خبر و دیدگاه

گاو پيـر و خـواب کنجـاره

گاو پيـر کـه همـیش خـواب کنجـاره مـی دید و هـوای امـارت اسـلامی به سـرداشـت حـالا از جـور روزگـار در پشـت مـلا اشـرف غـنی
! مسـیحی اقـتدا به نمـاز میکـند
من ترک عشــــقبازی و ســــاغر نميکنــــــم
صــــد بار توبه کــــــردم و ديگر نميکــــــنم
باغ بهشت ســـــايه طوبی و قصـــــر حـــور
با يکــــــروز امـــــــارت برابر نميکــــــــنم
افضل المجاهدين، شير مرد راه دين، چشم چراغ مسلمين، قوت قلب مؤمنين، خار دو چشم کافرين سيف الاسلام جنت مقام برادرمحترم مکرم گلب الدين اسبق مشهور به گلب الدين حکمتــــــيار ولی پس ازانکه حکمت با او ياری نکرد تغير رشته داده و در رشته های آدم کشی ، چاقو کشی ، تير اندازی ، بمب سازی ، خرابکاری ، آتش افروزی تحصيلاتش را ادامه داده و بالاخره در فنون راکت اندازی و تخريبات شهری از دانشگاه حربی پشاور پاکستان ديپلوم شانرا بدست آورده به گلب الدين راکتـــــــــــــيار معروف گشتن
پس ازان روزشمشير ايشان يک لحظه ای هم درغلاف نبوده و شب و روز در راه اسلام سر بريده و جوی خون جاری ساخته ، برادر راکتيار برای نيل به اهداف اسلامی شان تنها به سيف الاسلامی و شمشيرزنی قناعت نکرده بلکه ازهيچ وسيله ديگری هم درين راه دريغ نفرموده  که بر همين نکته منافقين و کافرين انگشت انتقاد نهاده و سرو صدا براه انداختند که برادر راکتيار دست به قتل و ترور رقيبان سياسی ، شکنجه و قين و فانه مخالفين زده ، با دشمنان اسلام طرح کودتای مشترک ريخته ، در خانه خدا پيمان صلح بسته و دوروز بعد آنرا زير پا کرده ، با سازمان های جاسوسی پاکستان وامريکا معاملات ننگين انجام داده ، شهر زيبای کابل را توسط راکت هايش به خاک يکسان کرده و هزاران مادرغمديده را در سوگ فرزندان شان نشانده و حرف های مفت دیگر ازين قبيل
متاسفانه که مسلمانان هم فريب اين تبليغات زهرآگين دشمن را خورده اند و يکبار هم توجه نکرده اند که برادر راکتيار آنهمه را فقط و فقط برای اسلام و خوشنودی و رضايت خداوند انجام داده نه برای کدام مقصد ديگر
ايشان اگر برای بدست آوردن کرسی امارت سعی و تلاش پيگيرداشته و دارند اينهم فقط برای اسلام است و بس ولی بيچاره درين راستا تا هنوز چندان توفيق شايان نداشته و هميش با کجروی های چرخ فلک دست و پنجه نرم کرده وهر باريکه به کرسی امارت چنان نزديک شده که دستش بدان می رسيده وبوی دلگوارش را استشمام ميکرده چرخ باد حوادث اورا به سوی ديگری پرتاب کرده و پلان هايش را برای سالها به عقب انداخته و خودش را روانه کوه و صحرا و مبتلا به تکليف روانی واسهال خونی ساخته
ولی حالا که جهت باد ها به سمت مراد تغير کرده و شرکت سهامی عین وغین شدیدا ورشکست شده پس ازين حالت زار و ناخن افگار آنها به نفع اسلام استفاده نبردن از جمله ای گناهان کبيره محسوب خواهد گشت اين است که برادر راکتياربازهم هوای وطن به سرش زده و ازينرو در پيش شرط های قبلی اش که بسيار غليظ و ثقيل الهضم بود قدرآب زمزم مخلوط کرده تا هم پر برکت شده و هم برای همگان قابل هضم باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا