خبر و دیدگاه

آیا نتیجۀ انتخابات افغانستان همانند ایران خواهد بود

casting_vote_afghanistan

 

با اعلام مبارزات انتخابات در ۱۵جون سال روان  ، تحرکات مبارزات انتخاباتی از جانب داکتر عبدالله وزیر امورخارجه پیشین شدت گرفته است. داکتر عبدالله که  با شعار“تغیر” وارد کار زار مبارزات انتخاباتی شده است،  حمایت و پشتیبانی جبهه ملی افغانستان  و اقشار وسیع از روشنفکران ،علما، روحانیون و نهاد های مستقل سیاسی و همچنان توده های میلیونی مردم را باخود دارد،که  از کارنامه های تاریک حکومت کرزی که انباشته از  جنایت ، قاچاق، فقر، فساد، اعتیاد، تورم، ریا و فریبکاری بوده است، بتنگ آمده و به دور برنامه های داکتر عبدالله به امید تغیر وتحول مثبت حلقه زده اند، تا بتوانند روزنه امیدی بطرف آینده  بگشایند. از طرفی دیگر تیم دولتی کرزی  فقط با تجدید سناریوی تکراری و نامفهوم تقسیم قدرت بین افراد تجرید شده و بد نام، میخواهد عمر حکومت خود را برای پنج سال دیگر طولانی سازد. کرزی که مبارزات انتخاباتی خودرا  با نصب فقط  پوستر های نمایشی بر دیوارهای شهر آغاز کرده است، با عکس العمل شدید تودهای مردمی مواجهه شده است.چنانچه سایت فارسی بی بی سی با نمایش عکس پاره شده کرزی، فهیم و خلیلی چنین تحریر داشته  است” ساعاتی پس از نصب این پوسترها شمار زیادی از آنها پاره شدند. برخورد مردم در بسیاری از خیابان ها و کوچه های شهر کابل با این پوسترها سرد و حتی گاه نامناسب بود. پاره کردن پوسترها خود حکایت از این گونه برخوردها دارد”.

انتخابات که  یکی از مهم‌ترین رکن نظام مردم سالار ی ودست آورد ثمره خون فشانی ها وایثارگری های مردمان سرزمین آریانی کهن است ،باالاخره بعد ازسه دهه جانبازی وایثارگری این حق را در یافتند تا برای تعین سر نوشت خود به پای صندوق های رای بروند و رئیس جمهور موردنظر ووکیل منتخب ولایتی خویش را انتخاب نمایند.

اما با نزدیک شدن انتخابات مردم بر سلامت و شفافیت انتخابات شک و شبهه پیدا کرده اند، که البته بار ها این شک و شبهه از جانب کاندید های مطرح ریاست جمهوری نیز بیان شده است. همچنان نهاد ها و احزاب مستقل  سیاسی و روزنامه های کابل در قسمت بیطرف ومستقل بودن کمیسون انتخابات شک و تردید نشان داده اند،  اخیراً شورای متحد ملی افغانستان بخاطر شفافیت درروند  انتخابات طرح یازده ماده  ای را پیشکش کرده که در مقدمه طرح خود چنین اشاره نموده اند.” قرار است در ۲۹ اسد سال روان، انتخابات به منظور گزینش رییس جمهور واعضای شورا های ولایتی کشور برگزار گردد.
نگرانی در مورد عدم شفافیت انتخابات، امکان دستبرد در رای مردم، سو استفاده از امکانات دولتی، نبود زمینه های برابر برای نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی و بی باوری در مورد داوری مستقلانه و منصفانه ی کمیسیون انتخابات، عمده ترین چالش هایی ا ست که فرا راه برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتیک قرار دارد.شماری نا امنی گسترده، بویژه در مناطق آشوب زده ی جنوب و جنوب شرق کشور را مانع بزرگ در برابر اشتراک آزادانه ی مردم برای گزینش رییس جمهور آینده و نمایندگان شان در شورا های ولایتی می دانند. دراین میان، امکان مداخله ی نیرو های امنیتی به بهانه ی تامین امنیت حوزه های رایدهی، سلامت انتخابات را زیر سوال می برد. این در حالیست که جلوه های استفاده از امکانات وقدرت دولتی از همین اکنون و پیش از آغاز دور رسمی مبارزات انتخاباتی، به روشنی دیده میشود”. اگر هواداران کاندیداها احساس کنند انتخابات به سلامت و با صداقت برگزار نشده است، و  گروه ها و نهاد های دولتی همانند ایران از انتخابات برای طولانی ساختن حاکمیت خود استفاده نا مشروع میکنند. مردم افغانستان همانند مردم ایران به  خیابان ها خواهند ریخت، اما با دو تقاوت بزرگ ،اول  اینکه مردم افغانستان گمان نمیرود، با شعار مرگ بر دیکتاتور بسنده نمایند ، بلکه با حمله بر ارگانهای دولتی قیام هشتم جوزای سال ۱۳۸۵ کابل را تکرار خواهند نمود .دوم در اثر تقلب در انتخابات نخست نا آرامی ها در ولایات شمال و غرب افغانستان شروع شده و دامنه آن به شرق و جنوب نیز کشانیده خواهد شد، و احتمال زیاد میرود که  شهر ها یکی پی دیگر به نفع کاندید های معترض سقوط  نمایند ، وازطرف دیگر  شاید ولایات  قندهار،هلمند توسط طالبان درکمین نشسته، سقوط وبه اشغال آنان در آید.

مردم افغانستان با حمایت از موضع سنجیده دولت آمریکا که به یک انتخابات شفاف وبدوراز تقلب تاکید ورزیده اند، واز هیچ  کاندیدی پشتبانی نمیکند، از مجامع بین المللی تقاضا دارند تا با شرکت فعال شان و نظارت بر کار کرد شفاف وعادلانه  کمیسون انتخابات مانع تقلب ودستبرد،درپروسه رای دهی  شده و از آراء آنان صیانت کنند. در غیر آن صورت، کرزی با حرکات میان تهی دیکتاتور منشانه خود میخواهد پروسه تحقق دیموکراسی را هم همانند احمدی نژاد به چالش جدی مواجهه کرده، و جامعه جهانی را همانطوریکه در مبارزه با ترویزم و مواد مخدر ناکام ساخته است، در این آزمون بزرگ و مشارکت ملی  نیز ناکام جلوه دهد.

 

 

با اعلام مبارزات انتخابات در ۱۵جون سال روان ، تحرکات مبارزات انتخاباتی از جانب داکتر عبدالله وزیر امورخارجه پیشین شدت گرفته است. داکتر عبدالله که با شعار(تغیر) وارد کار زار مبارزات انتخاباتی شده است، حمایت و پشتیبانی جبهه ملی افغانستان و اقشار وسیع از روشنفکران ،علما، روحانیون و نهاد های مستقل سیاسی و همچنان توده های میلیونی مردم را باخود دارد،که از کارنامه های تاریک حکومت کرزی که انباشته از جنایت ، قاچاق، فقر، فساد، اعتیاد، تورم، ریا و فریبکاری بوده است، بتنگ آمده و به دور برنامه های داکتر عبدالله به امید (تغیر) وتحول مثبت حلقه زده اند، تا بتوانند روزنه امیدی بطرف آینده بگشایند. از طرفی دیگر تیم دولتی کرزی فقط با تجدید سناریوی تکراری و نامفهوم تقسیم قدرت بین افراد تجرید شده و بد نام، میخواهد عمر حکومت خود را برای پنج سال دیگر طولانی سازد. کرزی که مبارزات انتخاباتی خودرا با نصب فقط پوستر های نمایشی بر دیوارهای شهر آغاز کرده است، با عکس العمل شدید تودهای مردمی مواجهه شده است.چنانچه سایت فارسی بی بی سی با نمایش عکس پاره شده کرزی، فهیم و خلیلی چنین تحریر داشته است” ساعاتی پس از نصب این پوسترها شمار زیادی از آنها پاره شدند. برخورد مردم در بسیاری از خیابان ها و کوچه های شهر کابل با این پوسترها سرد و حتی گاه نامناسب بود. پاره کردن پوسترها خود حکایت از این گونه برخوردها دارد”.

انتخابات که یکی از مهم‌ترین رکن نظام مردم سالار ی ودست آورد ثمره خون فشانی ها وایثارگری های مردمان سرزمین آریانی کهن است ،باالاخره بعد ازسه دهه جانبازی وایثارگری این حق را در یافتند تا برای تعین سر نوشت خود به پای صندوق های رای بروند و رئیس جمهور موردنظر ووکیل منتخب ولایتی خویش را انتخاب نمایند.

اما با نزدیک شدن انتخابات مردم بر سلامت و شفافیت انتخابات شک و شبهه پیدا کرده اند، که البته بار ها این شک و شبهه از جانب کاندید های مطرح ریاست جمهوری نیز بیان شده است. همچنان نهاد ها و احزاب مستقل سیاسی و روزنامه های کابل در قسمت بیطرف ومستقل بودن کمیسون انتخابات شک و تردید نشان داده اند، اخیراً شورای متحد ملی افغانستان بخاطر شفافیت درروند انتخابات طرح یازده ماده ای را پیشکش کرده که در مقدمه طرح خود چنین اشاره نموده اند.” قرار است در ۲۹ اسد سال روان، انتخابات به منظور گزینش رییس جمهور واعضای شورا های ولایتی کشور برگزار گردد.
نگرانی در مورد عدم شفافیت انتخابات، امکان دستبرد در رای مردم، سو استفاده از امکانات دولتی، نبود زمینه های برابر برای نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی و بی باوری در مورد داوری مستقلانه و منصفانه ی کمیسیون انتخابات، عمده ترین چالش هایی ا ست که فرا راه برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتیک قرار دارد.شماری نا امنی گسترده، بویژه در مناطق آشوب زده ی جنوب و جنوب شرق کشور را مانع بزرگ در برابر اشتراک آزادانه ی مردم برای گزینش رییس جمهور آینده و نمایندگان شان در شورا های ولایتی می دانند. دراین میان، امکان مداخله ی نیرو های امنیتی به بهانه ی تامین امنیت حوزه های رایدهی، سلامت انتخابات را زیر سوال می برد. این در حالیست که جلوه های استفاده از امکانات وقدرت دولتی از همین اکنون و پیش از آغاز دور رسمی مبارزات انتخاباتی، به روشنی دیده میشود”.
اگر هواداران کاندیداها احساس کنند انتخابات به سلامت و با صداقت برگزار نشده است، و گروه ها و نهاد های دولتی همانند ایران از انتخابات برای طولانی ساختن حاکمیت خود استفاده نا مشروع میکنند. مردم افغانستان همانند مردم ایران به خیابان ها خواهند ریخت، اما با دو تقاوت بزرگ ،اول اینکه مردم افغانستان گمان نمیرود، با شعار مرگ بر دیکتاتور بسنده نمایند ، بلکه با حمله بر ارگانهای دولتی قیام هشتم جوزای سال ۱۳۸۵ کابل را تکرار خواهند نمود .دوم در اثر تقلب در انتخابات نخست نا آرامی ها در ولایات شمال و غرب افغانستان شروع شده و دامنه آن به شرق و جنوب نیز کشانیده خواهد شد، و احتمال زیاد میرود که شهر ها یکی پی دیگر به نفع کاندید های معترض سقوط نمایند ، وازطرف دیگر شاید ولایات قندهار،هلمند توسط طالبان درکمین نشسته، سقوط وبه اشغال آنان در آید.

مردم افغانستان با حمایت از موضع سنجیده دولت آمریکا که به یک انتخابات شفاف وبدوراز تقلب تاکید ورزیده اند، واز هیچ کاندیدی پشتبانی نمیکند، از مجامع بین المللی تقاضا دارند تا با شرکت فعال شان و نظارت بر کار کرد شفاف وعادلانه کمیسون انتخابات مانع تقلب ودستبرد،درپروسه رای دهی شده و از آراء آنان صیانت کنند. در غیر آن صورت، کرزی با حرکات میان تهی دیکتاتور منشانه خود میخواهد پروسه تحقق دیموکراسی را هم همانند احمدی نژاد به چالش جدی مواجهه کرده، و جامعه جهانی را همانطوریکه در مبارزه با ترویزم و مواد مخدر ناکام ساخته است، در این آزمون بزرگ و مشارکت ملی نیز ناکام جلوه دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا