خبر و دیدگاه

معاملهء؛ مثلث کرزی، محقق و سید نورالله

karzai_fahim_khalili

 

در این روزها کارزار انتخا باتی جهت احراز کرسی ریاست جمهوری, بسیارگرم است حلقات ومحافل واحزاب مختلف برای اشتراک در این پروسه کاندید خودرا , یگانه, ویانهایتا  نسبت به دیگران مهم وبا اهمیت دانسته ودر جهت پیروزی آن کاندیدان درتلاش هستند ،ولی از همه مهمتر،بیشتر موضع دو حزب و دو جریان سیاسی در این پروسه بحث بر انگیز, قابل دقت است, حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق وحزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم وریاست سید نورالله! که  با آقای کرزی پیمان همکاری انتخاباتی بستند .انشقاق در جمعیت اسلامی با موضع گیری های مارشال فهیم واحمدضیا مسعود زمینه را طوری مهیا ساخت که جنبش ملی اسلامی خاموشانه جبهه ملی راترک گوید, وبه صف مقابل آن یعنی آقای کرزی بپیوندد این تغیر موضع باشورای هماهنگی سال های قبل که آقای حکمتیاروحزب وحدت ,جنبش ملی اسلامی , نقش مرکزی داشتند بی شباهت نیست. فعلا دراین پروسه بازهم همان نیروها یعنی حزب وحدت جنبش ملی اسلامی, حزب اسلامی آقای ارغندیوال, یقینا که از آقای حکمتیار فرمان میبرد, وحزب فاشیستی افغان ملت با اضافه شدن آقای کرزی پیمان همکاری بسته وبه مبارزه انتخاباتی آغاز نموده اند.

موضوع گیری های آقای محقق در این عملیه با اعمال وحرکت این آقادر وقت انتخابات معاونیت ولسی جرگه تعجب برانگیز, نیست. باوصف تراژیدی قضیه افشار که مسبب اصلی آن آقای سیاف بود محقق این مسله نادیده انگاشت ،اعتراض مردم هزاره به این عمل محقق, به همه مردم هویدا است. بازهم آقای محقق با میانجگری آقای سیاف ,دست اتحاد بسوی کرزی دراز نموده حقوق بیست فیصد ویا سی فیصد را از آقای کرزی سند اجرای اخذ نموده است, که جنبه عملی آن هم متصور نیست,زیرا تشکیل ولایت از  صلاحیت ریس جمهور نبوده بلکه از صلاحیت های ولسی جرگه است, ولی سوال اینجاست که حزب جنبش ملی اسلامی چگونه به این اتحاد پیوست؟از تشکیل جنبش در سال ۱۳۷۱ تا حال یک حلقه ویا باند انحصاری  اطراف دوستم را احاطه نموده واین جنبش را به وسایل وزرایع مختلف از مسیرملی منحرف ساخته وبه بی راهه کشانیدند از آن جمله کودتای شورای هماهنگی وایجاد اختلاف بین شهید احمدشاه مسعود وجنرال دوستم .که در این عرصه این باند موفقیت مزید داشت, پلان های این گروپ انحصاری از بقایای  بدنام وتاریخ زده حزب وطن ویاحزب دموکراتیک خلق هستند در تلاش بودند با اختلاف دوستم واحمدشاه مسعود زمینه ضعف آنها را فراهم نموده وقدرت گذشته خویش را احیا نمایند ,این خیالات آن کاملا  باطل،وتلاش آنها مذبوحانه بود .ولی اتحاد مسعود, دوستم در زمان مقاومت مردم افغانستان به مقابل طالبان ضرورت زمان بود, وآقای دوستم این ضرورت را همیش در نظر داشت, وبه شهید احمدشاه مسعود بحیث قهرمان آن معرکه مینگریست, که دوستم خود در این کارزار نقش مهم داشت.                                              

