خانه » خبر و دیدگاه » صف بندى هاى احتمالى براى انتخابات بعدى

صف بندى هاى احتمالى براى انتخابات بعدى

مقدمات انتخابات بعدى كه تصور مى رود يكى از پرچالش ترين دوره هاى انتخاباتى در كشور باشد، از همين حالا آغاز يافته. نبود احزاب فراقومى و قدرتمند، زمينه را براى حضور اقوام و بالتبع رهبران قومى مساعد ساخته است. انتخابات قبلى، جريانات بزرگ و كوچك سياسى را در دو صف و محور مشخص اقوام درانى و غلجايى يا تيم هاى تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايى قالبندى نمود كه سرانجام تحت فشار خارجى منجر به تشكيل حكومت وحدت ملى گرديد. اما اينبار قرائن و شواهد نشان ميدهد كه انتخابات پيشرو، بستر رقابت و صحنه ى زورآزمايى سه جناح اساسى غلجايى ها، درانى ها و تاجيكان خواهد بود كه پيچيده گى آنرا بيشتر از پيش نمايش مى دهد.
١- گروه اول تيم رئيس جمهور است.
اشرف غنى بعد از خانه تكانى در تيم تحول و تداوم كه منجر به طرد دوستم و احمد ضياء و ورود حكمتيار در اردوگاه سياسى اش شد. تلاش دارد با محوريت اكثريت قاطع قوم غلجايى مجدداً كانديد شود و حاكميتش را براى يك دوره ى ديگر تداوم بخشد. گمانه زنى هايى وجود دارد كه به ترميم حكومت فعلى با آرايش متفاوترى دست خواهد زد. چنانكه يك عضو تاجيكتبار حزب اسلامى را منحيث معاون اول برگزيده، كرسى معاونيت دوم را به دانش و يا فرد ديگرى از قوم هزاره واگذار خواهد نمود. بدين ترتيب خواهد توانست، آراى بخشى از تاجيكان را توسط معاون اول و رأى اكثريت هزاره ها را بالوسيله ى معاون دوم بخود اختصاص دهد. تا قبل از به بن بست رسيدن توافقاتش با والى بلخ و ظهور ائتلاف انقره، او بدين باور بود كه پيوستن عطاء محمد نور به تيم وى نه تنها وزنه ى رقباى جمعيتى اش را كاهش خواهد بخشيد بلكه وجهه ى خدشه دارش را در ميان تاجيكان و ازبيكان كه از طرد نمودن احمدضياء  و عبدالرشيد دوستم بوجود آمده ، ترميم خواهد نمود و با كشاندن نور به تيمش، جاى دوستم و احمدضياء را در شمال پر خواهد نمود. رأيزنى هايى هم در اين مورد نموده بود و بعيد هم نيست يكبار ديگر بهم نزديك شوند.
در بعد خارجى، اين گروه، حمايت انگليس، پاكستان و عربستان سعودى را با خود دارد.
٢- گروه دوم را رئيس جمهور اسبق حامد كرزى و حواريونش تشكيل مى دهد.
كرزى كه رقيب اصلى اشرف غنى محسوب ميشود نه تنها از نفوذ گسترده ى در داخل حكومت بل در سطح كشور نيز برخوردار است. او نخبه گان قومى، سياسى و مذهبى زيادى را از تمام اقوام در ارتباط خود دارد. ١٢ سال حكومتدارى توأم با مدارا و معامله، سيماى نسبتاً مورد اعتمادى از وى در ميان متحدين قبلى اش ترسيم نموده.  كرزى از هر لحاظ چهره ى ميانه، معتدل و نقطه ى وصل جناح هاى مختلف مى تواند باشد. او در مقابل پشتيبانى حكمتيار از اشرف غنى، حمايت جهادى استاد سياف را با خود دارد. احتمالاً قانونى را معاون اول و خليلى يا فرد مورد نظر او را معاون دومش برگزيند. دور از احتمال هم نيست كه يكى از ياران سياسى اش را به صحنه بيآورد و خود كانديد نشود. كه بيشتر از عمر داود زى نام برده ميشود كه از قبل او را در شوراى حراست و ثبات تعبيه نموده است.
در بعد خارجى حمايت جمهورى خواهان امريكا، ايران، روسيه، چين و هندوستان را با خود دارد.
٣- گروه سوم را بقاياى جمعيت اسلامى تشكيل مى دهد.
