خبر و دیدگاه

نوجوانان و افراط گرایی

zafari-aw
عبدالودود ظفری کالیفورنیا

درزمان جنرال ضیاء 7000 مدرسه درمناطق مهاجرنشین پاکستان ایجاد شد .

روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی به قلم حنا انگبرHanna Ingber   زیر عنوان(مادران وپدران مسلمان چسان باکودکان خود دربارۀ افراط گرایی صحبت می نمایند)، درشمارۀ18 دسمبر2015 خودبه نشر سپاریده است. ترجمۀ آن پس از یک تبصره برآن تقدیم میگردد.

واقعات اخیر انتحاری، حملات بر دفاتر، بس ها، اجتماعات، مکاتب، مساجد، دانشگاهها وورزشگاهها وایجاد هراس درگوشه های جهان، کشتاربیرحمانۀ داعش درعراق وسوریه، فروش زنان ودختران یزیدی سوزاندن انسانهای زنده، افزایش حملات طالبان وتولد دوبارۀ القاعده درافغانستان، نفوذ داعش درقسمت هایی ازافغانستان، یکباردیگرجهان اسلام را درمحراق توجه قرار داد. حملۀ تند روان مسلمان برمردم بیگناه در اروپا وامریکا زمینه رابه افراط گرایان ومتعصبین عیسوی درامریکا،کاناداواروپامساعدنمودتابرافرادومساجدحمله کنند وخسارات زیاد واردنمایند. حتا دونالد ترمپ، کاندیدحزب جمهوریخواهان، قدم فراتر گذاشت وازحکومت امریکا تقاضاکردتا روشن شدن علل آنهمه ترور ووحشت، ازورود مسلمانان به امریکا جلوگیری کند.

اعمال ضدانسانی وضداسلامی یکعدۀ خیلی قلیل که برداشت ناسالم از دین دارند، دین اسلام رایک دین وحشت ودهشت معرفی کرده و مسلمانان رادرسراسرجهان به حالت خیلی بدقرارداده ودشمنی پیروان ادیان دیگر بویژه عیسوی مذهبان راعلیه مسلمانان برانگیخته است.

اکنون به همه آشکارشده که ریشه های اکثریت مطلق بدبختیهای افغانستان، نارامیهای منطقه وحتا جهان ازمدارس ظاهراً دینی پاکستان آب میخورند. این مدارس بجای تدریس اموردینی، انسانی، ترجم و همزیستی باپیروان ادیان دیگر، تعصب، افراط وترور رابه شاگردان القاء میدارندوجوانان رابا مغزشویی به آرزوی رسیدن به حور وغلمان درجنت، به انتحار وانفجار وا میدارند.

احمدرشید، روزنامه نگارشهیرپاکستان، مؤلف کتاب(طالبان، اسلام، نفت و بازی بزرگ نو درآسیای مرکزی) که درسال2000 چاپ شد، ومن(عبدالودود ظفری) برگردان فارسی آنرادرسال2001 تقدیم داشتم، شمار مدارس رادر پاکستان 33هزارباب خوانده بود. بقول او، تعداد مدارس درپاکستان درسال 1971 درحدود26هزارباب بود، در دوران زعامت جنرال ضیاالحق هفت هزار مدرسۀ دیگربرآنهاافزودشد که اکثریت شان درصوبۀ سرحد بویژه درمناطق مهاجرنشین افغانستانی ایجادشدند. بصورت یقینی ادعاکرده میتوانیم که تعداد این نوع مدارس بسیار افزایش داده شده است.

بنابرسیاست غلط وطالبخواهیهای کرزی واحمدزی، شماری ازمدارس دینی !!! نوع پاکستانی بداخل خاک افغانستان انتقال داده شده تا اطفال افغانستانی از تکلیف سفربه پاکستان نجات یابند. خوانندگان ارجمند یقیناً ویدئوهایی را مشاهده کرده اندکه اطفال بین6ـ12 ساله درداخل افغانستان ازجانب طالبان درین مدارس دینی!!! به استعمال کلاشنکوف، پرتاب نارنجک وسلاحهای دیگر آموزش داده میشوند.

به نوشتۀ احمدرشید،مولوی یونس خالص، مولوی محمدنبی محمدی، حد اقل هشت وزیرکابینه، شماری ازوالیان، قوماندانهای نظامی، قضات وبیرو کراتهای رژیم طالبان، فارغان مدرسۀ حقانیۀ پاکستان زیرنظر وریاست مولوی سمیع الحق بودند. سمیع الحق شاگردان مدارس پاکستانی رابصورت وقفوی برای جنگ درکنارطالبان به افغانستان اعزام میکرد. درسال1998دوازده مدرسۀ حقانیه رادرصوبه سرحد تعطیل کردوهشت هزارطالبچه رابه کمک طالبان به جنگ در برابرقوای مقاومت احمدشاه مسعود قهرمان ملی فرستاد.

کودکان ونوجوانان مسلمان درامریکا واروپاهم ازخطرمغزشویی و جذب به دهشت افگنی وافراط گرایی درامان نمی باشند وخیلی آسیب پذیرهستند، وبه آسانی ازراه وسایط جمعی انترنتی شکار می شوند. خانواده های مسلمان، علما، روشنفکران، صاحبان رسانه های جمعی، برنامه سازان تلویزیونها وظیفۀ بسیار خطیر درقبال تربیه و رهنمایی اطفال ونوجوانان بدوش دارندتا آنهاراازافتیدن به دام تزویر طالبان، داعش، القاعده وگروههای متعصب ودهشت افگن که قرائت نادرست ازاسلام دارند، برحذر گردانند.

روزنامۀ نیویارک تایمز سئوالی راباخوانندگان مسلمان خودمطرح کرد و خواهان جواب آنهاشد. (خانواده ها چگونه درموردافراط گرایی بااطفال خود صحبت می نمایند؟) شمارزیادی به سئوال پاسخ دادندکه چندتای آن درین گزارش پژواک یافته وازحضور شما گزارش می یابد :

                 *            * *

یک مادروپدرمسلمان در توکیوبه اطفال خودنصحیت میکنندکه صد مرتبه سخت ترکارکنند وصدمرتبه مهربانترباشند. یک جفت مسلمان در تورانتوی کانادا به فرزندان نوجوان خودمشوره میدهندکه هر کسیکه درشبکۀ انترنت ادعا مینمایدکه مسلمان است وآنهارابسوی دولت اسلامی (داعش) دعوت میکند، باید بسیارمحتاط باشند. شاید پدران ومادران درسراسرامریکا به اولاد های خود بگویند که میتوانندهم امریکایی باشند وهم مسلمان، مهم نیست که کی چه میگوید، شما نباید ازمیان هردو یکی را انتخاب کنید.

موج حملات اخیرافراط گرایان بنام اسلام، بشمول حمله بر سان برناردینوی کالیفورنیا درماه دسمبر2015، بیانات ضدمسلمانان رادر امریکا، اروپا وغیره افزایش داد. ما ازخوانندگان مسلمان خودتقاضا کردیم که بگویند چسان بافرزندان خود درین حالات مشکل مذاکره میکنند. درحدود250 نفربه تقاضاپاسخ دادند. بسیاری گفتندتلاش مینمایندبه کودکان خودتفهیم کنندکه اعمال دهشت افگنانه انعکاس دهندۀ ایمان وعقیدۀ آنهانمی باشد. شماری ازپاسخ هارابصورت فشرده درینجا می آوریم :

(من وخانم پاکستانی امریکایی هستیم، دوطفل داریم 11 و14ساله که در امریکا بدنیا آمده اند. آنهاهمانند اطفال دیگرامریکامیباشند. یکی شان عاشق تیاتر موزیکال ودیگری دوستدار بیس بال (توپ دنده) می باشند. ما به اطفال خود سفارش میکنیم که بهرقسمت هویت خود افتخارنمایند. به امریکایی بودن به کالیفورنیایی بودن وفرهنگ اسلامی خود ببالند. بالاتر ازهمه به آنهامی فهمانیم که انسان مهربان و مؤدب باشند.)

