خانه » خبر و دیدگاه » جنبش آزادیخواهی هزاره جات ( 1891- 1893م)

جنبش آزادیخواهی هزاره جات ( 1891- 1893م)

مردم هزاره که آمیزۀ  از نژاد مغول و تاجیکان محلی کوهستان بامیان وغورمی باشند ویکی از ملیت های پر افتخار سرزمین خراسان بزرگ محسوب می شوند.
 

از دید موقعیت اقتصادی ونظام اجتماعی شان، از صد ها سال بدینسومکان مشخص داشته و خانه بدوش نبوده اند بلکه  قایم  برزمین می باشند .

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com