ترک جبهه ملی که در حقیقت پشت پاه زدن به تعهدات ملی ورسالت تاریخی جنرال دوستم است ،چگونه صورت  گرفت ؟بعد از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ م به قدرت رسیدن کرزی انجامید, حلقات انحصاری قدرت شیونیستی در اطراف ریس جمهور تلاش جدی را آغاز نمودند تا جنبش ملی اسلامی را تضعیف ونابود سازند, نخستین کار آنها در شمال تشکیل اتحادیه قوم برادر ترکمن بود ،در حقیقت بدنه مهم این جنبش را توسط این اتحادیه از این سازمان جدا نموده توسط عناصر ازاین قوم برعلیه دوستم  مبارزه علنی   راآغازنموده.بعداز چندی اتحادیه ی دیگر عرب ها تشکیل داده از داخل جنبش سربازگیری نمودند,و یکی از بدنه های مهم دیگر جنبش ملی اسلامی را نیز علیه جنرال دوستم برانگیختند .بعداز آن واقعه حادثه اکبربای بوقوع پیوست .یک موضوع محلی وشخصی به یک حادثه بزرگ سیاسی مبدل گشت منزل دوستم در کابل تحت محاصره قرار گرفت, درک این موضوع مشکل است که دوستم با همه هوشیاری وزرنگی در این دام وتهلکه درگیر شد که از عواقب آن تا هنوز رهایی نیافته است .دوستم در حدود کمتر از یکسال تحت نظارت در منزل میزیست که سرانجام روانه ترکیه شد ولوی حارنوال دوسیه را ختم شده اعلان داشت ,ولی در ترکیه دوستم چی سرنوشت دارد؟مردم میگویید که او در تبعید است آیا اودر ترکیه در بند ومحبوس است؟نمیتواند نمیگذارند به وطن برگردد ؟نقش دولت ترکیه دراین قضایا چگونه است همه این پرسش ها به یک معما تبدیل گردیدده .بعد از این حوادث ووقایع, این باند به فکر آن شدند نقش دوستم در جامعه کم رنگ گردید, حلقات انحصاری  وابسته به حزب وطن که اطراف دوستم را احاطه نموده بودند ,برای تطبیق پلان های شوم خود عرصه را کاملامهیا وآماده یافتند بعد از گنگره سوم جنبش ریاست حزب رابدست گرفته تحرکات ضد دوستم را آغازنمودند دوستم باید بداند عناصر که آنها در مدت ۱۷ سال که خود  آنهارا به جاومکان, به زروثروت, رسانده بود, فعلا تیشه بردست برریشهء او میکوبند .آنها که به دیدن سایه جنرال دوستم مثل موش به غارها پنهاه میبردند حال باپوشیدن  پوست شیر برمقابل وی قد علم نموده در تلویویزیون آریانا اورا فاقد صلاحیت دانسته,اورا به حیث شخصیت   نظامی که نمیتواند به سیاست مداخله نمایید توهین وتحقیر روا داشتند در حقیقت کودتای حزبی این حلقه بد نام توسط حمایهء داخلی شیونیستها وحلقات خارجی استخباراتی به پیروزی رسید است, آیا دوستم خسته ونا توان شده ؟آیا دوستم شستشوی مغزی شده است؟یا ستاره اقبال او اوفول نموده؟مذاکره سید نورالله وپورتو کول وی باکرزی با استفاده از نبود او درکشور عمل خاینا نه است که این عناصر بدنام وخادیست حزب وطن به آن اقدام نمودند نخستین صدای اعتراض ازداکترحبیب قویاش مبارز نستوه عرصه مبارزات مردمان ستم کش افغانستان در صفحه انترنیتی باقاطیعیت وجدیت ابرازگردید, در سایت خاوران انتشاریافت, که عکس العمل جوابیه آن از جانب شخص  بنام حبیب تورانی در سایت جنبش انعکاس یافت این دفاعیه کامل ضعیف,  دورازواقعات وحالت موجود کشوراست که حبیب تورانی این وصلت را یک ازدواج ندانسته بلکه آنرا یک صیغه ویا اتحاد تکتیکی احزاب وگروه های سیاسی دانسته از پورتوکول خا ینانه با کرزی دفاع نموده است دریکی پرگراف ها نوشتهءحبیب تورانی چنین آمده است:”آقای قویاش تالقانی به خوبی میدانند حزب  جنبش ملی اسلامی افغانستان یکی از نیرومند ترین حزب سیاسی کشور بوده و رهبران این حزب فرزندان واقعی و اصیل این مرزبوم را تشکیل میدهند.
فدا کاری جنرال عبدالرشید دوستم این شخص نامدار ومحبوب حماسه ساز وتاریخ آفرین که امروز ما وشما از احیا وبازسازی فرهنگ تاریخ وادیبات سخن میزنیم همین فرزند قهرمان بوددر طول سالیان دراز با مبارزات نظامی وسیاسی شبا روزی توانست دست آور مهم را به ملت بیچاره خود بدست آورد اینکه شما فرزند مجهول الهویه خدمات و احصارگری های اعضای مبارز وغیور جنبش چشم پوشی کرده ……”

تعجب برانگیزاست آقای تورانی! جای هیچ تردید وجود ندارد جنرال دوستم مرد حماسه سازوحماسه آفرین است ودر معادلات سیاسی سه دهه آخیر کشوراز حقوق حقه مردم افغانستان دفاع نموده مثال برجسته آن دوران مقاومت مردم افغانستان علیه تجاوز طالبان وپاکستان که با شهید مسعود وداکتر عبدالله در یک سنگردرنبرد بودند  همه از آن وآقفند  اورا در زمان  مقاومت در تخارستان وبدخشان پنجشیر به حیث یک قهرمان استقبال نموده به او حرمت بی پایان نمودند

آقای تورانی!

به آرشیف تلویزیون آریانا مراجعه فرمایید مصاحبه مطبوعاتی ریس معامله گرخویش سید نورالله را در این تلویزیون مشاهده نموده حتماءآن مصاحبه را دیده ا ید که باند تبهکار وخاین که شما هم عضو آنها هستید با کامل پرروی وقاحت فرمان رهبر وبنیان گذارحزب جنبش ملی اسلامی را درقسمت برطرفی خود, رد نموده, نپذیرفتید, ودوستم را فاقد صلاحیت دانسته به کودتای داخل حزب اقدام نموده وخواستید دوستم را سلب صلاحیت نمایید هنوز هم در این عرصه فعال بود ه  توطه ودسایس را ادامه میدهید گاهی از نام وشهرت ومحبوبیت دوستم استفاده نموده, به دفاع از وی برمیخیزید, این عمل به گفته خود شما پس فطرتی ودیده درایست شرم باد به شما وریس مزدورشما.

ازینکه پرتوکول همکاری خود وکرزی را یک روز بعد تر از تجلیل شهدای هفت جوزا در اختیار مطبوعات ورسانه ها قرار دادید واقعا شما به این خون شهدا که هنوز لکه های سرخ آن در جاده ها ی شبرغان رنگینی میکند حرمت زیاد گذاشته اید! مردم جوزجان ازشما سپاس گذار باشند که در روز تجلیل هفت جوزا در شبرغان پرتوکول همکاری کرزی وجمعه خان همدرد را به اطلاع وارثین شهدا نرساندید,! وگذاشتید باند جمعه خان همدرد وکرزی رامردم انتقاد نمایند .وفقظ یک روز بعد تریعنی هشت جوزا اتحاد خود را با جمعه خان وکرزی وداردسته قاتل مردم جوزجان را به مردم افغانستان ابلاغ نمودید. مرحبا به شما.امروز شما در همان جاده شبرغان که از خون شهدای هفت جوزا رنگین است ،میتینگ انتخاباتی کرزی وجمعه خان همدرد نایب الحکومه پکتیا ووزیر مشاور کرزی را برگذار نمایید بازهم مرحبا برشما.

دوستم درتنگناه عجیبی قرار دارد فکر میکنم مقاومت اش در هم کوبیده شده و شاید هم فشارهای عمال خارجی شما باعث گردد که دوستم این پرتوکول را بپذیرد, وای بر آن روزیکه دوستم چنین نمایید, درآن صورت نبززمان وتحولات دراین منطقه بگونه دیگری رقم خواهد خورد واین جنبش را  دلقک های تیپ سید نورالله وهمسان آن رهبری نموده نمیتواند وچند پارچه گی وانشعابات جنبش را تهید خواهد نمود ووظیفه خاینانه شما حلقه (مطلرود)که از بین بردن جنبش بود به نتیجه خواهد رسید .اگردوستم عیارانه ومدبرانه بازهم قدم بگذارد ,شما حتا به سایه او هم نزدیک شده نمیتوانید وبا دالرهای که در جیب زده اید فرار  این دیارمیشوید, برای جنرال دوستم که شخصیت مردمی است از جمله عیاران سرزمین ماست قبول طرح های خاینانهءشمادلقکان غیر قابل تحمل خواهد بود در صورت بازگشت تصمیم عاقلانه اتخاز خواهند نمود .هر نوع فیصله در ترکیه وتحمیل بر وی برای مردمان این سرزمین قابل قبول نخواهد بود.

آقای محقق وسید نورالله چگونه حقوق میخواهند معامله برسر کدام موضوع  است چند چوکی وزارت وولایت!

یکی ازمواد برنامه جنبش,عد م تمرکزقدرت است, آقای کرزی انتخاب والی هاوولسوال هارامی پزیرد؟ او  درمصاحبه ی جواب این طرح ها را به صراحت بیان داشت فقط دولت متمرکزی ریاستی  ضرورت دارد .تا آقای کرزی وشرکای افغان ملتی اش وتشریک مساعی باحزب اسلامی حکمتیاردولت استبدادی  ریاستی راتقویه نمایند ,آقای محقق وسید نورالله وشرکا در حکومت آینده ی احتمالی کرزی نقش جناب سهرابی , لعلی ,علی احمد خان بدخشانی وعبدالله یفتلی را خواهند داشت.


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا