با امکانات دولتی بکابل وتوزیع هدایا بمنظورجلب نظرشان درحمایت وی درانتخابات، شروع کارپروژه های بازسازی دربعضی مناطق درجریان کمپائن بحیث یک تبلیغ انتخاباتی، وعده پنج وزارت خانه وارتقأ دو ولسوالی به سطح ولایت برای هزاره های شاخته محقق، ۲۰ فیصد چوکی های دولتی وارتقأ سه ولسوالی بولایت برای هزاره های جناح اکبری ازسوی کرزی وعده شده و شاید چند وزارت خانه را برای شاخهای خلیلی، شیخ آصف محسنی وغیره وعده سرخرمن داده باشد. بهمین سلسله آقای دوستم هم استحقاق خود را کمترازمحقق واکبری نمی بیند پس نمیدانم جناب کرزی برای ارضای این مرد چه نقشه کشیهائی درکسترش وزارت خانه ها وارتقأی ولسوالیهای آن بولایت دارد. اگرکرزی برای دورسوم حق انتخاب شدن میداشت شاید تمام ولسوالی های هزاره نشین بولایت تبدیل میشد وهم ۹۰ فیصد پست های وزارت خانه به ایشان تعلق میگرفت ومحرومیت تاریخی شان به تاسی ازسیاستهای ملی جناب کرزی برطرف میشد. طوریکه بملاحظه رسیده کرزی بحیث یک موجود هفت رنگ مهارتهای خود را دارد. او با داشتن رنگ مورد علاقه هرکس، ازین رنگها بجهت شکارعلاقمندان آن بحیث دام کسترده استفاده میکند. برای علاقمند هر رنگ دامی را بگسترد وآنرا شکارنماید. بهرحال قشرآگاه جامعه نظاره گرمسابقات تقرب جوئی آقای محقق، دوستم ودیگران درمحضرکرزی هستند وانتظارنتایج این وعده های سرخرمن را میکشند تا بدانند که آقای کرزی بچه هنری خواهد توانست که عقده های د ل ا ین عقده مندان را همواربسازد.

درین روزها که ما درمقطع زمانی تصمیمگیری؛ برای تعین رئیس جمهورآینده قرارداریم برای ما مهم است که پرونده اجرآت هشت ساله کرزی را با صداقت وجدانی مطالعه نمایم تا بدانیم که اوبا مصارفات هزاران میلیون دالردربازسازی وعماروطن چه پیشکش مشخصی دارد؟ وهمچنان با امکانات نظامی وتکنالوژی الکترونیکی که حامیان خارجی آن صاحب اند درتامین امن وثبات کشورما چه خدمت اطمینان بخشی را انجام داده اند؟ کشت،تولید،استعمال وقاچاق مواد مخدرکه کشورما را درصدربدترین معامله گران مواد مخدردرجهان قرارداده است عامل آن چیست ومسؤل آن کیست؟ چرا کشورما بسرزمین مواد مخدرمسمی میشود؟ مگرصاحب این سرزمین ملت ما نیست و با این لقب حرمت وهویت ملی ما ازسوی کشورهای خارجی مورد توهین قرار نگرفته است؟ بوی وتعفن فساد اداری دراداره فاسد کرزی کثیف ترازدریای کابل نمینماید؟ چرا ازتاثیرفرهنگ اداری وخدمات دولتی غرب بنام پروسه اصلاحات اداری وخدمات ملکی شرایط کارازدست ملت بیچاره ما ربوده میشود ومسؤل تامین کاربرای این رانده شده ها کیست؟ فرزندان مادران این خاک که درکانتینرهای سربسته بمنظوردریافت کاردرمرزهای ممالک همسایه خفه شده وحیات شیرین شان را ازدست میدهند ازکی باید سوال شود؟ چرا درین هشت سال شیرازه وحدت ملی اقوام کشورما پاره وپاره ترمیشود؟ مهاجرین ما درکشورهای همسایه چه غوغائی دارند؟ وده ها مورد دیگرقابل یاد آوریست که درشناخت اجرآت هشت ساله حامد کرزی بحیث شخص مسؤل اول کشور باید مورد نظرمردم وشخصیتهای نیک اندیش ونیک کردارکشورما قرارگیرد وبروشنی این ناکامیها وخیانت ورزیها درانتخاب باردوم آن تصمیم گرفته شود. اگرکسی بروشنی این همه ناکامهای کرزی، باردوم اراده نماید تا رای اعتمادش را بنفع کرزی استعمال کند یا توده بیخرازامورسیاسی کشوروعم درک مسؤلیت آن درارائه اعتمادش برای کرزی بوده ویا آگاهانی اند که ملت را دربند منافع شخصی شان کشانیده وبا اراده مردم شان معامله میکند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا