خانه » خبر و دیدگاه » درآخرین تحلیل، افغانستان ازعضویتش درتلویزیون جهانی فارسیگویان حوزه فرهنگی منطقه صرف نظرکرد

درآخرین تحلیل، افغانستان ازعضویتش درتلویزیون جهانی فارسیگویان حوزه فرهنگی منطقه صرف نظرکرد

 

آری هموطن فرهنگ پروروچشم براه  در جستجوی پیوستن براصل خویش ، کارشکنیهای حکومت قبیلوی وبی باور براصل فرهنگ محوری، نمی خواهد ونمی گذارد که فرهنگ دربند قرار  داده ای سرزمینت، دوباره آزاد شود وسرکشد وسرفراز وفروزنده باقی بماند. از بسیارمدت و زمان است که سه کشور فارسی زبان درمنطقه کوشش دارند که، دست به یک سلسله کارهای نیک فرهنگی ورسانه ی بخاطر یکی سازی بهتر وفشردگی  گسستهای تاریخی این کشورهای همفرهنگ وهم کیش وهمباور، بزنند ودراین راستا قرار معلوم کارها تا حدی پیش هم رفته بود وبین این سه کشورهمزبان قراردادهای لازمی نیز صورت گرفت وتا سطح دیدو وادید رییسهای جمهوری کار پیشرفت ، اما قراریکه دیروز گزارشگرتلویزیون فارسی بی بی سی از شهر دوشنبه تاجیکستان خبرداد، افغانستان دراین تصمیم نیک فرهنگی کار شکنی میکند وسران فرهنگ گسیخته ی این کشور مانع رشد وتکامل این وحدت هستند وتلاش دارند که زهر شرشان را هم دراین پیوند همگرایی فرهنگی با وقاحت چشم سفیدی بچکانند! به گفته ی این شاعرگرانمایه توجه فرماید:

غم جان و غم تن است « افغان»             

غم فرهنگ و میهن است «افغان»

از روزیکه سرنوشت این سرزمین واین مردم در بند این واژه کرخ وبی معنا وبی محتوا قرار گرفته است، فرهنگ ، دانش ، انسانیت، ترحم، جوهر، پاکی، پاکیزگی، باورمندی، اندیشمندی، همگرایی، همزیستی، مدارا ومروت همه وهمه چیز ازما فرار میکند وحتا همزبانان وهم بینشان وهم اندیشان وهم کیشان !

این وازه به غم مبدل شده وسراپاغم می بارد وغم می آورد وغم با مرگ ونیستی، غم تباهی وبربادی، غم بی فرهنگی وبی وطنی، غم ترور وانتحارگرایی؛ غم گسست وفاصله وغم قومگرایی وغرور کاذب ودر یک کلام غم « اوغانیت» سر بریدن وجان گرفتن وتریاک رواج ساختن وقاچاق به سنت اوغانی تبدیل کردن!

وزیر دانشمند واستاد سخن وسیاستمدار دانشگاه رفتهء این سرزمین هم با تآسف نتوانست رشته های از هم گسیخته فرهنگی وتاریخی این حوزه را با وجودیکه دراین راه مسوولیت داشت، به نتایج دلخواه به پیش ببرد وبه نظر من اقای سپنتا دراین کار ودر یک کلام بگویم که، در سیاست فرهنگی وتوسعه آن بیرون از مرزهای کشور، بطورقطعی ناکام، ناکام وناکام است !!

