خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان (برگه 3)

آرشیو نویسنده: رسول پویان

بلای جنگ و فساد

ز ابــر تـیـرۀ دولـت، فـسـاد می بـارد گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت ...

متن کامل »

آسیاب ظلم

زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار ز پاکستان بـه جـای ...

متن کامل »

حکایت خونین

طالب مثال وحشت و جنگ و جنایت است بر جسم و جان میهن ما یک جراحت است طالب را نگاه ...

متن کامل »

نالۀ سکوت

هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است گلـوی نـازک گل زیـر تیغ گلچین است به هـر طرف نگـری داغ لاله می ...

متن کامل »

جنگ و صلح

جنگ و صلح ما به غـرقابِ بلا افتاده است سـرنوشــت مـا بـه چنـگالِ سـیا افتاده است میهـن ما کـورۀ جنگ ...

متن کامل »

عطر آزادی

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس ...

متن کامل »

سال نو؛ سال کشتار

سال نـو بر مـردم ما سـال کشتار است و بس کودک و پیر و جـوان ما عزادار است و بس ...

متن کامل »

هند و پاکستان

اگـر پنجـاب دیــو و طالـب جـلّاد می سازد دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد میان هـنـد و پاکـسـتان ...

متن کامل »

فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان طالب = داعش

با مقایسۀ ساده درمی یابیم که فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان تکرار شده است. در موصل داعش جنایات جنگی ...

متن کامل »

مردم شمال افغانستان، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیایی

ریشه های جنگ درازدامن و بحران فراگیر افغانستان را می بایست در جهان دوقطبی پیشین، پیشروی شوروی سابق به سوی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com