خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

روشنايي در خون…

آسمان خون وزمين خون ودل ماخون است قصه ي هرشب وهرروز درينجا خون است مادرم خون وپدر خون وبرادر هم ...

متن کامل »

آتشفشان خون

دنـدان گـرگ حلـقــوم آهـو گـرفته است کفـتـار پـیـر لاشــۀ بـد بــو گـرفته است شـیر ژیان اگـر بـه شجاعـت بـود شهیر ...

متن کامل »

کشاکش خونین

  مـلا عمـر بـه نقـشـۀ دشـمن امیـر شـد میهن بـه چنگ ناتو و طالب اسیر شد جـنـگ و فـسـاد بـاب ...

متن کامل »

سروده هایی از پرتو نادری

(1) امشب برای خودم می گریم و برای سرزمینم که پیراهن پار پارۀ بی پناهی بر تن دارد وانگور باغ ...

متن کامل »

توفان جنگ

میهـن ما مـرکـز جـنگ جهـانی می شود جنگ قدرتها به کشور جاودانی می شود داسـتان طالـب و داعـش نمی گـردد ...

متن کامل »

شادی و طرب

گــوشــۀ ابـرو نمـود و عـیـد شد جشن و شادی وطرب جاوید شد درب کندوی عسـل را بـاز کـرد بـوسـه در ...

متن کامل »

از شعر گزیری نیست

در سالهای اخیرالهۀ شعر کمتر به دیدار من می آید؛ حتا شبانه ها هم که بسیار دلتنگم. من نیز او ...

متن کامل »

تندور دسایس

وطـن در آتـش بـیــداد پاکـسـتـان می سوزد نه تنها مرز تورخم ریشۀ عمران می سوزد تمام قـریه و شـهر وطـن ...

متن کامل »

زادگاه مولوی

زادگاه مـولــوی بلـخ گُـزیـن خـانـۀ عشـق و دیارِ زایـرین ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبلاد آن که در دنیا بـود خلـدبرین نـوبهــار ...

متن کامل »

گپی اندر باب شاعر

واقعیت اینست که هر پیشه یی باید تخصصی باشد ولی شاعر را نمی توان ویژه و متخصص یک نوع شعر ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com