خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

خــواب هــای آشــفته وزیر دفــاع

وزیر دفــاع برای تعبــیر خــواب هــای آشــفته اش از باریدن آتش از آســمان نزد صبــغت الله مجــددی مــراجعــه میکــند جناب ...

متن کامل »

کچــالو مــال مــلا اشــرف غنــی

از جــور روزگــار شــاه حســین مــرتضــوی همســنگر قســیم اخگــر کچــالــو مــال مــلا اشــرف غنــی شــد :توجــه خــواننــدگــان گــرامــی را به ...

متن کامل »

وزرا و وکــلا مســول خــون ســربازان شــهید

ادعــای معــامــله وزرا و وکــلا بالای خــون ســربازان شــهید یک افــترای محــض و توطــئه دشــمنان وطــن اســت به همگان معلوم ...

متن کامل »

اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند

نمــاینــدگــان کــه مــی خــواســتند مســولــین امنیتــی را به جــرم غــفلت وظــیفوی اســتیضاح کــنند خــود در اثر نا آشــنایی با مــواد ...

متن کامل »

شـــک درعـــدالـــت الـــهی

وجـــود تبعیـــض جنـــسی و بی عـــدالتـــی در طـــریقه بدســـت آوردن کـــلید بهشـــت و پاداش آن برای مـــردان و زنان  من ...

متن کامل »

یونیفــورم اســلامــی مکــاتب دخــترانه

حجــاب اســلامــی مــریم غنــی منحــیث یونیفــورم رســمی مکــاتب دخــترانه کشــور تصــویب شــد در تاریخ معاصر جهان فقط دو شخصیت سیاسی ...

متن کامل »

گــلمِ گــلم جــمع جــمع شــد

بالاخــره پاکســتان و بادرانش مــوفــق شــدند که گــلمِ گــلم جــمع را جــمع کــرده و از نوکــر شــان را در افغــانســتان ...

متن کامل »

قــرص افغــانیت و شــربت ولایت

قــورت کــردن قــرص افغــانیت بدون شــربت ولایت به یقــین گــلون اســتاد عطــا را پاره میکــرد خــواهی که دل دلبــر تو ...

متن کامل »

تعـــادل قـــومـــی در بیـــرون از زندان بگـــرام

.مـــلا اشـــرف غـــنی در بیـــرون از زندان بگـــرام هـــم تعـــادل قـــومـــی را میـــان اقـــوام مخـــتلف کشـــور برقـــرار کـــرد معنــی بلنــد ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com