خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

تندور دسایس

وطـن در آتـش بـیــداد پاکـسـتـان می سوزد نه تنها مرز تورخم ریشۀ عمران می سوزد تمام قـریه و شـهر وطـن ...

متن کامل »

زادگاه مولوی

زادگاه مـولــوی بلـخ گُـزیـن خـانـۀ عشـق و دیارِ زایـرین ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبلاد آن که در دنیا بـود خلـدبرین نـوبهــار ...

متن کامل »

گپی اندر باب شاعر

واقعیت اینست که هر پیشه یی باید تخصصی باشد ولی شاعر را نمی توان ویژه و متخصص یک نوع شعر ...

متن کامل »

بلای جنگ و فساد

ز ابــر تـیـرۀ دولـت، فـسـاد می بـارد گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت ...

متن کامل »

راه فرار

این بیشه یاد دار که جز یادگار نیست جولانگه کمند تو بهر شکار نیست هر کس که پا نها ده ...

متن کامل »

آسیاب ظلم

زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار ز پاکستان بـه جـای ...

متن کامل »

حکایت خونین

طالب مثال وحشت و جنگ و جنایت است بر جسم و جان میهن ما یک جراحت است طالب را نگاه ...

متن کامل »

شعر هائی از پرتو نادری با ترجمه انگلیسی

  Partaw Naderi   Poems translated by Sarah Maguire and Yama Yari   the Poetry Translation Centre                                            ...

متن کامل »

نالۀ سکوت

هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است گلـوی نـازک گل زیـر تیغ گلچین است به هـر طرف نگـری داغ لاله می ...

متن کامل »

اواز خدا

تا نگردد نیک و بد از هم جدا تا نیفتد ظا لما ن از دست و پا خو ن میر ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com