شايد يكى از دلايلى كه مانع فروپاشى كامل جمعيت تا هنوز شده، چشمداشت برخى از نخبه گان آن به كرسى رياست جمهورى باشد. بدون شك داكتر عبدالله كانديد اين دوره ى جمعيت اسلامى نخواهد بود. از احمد ضياء مسعود، يونس قانونى و عطاء محمد نور منحيث مشتاقان كانديد شدن نام برده مى شود. در اين ميان احمد ضياء مسعود بنابر خبط و خطاهاى زيادى، شانس ندارد. كفته ميشود اينكه ورود مجدد قانونى در رده ى رهبرى و لست ٦٤ نفره ى جمعيت با پيش شرط معرفى شدنش بعنوان كانديد اين حزب بوده است. عطاء محمد نور سعى دارد تا بمحور جمعيت، ائتلافى را از دوستم و محقق سامان داده كانديد جمعيت اسلامى در انتخابات پيشرو شود. در صورتيكه نامبرده به چنين هدفى دست نيابد، راهى جز پيوستن به يكى از دو تيم ديگر را ندارد. زيرا اگر جمعيت نتواند حمايت و همكارى دوستم و محقق را در اين دوره كسب نمايد، به تنهايى قادر نخواهد بود منحيث يك جناح قدرتمند در بازى انتخابات مطرح شود.
اين گروه ازحمايت قاطع كدام كشور خارجى برخوردار نبوده. اما خوشبينى هاى نسبى و كمرنگى از سوى روسيه، ايران، تركيه و هند را با خود خواهد داشت.
٤- گروه چهارم احتمالاً مربوط حكمتيار خواهد بود.
هر چند رهبر حزب اسلامى تا هنوز سخنى از آماده گى اش نسبت به كانديد شدن در انتخابات بزبان نيآورده اما نميتوان پذيرفت كه انزوا اختيار نمايد. مسلماً اقدامش در اين زمينه بستگى به فرآيند روابطش با اشرف غنى خواهد داشت. اگر به توافقى اساسى و بنيادى با همتبار غلجايى اش نرسد. بى ترديد خودش را كانديد خواهد نمود. در غير آن، يكى از وابسته گانش را منحيث معاون اول معرفى خواهد كرد. زمزمه هايى بگوش مى رسد كه سعى دارد تنظيم هاى جهادى را متحد نموده، مشتركاً از آدرس نهضت اسلامى با حمايت، جمعيت اسلامى ، استاد سياف و بقاياى حركت انقلاب اسلامى، بمصاف رقباى سيكولارش برود. كه اين مامؤل بدون كسب رضايت و چراغ سبز حاميان بين المللى افغانستان و زد و بند محرمانه ى او با سفارت امريكا و انگليس در كابل مقدور نخواهد بود. ديد و واديد ها و قرار و مدار هايى در اين زمينه صورت گرفته كه احتمالاً يكى از جمعيتى ها منحيث معاون اول مطرح خواهد شد كه از قانونى براى احراز اين مقام نام برده ميشود.
گفتنى است اينكه حكمتيار تلاش دارد تا قبل از انتخابات رياست جمهورى، شانس و بخت خود را در انتخابات پارلمانى بيآزمايد. قصد دارد اكثريت پارلمان يا حد اقل يك فركسيون قوى را در پارلمان از خود داشته باشد. ميزان موفقيتش در انتخابات مجلس، استراتيژى حزبش را در انتخابات رياست جمهورى مشخص خواهد نمود.
افزون بر اينها امكان ائتلافهاى جانبى در حاشيه ى اين دور از انتخابات نيز وجود دارد. كه خبر ها حاكى از متحد شدن امرالله صالح با انور الحق احدى نيز شنيده ميشود. در اين بحبوهه، موضعگيرى و موقعيت داكتر عبدالله بحيث يكى از جدى ترين كانديدان ايكه هر چند تيم قدرتمندى را ديگر در اختيار ندارد اما همواره يكى از شخصيت هاى محورى و كليدى در سالهاى اخير بوده است. كه به تناسب ساير رقبايش از مقبوليت اجتماعى در داخل و از حمايت و اعتبار خوبى در بسيارى از كشور هاى ذيدخل در قضيه ى افغانستان برخوردار است، در هاله ى ابهام قرار دارد. هر گونه موقف گيرى وى ميتواند دكرگونى بزرگى را در آرايش انتخابات و تركيب تيكت هاى انتخاباتى بوجود آرد. قرار اطلاع، نحوه ى  حضور وى در اين دوره از انتخابات، سورپرايز سياسى براى همه خواهد بود كه پرداختن به آن قبل از وقت مى نمايد.
رويهمرفته با همه أئتلافها و اختلافها و سازشها و كشمكش هاى داخلى، اين نه مردم افغانستان بلكه دست هاى مرموز خارجى است كه يكى از اينها را به كرسى ارگ و گرده ى مردم افغانستان خواهد نشاند. و سرنوشت كشور را براى يك دوره ى پنج ساله ى ديگر رقم خواهد زد.

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com