خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

بیـــانکـــا ترامـــپ در جمـــع شـــکننده هـــای وضـــو

قـد و بالای بیـانکـای جـوان با لبـاسـهای نیمـه عـریانش وضـوی خـادمـان حـرمـین شـریفـین و دل عـاجـزه هـایشـان را شـکسـتاند بیانکا ...

متن کامل »

اشـرف غنـی دوسـتم را ذریعـه توپ ایشـچی به ترکـیه پرتاب کـرد

بالاخـره قـومـاندان اعلـی قوای مسـلح افغـانسـتان مجـبور شـد کـه دوسـتم را ذریعـه توپ چـارصـد و بیسـت ملـی مـتری ایشـچی به ...

متن کامل »

وحــدت و همســنگری اشــرار و کفــار در زیر چــتر پشــتونوالــی

.جنــگ و کشــتار اشــرار و کفــار یا اســلام و کمــونیــزم در حقیقــت قصــه لحــاف مــلانصــرالــدین بود .توجــه دوســتان را به ...

متن کامل »

گاو پيـر و خـواب کنجـاره

گاو پيـر کـه همـیش خـواب کنجـاره مـی دید و هـوای امـارت اسـلامی به سـرداشـت حـالا از جـور روزگـار در پشـت ...

متن کامل »

‘ســخنرانی راکـتیار در شـیطان گمک لغمـان’

جــناب گلــب الــدین راکــتیار فــرمــودند کــه باید بالای اعمــال گــذشــته یک بیــل خــاک فــرامــوشــی انداخــت و ازین پس فقــط از ...

متن کامل »

قــومــندان قــول اردوی شــاهــین محکــوم به اعــدام شــد

!جــناب مهمــند کــتوازی قــومــندان قــول اردوی شــاهــین به جــرم غفلــت وظیفــوی و خــیانت ملــی محکــوم به اعــدام شــد درینکه در ...

متن کامل »

کــرزی قـاتل ســربازان قــول اردوی شــاهــین

کــرزی به انتــقام بمــباردمــان برادران ناراضــش در پکــتیا برادرا ن ناراض دیگــرش را در بلــخ فــرســتاد !برادران ناراض و طلاب ...

متن کامل »

بالاخــره کــار به اهــل کــار ســپرده شــد

مــلا اشــرف غنــی بالاخــره بعــد از مصلحــت جــویی هــای بیجــا کــار را به اهــل کــار ســپرده فــاروق وردک را مســول ...

متن کامل »

قـــاتل شـــناخـــته شـــده در ســـیاه چـــال

مـــلا اشـــرف غـــنی با آرای قـــاتل شـــناخـــته شـــده بر اریکـــه قـــدرت تکـــیه زد و بعـــد او را به ســـیاه چـــال ...

متن کامل »

غـــیرت افغـــانی حـــامـــد کـــرزی خـــون او را ســـخت به جـــوش آورده

حامد کرزی گفته اگر امریکا این مادر بمبش را در آنسوی خط تحمیلی دیورند بالای خاک برادران خونی ما پرتاب ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com