خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

جــایزه نوبل صــلح برای راکــتیار

گفــته مــی شــود کــه گلــب الــدین راکــتیار برای دریافــت جــایزه نوبل صــلح از طــرف امــریکــا نامــزد شــده اســت. اگر گذشته ...

متن کامل »

مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری

اولیــن دور مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری در مــزار شــریف میــان پهلــوان احــمد ایشچــی و پهلــوان آصــف مهمــند برگــزار شــد پهلوان ...

متن کامل »

نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب

ســرقمــندان قــوای مســلح افغــان فقــط  یک هفــته بعــد از قتــل عــام اهــالــی میــرزوالنــگ به کمــک شــان شــتافــت یک هفته قبل ...

متن کامل »

جــوی خــون در هــرات

برادران ناراض اشــرف غنــی و همســنگران راکــتیار در مســجد جــوادیه شــهر هــرات جــوی خــون جــاری کــردند برادر راکتیار به درگاه ...

متن کامل »

رســوایــی مغــز متفــکر

.مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت :توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز ...

متن کامل »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

  !پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن :توجـه شـما را ...

متن کامل »

نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

  گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار حکایت میکنند که روزی قدوس قولته ...

متن کامل »

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو، مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید ...

متن کامل »

بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند

بقـــه تقـــلید از مـــار کـــرد، لخشـــید، کـــون ره افـــگار کـــرد دیکتاتورشدن هم یک پوز و چنه می خواهد اگر به ...

متن کامل »

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com