ما تا امروز شاهد تعیین بست یک شهروند افغانستانی بحیث کاردار فرهنگی سفارت خانه های افغانستان مقیم خارج نیستیم؛ وزیر فرهنگ ووزارت فرهنگ در افغانستان گرفتار چنگال دستان فرهنگ ستیز وضد فرهنگ است، ولی وزارت خارجه کشور، توسط یک انسان فرهنگ دوست وبا دانش وبا جسارت  این سرزمین اداره میشود، اما در خیال خویش نمی گذرانند که، ایا این کشور با روابط فرهنگی ضرورت دارد یاخیر؟ واین روابط فرهنگی از کدام مجرا وچگونه بایست که تحقق یابد؟

هم میهن گرانقدر! از مطلب دورنشویم برگردیم بر اصل موضوع که ایجاد تلویزیون کشورهای فارسی زبان وتدوین وترتیب فرهنگستان مشترک باشد، دراین هردو افغانستان خود را کنار زده ونمی خواهد که شامل فرهنگ رسآ وبهی تاریخی شود واز این طریق روح خفته در خاک فرهنگ خراسان زمین را دوباره بیدار گرداند وبه جهانیان بنمایاند که ما هرگز اهل خشونت وانتحار وجانگیر وجانستان وویرانگر نبوده ایم وهمیشه بهساز وبهتر پسند وهماهنگ وهمگرا وهم اندیش ودلسوز ومهربان بوده ایم واین فرهنگ خشونت بار از ما نیست وهیچگاه با ما سازگار نخواهد بود ودراندیشه ووجودما تارمحبت ودوستداشتن تنیده است وکسی که داد از فرهنگ وفرهنگ پرستی وفرهنگ دوستی وخود شناسی وخدا شناسی بزند، با کارهای اهریمن وشیطانی سازگار نمی باشد ویک انسان نمیتواند هم خوب باشد وهم بد؛ یا خوب است ویا بد، شیطان هرگز نمی تواند نیکوکار باشد، زیراکه با خصلت شیطانیش واژه نیکو سازگارنیست واگر نیکوکار شد، از راه شیطانیش برخواهد گشت ودیگر نمیتوان بر آن شیطان خطاب کرد؛

قومیکه ویرانگر باشد وتبهکاری پیشه کند، دست به هرنوع خشونت وبدکاره گی میزند واصلا با گوهر انسانی چنین کسان سازگاری ندارند وهمیشه در فکر کشتن وبریدن سر وجان گرفتن  وویرانی آبادیها ونابودی یادگارهای تاریخی ونسلهای گذشته، حال واینده هستند؛ از این گروه بهسازی فرهنگی ویکی سازی زبانی ورشد رسانه ای وهمگرایی را انتظار نباید داشت. دریغ ما از کسانی است که، تحت هدایت ورهنمایی حاکمان کار میکنند که بخواهند ویا نخواهند دراین تبهکاری شریک خواهند بود واز توان امضای یک قرارداد نیکو هم برخوردار نیستند واینها در بند چوکی دو روزه اند واز فرهنگ وکار فرهنگی بیزار ومیخواهند که با سیاست جدا از فرهنگ ، مانند کمونیستان خشک وزمخت ویک دنده به سیاست بازیهای بدون فرایندشان ادامه دهند ودر آخربا سرافگندگی اظهار پشیمانی نمایند ومانند یک تعداد از خود بیگانگان گذشته که اکنون خیلی پشیمان هستند دست به تلافی گناهان گذشته میزنند وحقایق که خود شان رقم زننده آن بودند البته درجهت برعکس آن، افشآ میدارند ومی نویسند واز واژه هایکه در قدرت هرگز بر زبان جرات آوردنش را نداشتند، بر زبان قلم می آورند ووجدان خودشان را دراین مرحله عمر پاکسازی میکنند ولی هستند کسانیکه، همه چیز را وحتا وجدانشانرا در خدمت پول وقدرت فساد آگند وحاکمان قاچاق وویرانگر وقاتلان فرزندان خوب کشور قرار داده اند ومتملقانه سر می جنبانند وقرار داد به امضا میرسانند واز خون فرزندان که بخاطر شخصیت سازی این قماش خود باخته به خاک میهن ریخته شده بود هم ابا ندارند وشرم به رخسارشان انعکاس نمی کند. باید که بدهل حاکمان خرد باخته وقاتلان فرزندان بیگناه گوشه وکنار کشور برقصند ومعامله کنند وچوکی بدست بیاورند وآبروی بریزند! وای بر ما که هنوز نادانیم! چه وقت وچه زمان ما بخود می آییم وبحال خود می نگریم ودلمان بخودمان وفرزندان همیشه زیر لگد نا اهلان وغولان بیابانی خواهد سوخت؟ چه وقت با چشم باز به حقایق روشن نگاه خواهیم کرد؟ چه وقت با سنجش خوب وبد تصمیم انسانی خواهیم گرفت؟

هموطن امروز همان روزیست که تو با وجدان پاک وبا ایمان محکم واسلامی که در روزعشراز تو یکایک باسخواست میگردد، کاری  بکن که شرمنده دنیا واخرت نشوی ! فرق خوب وبد فرق آدم خدمتگار وآدم بدکار سردمدار وستمگرقومگرا وبی عاطفه را کردن ، ادای دین اسلامی تو است ؛ شرط اول مسلمانی راستگفتن  وراست دیدن وراست اندیشی است ، اگر تودر بند فلان رهبرخود فروخته گرفتار باشی، در پیشگاه خداوند چه پاسخ خواهی داشت؟ امروز انتخابات ریاست جمهوری، شورای مرکزی، شورای ولایتی وشورای ولسوالی( شهرستانی وبخشداری) در پیشروی داری، میدانی که دادنگری تو دراین روز ترازوی حقیقت را می ازماید؟ حق بینی دراین روز وخدارا شاهد قرار دادن سرنوشت اینده تو هموطن را تعیین میکند واگر یک اشتباه در بینش وگزینشت رخ بدهد، نه تنها سرنوشت تو ، بلکه سرنوشت هزاران انسان ستمدیده وگرسنه وبی خانه وکاشانه بر باد میگردد وتو هم در پیشگاه خداوند داورپسند ودانا وتوانا، گرفتار عذاب وجدان دنیایی وآخروی خواهی شد. رایت را به کسی بده وبریز که از درد ورنج وبیکاری وبی نانی وبی سرپناهی ودرماندگی تو آگاهی داشته باشد ودر جهت حل این پرابلمها متعهدانه بکوشد ودر عمل به وعده هایش وفا کند؛ رایت را به کسی بریز که، سالها دراین وطن با درد ورنج توشریک بوده ومانند توبا شکم گرسنه خوابیده است، سرنوشت خودت بدست خودت است اگر بخواهی که این سرنوشت زندگی تو راتغیر دهد وصاحب قدر ومنزلت شوی ودر زمره شهروند قرار بگیری ، خود را از بندهر نا اهل برهان وبا خرد خودت واراده انسانی واسلامی خودت که راست وبی الایش هست، تصمیم بگیر وآزادانه نماینده ورییس جمهوری خود را برگزین وبا وجدان آسوده بخواب ودر انتظار آینده ی بهتر وهزاران بار بهتر از امروز باش !

کسی که در مدت هفت سال نتوانست شکم گرسنه تو را سیر کند، امنیت را در کشور تآمین بدارد، عدالت را باحقوق شهروندی برایت تضمین نماید، حق انتخاب والی را برایت بدهد وبازسازی را بطور مساویانه در مناطق ایجاد کند، تا مردم شریف بامیان از تنگی بی عدالتی بر نخیزند وسرکهایشان را کاهگل نمایند، چگونه باز این شخص میتواند وعده دروغین بدهد وباور پاک تو را مغشوش سازد ورایت را از طریق دلالان قدرتگرا وبنام رهبران خود پسند وراحت طلب ومعاملگر، بدزدد وتو را برای چندین سال دیگر در مصیبت گرسنگی وبیچارگی وخشونت طالبگرایی بنشاند وخود ریاست کند وبرادرقاچاق نماید ودیگر برادر بقاپد وچور کند ومشاوران از خون تو ومن ملیونها دالر امریکایی را در جیب بزنند وبخود ببالد که با رای ملت به قدرت رسیده است!

هموطن! نبشته بجا ومناسب حال شرایط امروز افغانستان را که آقای ارینفر ترتیب داده است ودر مورد رای ندادن به آقای کرزی، تغیر بنیادی در زندگی وتاریخ تو بار می آورد را بخوان وبا دقت کامل بسنج وبعد رایت را بریز ! اگر اقای کرزی خود را خدمتگار میدانست وامید پیروزی میداشت ، پیشا پیش دست به معامله وتوزیع چوکی دو روزه وفریب آینده نمی زد، چگونه میتوان باور کرد ، کسی که دیروز قاتل فرزندان جوزجان را مشاور خویش وبعدآ مدال شهکاری وبعدآ آستاندار(والی) پکتیا مقرر میکند واز وی باسخواست خون این جوانان را هرگز به زبان نمی آورد، با حامیان این فرزندان خون ریخته در آینده صادق وراست وتوغری باشد؟

ویا کسی که لشکر وحشی طالبان را در قالب کوچی با سلاح کشنده ، بسوی بهسود سوق میدهد وهزاران خانواده را بی خانه وبی زمین ویا به قتل می آورند وبعد با یک فرمان این قاتلین بدون جزا به مناطقشان بر گشتانده میشوند وخون بهسودی یک روپیه پاکستانی نزدش ارزش ندارد، چگونه میتواند صادق باشد ودر اینده اقای محقق را نفریبد ومانند بازگرد تاریخ بازهم رای کمایی کند وبعدآ کارش را بکند وتوهموطن را این آقای محقق مجبور سازد که، رایت را با زیر پای کردن وجدانت به صندوق فساد وفسق اقای کرزی قومگرا وتنگ نظر بیدانش وبسیار عقب مانده زمان بینداری ! خودت جوابگوی این انتخاب خواهی بود ودر روز پرسش از تو نمی پرسند که بدستور اقای محقق رایت را دادی ومحقق گنهکار است؛ نه خودت جوابگوی اعمالت هستی ! اقای محقق بخاطر بدست آوردن چوکی وعظمت چند روزه این کلاه را ممکن بر سرت بگذارد ولی توهم کم از محقق نیستی، هیچکس از هیچکس کمتر نیست وهیچکس از هیچکس بهتر نیست .

من تعجب به حال کسانی کردم که روزقبلی در سوگ خون جوانان شبرغان اشک می ریختند وقاتلین را ناسزا میگفتند وحامیان قاتل این جوانان را شخص اقای کرزی خطاب کردند وفردای آنروز تا هنوز اشک مادران داغدیده شبرغان خشک نشده بود که، حیاهوی معامله با کرزی این حامی جمعه خان همدرد رسانه ها را فراگرفت ولب خند های شکرپاره ای بر لبان یک تعداد ولی به گفته ی اقای پساکوهی مملو با اشفتگی وپریشان حالی، نمایان گردید، سر کی وبالای کدام کس باور باید کرد؟ آنانیکه با زرو زور تسلیمند،  پابند مردم وآبروی مردم نخواهند بود. اما تو هموطن، ازبیک، هزاره، تاجیک واوغان وجدان پاک، زمان آن رسیده است که فریب هیچکس را بنام این وآن نخوری وخود در تعیین سرنوشت خود حصه بگیری وزمان  تک حزبی ورهبر تراشی ورهبرگرایی وروشنی قرض کردن ودانش به عاریت گرفتن واز طریق رهبر خدا را شناختن وغیره ها رنگ باخته است، خودت بکوش وبدان وبیاب وروشن شو ودر ضمیرت همه چیز موجود است به شرطیکه خود را بجوشانی وبه حرکت بیاوری وبا خود باور داشته باشی ! اگر امروز هوشیار جان خود نباشی، فرداگرفتار بدبختیهای خواهی شد که با رای تو حاصلت شده است. فکرکن واندیشه نما وبعد دست بکار شو تا پشیمان نشوی در همه عمر ! شاد وسرفراز باشید.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com