خانه » خبر و دیدگاه » موضوعگیری اسماعیل خان در انتخابات ریاست جمهوری

موضوعگیری اسماعیل خان در انتخابات ریاست جمهوری

ismael_khan

خدمت سردار جهاد ومقاومت امیرصاحب اسما عیل خان!
پاسداران جهاد و مقاومت افغانستان با وجود تمام دسایس و پروپاگنده های داخلی و خارجی کشورهامختلف نزد ملت مجاهد پرور و با دیانت ما از احترام و خاص برخودار بوده و هیچ اجنبی و اجنت های خارجی که امروز حاکمیت و اداره کشور ما را به کمک اجانب و بیگانگان بدست آورده   باتمام دسایس خود نتوانسته اند که زره از پیشتیبانی ملت از مجاهدین ومقاومت گران را کم بسازد همچنان  امروز کشور های حمایت حمایت کننده شان نیز به این نقطه واقف شده اند که اینها جز جنایتکاران و قاجبران مواد مخدر دیگر از هیچ استعداد حکومتداری برخوردار نبوده ودراخیر کار باز به مقاومتگران و صاحبان اصلی این خطه رجوع مینمایند همچنان گذشت سالها نشان داده است که هیچ دولت بدون اشتراک ملت ومجاهدین نمیتواند بقاو دوام داشته باشد پایداری مقاومت و ایمان قوی همین رامردان چون سردار و رهبر جهادو مقاومت آمرصاحب مسعود شهید، ذبیع الله شهید مجاهد نستو ه و قهرمان باسازی امیرصاحب اسماعیل خان استاد خردمند و مجاهد بزرگ استاد عطا محمد نور که با همه جنایت و رشوت و ناکامی حکومت مرکزی برعکس شهر مولانا را نمونه  از باسازی و به مرکز وحدت و یکپارچه گی اقوام تبدیل نموده مرد مقاوم و سنگردار جهاد ومقاومت در قلب حاکمیت جهل و سیاهی طالب حضرت علی و صدها وهزاران قهرمان  دیگر جهادو مقاومت ملت ما بوده ومیباشد.
اما امروز که مادر آستانه دومین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور مان قرارداریم باز هم چون دوره قبل دو نیروی ویا دو گروه عمده  کاندید های خود را دارند نیروهای جهادو مقاومت که ملت افغانستان است  بهترین فرزند خود داکترصاحب عبدالله که  را کاندید نموده، که همیشه در سنگردفاع از منافع وطن و ملت قرار داشته و خواهان تغیر در زنده گی ملت زجر کشیده کشور ما و بازسازی کشور، مصرف درست کمکها و خواهان حکومت شفاف به انتخاب ملت و سهم مستقیم ملت دراداره کشور میباشد.
طرف دیگر حاکمیت برسر اقتدار که با وجود صد ها میلیارد دالر کمک کشور های دوست در طول حاکمیت بیشرمانه خود جز بدبختی فقرو بیچاره گی تضاد بین اقوام باهم برادر کشور دستاورد نداشته قرار دارند.
امروز گروپ مافیای کرزی که جز زر اندوزی و قوم گرایی چیزدیگری در بساط شان نبوده گروپ از افرا د ضعیف الایمان را که با پا گذاشتن به  ارزشهای ملی و جهاد وخون هزاران شهید مظلوم کشوربه خصوص سردار شهدا آمرصاحب مسعود با وجود هفت سال تخریب و استفاده از القاب گوناگون بدنام کننده مثل جنگ سالار و غیره ازسوی تیم بدنام کرزی باز هم بخاطر چوکی و مقاوم هلی تشریفاتی و وعده های قلابی وبدون درنظرداشت خط ومشی  و  خطوط کاری شان و عبرت ازگذشته به کرزی و بانداشت رجوع  کرده که جز بدنامی و شرمنده گی نزد ملت و تاریخ چیز دیگری نصیب شان نخواهد شد اینبار نیز باز هم با همان شرمنده گی که دیگران شان به ملت رجوع کرده و از عدم داشتن صلاحیت در حاکیمت کرزی شکایت کردند اینها هم با همان سرنوشت مواجه خواهند شد.
اما برجناب امیر صاحب اسماعیل خان اسطوره جهاد و مقاومت ملت ما است که با روشن نمودن موضع ملی خود در جمع ملت و مجاهدین و کسانیکه در فکر تغییر و تحول در ذنده گی مردم خود هستند پیوسته ونام خودرا با پاکی که تا حال در بین ملت و تاریخ زنده گی پرافتخار خویش حفظ نموده طورکه همیشه در سالهای پسین در مقابل هر نوع توطعه حاکیمت فعلی ایستاده و مقاومت نموده و بادرک عمیق که از نظام فاسد کرزی و شرکایش دارند یکبار دیگر در صف ملت مظلوم خو یش قرارگرفته که  انشاالله چنین خواهند کرد.
زیرا حاکمیت فعلی در طول اداره اش همیشه در فکر بدنام کردن و تظیعف سرداران جهاد کشور ما بوده که به یاری خداوند جز سیه روزی و بدنامی خودشان دیگری چیز نصیب شان نشده است و امروز کسانیکه در صف حاکمیت فاصد و مزدور قرار میگیرند به معنی بریدن با ملت و گذشته با افتخار شان بوده خود دانند و آخر ت شان.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com