مینا حسینی از آستن تکساس که دخترهفت ساله دارد وطفل دیگری درراه میباشد، ادعامیکند: (من به کودک خودتفهیم می نمایم که شاید بعضی هابعضی وقتهاچیزهای ناشایسته دربارۀ دین مابگویند، که سبب مغمومیت ودل آزردگی ات شود وترا به خشم آورد، ولی تو وظیفه داری که بدن خودرا درامن نگه داری، به معلم ویاشخص اعتمادی پناه ببری تاکمکت بکنند. من به دخترم فهمانده ام که در صورت ضرورت چسان ازشمارۀ911 استفاده کندوچطور صحبت نماید. به اوفهمانده ام فهرستی ازکسانی راکه درمکتب وهمسایگی ما اعتماد دارد تهیه کند وبرای خواستن معاونت به آنهامراجعه کند. من بخاطر امنیت دخترم هراس دارم، میخواهم دربین ارائه معلومات به او وایجاد ترس، موازنه برقرار سازم .)

ندیم احمد که دارای دونوجوان16 و18 ساله است، ازانتاریوی کانادا پاسخ داده : (مردم مدام از چیز مجهول واهمه دارند،  مثلی شما ازرفتن به تهکاوی (طبقۀ زیرین منزل) تاریک ترس دارید، شما از چیزهایی که نمی فهمید میترسید. مردم ازاسلام و مسلمان خوف دارند زیرا آن رانمی شناسند. من به اولادخود میگویم محتاط باشند، دولت اسلامی تلاش میورزد ازآنها سربازگیری کند، به آنهاتلقین می نمایدکه احساس کنند دراینجا درخانۀ خود نیستندواین مملکت شان نیست، کسانیکه ازطریق انترنت به اوشان تماس میگیرند و ادعامیکنندکه مسلمان میباشند، با احتیاط برخوردکنند وموضوع رافوراً به والدین خود گزارش دهند.)غرب واسلام باهم سازگار میباشند، درحقیقت اسلام بامفکورۀ آزادی، تحمل پذیری ومساوات بیشتر از کشورهاییکه خودرامسلمان میگویند سازگاری دارد واحتیاجی به ایجاد خلافت نمی باشد، ماهمین جا از آزادی دینی برخوردار میباشیم. 

کارلا ایوان ساکن کالیفورنیاکه یک پسر16ساله دارد، میگویدآنهایی که بنام اسلام دهشت افگنی میکنند، نمایندۀ باورهای اسلامی نیستند. من به پسرخود نمی گویم که آنهامسلمان نمی باشند، ولی دارای ذهنیت ثابت افراط گرایی بود، بدون آنکه به سنتهای دین خودپابند باشند، به تعصب دست میزنند، هیچ چیزی بنام دهشت ووحشت در تعالیم اسلامی وجود ندارد.

بیکرتاپ کارا که یک طفل یک ونیم ساله دارد، ادعاداردکه پسرش نتیجۀ ازدواج میان یک مردمسلمان ویک زن یهودی میباشد. اوهر شب به فرزند خود بیان میکند که اومحصول یک عشق میباشد. سارا الطیب ازنیویارک که یک طفل نه ساله دارد، بیان میکندچون آنهایک خانوادۀ هستندکه توجه به تعلیمات شهروندی جهانی دارند و اویک مورخ حقوق بشرمیباشد، به دخترش زمینۀ جهان بینی وادبیات مختلف را آماده میسازدوبرایش ازکتاب (شاهدخت کوچک) میخواند ومعنی میکند.  بی بی والیز ازتوکیو که دارای دوطفل 5 و 10ساله است گفت به اطفالش می گوید بسیار سختکوش وبامردم مهربان باشند. لباس تمییز و مرتب بپوشند که طرف قبول جامعه شوند، آهسته صحبت کنند که از سوءظن درحال افزایش درجهان دربارۀ(افراطیان اسلامی) وجوددارد، فارغ باشند.

عزیزه صدیقی باشندۀ بالتیمور(مریلند) که طفل دوساله دارد، گفت: (چند هفته پیش ادارۀ کودکستان پسرم تقاضاکردکه دریک فعالیت صنفی های پسرم اشتراک کنم. چون پسرم یگانه طفل مسلمان درآن صنف میباشد، فکر کردم بهترین موقع است برای کودکان دربارۀ اسلام معلومات دهم. بخاطر تیاری به مطالعه پرداختم، درفیسبوک دوستان وآشنایان دریافتم که درمکاتب، بس ها وتوقفگاههای وسایط برمسلمانها حمله صورت میگیرد. لهذافکرکردم که آیالازم است که همصنفی های پسرم ومعلم بدانندکه اویک مسلمان است؟ آیااطفال کودکستان درصورتیکه بدانند پسرم مسلمان است، چسان رفتاری بااو خواهندداشت؟ من ازخودم متنفرشدم که چرااین سئوالهارا درذهن خلق میکنم، زیراهیچ وقت هویت خودرا پنهان نکرده ام، تصمیم گرفتم درصنف باکودکان دوساله صحبت کنم نه درمورد اسلام که قلوب واذهان شان راجلب کنم، بلکه معارف وتعلیم وتربیه بهترین وسیله برای مقابله بانادانی است که بدخواه دین وعقیدۀ ما شده اند. به اطفال گفتم که خوش ومهربان باشید، خوشحال وخندان باشید و بسیاردوست ورفیق داشته باشید، مردم درک خواهندکردکه شما چقدر انسانهای خوب میباشید.)

تفنی سول تری باشندۀ فلوریدا که دوکودک یک وهشت ساله دارد بیان داشت که خانوادۀ شان یک خانوادۀ بین الادیانی میباشد. پدر مسلمان صوفی موحد، مادر مسلمان، دختر باغسل تعمیدعیسوی می باشد. ما فکرمی کنیم که دختر نباید بار دین در رابدوش کشد. او باید همیشه آزادومیتواند اگربخواهد درمباحثات آزادانه اشتراک ورزد، ولی همیشه باید افتخارنمایدکه جزء خانواده میباشدکه ما تشکیل داده ایم. ما باهم میخندیم، مزاح وشوخی میکنیم ومانند هر خانوادۀ دیگر لحظات خوب وبد رابخاطرمیسپاریم . مابه عنعنه پابند هستیم، عید قربان وعیدرمضان وکرسمس راجشن میگیریم ودربارۀ تاریخهای آنها مطالعه مینماییم . مادرمورد گروههای خردکه کارهای ناروا انجام میدهند، صحبت می داریم، مانباید براعمال چندنفرتعریف شویم.) مهناز محمود از ایالت تکساس که دوکودک7 و9ساله داردگفت من سعی میورزم یک مسلمان زن خوش برخورد باشم، من به اطفال خود حالی ساخته ام که ازپوشیدن حجاب هراس ندارم، آنهاباید افتخار کنندکه هم مسلمان هستند وهم امریکایی .

ضیغم کاکر از نیواورلئان امریکا که صاحب سه نیمچه جوان12، 13 و18ساله است ادعانمودکه به پسران خود تلقین میکند قوی باشند، ما بحیث والدین نگران، هیچگاه پسران خودراتشویق نکرده ایم که در مورد دین وعقیدۀ خود باکسی صحبت نکنند، مابه فرزندان خود می آموزانیم که آنهاچیزی ندارندتا ازآن خجل وسرافگنده باشند. آنهامسئول اعمال کسانی نمیباشندکه نمیشناسند و مسئول جاهایی نیستندکه آنجاهارا ندیده اند. تاکیدمیکنیم که اسلام ماکه تهداب زندگانی ماراتشکیل میدهد، هیچ مشترکاتی باوحشیگری وبربریت ندارد.

دین محمد که یک طفل هشت ساله دارد میگویداوهرروز ازفرزند خود می پرسدکه آیاکسی برایش سخن مضرگفته یاکدام آدم کلان او رااذیت نموده است؟ (من به پسرم میگویم که آمادۀ مقابله باشی، با کسیکه به حملۀ فزیکی دست میزند دفاع کنی. به پسرم می فهمانم که شاید بعضی ها مارابخاطر اعمال دیگران که خودرامسلمان می خوانند، مقصر بشمارند، مردم هراس دارند، شاید از ترس به کار نادرستی دست بزنند. به پسرم گوشزد میکنم که درمسلمان بودن ما هیچ اشتباهی وجودندارد. )

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا