خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

بلای جنگ و فساد

ز ابــر تـیـرۀ دولـت، فـسـاد می بـارد گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت ...

متن کامل »

راه فرار

این بیشه یاد دار که جز یادگار نیست جولانگه کمند تو بهر شکار نیست هر کس که پا نها ده ...

متن کامل »

آسیاب ظلم

زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار ز پاکستان بـه جـای ...

متن کامل »

حکایت خونین

طالب مثال وحشت و جنگ و جنایت است بر جسم و جان میهن ما یک جراحت است طالب را نگاه ...

متن کامل »

شعر هائی از پرتو نادری با ترجمه انگلیسی

  Partaw Naderi   Poems translated by Sarah Maguire and Yama Yari   the Poetry Translation Centre                                            ...

متن کامل »

نالۀ سکوت

هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است گلـوی نـازک گل زیـر تیغ گلچین است به هـر طرف نگـری داغ لاله می ...

متن کامل »

اواز خدا

تا نگردد نیک و بد از هم جدا تا نیفتد ظا لما ن از دست و پا خو ن میر ...

متن کامل »

جنگ و صلح

جنگ و صلح ما به غـرقابِ بلا افتاده است سـرنوشــت مـا بـه چنـگالِ سـیا افتاده است میهـن ما کـورۀ جنگ ...

متن کامل »

راه سعادت

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست نغمه ی تکرار و بی اهنگ ماست این حقیقت ظلمت است زان اعتما د اعتماد ...

متن کامل »

عطر آزادی

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com