خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

راننــدگی در معیــت محــرم

  بعــد از عــربســتان دولــت اســلامــی افغــانســتان نیــز به زنان افغــان رســما اجــازه راننــدگی داد عربستان سعودی به مثابه قبله ...

متن کامل »

راکــتیار در آغــوش ســفیر امــریکــا

راکــتیار گفــت من از امــت رســول الله نبــاشــم اگــر زیر چــتر دولــت اســلامی افغــانســتان ســفیر امــریکــا را ســخت در آغــوش ...

متن کامل »

مــولــوی تره خــیل بســوی پنجــشیر

مــلا اشــرف غنــی مــولــوی تره خــیل را بســوی پنجــشیر دنبــال توت و تلخــان فــرســتاد. به همگان معلوم است که این ...

متن کامل »

دســت هــای پشــت پرده

گــروه حقیقــت یاب حــزب اســلامی به دســت هــای پشــت پرده در پرتاب کفــش بســوی حکمتــیار دســت یافــت ! قرار تحقیقات ...

متن کامل »

ضــرب کفــش بد تر از ضــرب شــمشیر

!ضــربات کفــش هــای کهــنه هــراتیــان خــواب امــارت اســلامی را از چشــمان راکــتیار بیــرون کــرد بدون شک گلب الدین راکتیار دست ...

متن کامل »

خطــاب به چــوکــی هــای خــالی

!اشــرف غنــی خطــاب به چــوکــی هــای خــالــی ســراســر جهــان را به صــلح ، دوســتی و برادری دعــوت کــرد سران کشورهای ...

متن کامل »

تعــادل قــومــی در اداره امــور

اشــرف غنــی عــلاوه بر زندان بگــرام تعــادل قــومــی را در اداره امــور ریاســت جمهــوری نیــز برقــرار کــرد حکایت میکنند که ...

متن کامل »

نیــرنگ جنــگ و آشــتی

جنــگ تان صــلح و صــلح تان جنــگ اســت ، کس نمــیداند این چــه نیــرنگ اســت ! اگر قبول کنیم که ...

متن کامل »

فتــوی جهــاد و گــوشــت خــوک

!مـلا فضـلو برعـلاوه صـدور فتـوی جهـاد گـوشـت خـوک هـم افغـانسـتان کـی صـادر کـرتاهـی  با ملا فضلو به عنوان کسیکه با ...

متن کامل »

مســابقــات جــام آســیایی گــردن زنــی

مســابقــات جــام آســیایــی ورزش گــردن زنــی در پایتخــت مــیانمــار تحـت نظـارت سـازمـان مـلل متحـد برگــزار شــد درین مسابقات شانزده کشور ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com